De werkelijkheid van planeet aarde – Deel 2

Dit is een gastbijdrage van Hans.

achonagenda

Deel 2. Onze werkelijkheidsbeleving.

In deel 1 heb ik in grote lijnen weergegeven wat de situatie is van onze huidige realiteit en hoe dit ontstaan is. In dit deel bespreek ik invloed hiervan op ons dagelijks leven en onze beleving hiervan.

Zoals besproken in deel 1 beleeft de mens zijn huidige realiteit binnen een gecontroleerde omgeving die een simulatie is van de ultieme werkelijkheidsbeleving.
Je kan dit dus zien als een illusionaire bewustzijnsbubbel waarin wij een 3e dimensionale werkelijkheid beleven die volledig gecontroleerd en gecreëerd wordt via ons etherische en biologische neurologisch systeem.
Vanuit onze staat van bewustzijn nemen we deze illusionaire realiteit waar als een 3e dimensionale omgeving waarbij wij vanuit deze bewustzijnsbeleving deze omgeving continu herdefiniëren, dus telkens opnieuw scheppen.

Er is binnen ons universele bewustzijn een sluier geplaatst waardoor wij vastzitten in onze 3e en 4e dimensionale bewustzijnsbeleving waardoor wij ons niet bewust zijn van onze verbinding met de bron, dus met de ultieme werkelijkheidsbeleving.
Wij ervaren dus door deze fysieke 3e dimensionale realiteitsbeleving een gevoel van afscheiding, van afzondering.
Door die sluier zijn wij niet in staat om ons bewust te verbinden met onze “Hogere zelf”’ wat zich buiten die matrixbeleving bevindt.
Ons Hogere Zelf staat dus voor onze totale zelfbewuste inter-dimensionale bewustzijnsbeleving van de ultieme realiteit wat zich buiten die sluier bevindt.
Vanuit onze huidige realiteitsbeleving zijn wij onszelf hier in eerste instantie niet bewust van.

Het menselijk collectief creëert continu vanuit zijn collectieve vibrationele staat van Zijn die realiteit binnen de matrix, de illusionaire werkelijkheid.
Omdat wij onze realiteit creëren binnen die bubbel, binnen die afgesloten matrix, creëren wij continu binnen dezelfde omgeving die omgeving opnieuw, als in een loop.
We creëren, we scheppen dus niet een nieuwe realiteit zoals creëren en scheppen bedoelt is vanuit het universele veld van oneindige potentiële werkelijkheden, maar herdefiniëren we continu de bestaande realiteit op basis van die bestaande realiteit.

Het feit dat we dit onbewust doen ligt geheel aan de constructie en controle systemen van deze matrix en de sturing hiervan door de Archons die we in deel 1 besproken hebben.
Omdat de huidige mens binnen zijn universele bewustzijn vast zit zit in deze afgesloten 3e dimensionale bewustzijnsbeleving krijgen we te maken het concept van tijd en ruimte.
Een afgesloten omgeving is begrenst, dus heeft een begin en een einde, en dit staat haaks op de universele oneindigheid.
Om deze context te kunnen bevatten door een van origine mutlidimensionaal wezen wat de mens ooprspronleijk is, zijn er genetische aanpassingen aan ons 4e dimensionaal energetisch, metafysisch brein aangebracht waardoor in deze fysieke 3e dimensionale realiteit onze hersenen dusdanig werken dat wij in het tijd en ruimte concept kunnen denken.
Dit wordt in de (spirituele) literatuur veel verwoord als het stuk reptielenbrein wat de mens bezit.
Het is dus de manier waarop onze hersenen werken wat maakt dat wij in een tijd en ruimte concept een realiteit creëren waarin oorzaak en gevolg een logisch volgorde van beleving creëert.
Dit is de lineaire tijdsbeleving wat dus alleen maar in deze matrix, in deze illusionaire simultane werkelijkheid als zodanig bestaat.

Dit is te illustreren via het volgende voorbeeld..
Voor ons menselijk begrip gaat de tijd altijd richting de toekomst vanuit dit moment, vanuit het heden.
Vandaag is het dinsdag, morgen is het woensdag.
Alles wat al is gebeurd is verleden, daar vandaan gaan we richting de toekomst.
Echter de hele universele evolutie verloopt richting de Bron vanuit ons menselijk begrip gezien.
Voor ons menselijk begrip is dat dus terug in de tijd naar het moment dat alles is ontstaan vanuit Bron.
Universeel gezien gaan wij in deze tijdsbeleving dus de andere kant op en begeven wij ons dus steeds verder af van de ultieme werkelijkheid… de bewustzijnsval.
Onze lineaire tijdbeleving neemt dus door de aard van deze werkelijkkheidsbeleving een kromming aan waardoor er uiteindelijk een cirkel ontstaan waarin begin over gaat in eind en precies andersom, de tijd gaat in een loop.
Dit principe wil ik in een volgend artikel verder uiteenzetten.

De manier waarop ons brein dus de werkelijkheid interpreteert en aan ons weerspiegelt beeldt onze realiteit uit.
Dit maakt dat onze werkelijkheid dus een spiegelbeeld is van de ultieme werkelijkheid.
De universele natuurwetten worden door het menselijk brein in spiegelbeeld, dus in BELEVING volledig omgekeerd binnen deze realiteit.
Als deze constructie voor het menselijk begrip volkomen natuurlijk is, komen wij door deze werking van ons brein nooit uit de illusie van onze tijdsbeleving zolang wij niet begrijpen, ons niet bewust zijn dat ons brein zo werkt.
Het bewustzijnsinterventie programma, de sluier, zorgt er voor dat wij dus onze realiteit beleven alleen binnen dat kader waartoe wij toegang hebben met ons bewustzijn dmv onze vibrationele staat van zijn..
De manier waarop wij vanuit ons bewustzijn die realiteit beleven is afhankelijk van hoe ons brein die waarnemingen van onze zintuigen omzetten in een werkelijkheid.
Het wordt hopelijk nu duidelijker dat dmv metafysische neurologische technologieën ons brein in een bepaalde stand wordt gehouden zodat wij op een aanstuurbare manier de werkelijkheid interpreteren.
We worden dus via onze hersenen gemanipuleerd, vanuit een connectie met de sluier, om op een bepaalde manier ons bewustzijn en dus uiteindelijk onze realiteit te interpreteren en te beleven.
Het lineaire tijdsbesef stuurt ons dus in onze realiteitsbeleving weg van onze oorsprong.

Het neuro-psychologisch controle- en sturingssysteem.

Binnen de gecreëerde illusionaire werkelijkheid die wij als onze bewuste realiteit beleven worden wij via een gigantisch technologisch controle en sturingsprogramma in die mind-set gehouden waardoor wij continu in een oorzaak en gevolg context denken.
Om te zorgen dat wij in die mind-set bliijven worden er diverse technieken toegepast die zorgen dat onze vibrationele staat van Zijn dusdanig laag is dat ons bewustzijnswaarnemingsveld binnen de matrix blijft.
Zodoende creëren wij dus continu vanuit onze onbewuste scheppingdrang die werkelijkheid uit een zeer compact gecontroleerd veld van potentiële werkelijkheden. (Akasha principe)
We creëren dus vanuit een afgesloten context continu het verleden, dus we regenereren eigenlijk ons eigen verleden continu opnieuw waardoor we in een cirkel, een loop, terechtkomen.
Hierdoor gaan we dus in onze evolutionaite bewuztzijnsbeleving ipv richting de Bron steeds verder weg naar ons verleden wat wij in onze realiteit beleven als de toekomst..

De mate van onze staat van vibratie, onze energetische frequentiegolven, bepaald tot welk mate ons bewustzijn uit het veld kan tappen.
Dit bepaald de context van de realiteit die aan ons verschijnt.
Om ons bewustzijnsbeleving dusdanig laag te houden dat wij binnen die matrix blijven wordt er dmv div. technieken ingespeeld op onze gemoedstoestand (het geloofssysteem) wat weer bepaald wordt door onze vibrationele staat van Zijn.

Omdat wij denken in oorzaak en gevolg zijn wij ons dus bewust in onze realiteitsbeleving dat aan alles een einde komt en dat iedere actie een gevolg tot resultaat heeft.
Vanuit onze onsterfelijke essentie voelt dit dus onnatuurlijk aan wat zich uit als een slecht (het slechtste) gevoel.
Door dit in onze evolutie binnen die matrix fysiek te laten uiten zijn onze biologische levens eindig, we gaan dus dood.
Dood is de mens zijn grootste angst, als spiegeling, als tegenstelling van liefde dat de oneindigheid in HEELHEID omvat.
Rond deze angst is binnen de matrix, dus binnen ons begrip van samenleving, onze maatschappij, een heel systeem van indoctrinatie opgezet waardoor wij continu in een staat van angstbeleving worden gehouden.
Angst als de tegenhanger van liefde behelst het hele spectrum van negatieve emoties en gevoelens die ons in ons dagelijks leven in de greep houden.

Binnen het begrip van oorzaak en gevolg hebben we ook te maken met karma.
Karma neemt binnen de spiritualiteit een grote plek in binnen de context van het leren van de ziel om tot voltooing en heling te komen.
Karma is dus tevens een logisch onderdeel van oorzaak en gevolg, wat zich over meedere levens kan uitspreiden binnen de cycli van reincarnatie.
In die zin is het dus ook een produkt van deze illusionaie bewustzijnsomgeving waar naar mijn mening een enorme zwaarte en belang aan werd, en nog wel wordt gehangen.
Collectief is de mens echter inmiddels tot het punt in deze fase van onze ontwikkeling en groei gekomen binnen deze realiteit karma in die brede zin grotendeels is doorleeft voor wat betreft het hele ascentieproces.

Door middel van het neurologisch controlesysteem hebben de beheerdes van de matrix volledig toegang tot ons collectieve geheugen en kunnen zij dit volledig aanpassen.
Op die manier is dus de hele werkelijk menselijk geschiedenis uit ons geheugen gewist.
Alles wat een mens in zijn leven aan bewustzijn wint, zich dus herinnert, wordt dmv het reïncarnatieproces weer gewist bij geboorte.
Het is zelfs in staat om ons korte termijn geheugen te infiltreren en te beïnvloeden.
Het gaat er in het spirituele verlichtingsproces dus niet om het bewuster worden of nieuwe dingen te leren om te stijgen in bewustzijn maar werkelijk om te herinneren wie wij zijn.

Je kan dus stellen dat het hele principe van dualiteit zijn basis heeft in de balans van het bewustwordingsproces van het eigen onderbewustzijn.
Zelfbewustwording, het herinneren wie je in essentie bent, is het onderbewustzijn in het bewustzijn brengen.
Waar wij ons niet bewust van zijn maar wat wij wel beleven als de realiteit komt uit het onderbewustzijn, het automatisch scheppen van deze werkelijkheid vanuit onze niet aflatende scheppingsdrang..
Daarom hebben we er ook geen controle en invloed op, om dat te kunnen bereiken dienen we ons bewust te worden van ons onderbewustzijn waarin al die componenten huizen die een realiteit creeren die wij nu collectief beleven.
Zolang die componenten vanuit het onderbewutszijn voor onze beleving onbewust hun werk kunnen blijven zijn wij er ons dus niet bewust dat het zijn werk zo doet.. en blijven ze hun werk doen.
Dus door onze angsten onder ogen komen, te doorleven, wat altijd in de spiritualiteit zo mooi beschreven wordt is niets meer of minder dan dat we ons er bewust van worden dat het bestaat en een deel van ons is!
Hiermee brengen we het naar ons bewustzijn en verliest het zijn kracht en waarde omdat het alleen zijn waarde heeft als we ons er niet bewust van zijn.
Daar is het hele principe van deze werkelijkheidsbeleving, deze matrix op gebaseerd.

Door de maatschappij op zodanige wijze in te richten door in alle componenten waar die maatschappij uit bestaat een component van angst toe te voegen op basis van onze angst voor eindigheid, leven wij dus steeds in besef van angst.
Zoals de leraren het zo mooi zeggen, we leven in de overtuiging van tekort, te-kort.

Het is inmiddels wel bekend bij de meeste mensen hoe de machthebbers die instrumenten gebruiken waardoor wij in ons emotionele mind-body systeem door angst worden geprikkeld waardoor wij ons continu in een lage vibrationele staat bevinden en ongelooflijk veel negatieve energieën opwekken.
Door onze manier van denken, ons “omgekeerd” denkproces creëren we collectief uit die overtuigingen en geloven een realiteit wat die negativiteit weerspiegeld.
Wat weer zorgt dat wij door onze manier van denken hier weer emotioneel op reageren en die realiteit bevestigen en versterken.

Dus onze maatschappij is zo opgebouwd en doordrongen van pressiemiddelen waardoor er altijd een gevoel van tekort bestaat.
Dit gevoel staat haaks op onze essentie, op onze natuur waardoor wij in een continue staat van stress en negativiteit verkeren.
Er is zeker hier op de site heel veel info te vinden waaruit die middelen allemaal bestaan en hoe het zijn werk doet en wat wij er zelf aan kunnen doen om hier minder onder invloed van te staan door dat we er inzicht in krijgen.
Bijvoorbeeld het interne sturingsysteem, the Work ed.

Uit dit verhaal wordt in ieder geval duidelijk dat er buiten de machthebbers die ons aansturen binnen de maatschappij veel grotere krachten aanwezig zijn die direct op onze scheppende werkelijkheidsbeleving inwerken.
Door dit neurologisch sturingsprogramma en de bewustzijnsinterventie sluier zijn onze aardse machthebbers instaat om die middelen te ontwikkelen en te gebruiken waardoor wij dus door onze onbewuste scheppingsdrang die realiteit scheppen en beleven dat volledig aan de agenda van die krachten en machthebbers voldoet.
Er bestaat dan ook een intensieve samenwerking tussen die krachten en de toplaag van de machthebbers hier op aarde.
Die machtstructuur breidt zich via een piramidevorm uit door alle geledingen van onze maatschappij.
Deze modellen zijn in veel boeken en op websites beschreven.

De bewustwording van de werking van onze hersenen bevat de sleutel om inzicht in de werking van de matrix te krijgen en van daar uit de illusie te kunnen ontstijgen.
Het feit dat wij in een lineaire tijdslijn van oorzaak en gevolg denken en zodoende ook in die tijdlijn de realiteit beleven houdt ons dus gevangen in het concept van tijd.
Angst als onderdukkingsmiddel zit automatisch opgesloten in het concept van denken en beleven in oorzaak en gevolg.
Angst kan alleen bestaan als gevolg van een actie of gedachte of als oorzaak daarvan, angst is in zijn bestaan afhankelijk van het tijdsconcept zoals wij dat nu beleven.
Vandaar ook het belang van het zoveel besproken NU.
Uit deze bewustwording van de werking van ons brein (en dus ons geloof hierin) komt het volledig onderkennen en aanvaarden voort uit onze grootste angst die alle menselijke angsten omvat.

Ik hoop dat dit artikel in ieder geval een tipje van de sluier heeft opgelicht en mensen aanzet om dit voor zichzelf te gaan onderzoeken en te bespreken.
Het is onmogelijk om in een artikel diepgaand de verschillende aspecten uit te leggen maar naar aanleiding van eventuele vragen kan daar dieper op ingegaan worden.

Het hele aspect van angst en het benoemen van angst wordt vaak in de spiritualiteit gemeden om te bespreken.
Waar je over praat versterkt je juist..
Binnen onze persoonlijke spiritualiteit focussen we ons volledig op liefde.
De angst blijft zodoende collectief in het onbewuste, juist daar waar onze angst zetelt en zodoende zijn werk kan blijven doen.
Juist het collectief door die angst beleving heengaan, het bespreekbaar te maken, je er bewust van te worden, dat de werking ervan zichtbaar wordt en het zijn illusionaire kracht verliest.
Ik ben me ervan bewust dat dit een verhaal is waarin het woord angst met regelmaat voorkomt.
Het is echter onmogelijk dit te voorkomen omdat het hier gaat om een realiteit die in zijn werking voornamelijk op die emoties is gebaseerd en zich veelal buiten onze bewuste perceptie bevindt.
Zonder dit pressiemiddel bespreekbaar te maken is het ook niet op te lossen, juist het bespreekbaar maken en het inzien van zijn ware betekenis maakt het uiteindelijk onschadelijk.
Het kan alleen maar bestaan omdat we er een beetje bang van zijn…

Het is onze eigen angst waar we bang van zijn en het is onze LIEFDE waar onze overheersers bang van zijn..
Aanvaard je angsten in de HEELHEID die je bent, we zijn de scheppers en houders van het AL dat IS.

Aanverwante informatie en artikelen: 
-) De werkelijkheid van planeet aarde – Deel 1
-) Van slavernij naar vrijheid, stap 1: Liefde & Angst
-) Stap 2: Kennis & Onwetendheid
-) Stap 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Stap 4: Vrijheid & Controle
-) Stap 5: Orde & Chaos

24 gedachten over “De werkelijkheid van planeet aarde – Deel 2

 1. Douwe

  //We creëren, we scheppen dus niet een nieuwe realiteit zoals creëren en scheppen bedoelt is vanuit het universele veld van oneindige potentiële werkelijkheden, maar herdefiniëren we continu de bestaande realiteit op basis van die bestaande realiteit.//

  Dit zie je ook mooi terug in de cyclus van creatie van Pieter Stuurman. Zodra mensen de fysieke wereld als input gaan gebruiken voor hun schepping dan scheppen ze dus een loop en op die manier ontstaat de illusie van o.a. lineaire tijd. Maar als mensen niet snappen dat hun eigen staat van zijn de wereld om hun heen schept dan is het heel logisch dat je de fysieke wereld als input gaat gebruiken.

  Bentinho geeft daarom ook aan dat je nooit je que vanuit fysieke realiteit moet nemen maar altijd moet werken aan je eigen staat van zijn, dus je eigen frequentie.
  Bashar zegt het ook, what you put in is what you get out. Je eigen staat van zijn wordt gereflecteert in de fysieke realiteit. Het is volgens hem vrij letterlijk een multidimensionale spiegel. En net als je je spiegelbeeld niet kunt laten lachen als je zelf chagerijnig blijft kijken moet je ook eerst jezelf veranderen voordat de wereld kan veranderen. Dit punt is volgens mij essentieel om de switch voor mensen te maken van slachtoffer van fysieke realiteit tot inzien dat ze zelf medeschepper ervan zijn.

  Je kunt deze multidimensionale spiegel in mijn ogen op 2 manieren heel constructief gebruiken. Vindt alles wat volgens jezelf niet klopt in de fysieke realiteit. Dus alles wat er wel is en er niet zou moeten zijn, en alles wat er niet is en er wel zou moeten zijn en ga daar The Work op toepassen. Een reflectie in fysieke realiteit die je niet goed vindt duidt altijd op een frequentie in jezelf die losgelaten kan worden.

  Daarnaast kan de spiegel ook gebruikt worden om te leren herkennen waar je juist heel enthiousiast van wordt omdat dit de frequenties in jezelf zijn waar het interessant en relevant is voor jezelf om te groeien.

  En tot slot merk ik dat met het kies je best voelende gedachte van Bentinho je de spiegel ook grotendeels kunt laten voor wat het is en je kunt gewoon je eigen staat van zijn totaal los van de spiegel verbeteren. Je fantasie is daar een geweldige tool voor.

  Heb jij zelf ook nog specifieke tips Hans wat mensen kunnen doen om in die zin om uit deze matrix te stappen?

  1. Pieter Stuurman

   Eigenlijk is er maar één mogelijkheid om uit deze “loop” te stappen. En dat is beseffen hoe die loop werkt.

   Dus, inzien dat de door ons gecreëerde beleefde realiteit het gevolg is van onze gedachten/overtuigingen. En die realiteit dus niet langer te zien als de bron voor die gedachten/overtuigingen.

   Anders gezegd: deze beleefde realiteit is iets anders dan waarheid. Het is slechts een (door onszelf gecreëerde) mogelijkheid. Zodra we dat beseffen, is letterlijk iedere denkbare realiteit mogelijk.

   1. Wat is waar

    ////Eigenlijk is er maar één mogelijkheid om uit deze “loop” te stappen. En dat is beseffen hoe die loop werkt. /////

    En als je weet hoe die werkt, waar komt dan de inspiratie vandaan om er uit te stappen?

    Het verstand gaat niets oplossen komt niet met ideeen., behalve ideeen van oorzaak en gevolg.
    Met het verstand kun je je bewust worden van de werkelijkheid die ingegeven is door je onderbewustzijn.

    Willen we iets kunnen veranderen dan moten we bewust kunnen putten uit ons onderbewust zijn. Ik geloof dan ook niet zo in een sturingssyteem gebaseerd op emotie. In wezen is dat het systeem wat we nu opgedrongen krijgen door onze opvoeding, het onderwijssysteem, de media etc. Die bepalen hoe we denken, wat we denken en welke emotie we bij welke gedachte krijgen. Als ons een gedachte voorgeschoteld wordt gaat onze automatische piloot aan de gang en geeft een emotie. Een emotie gebaseerd op wat we geleerd hebben, niet op basis wat we bewust meegemaakt hebben. Dat is allemaal geprogrammeerd en dat is wat ik zie als de matrix.

    Inspiratie of ingevingen komen niet uit het verstand voort, maar uit het hart. En in wezen put wordt dan geput uit het onderbewustzijn die verbonden is met de Bron.

    Mijn vraag is: Hoe is het mogelijk op op elk gewenst moment je onderbewustzijn aan te spreken?

  2. Hans

   Ja..

   Ten diepste beseffen dat het collectief de realiteit creëert waarin we individueel als onderdeel hiervan ons bestaan ervaren.

   Het ligt wat subtieler dan dat het alleen een kwestie is van individueel uit de matrix te willen stappen.
   De realiteit binnen de matrix IS de realiteit als geheel die we (be)leven, de collectieve (illusionaire) werkelijkheid.
   Het is dus niet zozeer het individueel uit de matrix stappen maar collectief zo’n werkelijkheid te creëren dat als het ware deze hele samenleving de matrix ontstijgt en uit de “loop” stapt en zodoende een andere tijdlijn gaat volgen waarmee we deze bestaande werkelijkheid niet meer als zodanig herdefiniëren.

   Je kan het individuele niet los zien van het collectieve, de mensheid hier op aarde vormt ook als geheel een bewustzijnsveld dat volledig geïntegreerd is met het bewustzijnsveld van de aarde met al het leven wat ook in het artikel aangegeven wordt.
   Dit energetisch raster staat weer in verbinding met de rest van ons zonnestelsel en van daaruit weer verder..
   Het is uiteindelijk één groot verbonden geheel.

   Het is ons individueel bewust worden, ontwaken uit de droom van deze matrix en elkaar hierbij zoveel mogelijk helpen en ondersteunen om uiteindelijk als één menselijk bewustzijnsveld die verhoogde staat van Zijn te integreren met het bewustzijnsveld van de aarde om zodoende uiteindelijk als EENHEID deze realiteitsbeleving te ontstijgen.
   Je kan het één niet los van het andere zien.

   Uit de matrix stappen suggereert een plek, een plaats waarin we vastzitten, maar het is een collectieve bewustzijnsbeleving wat deze realiteit fysiek creëert.
   Individueel worden we ons hiervan bewust waardoor we als collectief een shift in bewustzijnsbeleving maken.
   Individueel UIT de matrix stappen in die zin is een vrij definitieve fysieke hemelvaart voor een mens.. 
   Individueel BINNEN de matrix een dusdanig verhoogde staat van vibratie en dus bewustzijnsbeleving bereiken is je individueel ontstijgen aan de realiteitsbeleving van die matrix.

   Om een voorbeeld te geven voor de beeldvorming..
   Als één plofkip besluit om te ontwaken zal niet de hele industriële plofkippen faciliteit verdwijnen.
   Die ene kip zal binnen die faciliteit individueel een andere (betere) realiteit kunnen beleven maar zijn collectieve verbinding met de rest blijft bestaan en die realiteit blijft in tact.
   Vandaar onze verantwoording naar elkaar en de aarde met al dat leven als EENHEID.

   1. Douwe

    Helder Hans, dank voor je antwoord.

    Misschien dat ik het nu veel te simplistisch maak maar kun je als het ware vanuit jouw gezichtspunt hoe jij de materie nu ziet een soort 5 of 10 stappenplan geven wat mensen kunnen doen om die individuele en collectieve benodigde verandering mogelijk te maken.

    Dus wat kunnen mensen concreet en praktisch doen om ervoor te zorgen dat ze stappen kunnen zetten in de goede richting.

    1. Hans

     Het eerste is het besef krijgen dat bewustwording van nature niet zo’n zweverig, spiritueel en bijna onmogelijk proces is.
     Het is alleen een heel intensief persoonlijk proces om die staat te bereiken BINNEN deze matrix.
     Vanuit het bewustzijnsveld waar wij als mens toegang tot hebben creëren wij voornamelijk onbewust deze realiteit.
     Je hoeft niet elke minuut na te denken om een wereld om je heen te creëren, net als ademen ben je jezelf daar niet bewust van.
     Juist vanuit dat onderbewustzijn heeft die hele matrix zijn invloed op ons, vandaar vaak de vergelijking met een droom en ontwaken.
     Je bewust worden van de werking van de matrix (ontwaken) zorgt er dus voor dat je inzicht krijgt in iets dat hiervoor onbewust gebeurde.
     Je brengt dus als het ware een stuk bewustzijn, besef in je onderbewustzijn waardoor je bewust wordt van iets wat daarvoor de normaalste zaak van de wereld was qua beleving.

     De meeste mensen die hier de site bezoeken weten dat we in een situatie zitten die niet natuurlijk is, die niet klopt.
     We kunnen zelfs op ons nivo steeds meer de misstanden en verantwoordelijken daarvoor aanduiden.
     We weten in grote lijnen wat de gereedschappen zijn en hoe ze werken waarmee we in die situatie gehouden worden.
     Bewustwording hiervan is het verband gaan inzien, beseffen, wat de invloed is van die gereedschappen op ons en wat onze invloed is op die realiteit.

     We weten dat geraffineerde suikers slecht zijn maar toch gooien we het weer vrolijk in ongeveer alles wat we eten en drinken.
     We weten dat fluor zeer schadelijk is maar we blijven onze tanden er mee poetsen.
     We weten dat de producten in de gemiddelde supermarkt niet bepaald gezond zijn, toch gooien we elk weekend die kar weer vol.
     We weten dat de mainstream media pure misleiding en indoctrinatie is maar we blijven kijken met onze nieuwe muurvullende flatscreen.
     We weten dat de farmacie een grote gifmachine is maar als de dokter het zegt..
     We weten dat we stikken in de gifgassen en fijnstoffen, maar met die regen ga ik niet fietsen natuurlijk.
     En ga zo nog maar even door..

     We weten het wel maar beseffen het dus niet, we nemen het waar maar we nemen geen verantwoording.
     We blijven dus bewust een bepaalde levensstijl en de daaruit voortkomende realiteit in stand houden vanuit ons onderbewustzijn.
     Als we dit weten gaan uitdragen dmv ons handelen en onze interactie met andere mensen dan brengen we dus een stuk bewustzijn in de realiteit die we beleven.
     We gaan dan bewust een bepaalde levensstijl en de daaruit voortkomende realiteit uitbreiden en veranderen vanuit ons bewustzijn.

     En dit is echt heel erg effectief, we maken zo dat gereedschap onschadelijk en we brengen een nieuw bewustzijn binnen in het collectieve bewustzijnsveld wat dus voor iedereen bereikbaar wordt.
     Dit is wat oa zo mooi in de spiritualiteit bedoelt wordt met je licht laten schijnen.

     Dit zijn zomaar zaken die mensen concreet en praktisch kunnen doen en dat zijn echt reuze stappen in de goede richting.

   2. Wat is waar

    ////Individueel BINNEN de matrix een dusdanig verhoogde staat van vibratie en dus bewustzijnsbeleving bereiken is je individueel ontstijgen aan de realiteitsbeleving van die matrix.////

    Dat is toch wat we hier pogen te doen.

    Echter wil nog niet zeggen dat we helemaal los zijn van de matrix of terwijl ons verstandelijke geredeneer in oorzaak en gevolg zoals ons geleerd is.

    Als we geen definitieve hemelvaart willen, maar wel een samenleving die los komt uit de matrix, dan zullen we anders moeten gaan leven. Of terwijl de wereld anders moeten gaan beleven samen met anderen die ook los willen komen van de matrix en zo een alternatief collectief bewustzijn vormen.

    Als er maar voldoende plofkippen zijn die de realiteit anders kunnen beleven en dit ook kunnen overdragen aan plofkippen die nog wel in de industriele pofkippen fabriek, dan zal uiteindelijk de plofkippen fabriek falliet gaan door te weinig aanvoer en zo verdwijnen. Ergens is een begin. Misschien is dit het begin. Maar het zal moeten groeien om ook daadwerkelijk een omwenteling te kunnen veroorzaken.

    Persoonlijk ben ik er zeker van dat het zal gebeuren, maar kennelijk zijn de alternatieven nog niet aantrekkelijk genoeg. Of beter gezegd, kennelijk is de huidige collectieve realiteit nog niet beroerd genoeg om een nieuwe stap naar het onbekende durven te zetten.

    1. Hans

     //Persoonlijk ben ik er zeker van dat het zal gebeuren, maar kennelijk zijn de alternatieven nog niet aantrekkelijk genoeg. Of beter gezegd, kennelijk is de huidige collectieve realiteit nog niet beroerd genoeg om een nieuwe stap naar het onbekende durven te zetten.//

     Ik denk dat de huidige realiteit er wel eens beroerder voor kan staan dan dat wij er collectief bewust van zijn.
     En dat is precies waar het om gaat.
     Hoe meer inzicht je krijgt in deze realiteit hoe meer je de beroerdheid ervan inziet wat weer de trigger is om echt te ontwaken.
     Vandaar altijd die nadruk van mijn kant op dat bewustwordingsproces, het is de sleutel voor het besef om te handelen en het begrip hoe te handelen.

     Even een misschien raar maar mooi voorbeeldje..
     Dat tv-programma Utopia, een groep mensen krijgt de kans om vanuit niets een nieuwe samenleving op te bouwen en in te richten.
     Als je nu kijkt zal je zien dat het een mini kopie van de gewone samenleving is geworden.
     Dat gebeurd er als de mens vanuit zijn huidige , onveranderde perspectief iets nieuws wilt opbouwen, het zal altijd weer min of meer op hetzelfde bewustzijnsnivo en dus vanuit hetzelfde perspectief en beleving worden ingericht en uitgerold.
     Dat is evolutie, het collectieve bewustzijn bepaald de kwaliteit van de samenleving.

     Vandaar de terughoudendheid van veel mensen, zeker tot voor kort, om vanuit die huidige collectieve staat van bewustzijn allerlei nieuwe samenlevingssystemen te ontwikkelen en te initiëren.
     Stel je nu eens voor dat onze de huidige collectieve staat van bewustzijn ongelooflijk krachtige technologieën als vrije energie ed beschikbaar komen voor de mens.
     In de fase waarin we nu zitten (zaten) zijn we gewoon nog niet ver genoeg om hier collectief op een verantwoorde manier mee om te gaan.
     Wij zelf dragen die verantwoording, we willen tenslotte niet meer geleid worden zoals nu met alle gevolgen van dien.

     Om dat te kunnen zal de mens collectief een bepaald nivo moeten bereiken en dat proces is nu in volle gang.

 2. Wat is waar

  /////Ik denk dat de huidige realiteit er wel eens beroerder voor kan staan dan dat wij er collectief bewust van zijn./////

  Ik weet het wel zeker. De meerderheid gelooft nog steeds in meer of mindere mate in wat de MSM hen voorliegt. Ik merk we dat er een kentering begint te komen. De politici worden steeds minder vertrouwd en de banken al helemaal niet meer. Alle de leugens niet meer geloofd worden dan de kaart van geweld trekken om hun macht te behouden.

  ////Dat tv-programma Utopia, een groep mensen krijgt de kans om vanuit niets een nieuwe samenleving op te bouwen en in te richten.////

  Dat is een totaal gecontroleerd experiment door de gecontroleerde media. De spelers zijn gecast en deels geînstrueerd wat ze moeten doen. Ik denk niet dat de conclusies die je trekt representatief zijn voor welke samenleving dan ook.

 3. Hans

  Hallo wat is Waar,
  Het is een gebruikt voorbeeld, geen conclusie.
  Maar je weet denk ik wel wat ik er mee bedoel te zeggen.

  De bekende en treffende uitspraak van Einstein.. “Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.”
  Met het soort denken wordt dus niet bedoeld WAT we denken maar de manier WAAROP we wat denken, het proces in ons brein wat de oorzaak is van wat we denken.
  Onze manier van denken is in een duale vorm, altijd oorzaak en gevolg.
  Oorzaak en gevolg zorgt altijd voor actie en reactie en daar hangen wij alle betekenissen aan binnen ons denkproces.
  We denken en beleven dus alles in een begrip van ruimte en tijd.

  Het hele transitieproces waar we in zitten heeft als resultaat het bereiken van een belevingsomgeving waarin het interpreteren van de werkelijkheid niet op een volledig zelfde duale manier van oorzaak en gevolg verloopt zoals wij nu gewend zijn.

 4. Treowd

  Als ik echt diepgaand kijk naar oorzaak en gevolg dan zie ik dat het de elite-aanstuurders hoofdzakelijk te verwijten is hoe de huidige samenlevingen reilen en zeilen. Vaak zie ik in reacties op dat vlak een wijzende vinger naar de mensheid in het algemeen of zijn geheel en toch kan ik dat op de een of andere manier niet naast me neerleggen. Natuurlijk hebben we in dit alles ook een eigen verantwoordelijkheid.

  Er is zeker wel een transitieproces aan de gang, maar we hoeven als mensheid niet van zover te komen, het is wel degelijk de manier waarop de aanstuurders van de wereld de wereld regeren wat de oorzaak is van veel ellende en stagnerende veranderingen. Een mens is vaker wel dan niet goed van hart en de conditionering door een diepingrijpend competatief en dwingend systeem is vaker de oorzaak van haast wel gedwongen slecht gedrag.

  Dit alles wordt uitgelokt door omstandigheden die in een slecht dus enkel en alleen winstbejagend kapitalistisch systeem zijn en op verschillende culturen een nietsontziende uitwerking heeft. 24,9% van de mensheid leeft in luxe ten kostte van de andere 75% en 0,1 procent in schandalige luxe ten kostte van de verdere gehele mensheid. Als een mens mag kiezen en zou kunnen kiezen, kiest het overgrote deel voor probleemloze en geweldloze oplossingen meestal wel in harmonie met zijn omgeving. Een mens op zich is niet slecht van hart, het mileu waarin een mens opgroeit speelt een hele grote rol, het soort onderwijs, de jeugd alle invloeden die nu in handen zijn van lieden die absoluut niet kijken naar de hoeveelheid collateral damage die het opleverd om hun doel te bereiken.

  Men corrumpeerd de jeugd door slechte rolmodellen in films e.d. respect is niet meer nodig voor elkaar Do what thou willst.. of zoiets, puur satanisme in vermomming onder de mantel van vermaak. Ze noemen elkaar losers en er plegen best wel veel tieners zelfmoord onder een bepaalde druk. Mensen zouden eens goed na moeten gaan denken over wat voor een invloed de t.v in dit alles heeft en in de vorming van de jeugd zijn gedrag en de gedachtengangen die het opleverd.

  En men ontkomt er niet aan om in te gaan zien dat dat ook meteen een verschil kan opleveren per cultuur, ik bedoel het lijkt me net even wat makkelijker om je goed te gedragen in Nederland als iemand die in the projects of in de favella’s een struggle for life kent. Ook omstandigheden uitgelokt door het huidige systeem. Je hebt armoede en je hebt DIEPE ARMOEDE en dan leiden die omstandigheden bij mensen van gelijke harten en nagenoeg gelijke principes toch tot andere uitkomsten in het uiteindelijke gedrag.

  En ook al heb je nog zo’n goede voornemens, ongelijke behandeling , woonomstandigheden of een scheve maatschappij leidt tot andere gedrags patronen. Dan kom je bij de uitkomst dat de mens dan niet zozeer die wens had verkeerde dingen te doen maar dat de uitwerking van de manier waarop de omgeving reilt en zeilt daarin de grootste rol speelt. Dezelfde mannen en vrouwen die betere en eerlijkere kansen krijgen zullen een totaal ander gedrag aan hoeven aan te wenden om te leven of te overleven of zich gewoonweg te manifesteren als mens.

  Dan klopt die redenatie inderdaad dat je een probleem niet kunt oplossen door te denken op gelijke wijze waaruit het probleem ontstaan is. Verder zie ik niet meer dan goede argumenten, maar dit wilde ik toch even ventileren. Soms kijken mensen en spiegelen ze het slechts vanuit hun eigen paradigma of zicht maar er zijn meerdere gezichtsvelden die zullen we allemaal moeten meenemen anders zien we elkaar niet echt en raken we verder verdeeld of blijven we als mensheid verdeeld. Mogelijkerwijs beledigen we elkaar zelfs door een of dat beperkte zichtsveld, misschien niet echt bewust , maar toch….

  De mensheid is van nature niet slecht het zijn eerder de omstandigheden die slecht gedrag uitlokken of veroorzaken en dan kun je de vinger in een gerichtere richting wijzen. Volgens mij is de zienswijze dat de mensheid zo kwaadaardig is en oorlogszuchtig een machtsmiddel om verder te verdelen. Het zijn de aanstuurders die zonder enige vroeging of juist over over lijken gaan omdat ze generaliseren, dat zijn we geen mensen meer maar ont-menst. Als ze ons wel als mensen zouden zien, ik geloof dat er in een woordenboek te lezen is dat de betekenis van het woord mens als monster uitgelegd kan worden.

 5. Douwe

  Ik denk inderdaad ook dat de meeste mensen graag in vrede en samenwerking met elkaar en de natuur samenleven. En ik denk persoonlijk dat door het internet en de sterkere communicatie die dat oplevert tussen mensen onderling we als mensheid heel snel kunnen groeien.

  Dit is een recent zeer inspirerende ontwikkeling:

  Regreening Ethiopia’s Highlands: A New Hope for Africa
  https://www.youtube.com/watch?v=nak-UUZnvPI

  Als kennis zoals permacultuur, food forestry, agro ecologie en lokale hernieuwbare energie zich verder en sneller kan verspreiden dan kunnen echte lange termijn oplossingen wereldwijd overal geimplementeerd worden.

  We zullen als mensheid andere organisatiemodellen moeten gaan ontwikkelen en uitvinden qua geldsystemen, politiek, etc. om zo vreedzame constructieve samenwerking beter mogelijk te maken. Maar alleen al het feit dat informatie nu zoveel vrijer rond kan gaan zorgt ervoor dat de echte oplossingen als het ware vanzelf boven komen drijven en breder en breder beschikbaar komen.

  1. Al Kafir

   Ik denk dat de meeste mensen graag in vrede samen willen leven, behalve als er andere mensen in de weg zitten.

   1. Douwe

    Wanneer zit een ander persoon in de weg?
    De meeste mensen helpen je wereld vormgeven op een constructieve manier.
    In mijn ervaring is elkaar gewoon respecteren en eventueel constructief mee samenwerken het meest leuke.

 6. Anoniem

  Sommige personen vragen hier naar hoe dit voor het collectief bewustzijn toegepast kan worden en wat externe personen e.d. van invloed kunnen zijn op het bewustwordingsproces.

  Echter, in welke gedachtenspiraal ik een beetje blijf vasthangen is dat ik het idee heb dat alle externe personen e.d. onderdeel zijn van mijn gecreerde realiteit (die dus ook continue aangepast kan worden) en dat deze personen dus eigenlijk niet bestaan / onderdeel van 1 geheel zijn / een spiegel van mijzelf zijn etc.

  Dit wordt ondersteund door de kwantum fysica theorie. Klopt dit of zit ik er helemaal naast? (En ja ik denk dan nu dat ik dit eigenlijk aan mijn eigen onderbewustzijn vraag en ik waarschijnlijk een antwoord krijgt die past bij de fase waarin ik me op dit moment bevindt). De realiteit is jouw eigen waarneming en creatie, en het enige wat constant is en waar ik zeker van ben is mezelf. De rest is variabel en moet dus een uitstraling zijn van mijn eigen creatie. Wellicht als een soort spiegel / les om mezelf verder te ontwikkelen naar een hogere staat van bewustzijn.

 7. Hans

  //Echter, in welke gedachtenspiraal ik een beetje blijf vasthangen is dat ik het idee heb dat alle externe personen e.d. onderdeel zijn van mijn gecreerde realiteit (die dus ook continue aangepast kan worden) en dat deze personen dus eigenlijk niet bestaan / onderdeel van 1 geheel zijn / een spiegel van mijzelf zijn etc. //

  Ze (alles) bestaan binnen jouw bewustzijn, binnen jouw waarneming en jouw belevingswereld en niemand anders dan jezelf zal dat alles en iedereen op jouw eigen unieke manier beleven en ervaren.
  Alle gedachten en emoties die beleeft worden in de interactie met anderen worden alleen door jezelf beleeft, zijn jouw emoties en oordelen die alleen jij beleeft, niemand anders dan jezelf kan jouw gedachten en emoties ervaren.
  Je kan ze alleen dmv communicatie een idee geven van jouw beleving wat ze dan weer met hun eigen gedachten en emoties op hun unieke manier ervaren.

  Een ieder heeft dus zijn eigen wil, en vanuit die eigen wil zal een ieder op zijn eigen unieke manier een spiegel zijn van jouw gedachten en emoties.
  Ongewenste eigenschappen die je in een ander ziet wilt niet zeggen dat jij ze ook bezit als zodanig, door jouw interactie met die persoon zullen zijn ongewenste eigenschappen zich op jouw reflecteren op je eigen unieke manier, volgens jouw voorstellingsvermogen.
  Jouw inlevingsvermogen voor die persoon zal bepalen hoe de interactie verloopt, de persoon zal niet veranderen maar jouw kijk op jouw beleving van die persoon zal veranderen waardoor alles veranderd.. het is tenslotte jouw bewustzijn.

  Wat is de functie van een spiegel?

  ///Dit wordt ondersteund door de kwantum fysica theorie. Klopt dit of zit ik er helemaal naast?///

  Dit klopt volledig, het zou m.i. een hele goede zaak zijn als een ieder zich gaat verdiepen in de kwantum fysica/mechanica omdat dit heel veel inzicht in het creatieproces en beleving biedt en onze plaats in dat geheel..

 8. Anoniem

  Hans bedankt voor het antwoord!

  Dus je zegt wel dat andere mensen gewoon bestaan? Als alles afhangt van mijn eigen waarneming, hoe kunnen de anderen dan bestaan… In de kwantum fysica is er ook een theorie van paralele universums. Hier kun je dus in elk ander universum net even een ander persoon zijn, met net even andere omgevingsvariabelen of juist compleet anders. Eigenlijk alles wat je zou kunnen bedenken kan plaats vinden in een andere versie. In dat geval betekent het dus al helemaal dat je zelf de hele realiteit schept. En ook de realiteit van andere personen..

  Toen ik een motor kocht, bestond mijn wereld ineens veel meer uit motorrijders. Ik zag ze overal en daarvoor vielen ze me nooit op. Mijn focus / aantrekkingskracht zorgt ervoor dat er meer motors zijn of dat ze meer opvallen. Daardoor denk ik dus dat alles er is, als je je er maar op focusd. Maar juist door dat te beseffen denk ik dat de realiteit dus echt een simulatie is of iets dergelijks maar daardoor ook veel twijfels of dus de andere personen om mij heen wel echt zijn, of dat deze een creatie van mn gedachtes zijn, om mij iets te leren of iets dergelijks. Om zo tot een hoger spiritueel wezen te komen.

  Er zijn meer situaties geweest waardoor ik het gevoel heb dat de omgeving niet de realiteit is, of in ieder geval maakbaar / aanpasbaar of iets, en juist door dat denk ik dat ik voor het lapje wordt gehouden of iets en de omgeving helemaal niet is wat het is.

  Ik heb wel eens gelezen dat wat ik denk ”solipsisme” is. Maar dit is meer dat je denkt dat iedereen je in de gaten houdt en dat er overal camera’s hangen e.d. als een soort aliens die je bestuderen. Dat is weer erg extreem en denk ik nou ook weer niet. Maar ik vindt het gewoon niet kloppen dat als ik bijvoorbeeld erg bezig ben met iets dat anderen in me omgeving dit dan ook doen. Het lijkt ook wel dat als ik zelf verder kom in mn ontwikkeling dat mijn naaste omgeving hetzelfde heeft geleerd / meegemaakt maar dan op een andere manier. Het zou ook kunnen zijn dat we 1 gemeenschappelijk leerbrein hebben en dat dat hierdoor komt… Maar het blijft raar dat als het klopt dat ik de wereld zelf heb gecreëerd met mijn gedachten (en dit wordt bevestigd door de wetenschap -> Kwantum fysica), dan moet deze wereld een output van mezelf zijn en dus in werkelijkheid niet bestaan. Het bestaat binnen in mij en waarom dit zo is en met welk doel weet ik verder niet.

 9. Het vijfde element

  Anoniem

  Bewustzijn is het kennen/zien zélf. Je kan je dus nooit naar een hogere staat van bewustzijn ontwikkelen.
  Wat wel kan is het gekende tot een hogere staat brengen. Maar dat kan ‘jij’ niet doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *