Econognostiek (II)

De econognostiek gaat uit van een integrale en derhalve holistische kijk op de wereld, elk deel behoort tot het geheel waarbinnen accenten kunnen gelegd worden. De econognostiek streeft ‘het redelijke evenwicht’ na, een evenwicht dat vandaag volledig uit balans is. In een geldgedreven wereld is een monetaire reset HET middel om dit evenwicht te realiseren of te herstellen. Een monetaire reset (her)waardeert de neutraliteit van geld als economisch grondbeginsel, dit wil zeggen dat de geld- en goederenstromen volledig onafhankelijk van elkaar gezien kunnen worden, aansluitend met het idee ‘geld uit het niets’.

Referentiekader

Voor een beter begrip schetsen we een referentiekader dat bestaat uit een aantal premissen die diepgaander reflectie toelaten, misschien zelfs genoodzaken gezien de breuk met het alledaagse denken. Vooreerst, een monetaire reset is geen nieuw gegeven dan wel is het ‘mainstream’ een weinig besproken en/of begrepen optie, net om deze reden biedt het ons een sociaal innovatief om het economische herstel te versnellen. Om ons in de juiste denksfeer te brengen onderstaande postulaten ter dialoog en nader onderzoek:

 • Een monetaire reset kan best gekaderd worden binnen een volledig electronisch monetair systeem, dit faciliteert een beter begrip en sluit aan bij de technische revolutie van afgelopen decennia. In gedachte stellen we ons daarom een wereld voor waar iedereen betaalt met een bankkaart.
 • Een monetaire reset laat toe om alle balanswaarden te wijzigen naar keuze, om deze reden een louter boekhoudkundige oefening. Het herwaarderen van deze waarden staat a priori los van de subjectieve beoordeling van de herwaardering.
 • Een monetaire reset biedt alle flexbiliteit en vrijheid om het economische speelveld te herschikken volgens een gekozen strategie of doelstelling. Een monetaire reset is daarom niet onderhevig aan onwrikbare natuurwetten dan wel louter gebaseerd op menselijke keuzes en consensus.
 • Een monetaire reset is niet hetzelfde als een monetaire hervorming maar kan er wel de aanleiding toe zijn, principieel kunnen alle gangbare systemen blijven bestaan. Een monetaire reset kan daarom gezien worden als een eenmalige – doch herhaalbare – ingreep om de sociale cohesie te bevorderen of bewaren.
 • Een monetaire reset laat toe om alle schulden te herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht of kapitaal. Technisch gezien kunnen schuldenaar en schuldeiser volledig afzonderlijk benaderd worden. Een monetaire reset zegt a priori niets over rechtvaardigheid, dit is een kwestie van (persoonlijke) perceptie en/of van nader te bepalen criteria.
 • Een monetaire reset laat toe om de koopkrachtpariteit in versneld tempo te regulariseren op mondiaal niveau, dit kan slechts als daar ook de nodige solidariteit voor gevonden wordt.
 • Een monetaire reset zegt a priori niets over het te hanteren economisch of politieke systeem, om deze reden als neutraal te beschouwen. Een monetaire reset werkt als een katalysator, het faciliteert een proces maar is er zelf niet aan gebonden. Een monetaire reset is een optie die wel/niet gevalideerd wordt binnen het maatschappelijke besluitvormingsproces.
 • Een monetaire reset is neutraal in die zin dat het zich niet laat vangen door dubieuze economische stellingen, het laat daarentegen wel toe om dogmatische stellingen als dusdanig te (h)erkennen of ontbloten. Ondanks neutraal kan een monetaire reset de emotie beroeren, het gevaar op voorbarige conclusies is dan ook een bijzonder aandachtspunt.
 • Een monetaire reset herbergt de potentie om een waarachtige paradigmabreuk te realiseren, ook dit is een kwestie van maatschappelijke ontvankelijkheid en daarom geen garantie. Een monetaire reset kan onderbouwd worden door tal van wetenschappelijk studiewerk.
 • Een monetaire reset herbergt toepassingen die in eerste instantie als naïef gepercipieerd kunnen worden, dit wordt geheel anders wanneer deze informatie degelijk geïntegreerd wordt. Te oppervlakkige waardeoordelen of rationaliseringen kunnen daarom nefast werken, deze werken als onbewuste belemmeringen die het geambieerde doorbraaktraject ondermijnen.
 • Een monetaire reset gaat uit van een rechtvaardig monetair beleid en laat toe om veelvuldig te experimenteren op een economisch verantwoorde manier. Elk genomen actie kan aanleiding geven tot verschillende reacties naargelang de belanghebbenden, het doel is een samenleving waarin duurzame menselijke vooruitgang gekoesterd wordt. Een monetaire reset is daarom als vreedzaam te beschouwen, het is – al is dat soms onvermijdelijk – geen middel om schuldigen aan te duiden.
 • Een monetaire reset maakt ons bewust van de technische mogelijkheden die tot onzer beschikking staan, om deze reden grensverleggend en visieverruimend. Een monetaire reset gaat uit van een mondiale visie waarmee ook lokaal problemen kunnen verholpen worden. Ondanks deze zuiver technische materie wil vooral het maatschappelijke welzijn gediend worden, een kwestie van normen, waarden en (financiële) ethiek.

Elaboration Likelihood Model (ELM)

Een monetaire reset is dus niet zomaar wat, het technische luik geeft inzicht in de verschillende opties maar wil niet zeggen dat het als vanzelfsprekend aangenomen wordt. Op dit punt komen we in aanraking met de menselijke psyche en het subjectieve oordeel dat hieraan gekoppeld wordt. Dit oordeel – zo de ervaring leert – staat maar al te vaak in de weg om de intrinsieke waarde correct in te schatten. Hierbij worden we geconfronteerd met tal van (psychische) fenomenen, niet in het minst een aantal platitudes die ons denken beperken. Het Eleboration Likelihood Model (ELM) leent zich om hier meer inzicht in te verwerven, gezien de variëteit aan meningen kunnen we slechts een generaliserende mindmap aanbieden, het is de praktijk die leert.

Res Non Verba

In praktijk ontbreekt het niet aan verklarende schema’s, noch aan prachtige studiewerken waarop we kunnen beroepen om ons betoog te onderbouwen. De kracht van verandering zit echter niet in de woorden maar in de daden, dit vergt in de eerste plaats een kritische massa die bereid is een en ander te cultiveren. Niet in het minst zijn politici en media belangrijke spelers in dit proces, het niet kennen of niet voldoende begrijpen van opties kan echter ook leiden tot averechtse effecten die het algemeen belang niet dienen. Factum stultus cognosit, na de daad komt de dwaas tot inzicht.

47 gedachten over “Econognostiek (II)

  1. Werner Bericht auteur

   Het is alsof we onszelf gevangen houden.

   Gaston Bachelard stelde dat de geschiedenis van de wetenschap gekenmerkt wordt door een confrontatie met epistemologische obstakels die de vooruitgang van het denken verhinderen. Deze worden niet opgeworpen door de complexiteit van de wereld of de beperkingen van de mens, maar door de manier waarop wordt gedacht.

   https://eilandmodel.wordpress.com/denksporen/

 1. Hans

  En wat is de reden, de oorsprong van het feit dat wij op die manier denken?
  Hoe komt het dat de mens zichzelf in deze mentale, verstandelijke constructie houdt?
  Waarom werkt ons brein op deze manier terwijl we beginnen in te zien dat dit een enorme invloed heeft op wat wij als werkelijkheid beleven?
  En terwijl we dit beginnen in te zien gaan we gewoon door met proberen invloed op die werkelijkheid te krijgen door op dezelfde manier, door dezelfde constructie te gebruiken, alleen door het nu “gezond verstand” te noemen?
  De werking van ons brein, dus de bron van onze manier van denken en het interpreteren daarvan bepaald de HOEDANIGHEID van de werkelijkheid, hoe wij beleven.
  Het zorgt ervoor hoe wij ons zelf zien, het zorgt ervoor dat wij denken iemand te zijn.
  We verlenen er onze identiteit aan wat betekend dat die identificatie gebaseerd is op de werking van ons brein.
  Wat betekend dat de werkelijkheid ook hierop gebaseerd is, deze realiteit die wij vormen en beleven is een mentale constructie, een produkt van ons brein, onze mind dus.
  Hoe komen wij ter wereld, met een volledig geprogrammeerd brein dat al volledig volgens die constructie werkt en voorzien is van alle benodigde kennis, moraliteit en persoonlijkheid?
  Of dienen al deze componenten “aangeleerd” te worden door het brein vanaf de geboorte, wat we opvoeden noemen?
  Wat is de basis, hoe wekt een brein van iemand die nooit onderwerp is geweest van opvoeding, conditionering en gewoon algemeen maatschappelijk en sociaal besef?
  Wat is denken, wat is de oorsprong, wat is het proces van werking, wat is het gevolg, wat is de oorzaak en waarom denken op deze manier?
  Denken over denken gaat niet over de inhoud van denken en de gevolgen van verschillende manieren van denken.. Het gaat over de werkelijkheid, wie, wat en waar we zijn.

  1. Werner Bericht auteur

   Iets wat recent is geleerd kan bijvoorbeeld iets anders dat wij vroeger hebben geleerd weg- of onderdrukken. Men spreekt dan van retroactieve inhibitie. Ook het omgekeerde, proactieve inhibitie geheten, kan plaatsvinden: iets wat vroeger is geleerd kan iets anders dat later is geleerd onderdrukken. Ten slotte is het mogelijk dat we iets vergeten omdat we het niet meer kunnen terugvinden, het zit nog wel in het geheugen, maar we kunnen er niet meer bij.

   https://inhibitie.wordpress.com/

 2. Hans

  Maar het blijft denken binnen de kaders van onze breinconstructie die een ontstaan heeft, een aangeleerdheid om het brein op die manier te gebruiken, wat het brein in zijn werking en hoedanigheid gevormd heeft.
  Ook inhibitie is een studie van hoedanigheid van het brein gebaseerd en ontwikkeld vanuit diezelfde werking en hoedanigheid van het brein!
  Onderzoek van het brein, het denken en zijn hele constructie dient niet over het fenomeen opzich te gaan, dat is zoeken binnen het gezochte, je vind niets anders.
  Onder-zoek, er onder zoeken, buiten de constructie zoeken om het gezochte van buiten te kunnen zien en vinden.
  We worden ons pas bewust van zuurstof als we het niet meer hebben…

  1. Werner Bericht auteur

   Met een monetaire reset wordt dat praktisch inzichtelijk gemaakt, op deze manier zien we dat het hedendaagse beleid ‘onwaar’ is. ‘Waarheid’ is hier pragmatisch (dualistisch) te zien, iets is waar als het onze belangen dient, iets is onwaar wanneer het onze belangen niet dient. Empirisch wetenschappelijk heel eenvoudig om aan te tonen, alle rationaliseringen ten spijt.

 3. Hans

  Dit allemaal ontsproten uit diezelfde breinconstructie, onze mentale perceptie van hoe de werkelijkheid werkt vanuit diezelfde perceptie van de werkelijkheid die het gevolg is van de werking van het brein.
  Om de impact hiervan te zien is het van belang jezelf buiten de invloed van die breinconstructie te plaatsen zodat men inziet dat elke actie binnen de invloed van het brein, onze mind, een actie is IN diezelfde realiteit als die we nu als onwenselijk beschouwen.
  Deze realiteit bestaat als deze hoedanigheid alleen in onze breinconstructie, onze mind, door onze manier van denken.
  Een reset op welk front dan ook ontsproten uit diezelfde constructie brengt in het meest positieve geval een verandering op binnen en aan die realiteit, een niet permanente verschuiving.
  De breinconstructie IS de bron van creatie, wij identificeren ons met het brein, onze mind.
  Hoeveel monetaire systemen er ook worden verzonnen door ons brein in en vanuit die constructie, het zal altijd in dezelfde realiteit zijn, die realiteit in zijn hoedanigheid als het leven, de maatschappij die binnen de universele scheppende natuurwetten zijn bestaansrecht heeft vanuit onze identificatie met ons brein, de mind.
  De mind is en beeld onze realiteit uit!

  Deze hoedanigheid van de realiteit is ons opgedrongen, is een te beleven context volgens de wetten van de aanstuurders en controleurs hiervan.
  Laat ons leven in ons mind-besef en vult die context dmv opvoeding, school, moraliteit, geloof, sluiers, mind-control, monetaire systemen enz. in een bepaalde hoedanigheid en wij hebben onze werkelijkheidsbeleving.
  Dit is evolutionair dus te zien als een school waarin wij moeten leren zoals ze in de spiritualiteit zeggen.
  Wie moet er leren? De mens en dus de mind, of is de mensen dus de mind een instrument, een uiting waardoor onze “ziel” dit evolutionair stadium kan beleven en bestuderen?
  Is dit niet waar bewustwording om draait?
  Men neemt deze realiteit aan als de enige plek en vorm (hoedanigheid) die bestaat en probeert die realiteit te veranderen binnen diezelfde context.
  Terwijl iedereen spiritueel en wakker verkondigd dat wij de werkelijkheid scheppen zoeken ze nog steeds de oplossingen binnen die bestaande context…

  Onder_zoeken..

  1. Werner Bericht auteur

   Kunnen er desgevallend het Nash-evenwicht bij betrekken, naargelang doelstelling kan de maatschappelijke spanning dermate opgedreven worden waardoor een ‘ontploffing’ niet onwaarschijnlijk wordt. Een monetaire reset werkt hierin als een katalysator, een middel om het conflict te neutraliseren en derhalve veel erger te voorkomen. Wat betreft Nash-evenwicht, het is als stratego spelen:

   In de speltheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een Nash-evenwicht een oplossingsconcept voor een niet-coöperatief spel, waar twee of meer spelers aan meedoen. In een Nash-evenwicht wordt elke speler geacht de evenwichtsstrategieën van de andere spelers te kennen en heeft geen van de spelers er voordeel bij om zijn of haar strategie eenzijdig te wijzigen. Als elke speler een strategie heeft gekozen en geen enkele speler kan profiteren door zijn strategie te veranderen, terwijl de andere spelers dat ook niet doen, dan vormt de huidige verzameling van strategiekeuzes plus de bijbehorende uitbetalingen een Nash-evenwicht.

   Een Nash-evenwicht gaat uit van een spel, waarin iedere speler een strategie heeft. Die strategie geeft precies aan wat een speler in de verschillende fases van een spel doet. Een strategie kan zowel een pure strategie als een gemengde strategie zijn. De verzameling van strategieën van alle spelers die meedoen aan een bepaald spel noemt men een strategieprofiel. In de speltheorie is een Nash-evenwicht een strategieprofiel waarbij het voor geen enkele speler voordelig is daarvan af te wijken, als de andere spelers dat ook niet doen. Het Nash-evenwichtsconcept is een begrip dat vooral toepassing vindt in de economie.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Nash-evenwicht

 4. Hans

  Het comprimeren van de tekst in mijn reacties maakt het niet overzichtelijker en zorgt ervoor dat er veel van essentie die ik probeer mee te geven verdwijnt.
  Kan dit aangepast worden of is het de bedoeling dat er geen spaties tussen verschillende onderdelen in een reactie worden toegevoegd?
  Dit heeft duidelijk gevolgen voor het begrijpelijk en accuraat tot zich nemen van deze materie.

  Het “Nash-evenwicht” erbij betrekken is mij niet desgevallend..
  En ik begrijp dan ook niethelemaal gezien de aard en inhoud van mijn reacties dat je juist een dusdanige theorie als reactie plaatst als een soort bevestiging onder de noemer desgevallend.
  Ik kan mijn huis inmiddels behangen met allerlei prachtige “wetenschappelijke” stellingen van internet geplukt die je te pas en onpas als reactie plaatst wanneer de discussie in een gevorderd stadium geraakt.
  Je persoonlijke reacties staan in dezelfde thread vaak in een totaal ander context waarin je inhoudelijk in ieder geval laat blijken de kern van de discussie te volgen en daar aan bij te dragen om dan ineens uit het niets een citaat of stelling te deponeren waarmee je jezelf geformuleerde reacties en de interactie met bjv. mjn reacties
  volledig negeert.

  Ik heb volledig respect voor jouw zienswijze en je motivatie om die ten toon te spreiden maar deze inconsequente wijze van communiceren is zeer verwarrend.
  Niet alleen voor mij maar zeker voor een ieder die je artikelen en reacties lezen en ter lering en ontwikkeling tot zich nemen vanuit jou authoriteit en verantwoording richting hun als artikelschrijver van deze site.

  Ik vind het vervelend om met deze toon het nieuwe jaar te beginnen hier maar gezien de ideologie en het belang van de materie die hier geplaatst wordt om de mens te informeren en “wakker” te schudden in het belang van die mensheid plaats ik deze reactie.

  1. Douwe

   Hallo Hans, ik denk dat het systeem dat automatisch doet maar ik kan je bepaalde rechten geven zodat je in staat bent je eigen reacties te bewerken. Dat kan wellicht helpen. Ik heb je net geupgrade zodat je als het goed is je reacties kan bewerken.

   Overigens is wat je zegt over Werner ook mijn ervaring. In discussies probeer ik iets duidelijk te maken en Werner lijkt vervolgens te zeggen dat hij het ermee eens is, of het begrijpt maar vervolgens post hij een reactie later wat duidelijk maakt dat hij zelf toch totaal anders tegen de materie aankijkt of het punt toch niet heeft begrepen.

   Ik vind datzelf ook storend omdat het erg verwarrend is. Ik weet niet waarom je dat doet Werner maar als je het ergens mee oneens bent zeg dat dan gewoon helder en duidelijk. Niets mis mee met andere zienswijzen. Het is niet het doel om het met elkaar eens te worden maar om op een zinvolle constructieve manier gezichtspunten uit te wisselen zodat iedereen daarvan kan leren voor zichzelf.

   1. Werner Bericht auteur

    Beste Douwe, het verwisselen van contexten en bijhorende ontwikkelingsniveaus leidt steevast tot verwarring, niet omdat het verwarrend is maar omdat reacties niet altijd als dusdanig herkend worden. Bewustzijnsgroei komt met differentiatie en overstijging van de toxische (cfr stressvolle) omgeving maar kan ook leiden tot dissociatie, dit behoort tot het ‘klimmende pad’ naar heelheid of wasdom. Klimmers hebben niet de neiging om te dalen aangezien dat schijnbaar indruist tegen de opwaartse beweging waarin ze zich bevinden, op zich is dit heel begrijpelijk en naargelang de persoon in kwestie te beschouwen. Dalers gaan terug naar de toxische omgeving om nu net ruimte te scheppen voor deze (collectieve) bewustzijnsgroei, ze zijn het dus eens met alles wat dit bevordert. Dalers zul je bv weinig horen zeggen over aliëns, het zijn immers aliëns. 🙂

    1. Douwe

     Het punt is vaak dat het me helemaal niet duidelijk is wat je zegt Werner vanwege de in mijn ogen vaak overdreven moeilijke formulatie. Zeker als je een breed publiek wilt aanspreken als je iets wilt hervormen zou ik proberen de materie zo helder en simpel en goed mogelijk proberen uit te leggen.

     Daarnaast snap ik in discussies ook vaak niet waarom je iets zegt omdat het voor mij niet logisch aansluit bij wat er eerder aan bod is gekomen.

     Ik snap nu dus ook niet wat je bedoelt met dalers en klimmers en ik snap niet hoe jij denkt dat het relevant is voor wat er besproken wordt dus ik snap niet wat je zegt en niet waarom je het zegt.

     Nu begrijp ik dat het niet jouw verantwoordelijk is wat ik wel en niet begrijp maar als ik persoonlijk zoiets te vaak ervaar met een persoon dan tune ik gewoon uit van die persoon omdat het irrelevant wordt voor mij om uit te wisselen met die persoon.

     1. Werner Bericht auteur

      Beste Douwe, je verwees zelf naar het nondualisme eerder, klimmen en dalen is hier eenvoudig van af te leiden. Wat inhoud betreft, het is objectief wetenschappelijk heel eenvoudig te bewijzen waarom we vandaag tegen windmolens strijden in de vorm van schuldenbergen (ea), waarom denk je dat een dergelijke eenvoud niet begrepen wordt? Dit komt niet door een gebrek aan kennis, het zou anders ook niet bewijsbaar zijn. Waar ligt het dan wel aan?

     2. Werner Bericht auteur

      Heel eenvoudig Douwe, amputeer economie van haar beginselen en psychische inflatie wordt de norm, pas daarentegen deflatie toe en het geld valt met bakken uit de lucht, letterlijk. En zo de uitspraak luidt ‘het gaat niet om geld’, voor verklaringen kunnen we terecht bij de geesteswetenschappen die dit alles voortreffelijk en vakkundig hebben bestudeerd. Vandaar die tragische absurditeit, er is geen gebrek aan kennis en oplossingen maar toch blijven we deze malaise cultiveren alsof al dat prachtige werk niet zou bestaan. Het komt steeds op hetzelfde neer, welke woorden er ook voor gebruikt worden. 🙂

  2. Werner Bericht auteur

   Beste Hans, de beste manier om eenvoudige ideeën op een zijspoor te zetten, is door ze te mengen met andere ideeën. Hiermee wordt gezegd dat je het artikel verkracht en ombuigt naar je persoonlijke worsteling. Dorst naar heelheid kan ook leiden naar schizofrene tussenkomsten waarbij contexten continu gewisseld worden met als resultaat een onsamenhangende brij van allerhande. Je kan opteren om zelf een artikel te schrijven, zo vermijd je aantijgingen die nu net voortvloeien uit de kaping en manipulatie van het inhoudelijke van het artikel. Finaal bevestig je enkel wat wetenschap hierover stelt, om deze reden kan het toch als leerzaam gezien worden.

 5. Het vijfde element

  Ik ben het met Douwe eens. Het ontgaat mij totaal waar een topic als dit over gaat. Ook de reacties helpen mij niet verder. Het gevolg laat zich raden. De belangstelling ebt weg. Maar het kan ook zijn dat deze materie voor een select publiek is waar ik niet toe behoor.

  1. Werner Bericht auteur

   Begrijpelijk, de reacties gaan immers voorbij aan wat inhoudelijk aangeboden wordt, een monetaire reset is een neutrale katalysator die helpt het systeem te transformeren. De opties zijn vrijwel oneindig maar dat kan slechts als daar ook de nodige ontvankelijkheid voor gevonden wordt, op dit punt wordt maar al te pijnlijk duidelijk hoe het menselijke denken als een spelbreker fungeert. In de geesteswetenschappen wordt dit allemaal verklaard, toch blijkt dat – ondanks de beschikbare middelen – niet te volstaan waardoor we tegen windmolens blijven strijden. Het is alsof er geen boek geschreven werd, aan informatie ontbreekt het echter niet. Pro forma:

   De beschreven dynamiek richting een full stop vereist uiteindelijk een monetaire reset. Deze moet voorafgegaan worden door een schuldenkwijtscheldingsprogram­ma, ook wel debt jubilee genoemd. Schuldkwijtscheldingen zijn al gebruikelijk sinds het oude Mesopotamië. Kwijtschelding is echter niet de finale oplossing, omdat het vigerende debt based monetary system vroeg of laat simpelweg een nieuwe ronde aan speculatie en schuldenopbouw zal veroorzaken. Schuldsanering moet gekoppeld worden aan een nieuw monetair systeem.

   http://www.economie-macht-maatschappij.com/monetair-beleid.html

 6. Treowd

  De bevolking op zich begrijpt wel dat een monetaire reset welke bezien kan worden als een neutrale katalysator de huidige situatie kan transformeren, het hele euvel is dat diegenen die de zaak aansturen andere plannen lijken te hebben. Omdat ze via een occulte hierarchie werken gaat men als het ware verborgen die richting in welke die hierarchie opdraagt, vooral omdat op vele sleutelpositities dus daarmee op de belangrijke(ste) bestuurlijke functies een occulte volgeling zit die dit maskeerd met zijn of haar maatschappelijke functie.

  Als die hierarchie zo diep geinfiltreerd is in het persoonlijke leven is er bijna geen ontkomen aan , tenzij men heel dapper durft te zijn en daarmee uiteindelijk die occulte hierarchie de rug toe te keren. Maar en dat is de grote maar in deze, men zit bijna altijd in de schijnwerpers op die sleutelposities en de angst is zeer groot want men zit er en vele gevallen voetendiep in. En die hierarchie heeft zeer diep geinvesteerd, geselecteerd, gegroomd, gemanipuleerd, en geindoctrineerd. Sommigen tot best velen op die posities zijn in een ‘ nest ‘ geboren die er kniediep in zitten generaties lang, dat is een verborgen systeem binnen een systeem, aan de mensen, de bevolking ligt het niet zo zeer.

  Er zijn ook dapperen en goede krachten aan het werk ook binnen die hierarchie dit jaar wordt een bijzonder jaar we staan als mensheid vlak voor de grote doorbraak, overal kraakt en rammelt het, het oude systeem , als een oud uurwerk springen de radertjes langzaam uit hun posities en komt die oude hierarchie uit de donkere massieve kast stukje voor stukje het daglicht in , we komen er wel, de tijd zal het leren…. de verandering is onontkoombaar …as above so below – de cycli van het Universum hebben een onontkoombare invloed op alles wat zich binnen dit Unversum bevindt.

  1. Werner Bericht auteur

   Dank voor je inhoudelijke reactie Treowd, je verwijzing naar ‘occult de rug terugkeren’ kunnen we mi op verschillende manieren interpreteren. De negatieve connotatie vinden we in een verborgen genootschap dat oppervlakkig het systeem manipuleert, occult betekent ook dat we op het spoor komen van innerlijke dynamieken.

   Aangezien we in het ‘Westen’ deze diepten niet (h)erkennen, blijven we geteisterd door maar al te oppervlakkige analyses en bijhorende turbulentie. Naargelang de interpretatie zouden we dus ook het occulte (ic essentiële levende principe) de hand kunnen reiken en mee betrekken in het debat, hierdoor komen we tot een procesfilosofische benadering die onze perceptie drastisch verruimd. Pro forma:

   (Lat. occultus) betekent verborgen, geheim, daar het zich bezighoudt met het essentiële levende principe. Het is de wereld van energieën die de klank en de kleur van ons bestaan inhoud geven. De fysieke wereld ziet als een afspiegeling van het Licht waaruit alles zich manifesteert.

   http://www.encyclo.nl/begrip/Occult

   1. Treowd

    Graag gedaan en dank je Werner om dat inzicht te delen, klopt wat je beschrijft alles kent haar balans en daarmee heeft alles een tegenpool. Mogelijk ziet die occulte hierarchie het als haar taak de mensheid te bewegen richting ontwaking doch er lijkt een wat extremistische beweging aan te ontspringen. Kan zijn dat de huidige status waarin de wereld verkeerd die of een bepaalde frictie nodig heeft op energenetisch niveau bekeken te kunnen evolueren. Zonder het zoute eerst te proeven zal men het zoete nooit ten volste kunnen waarderen, doch een reis kent vele paden om de plaats van bestemming te bereiken, zoals een ieder die een berg opklimt volgens een eigen route uiteindelijk boven aan gekomen toch van het zelfde uitzicht zal kunnen genieten. Persoonlijk zou ik een minder ruig pad kiezen omdat de uitkomst ervan gelijk zal zijn en zonder al te veel onnodige kleerscheuren ook bereikbaar is.

  2. Werner Bericht auteur

   Wat je omschrijft geeft mooi aan hoe we vooral onszelf hebben ingekapseld in een labyrint van wetten en doelstellingen die de maatschappelijke spanning opdrijven, dit onder leiding van een monopolyspel dat nog amper de naam economie waardig is. Technisch gezien (cfr monetaite reset) hebben we alle middelen om heel dit bolwerk te ontvlechten opdat waarachtig economisch herstel zich kan doorzetten, alsof we onszelf kunnen bevrijden uit een gevangenis die we door onze manier van (ideologisch opgelegde) denken hebben gecreëerd. Michel Foucault ventileerde een aantal elementen die meer inzicht geven in het totale spectrum, zowel van binnenuit als oppervlakkig, hand in hand.

   (1) element van utopische gespletenheid
   (2) element van omgekeerde effectiviteit
   (3) element van (systeem)overmacht
   (4) element van samengestelde kennis

   In theorie is er dus weinig aan de hand. 🙂

  1. Werner Bericht auteur

   Zeer mooi Threowd, het systeem werkt perfect en dat is inclusief de haast ongeloofwaardige scheeftrekkingen zoals deze zich aan de oppervlakte manifesteren. Het zet ons idealiter aan het denken, gelukkig maar. Synchroniciteit, zo is dat!! 🙂

  1. Werner Bericht auteur

   Dank, duidelijk. Het is alsof we telkens opnieuw worden ‘geconsumeerd’ door de berichtgeving, de sociale alternatieven krijgen hierdoor geen ruimte om volwaardig door te groeien. Het spreekwoordelijke zaadje blijft hierdoor onbevrucht, iets waar je eerder ook naar verwees. 🙂

  2. Werner Bericht auteur

   Omdat het zo interessant en herkenbaar is, het is mist spuien en angst zaaien om dan je hebzuchtige ding te doen. En wellicht speelt de aanstoker ook de rol van redder?

   Zij stelt dat dit een nieuwe vorm van kolonialisme voorstelt. Het ontstane puin bij een ramp is het bijna bijbels klinkende nieuwe onontgonnen land: leeg en open voor wie het wil inpalmen. Terwijl het bloed van de getraumatiseerde slachtoffers vloeit en men enkel denkt aan zelfbehoud, rinkelt de kassa van de ondernemers die de vrije markt uitroepen als enige ware. Dit met als doel winst te halen uit de desoriëntatie van de bewoners, privatiseringen doorvoeren terwijl de mensen in shock zijn en zich enkel op hun dagelijkse zorgen kunnen concentreren.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/De_shockdoctrine,_de_opkomst_van_rampenkapitalisme

  1. Werner Bericht auteur

   Zo gaat dat blijkbaar, en naast al deze praktijken bestaat de optie van een monetaire reset die een ethische upgrade faciliteert. Wat eenvoud vermag natuurlijk, zeer pijnlijk.

   Revolutionaries in government have created economic chaos, shortages in food and fuel, confiscatory taxation, a crisis in education, the threat of war, and other diversions to condition Americans for the “New World Order.”

   https://www.fhu.com/hegelian.html

 7. doordenker

  “vaak overdreven moeilijke formulatie”

  Sinds enige tijd probeer ik hier verklaringen en uitleg te vinden over, voor mij, ingewikkelde zaken. Helaas moet ik concluderen dat, hoewel de wil er waarschijnlijk wel is, die uitleg niet helder wordt gepresenteerd. Houd het toch eenvoudig, gebruik niet van die moeilijke (jargon) woorden. Voor een buitenstaander is dit niet te begrijpen,jammer.

  1. Werner Bericht auteur

   In een continu inflatoir gedreven economie wordt er steeds schaarste aan geld gecreëerd, mits toepassing van deflatie wordt er spontaan neutraal geld gecreëerd uit de reeds bestaande geldhoeveelheid. Dit is de eenvoud zelve, hoe komen we dan tot allerhande maatregelen die gebaseerd zijn op een vermeende schaarste aan geld? Het antwoord is eenvoudig, blijkbaar volstaan duizenden studiewerken niet om er ook iets mee te doen. 🙂

   1. Treowd

    …..Mits loskoppeling van de schuldrelatie etc.
    Mogelijk is dat juist de scape-goat van hen die de zaak aansturen, wensen zij wel een snelle oplossing? Mogelijk druist dat in tegen de rationele egoistische denkwijze van kapitalisten mogelijk een blinde vlek door de kenmerken van psychophatie hetgeen bekend is dat leiders die eigenschap mogelijk in of bij zich dragen. Bij zakelijkheid behoort emotionele afstand en alfa-mannetjes kijken niet achterom naar wat ze achter laten. Verder is een oplossing verre van chaotisch te noemen, datgene van waaruit er orde geschapen zal worden. Mogelijk loop je vooruit op de tijd….dan blijft het roepen in de woestijn, voorlopig. Mogelijk hoeft dit systeem ook niet gerepareerd te worden omdat kapitalisme zichzelf altijd zal vernietigen vroeg of laat ‘ het bijt zichzelf in de hak ‘ , uiteindelijk leidt het door belangenverstrengeling tot kartel en daarna tot monopolie-vorming. Het is gecreeerd op mythen, de een zijn winst is altijd het verlies van de ander. Pirate Television: The Myth of Capitalism with Michael Parenti

    1. Werner Bericht auteur

     Je geeft een mooie situatieschets Treowd, er stellen zich heel wat prangende vragen waarop de antwoorden relatief eenvoudig zijn. De huidige systeemconfiguratie en bijhorende modus operandi leidt vrijwel automatisch tot een onhoudbare toestand, dit hebben we – zoals je terecht naar verwijst – in de geschiedenis al meermaals gezien. ‘Vooruit lopen op de tijd’ is hier voor interpretatie vatbaar, een monetaire reset is immers geen nieuw gegeven dan wel vrij onbekend onder het grote publiek. Bijzonder is vooral een aantal onbewuste belemmeringen die een beter begrip (en bewustwording) in de weg staan, dit geldt evenzeer voor politici die het misschien wel goed menen maar ook ‘geplaagd’ worden door deze obstakels. Finaal leveren we strijd tegen een systeem dat schijnbaar een loopje neemt met de mensheid, dit is het element van de omgekeerde effectiviteit waar ook Thomas Sedlacek (toch geen onbekende) naar verwijst in dit korte filmpje, over ethiek en economie …

     https://youtu.be/6bSFsfQ_i_s

    2. Werner Bericht auteur

     Wat betreft loskoppeling van de schuldrelatie, vooralsnog kunnen we slechts scenario’s schetsen om aan te geven dat het niet ontbreekt aan technische middelen. Om dezelfde reden weten we ook waar het ware probleem zich situeert, veel artikelen verwijzen hiernaar.

     De overheidsschulden zijn nu allemaal opgelost, dezelfde methode kan echter ook toegepast worden voor de private schulden. Door prioriteit te geven aan de staatsschulden komt er nu heel wat tijd vrij om een en ander in goede banen te leiden, langs de andere kant is heel de operatie de bevolking niet ontgaan waardoor het maatschappelijke vertrouwen gunstig gestemd werd. Anders gezegd, het wantrouwen jegens overheden krijgt nu plots een andere wending aangezien een waarachtig herstel van onze economie nu heel dichtbij komt, dit is onvergelijkbaar anders dan de aanhoudende onheilsberichten van de afgelopen periode.

     https://reversedebtsystem.wordpress.com/precedent/

 8. Treowd

  Verhelderend filmpje, toch mag men zich daar vragen bij stellen of het inderdaad zo het geval zal zijn. Is het niet juist van top-down mis-management of bewuste systeem manipulatie teneinde tot deze chaotische toestanden te kunnen komen ? Zo is b.v. aantoonbaar dat men op z’n minst de laatste 100 jaar het systeem wel een bepaalde richting in heeft kunnen sturen en manipuleren en dat zelfs door gebruik te maken van georkestreerde crisissen en dat zonder enig etisch beleid in acht te nemen.

  Het gaat al lang niet meer over het maken van winst, dat is als het ware een bijkomende welgevalligheid, het gaat over het verkrijgen van controle en macht voorbij etische en morele handelswijzen. Daarbij durf ik best te beweren dat zij die dit alles van topdown aansturen er weet van hebben dat het binnen dit systeem deze uitwerking heeft , men heeft twee gezichten, mocht men al in de media naar voren wensen te treden. Het systeem is zeker toe aan een etische upgrade, het mooie is dat op The Corbett report een mooie docu verschenen is die laat zien hoe men zichzelf in deze machtige posities heeft verkregen tesamen met de aan de top samenwerkende machtige bankiers families zij zijn allen terug te leiden naar 13 famillies die niet wensen te kijken naar het welzijn van de mensheid.

  Dus of dat echt de uitwerking is van een omgekeerde effectiviteit van het systeem durf ik met deze achterliggende info mee te nemen te betwijfelen. Juist het niet in acht nemen van enige etische of morele waarden of normen heeft voor een versnelling gezorgd van de uitwerking van een kapatalistisch syteem hetgeen uiteindelijk zoals een ieder die het spelletje monopoly kent altijd eindigt met iemand die zich de hele doos kan toeeigenen… Die etische upgrade zou het grote verschil kunnen maken maar dan moet de laatse speler of spelers zich echt ten dienste stellen aan de mensheid , maar met die religieuze achtergrond in het oog genomen lijkt me dat wishful thinking te zijn.

  1. Werner Bericht auteur

   Ook ‘wishfull thinking’ bestaat, vandaag zijn we zo diep gezakt dat Nobelprijzen worden uitgereikt aan wie het heeft over de ‘Rational Fools’. Ik wou hier nog een 🙂 achter zetten, uiteindelijk is het niet om te lachen.

   De homo economicus als de beperkte mens, de mens met oogkleppen, is het onderwerp van een vermaard geworden artikel van Sen uit 1977: ‘Rational fools’. Dit is het artikel over ‘de traditionele economische theorie’ waarin de ‘rationele egoïst’ meent dat mensen altijd alleen maar aan hun eigen belang denken, als een wetmatigheid. De rationele gek denkt dat het een algemene neiging is, terwijl het alleen zijn eigen blinde drang is om zijn belang veilig te stellen. Het valt buiten het voorstellingsvermogen van de rationele egoïst dat er zoiets als altruïsme zou kunnen bestaan, dat mensen zich betrokken kunnen voelen bij het lot van grote groepen andere mensen, dichtbij of veraf.

   https://www.vn.nl/amartya-sen-

   1. Treowd


    Ook ‘wishfull thinking’ bestaat, vandaag zijn we zo diep gezakt dat Nobelprijzen worden uitgereikt aan wie het heeft over de ‘Rational Fools’. Ik wou hier nog een 🙂 achter zetten, uiteindelijk is het niet om te lachen.

    Natuurlijk is men bij machte de opinie te beinvloeden, alsmede ‘wetenschappelijke onderbouwde diagnoses’ te produceren, wat nu als dat rationele als een maskerade naar voren geschoven wordt ? Vorige reactie laat mi duidelijk zien dat men in staat is ten voordele van zichzelf de zaak te manipuleren, het spreekt voor zich dat zoiets dan ook mogelijk zou kunnen zijn in tegengestelde richting ten dienste aan de mensheid.

  2. Werner Bericht auteur

   Wat betreft de omgekeerde effectiviteit, in de economie van goed en kwaad is het adviseerbaar om alles vanuit verschillende perspectieven te beschouwen. In deze zin, het goede van monopoly (geld, macht, status ..) is dat het werkt als een positieve attractor om materiële welvaart op te bouwen, het kwade wanneer geen rekening gehouden wordt met de breekpunten inzake behoeftebevrediging en/of de innerlijke dynamieken.

   Anders gezegd, de geest raakt dan zo betrokken in dit monopolyspel waardoor conflict onvermijdelijk wordt. In de psychologie noemt dit ‘fiepen’, normen, waarden en ethiek zijn dan nog slechts woorden in een boek voor bij de open haard. En zo zijn we getuige van een lugubure tragische grap, wetenschap omschrijft op voortreffelijke manier waar de klepel hangt, we staan erbij en kijken ernaar.

   Bepaalde preoccupaties kunnen leiden tot een verslaving, niet aan middelen maar aan handelingen (zoals surfen op het internet of gokken). De verslaafde heeft in dat geval nog nauwelijks interesse voor een wereld buiten deze bezigheden. Jargon voor het hebben van preoccupaties is fiepen, een fiep is dan een preoccupatie.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Preoccupatie

   1. Treowd

    Wat betreft de omgekeerde effectiviteit, in de economie van goed en kwaad is het adviseerbaar om alles vanuit verschillende perspectieven te beschouwen. In deze zin, het goede van monopoly (geld, macht, status ..) is dat het werkt als een positieve attractor om materiële welvaart op te bouwen, het kwade wanneer geen rekening gehouden wordt met de breekpunten inzake behoeftebevrediging en/of de innerlijke dynamieken.

    Mee eens 🙂 Juist beschouwend vanuit verschillende perspectieven lijkt het zo dat die ontwikkeling een bijkomstigheid lijkt te zijn van eenzijdige verrijking, zie de scheefgroei in de wereld, het rijke westen de derde wereldlanden. Dat was mogelijk geeneens de insteek de drijfveer was macht en een bijkomstigheid was winst.

    1. Treowd

     Anders gezegd, de geest raakt dan zo betrokken in dit monopolyspel waardoor conflict onvermijdelijk wordt. In de psychologie noemt dit ‘fiepen’, normen, waarden en ethiek zijn dan nog slechts woorden in een boek voor bij de open haard. En zo zijn we getuige van een lugubure tragische grap, wetenschap omschrijft op voortreffelijke manier waar de klepel hangt, we staan erbij en kijken ernaar.

     Bepaalde preoccupaties kunnen leiden tot een verslaving, niet aan middelen maar aan handelingen (zoals surfen op het internet of gokken). De verslaafde heeft in dat geval nog nauwelijks interesse voor een wereld buiten deze bezigheden. Jargon voor het hebben van preoccupaties is fiepen, een fiep is dan een preoccupatie.

     Kan ik me iets bij voorstellen het is verstandig grenzen te bewaken op dat gebied, iedere verslaving zorgt voor belonings-signalen in de hersenen waarbij plezierige hormonen vrij komen, dat kan bij weinig discipline leiden tot gevaar. Mij lijkt dat niet op te gaan voor deze zeer sluwe en pientere, verlichtte personen men kan zich dat niet veroorloven op die posities. Volgens mij spelen er hier zoals al eerder in reactie aangegeven andere drijveren en motivaties.

    2. Werner Bericht auteur

     Inderdaad Treowd, of zo het in de boekjes staat. 🙂

     5. Hogere structuren die kunnen gekaapt worden door lagere impulsen

     Wanneer tribalisme zijn eigen rustige gang kan gaan, is het betrekkelijk mild, eenvoudig omdat de middelen en technologie ervan relatief onschadelijk zijn. De hoeveelheid schade die iemand met pijl en boog kan aanrichten in zijn leefomgeving en bij zijn medemensen is beperkt (en dat gemis aan middelen is niet per definitie een blijk van gezond verstand). Maar de geavanceerde technologieën van het rationalisme kunnen, wanneer ze gekaapt worden door tribalisme en etnocentrische drijfveren, vernietigend zijn.

     https://vagiwe.wordpress.com/strijd/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *