Megalithische bouwwerken en het eurocentrische paradigma (video’s!)

Het eurocentrisme is een manier van kijken naar de wereld waarbij er van uit gegaan wordt dat de moderne westerse cultuur superieur is, en voornamelijk ook is geweest. Eveneens worden andere culturen beoordeeld volgens een meetsysteem gebaseerd op westerse ideologieën.
Dit heeft ook invloed op hoe veel historici en archeologen de geschiedenis van de mens zien. De gehele menselijke geschiedenis van beschaving is in deze optiek een geleidelijke evolutie van holbewoners, naar bijgelovige Egyptenaren en Babyloniërs, gevolgd door de meer verlichtte Grieken en Romeinen en uiteindelijk het toppunt van de menselijke evolutie: De huidige westerse samenleving.

afbeelding 1

–> Afbeelding 1: Geschiedkundige eurocentrische tijdlijn. De Grieken en Romeinen zijn hier afgebeeld als de eerste hoog ontwikkelde beschavingen

Baälbek en de trilithons

Alle mysteries en anomalieën die bij het onderzoek naar het verleden van de mens aan het licht komen, worden binnen het eurocentrische paradigma van 6000 jaar geleidelijke evolutie verklaard. Zo ook de trilithons van Baälbek. Deze stenen van een miljoen kilo zijn de zwaarste ooit gebruikt. Volgens de reguliere theorie hebben de Romeinen deze stenen vervoerd en geplaatst. Er is echter weinig bewijs dat de zij dit ook daadwerkelijk gedaan hebben. Bij nader onderzoek komt steeds meer naar voren hoe onwaarschijnlijk het is dat de Romeinen verantwoordelijk waren voor het vervoeren en plaatsen van deze gigantische stenen. De bewijzen hiervoor zijn opgesomd in de volgende video van de serie genaamd: The ancients were mighty!

Afbeelding videoserie deel 1.3

Video: The ancients were mighty 1.3

Er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat de Romeinen slechts verder hebben gebouwd op de megalithische fundering. Ondanks deze aanwijzingen wordt er nog steeds vast gehouden aan het idee dat de Romeinen alles gedaan hebben. Vanuit het eurocentrisme is dit logisch, binnen dit paradigma is dit immers de enige beschaving in de oudheid die de beschikking had over de benodigde mate van technologie en vernuft.

De bron van beschaving

De gedachte heerst dat de moderne cultuur zijn oorsprong kent bij de oude Grieken en Romeinen. Deze beschavingen lagen geografisch gezien tussen Egypte en Babylonië en ondervonden waarschijnlijk een grote invloed van de culturen daar. Deze culturen bouwden duizenden jaren eerder al imposante bouwwerken en hadden beschikking over een schrift.

Toch staat de Griekse beschaving nog steeds te boek als de geboorteplaats van de westerse cultuur. Wellicht is dit omdat de oude Egyptenaren op politiek en sociologisch vlak minder ontwikkeld waren. In plaats van democratie en filosofie hadden zij een dictatoriaal regime dat door middel van bijgeloof zijn macht wist te behouden. De vraag is of deze aan de Egyptenaren toegeschreven inferieure organisatiestructuur niet het gevolg is van het eurocentrisme zelf. Binnen dit kijkveld is een beschaving als democratie óf dictatuur georganiseerd. Een natuurgodsdienst is een set op bijgeloof gestoelde rituelen zonder enige echt bruikbare geestelijke waarde voor de beoefenaar, en per definitie ondergeschikt aan de filosofieën van de oude Grieken. Het kan goed zijn dat wij het briljante van de organisatiestructuur en de natuur gebonden bewustzijnsfilosofie van de Egyptenaren niet kunnen herkennen vanuit ons beperkte paradigma. Het betreft hier namelijk wel een cultuur die ten minste 3000 jaar met deze “minder” ontwikkelde ideologieën heeft bestaan. Er is nergens een cultuur te vinden die dit ook voor elkaar gekregen heeft, een meer bescheiden houding ten aanzien van onze manier van denken zou hier dus gepast zijn.

afbeelding 2

–> Afbeelding 2: Precisie-bewerkingen van harde steensoorten en wiskundige constanten in de grote piramide van Giza en het Sarapeum in Egypte.

Met het huidig technologisch vernuft als perspectief kunnen we concluderen dat de kunde van de Egyptenaren in bepaalde opzichten duidelijk superieur was aan wat de Grieken en Romeinen ooit voor elkaar gekregen hebben. Waar het op neer komt is dat ondanks dit soort feiten, de Europese beschaving in bijna alle gevallen als het meest superieur beschouwd word.

Deze opvatting heeft zijn invloed bij de datering van megalithische bouwwerken buiten Europa. Zonder uitzondering worden alle significante megalithische structuren toegeschreven aan beschavingen die bestonden na de Grieken en Romeinen. Voorbeelden hiervan zijn:  Sacsayhuaman (1400-1500 n.C.), de Moaï op paaseiland (1250-1500 n.C.), Nan Madol (1250-1500 n.C.)

afbeelding 3–>Afbeelding 3: Boven; Sacsayhuaman in Peru, Linksonder; Nan Madol in de Grote oceaan, rechtsonder; De Moaï op Paaseiland

De datering van megalithische bouwwerken buiten Europa

De algemene opvatting is dat de bouwers van megalithische bouwwerken buiten Europa volgens de reguliere wetenschap minder ontwikkeld waren dan de Grieken en Romeinen. Net als bij de oude Egyptenaren mag de hoge precisie waarmee duizenden cyclopische stenen zijn bewerkt en geplaatst niet verklaard worden door een hoge mate van technologische ontwikkeling en kennis. In plaats daarvan wordt er bijna altijd uitgegaan van een tirannieke heerser die voor zijn aanzien, megalithische bouwwerken liet bouwen door tienduizenden slaven. Door simpele noeste arbeid in een archaïsche samenleving zouden de genoemde structuren vervaardigd zijn.

In hoofdstuk 1 & 2 van “The ancients were mighty” is te zien hoe onwaarschijnlijk het is dat deze structuren met steen- of bronstijd technieken gebouwd zijn. Toch houdt men aan de bestaande opvattingen vast; Het idee dat er eerder een hoog ontwikkelde cultuur buiten Europa te vinden was blijft taboe. Alles moet gebouwd zijn door minder ontwikkelde culturen, al moeten er honderdduizenden slaven, ontelbare manuren en gigantische schansen aan te pas komen om de waargenomen structuren toch te verklaren.

Afbeelding videoserie geheel

Videoserie: The ancients were mighty!

Het bewijs

Maar welk bewijs is er daadwerkelijk? Behalve een paar vage verhalen is er geen bewijs dat de structuren gebouwd zijn door “minder” ontwikkelde culturen. Er is geen standaard methode om de ouderdom van een stenen structuur vast te stellen, helemaal niet toen twee eeuwen geleden westerse archeologen voor het eerst de megalithische structuren ontdekten en onderzochten. Ze bepaalden de ouderdom van deze structuren aan de hand van hun interpretatie van niet-Europese culturen en hun eigen beeld van het daar bij horende ontwikkelingsniveau. Binnen het eurocentrische paradigma zocht men bewijs, en er is meestal wel indirect bewijs te vinden dat past binnen het dit paradigma van de bevoorrechte evolutie van het superieure westen.

Hoe dit precies in zijn werking gaat en ging is te vinden in het nieuwste deel van “The ancients were mighty”. Dit deel gaat over dateringsmethoden en de ouderdom van megalithische structuren bekeken vanuit een geografisch oogpunt. Geologen werken vanuit observaties en natuurkundige processen, dit kan helderheid scheppen binnen het doolhof van culturele interpretaties van de geschiedkunde. Er zijn met de moderne technologie en kennis een aantal geologische onderzoeken en bewijzen te vinden die het bestaande paradigma van 6000 jaar aan westelijke evolutie als de speerpunt van beschaving compleet overhoop gooien. Zie het in: “The ancients were mighty 3.1: The absolute dating methods”

Afbeelding videoserie 3.1

Video: The ancients were mighty 3.1

De academische wereld veranderd

Gelukkig zijn we, in tegenstelling tot vorige eeuw, niet meer compleet overgeleverd aan de hiërarchisch georganiseerde wereld van de reguliere wetenschap voor informatie. Men kan als onderzoeker, mede door media als het internet, meer onafhankelijk onderzoek doen en daar krediet voor krijgen, zonder dat een kleine groep wetenschappelijke elite daar tussen zit.

Dit heeft geleid tot een breed scala aan nieuwe ideeën en onderzoeken over verloren beschavingen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe geologische onderzoek in Gunung Padang. In eerste instantie dachten archeologen dat deze plek ongeveer twee- tot drieduizend jaar oud was. Er is echter onderzoek verricht door Danny Hillman Natawidjaja, een geoloog aan het Indonesisch instituut van de wetenschappen, wat deze datering compleet overhoop gooide. Dit onderzoek was vrij grondig te noemen. Danny en zijn team hebben deze heuvel waar Gunung Padang ligt op verschillende manieren gescand en ook vele bodemmonsters genomen. Aan de hand van deze gegevens werd vastgesteld dat op deze plek al 20.000 jaar geleden megalithische structuren gebouwd werden. De gegevens van deze onderzoeken zijn te zien in de video’s bij dit artikel.

afbeelding 4

–> afbeelding 4: Natawidjaja en Gungung Padang.

Archeologen hebben geprobeerd het onderzoek van Natawidjaja tegen te houden, hij zou namelijk het bewijs op deze vindplek beschadigen. In eerste instantie lukte dit, en hij en zijn team moesten het onderzoek stoppen. Natawidjaja is hierop gaan lobbyen. Dit ging, mede door de nieuwe massamedia van de 21e eeuw, zeer snel. Er was veel aandacht voor het mysterie van Gunung Padang, ook de Indonesische president ging zich er mee bemoeien. Uiteindelijk heeft deze er voor gezorgd dat het onderzoek verder is gegaan. Er zijn tijdens dit onderzoek nieuwe vondsten aan het licht gekomen zoals grote ruimtes diep in de begraven megalithische structuren van Gunung Padang. De dateringen van Gunung Padang in Indonesië, maar ook van Gobekli Tepe in Turkije, druisen compleet tegen het bestaande paradigma in. Als deze structuren zo oud zijn bevonden, wat zegt dit dan over de oorspronkelijke eurocentrische datering van de andere megalithische structuren die wijd verspreid over de hele aarde te vinden zijn?

De Stille? Oceaan

In de Grote (Stille) oceaan zijn op eilanden vele megalithische structuren te vinden waarvan sommigen veel overeenkomsten hebben met Gunung Padang. Het laat zien dat de historie van dit gebied waarschijnlijk veel ouder en mysterieuzer is dan het eurocentrische paradigma toe laat. Volgens de tijdlijn die we in de geschiedenislessen te zien krijgen was Columbus de ontdekker van Amerika. De Europeanen zouden de eersten zijn geweest die geavanceerd genoeg waren om over de wereldzeeën te varen. In deze opvatting kwam al een deuk toen men er achter kwam dat de Vikingen ook in Amerika zijn geweest, en er zijn steeds meer aanwijzingen dat Polynesiërs en andere meer onbekende groepen dit continent ook bezocht hebben. En dit is niet meer dan logisch, bijna alle eilanden, zelfs de meest afgelegen, zijn bewoond door mensen. Men probeert de superioriteit-identiteit van de Europeanen nog enigszins te redden door te claimen dat losse groepjes verdwaalde Polynesiërs per ongeluk op deze eilanden aanspoelden. Nader onderzoek laat echter zien dat zij de sterren, winden en golven konden lezen en precies wisten waar ze waren. Er zijn megalieten gevonden op eilanden die bestaan uit steensoorten die niet op het eiland voorkomen, Wat laat zien dat bevolkingsgroepen zich met gemak over de Grote oceaan verplaatsten. Ze namen tonnen wegende stenen mee in hun boten! Het is dus waarschijnlijk dat verschillende groepen met elkaar in contact stonden en al duizenden jaren tussen de eilanden heen en weer reisden. Meer hierover in een aankomend deel van “The ancients were mighty”, wat gewijd is aan de megalithische culturen op de Grote Oceaan en een mogelijk verloren “continent” genaamd Mu.

afbeelding 5

–>Afbeelding 5 Megalithische structuren op eilanden verspreid over de Grote Oceaan

Het nieuwe paradigma

Zoals eerder omschreven druisen de vondsten bij Gobekli Tepe en Gungung Padang compleet tegen de orthodoxe opvattingen in. Had deze informatie mij ook bereikt zonder het bestaan van internet? Misschien was het genegeerd door de wetenschappelijke wereld. Deze heeft immers een vrij directe lijn naar de de meer reguliere media, de enige media waar ik dan beschikking over zou hebben gehad.

We zijn niet meer afhankelijk van de reguliere media. De snelle verspreiding van informatie op het internet zorgt er voor dat we onszelf vrij makkelijk kunnen onderwijzen in een bepaald onderwerp. Zo kunnen we zelf een gericht onderzoek doen naar onderwerpen die ons interesseren. Een voorbeeld van iemand die een soortgelijke werkwijze hanteert is Graham Hancock. Zelf claimt hij geen wetenschapper te zijn. Hij onderzoekt en voegt bewijzen uit verschillende wetenschappelijke disciplines samen om een duidelijker beeld te scheppen van de verloren beschaving. Ik maak dankbaar gebruik van zijn bevindingen en neem deze weer onder de loep bij mijn eigen onderzoek.

Er zijn nog tal van andere bronnen waar ik verschillende vormen van informatie vandaan haal. Zo heb ik een hoop gehad aan de documentaire genaamd: “Cosmogony of the three worlds” van Jan Peter de Jong en Jesus Gamarra. Ook maak ik gebruik van beeldmateriaal: Foto’s en videobeelden van de youtube kanalen zoals Vlad9Vt en Brien Foerster. Verder bezoek ik websites zoals die van het Isada Project en Megalithomania. Het internet betekent het einde van de hiërarchische structuren binnen de wetenschappen. Het internet is self-empowering voor de vrijdenkende onderzoeker die maling heeft aan de gevestigde orde. Geniet van de zoektocht, de waarheid is van ons en iedereen.

36 gedachten over “Megalithische bouwwerken en het eurocentrische paradigma (video’s!)

 1. Werner

  De superieur geachte Westerse cultuur kan ook een geestelijke stoornis zijn. 🙂

  Behalve als een ontwikkeld biologisch systeem wordt de mens door velen ook beschouwd als een wezen met een ‘geestelijk leven’. De mens heeft zeer goed ontwikkelde hersenen, waarmee hij in staat is tot abstract nadenken, taal, introspectie, probleemoplossing en emotie. Dankzij zijn intelligentie en rechtopstaande houding, waardoor de armen vrij zijn om voorwerpen op te pakken en te bewerken, is de mens veel meer dan andere soorten in staat gereedschappen te gebruiken. De mens wordt door zichzelf gezien als de meest intelligente levensvorm op aarde. Maar ook zoogdieren als olifanten en walvisachtigen zoals dolfijnen en orka’s hebben een hoge intelligentie. Of deze een soortgelijk zelfbewustzijn en tijdsbesef hebben zoals de mens is een open vraag. Mensen zijn evenals andere soorten bevattelijk voor lichamelijke ziekten zoals kanker en geestelijke stoornissen, zoals fobieën, depressie en dergelijke.

 2. Douwe

  Ik denk dat het heel verstandig is alles wat we aangeleerd hebben gekregen van externe partijen door de shredder te halen en dan op de punten waar we zelf oprechte interesse in hebben ons eigen onderzoek te doen en af te gaan op anderen die hun eigen onderzoek hierin hebben gedaan.

  Dank daarom nogmaals voor je eigen onderzoek in deze materie Casimir en dat je dat met ons wilt delen hier! Super interessant en leerzaam.

  1. Casimir Bericht auteur

   Aan Douwe en Werner:

   Alles wat wij geloven en waarnemen is naar mijn inzicht een subjectieve waarheid. Het is de kunst om ons daar bewust van te worden, te begrijpen hoe ons ego “de waarheid” beïnvloed. Wanneer wij hier van los komen zijn we meer staat snel nieuwe informatie tot ons te nemen en te cultiveren.

   Zo is de moderne westerse manier van denken in bepaald opzicht niet meer dan een massahypnose waarvan materialisme, individualisme, concurrentie, egocentrisme, hiërarchie, dominantie en dergelijken de kenmerken zijn. Dit is wat mij betreft een zeer beperkende subjectieve waarheid. We zijn als mens naar mijn inzien veel meer in staat vanuit een intrinsiek niveau de connectie met het alles (het universum, de ruimte-tijd realiteit etc.) aan te gaan, als we de moderne manier van denken en zijn los laten.

   Daar zat wellicht ook de kracht en kennis van “The Ancients”

   🙂

   1. Werner

    Zo is dat Casimir, het is geen nieuws op zich en vakkundig beargumenteerd in zovele nobele studiewerken, toch blijft de bevolking geteisterd worden door maatregelen die nog amper iets met economie te maken hebben. Het is als een olifant waarnaar we zoeken, hij staat gewoon in de kamer maar we zien hem niet, we zien enkel een grijs vlak. En zo kunnen we natuurlijk lang bezig blijven, wat evident is ontgaat ons blijkbaar volkomen.

    1. Hans

     Inderdaad.. en daar moet dus een reden voor zijn, deze tragische absurditeit.
     Als de mens zo verblind is dat hij zelfs een olifant in de kamer niet ziet zoals je aangeeft, zal je moeten veronderstellen dat daar ondanks gezond verstand,vele leringen en informatievoorziening een allesomvattende sturing en controle moet zitten.
     Zoals Casimir aangeeft.. een soort van massahypnose waarin we als makke schapen de steeds nauwere banden eerder lijken te verwelkomen dan afwijzen.

     Deze wetenschap, ook al biedt het geen onmiddelijke oplossing, maakt wel duidelijk dat oplossingen aangedragen binnen de invloedsfeer van die “hypnose” vanzelfsprekend geen oplossende werking op die sfeer zal hebben.
     De gehypnotiseerde bepaald niet de regels en het verloop van de hypnose, dat doet de hypnotiseur.

     Het is geen bewust menselijk onwil om niet tot inkeer, inzicht of gezond verstand te komen in deze, het is niet een kwestie van niet willen maar een kwestie van niet kunnen.
     Zelfs het onderkennen van dit feit ligt momenteel nog grotendeels buiten ons bewustzijn en dus binnen de sfeer van “hypnose”.

     Hoe komt een gehypnotiseerde op eigen kracht en tegen de zin van de hypnotiseur weer bij zinnen zodat hij de waanzin inziet van de droomtoestand waarin hij overtuigd was volledig bij zinnen te zijn?
     Hoe kan hij anderen in die toestand bereiken?
     Kan hij, en mag je verwachten dat iemand in die hoedanigheid een olifant opmerkt als die olifant als onderdeel van de hypnose uit ons bewustzijn wordt gehouden?
     Misschien is die hypnosetoestand, die realiteit wel een evolutionaire fase in de universele reis van de mensheid in deze dimensionale belevingsfeer?
     Zit de uitweg uit deze toestand misschien besloten in de onderkenning van deze toestand?

     1. Werner

      Antwoord daarop is principieel eenvoudig Hans, dat is denken over het denken, zelfreflectie of introspectie. Door een andere manier van denken aan te nemen, vallen de oplossingen ahw uit de lucht waardoor ook die ‘hypnose’ doorbroken wordt. Tal van mensen weten dit, het is nog een ander paar mouwen om daar ook aandacht en ontvankelijkheid voor te krijgen. Levensbeschouwelijk komt deze hypnose inherent bij het leven, hiermee zeggend dat de duale hypnotiseur zelf ook gehypnotiseerd werd met in het verlengde het sociale drama waar we elke dag getuige van zijn. Hierop reageren we spontaan, soms onbezonnen vanuit ons buikgevoel, soms doordacht. Denken over het denken kan helpen, oplossingen liggen op de tafel die naast die olifant staat. 🙂

     2. Werner

      Wat betreft denken over het denken, voorzichtigheidshalve dient gezegd dat dit zeer schokkend kan zijn.

      Leerlingen kunnen leren dat de wijze van denken en redeneren bepalend is voor de inhoud. In de patronen en gewoonten van het denken komt het oordeel of vooroordeel tot stand. Het is alsof het denken gehandicapt is door de manier van denken, als die zelf niet aan nader onderzoek wordt onderworpen. Sjabloonachtig denken vergeet wat de consequenties zijn van je gedachten. Zoeken naar verborgen aannamen en belemmerende overtuigingen over de mens, over intelligentie, over de wetenschap, over onszelf, helpt om een redenering en oordeel te verbeteren. Vaak heeft een denkwijze direct gevolgen voor onze keuzes en ons handelen.

      http://www.everyoneweb.com/denkenoverdenken

 3. Hans

  Mijn visie hierop stelt dat denken, of denken over denken, altijd een actie is vanuit onze mind, vanuit onze identificatie met ons denkvermogen.
  De Hypnose vindt plaats via ons denkvermogen, onze mind.
  Als wij ons denken en de identificatie die we daarmee hebben leidend laten zijn in onze benadering van de werkelijkheid die wij beleven en die ook is afgestemd op onze mind, zullen wij altijd in die hypnose-realiteit onze werkelijkheidsbevinding zoeken en bevestigd willen zien.
  De hypnose met al zijn aspecten is onze realiteit, onze werkelijkheid zoals wij het nu collectief beleven.
  Vandaar mijn eeuwige stelling dat veranderingen initiëren binnen de mogelijkheden en de aspecten van de maatschappij alleen leiden tot aanpassingen binnen die maatschappij en niet tot de oplossing ervan.
  We blijven dus in de hypnose toestand, het is de in onze mind geprojecteerde werkelijkheid.

  Ik wil hier niet mee aangeven dat dit de waarheid is en hetgeen jij beweerd niet.. ik hoop dat mensen hier zich in willen verdiepen om inzicht in de werking van onze mind en dus de werking van de “hypnose” trachten te doorzien wat nieuwe openingen kan geven in deze dichte, gecompliceerde materie.

  1. Werner

   Hangt er mi vanaf over welk probleem het specifiek gaat. Voor bijvoorbeeld het hedendaagse schuldenprobleem bestaat een tijdloze oplossing, om deze reden is dat probleem als een luchtkasteel. Gewoon even over nadenken en het wordt duidelijk waarom dat zo is, waarom zouden we dan denken dat het niet zo is? Denken over het denken, helemaal eenvoudig maar blijkbaar niet gemakkelijk. 🙂

   1. Hans

    Denken en denken over denken en gezond verstand gebruiken is op zichzelf ook niet het issue, tenminste.. dat zou het niet moeten zijn voor de gemiddelde mens, dat ben ik volkomen met je eens.
    Waar ik op doel is dan ook niet zozeer ons vermogen tot denken en dit in de praktijk ten uitvoer te brengen.
    Ons denken is zeer diep verbonden aan onze identificatie met wie wij denken te zijn, onze overtuigingen en geloof bepalen voor een heel groot gedeelte onze persoonlijkheid waar vanuit wij ons denken op baseren.
    Onze fysieke capaciteit tot denken zijn onze hersenen en dit samen met onze daaraan gerelateerde persoonlijkheid vormt onze mind.
    Onze mind is gerelateerd aan wie wij in essentie zijn, je hogeree zelf of hoe je het wilt noemen.
    Er is dus sprake van een verbinding, een energetische lijn tussen die twee.

    De zogenoemde “hypnose” staat waarin de mens verkeert wordt geinitieerd vanuit die verbind8ng, dus voordat het de fysieke mens bereikt om het zo uit te drukken.
    Een “hack” van die energiestroom dus.
    Hiermee wordt de mens dus voordat hij zelf begint te denken voorzien van een mentale context die de basis vormt van onze werkelijkheid zoals wij die met ons volle verstand waarnemen.
    In die zin zeg ik dus dat de werkelijkheid zoals wij het waarnemen in context een voorgeprogrammeerde omgeving is, wordt ook wel eens de matrix genoemd.
    Wij hebben dus geen toegang tot de werkelijkheid zoals het in de ultieme organische vorm aanwezig is maar beleven wij een simulatie daarvan binnen die werkelijkheid.
    Binnen die werkelijkheid wordt op velerlei manieren als bijv. subliminale infotmatie overdracht ons denken ook nog eens behoorlijk beinvloed waardoor onze kijk op de werkelijkheid alsmaar dieper in die context gedrukt.

    Dus wij denken dat wij autonoom denken en denken over denken, daar is niets mis mee.
    Echter bevindt ons denken en ons zelfbesef zich binnen een bepaalde gecontroleerde context wat maakt dat tragische absurditeiten eerder aan de orde van de dag dan niet te bevatten dwalingen zijn.

 4. Hans

  Als je als evidentie stelt dat er niemand is die kan denken stel je dus inderdaad ook dat niemand bestaat.
  Als je echter hardop denkt dat degene naast je een ongelooflijke sukkel is kan de kans groot zijn dat je hijs voor je kop krijgt die behoorlijk hard aan kan komen, dat voel je echt.
  Je kan zoals volgens de non-dualiteitsleer stellen dat dit alles niet echt is maar een soort van droombeleving, inclusief onszelf.
  Echter die droom wordt wel werkelijk beleefd, dus kan je stellen dat het geloof en inzicht volgens deze theorie in deze materie bepalender is dan de werkelijkheidsbeleving zelf.
  In mijn ogen doet men daarmee het leven in deze realiteitsbeleving behoorlijk tekort, het is een ontkenning van het leven.
  Dat ons menselijk denken in deze realiteit voor een heel groot gedeelte bepaald wordt wil niet zeggen dat een mens niet in staat is voor zichzelf en geheel autonoom te denken.
  De volledige mogelijkheid en transparantie daarvan is aan bepaalde banden gelegd en wordt gedirigeerd richting een manier van denken vanuit de persoonlijkheid.
  Het zogenaamde ego-denken is een puur vanuit de mind gebaseerde proces van denken.
  Vandaar dat de mens ook volledig in die staat wordt gehouden binnen deze realiteit.
  Bewustwording hiervan stelt je in staat om het ego denken te transformeren naar het zogenaamde hart-denken, dus vanuit wie je in essentie bent.
  Daar wordt nog steeds als mens de fysieke hersenen voor gebruikt echter is de aansturing niet meer via de persoonlijkheid maar via wie jij in essentie bent.
  En daarmee stelt men de perceptie van deze werkelijkheid buiten de gecontroleerde context via onze mind verbinding, dat noemen ze ontwaken.

  Het blijft denken, echter bepaald de hoedanigheid van het zelfbewustzijn, je vibratie, in welke mate jouw dagelijks bewustzijn wordt aangestuurd, dus je manier van denken en beleven.
  Dat op zijn beurt bepaald de perceptie van de werkelijkheid en de invloed die men heeft op die werkelijkheid.

 5. Hans

  Als wij mensen vanuit onze scheppende natuurlijke essentie geloven en overtuigd zijn dat een illusie echt bestaat, bestaat het voor ons echt en brengen wij het tot leven.
  Dat is de kracht van de menselijke illusie, dat is waarom de mens zelf deze realiteit in stand houdt.
  En dat doen wij in deze huidige realiteit vanuit onze “slapende” staat zoals ik in de vorige reactie beschreef.

  Wij ondergaan niet deze realiteit, wij zijn niet fysiek in deze realiteit komen binnenvallen..
  Wij vormen met ons allen deze realiteit door wie wij ten diepste geloven en denken te zijn, van seconde tot seconde, autonoom of gedirigeerd.

  1. Werner

   Mooi gezegd Hans, de vraag rest wat we dan gaan creëren. Kan je dat op een of andere manier beknopt weergeven opdat we onze mind daarop kunnen afstemmen?

 6. Treowd

  Mocht men willen dat het collectief zich ook bewust wordt van deze mogelijkheid van creatie dan kan men bewust iedere dag een zaadje planten door de juiste woorden te zaaien in de hoofden van het Collectief, mogelijk zijn we al een goed deel op weg. Wees je bewust van de woorden die je deelt, ze bezitten meer kracht dan het je in eerste instantie zal doen lijken maar ook dat is mogelijk een illusie omdat de wens erachter verpakt via de emoties in de vorming ervan vele malen groter kan zijn – het is die weg naar die nieuwe wenselijke wereld……. Die wij uiteindelijk samen creeren, het Collectief dat wakker wordt is groeiende 🙂

  1. Werner

   Volledig mee eens Treowd, het wegnemen van een paar kleine obstakels kan dit proces aanzienlijk versnellen. Het zijn obstakels die groots lijken maar dat in werkelijkheid helemaal niet zijn, enkel het denken hierover lijkt nog een beetje weerbarstig te zijn. 🙂

 7. Hans

  Die obstakels zijn voornamelijk ons eigen idee, geloof en gedachte over onze maatschappij , deze realiteit.
  Hoe paradoxaal het ook mag klinken, ons idee, geloof en gedachten en van daaruit ons handelen en (non)verbaal uiten IS de werkelijkheid die wij waarnemen en beleven.
  Die genoemde componenten vormen de menselijke uiting van onze gemoedstoestand, onze hoedanighheid wat van zeer grote invloed is op de zich manifesterende werkelijkheid, beter gezegd.. collectief vormt dit de werkelijkheid.
  Dat betekend dat er een verband moet zijn tussen die aspecten van ons en de zich manifesterende werkelijkheid.
  Dat is inmiddels ook via quantum/metafysische wetenschap aangetoond.
  De bepalende factor daarin is de vibratie van ons energetisch lichaam wat in feite de ongemanifesteerde bron van ons fysieke lichaam is.
  Die vibratie zou je de energetische zender van onze hoedanigheid kunnen zien wat gevormd wordt door de eerder genoemde aspecten van ons.
  Die vibratie heeft een bepaalde golflengte, frequentie van waaruit het zijn energie uitzend, de zich manifesterende werkelijkheid beeldt zich uit in zijn hoedanigheid op precies diezelfde golflengte, creatie.
  Onze hoedanigheid staat 1 op 1 tot de hoedanigheid van de werkelijkheid.
  Als wij dus voornamelijk onze identiteit, onze persoonlijkeid ontlenen aan onze mind, ons ego, is dat simpel gezegd de catalysator van onze vibratie.
  Dus.. het denken ter verandering van onze maatschappij dient niet in eerste instantie op die maatschappij gericht te zjn, maar in en aan onszelf.

  Het is zeer kort door de bocht weergegeven maar men zal beseffen wat de impact is van wie wij zijn en wie wij denken en geloven te zijn op hetgeen wat ons nu allemaal overkomt.
  Tel daarbij op dat dit proces ook nog eens gemanipuleerd wordt zoals ik hiervoor al aanstipte.
  Het is zo belangrijk om enigzins te begrijpen en te beseffen hoe dat proces werkt, omdat zich daar de enige sleutel bevindt naar de zo door ons gewenste werkelijkheid.

  1. Werner

   Doet een beetje denken aan de Schumann-frequentie

   In dit artikel zal duidelijk worden hoe intens wij en onze gezondheid verbonden zijn met de natuurlijke elektromagnetische trillingen in ons milieu. Dit gaat nog verder dan de pijnappelklier. En dan gaat het nog slechts over één van de soorten natuurlijke elektromagnetische golven in de atmo-sfeer, waarin onze hersengolven meetrillen. Via onderstaande link kunt u, in het hele artikel lezen hoe onze hersenen zich (kunnen) afstemmen op deze zogenaamde Schumann-resonantie en hoe hiermee gezondheid en genezing kunnen worden bevorderd.

   http://stralingoverleven.nl/schumann-frequentie-of-resonantie/

 8. Hans

  Een beetje ja, maar is niet wat ik in eerste instantie bedoel met vibratie.
  In mijn ervaring is de Schumann resonantie niet te verwarren met de resonantie die verantwoordelijk is voor ons ontwakingsproces nu, wat in pricipe de algehele evolutionaire vibratie van onze essentie is.
  De Schumann resonantie is die elektromagnetische vibratie in en rond de aarde waar de gehele aardse biosfeer fysiek op resoneert, ik zou het de energetische hartslag van al het fysieke leven op aarde kunnen noemen.
  Wat is de invloed van deze resonantie in ons dagelijks leven?
  Dat als die resonantie gaat afwijken van zijn ideale frequentie dit voor het leven op aarde gevolgen gaat hebben voor de fysieke staat van dat leven.
  En daar onze hersenen een significant onderdeel van ons fysiek is merken we het daar goed..
  Standaard ligt die resonantie op 7.nog wat, echter huidige metingen geven nu een dikke verdubbeling aan.
  Ik ben dan ook een van de weinige die niet blij is met die verhoging omdat het m.i. een heel andere invloed op ons heeft dan het artikel dat je linkt waarschijnlijk zal aangeven.
  De ongelooflijke technieken die worden toegepast rond de aarde om het electromagnetische veld te verhogen is in mijn ogen dan ook debet aan de ongelooflijke opmars van stressziekte symptonen als burnout, depressies ed. en dan heb ik het hog niet eens over de invloed op befaamde kinderaandoeningen als ADHD.
  Deze substantiele verhoging van die resonantie plus de gigantische toename van delen zware metalen en chemicalien in ons lichaam is de fysieke invloed van de onderdrukking die we beleven.
  Maar dit is mijn mening, mijn onderzoek en ervaringen, dus neem het mee in je eigen onderzoek naar deze materie.

  1. Werner

   Ik denk dat de opmars van depressies, zelfmoorden, burnouts, bipolaire stoornissen ed een positief signaal zijn, dit op voorwaarde dat het ook begrepen wordt.

  2. Treowd

   Ik volg en begrijp waar je naar toe wilt Hans, toch zou het ook mogelijk kunnen zijn dat die verhoging er juist voor gaat zorgen dat wij een shift in bewustheid gaan maken of daardoor juist aan het maken zijn. Overigens zijn de kinderaandoeningen naast een mogelijke verheviging door elektrosmog ook te relateren aan de verplichte in-enting in de baby-periode. De stress-ziektes kunnen meer met onvoldoende rust nemen te maken hebben, de toename van het aantal uren t.v. kijken b.v. daarnaast het bezig zijn met pc , mobiel en ander elektronisch vermaak. Ook de eisen vanuit de maatschappij waarin geeist wordt buiten een natuurlijk tempo zaken op te lossen waardoor er best velen ‘ aan zichzelf voorbij lopen ‘ als het ware. We zijn als mensheid interdependent aan elkaar verbonden evenals onze omgeving waarin we vertoeven, bij verhuizingen merken mensen dat ze even aan hun nieuwe omgeving moeten wennen omdat men opnieuw moet aarden als het ware en weer deel moeten worden van het geheel. Energenetisch vormen wij ook dat geheel en zoals jij ook al aangeeft , maar mogelijk met Moeder aarde en de andere planeten ook . Of wij dat per sterrenstelsel zo ervaren ?

   Heb ooit ergens opgevangen dat bepaalde dieren op een afgezonderde plek van andere dieren van gelijke soort ook dingen meekregen en leerden die de andere dieren leerden afgezonderd van elkaar.
   Dus op een heel ander level zijn we als soorten afzonderlijk danwel interdependent ook nog eens verbonden met elkaar.

   De chemtrails die mogelijk te maken hebben met de bekrachtiging van de noodzaak voor de klimaats -onrust/hoax geven ook behoorlijk wat vervuiling en ontregeling. Mijn gedachte hierover is dat de zon de aarde nog wel kan opwarmen maar dat de smogdeken de warmte de aarde minder snel laat verlaten waardoor de indruk gewekt word dat het warmer aan het worden is. Dit alles wordt uiteindelijk veroorzaakt door de chemische valse bewolkingslaag/deken die men haast dagelijks zowel snachts als overdags lijkt aan te vullen.

 9. Hans

  Hai Treowd,

  Zoals ik al zeer beknopt weergaf weet ik voor mij dat de Schumann resonantie een onderdeel van het electromagnetisch veld vormt tussen in dit geval moeder aarde en de gehele biosfeer daarop wat de frequentiele energetisch-fysieke hoedanigheid van die biosfeer behelst.
  De link tussen energie en fysiek wat zich binnen deze dimensionale bandbreedte manifesteerd en in leven houdt.
  Net als de radio, een beetje naar links of naar rechts en er komtbruis op de lijn heeft schommelingen in die resonantie invloed op ons fysieke gestel.
  Die substantiele verhoging is mi. dan ook verantwoordelijk voor de aandoeningen en ziekten die te maken hebben met een overload van onze hersenpan wat zich uit in de genoemde aandoeningen en ziekten gerelateerd aan overspannen lichaamsprocessen.
  De vibratie die verantwoordelijk is voor de zogenoemde ascensie is mi. die vibratie die onze essentie, dus onze energetische essentie door alle dimensies leidt als zijnde onze evolutionaire ontwikkeling die bepaald waar wij ons uiten binnen het universum vanuit die essentie,
  Dus niet zozeer de dimensionale evolutie van de fysieie uiting maar de bron van die uiting, mens, hogere zelf, ziel.
  Deze vibratie uit zich collectief als de gemanifesteerde werkelijkheid in die resonante hoedanigheid.
  Wederom kort door de bocht maar ik hoop dat je de kneep voelt.

  Wij vormen inderdaad het geheel zoals je stelt, sterker ik ben van mening dat wij het geheel zijn. Ieder zijn gezichtspunt.
  Dus vormen wij energetisch een geheel niet alleen met moeder aarde maar het gehele universele leven, wij zijn dat gehele bestaan.
  Moeder aarde is daarin zoals de naam al aangeeft, onze moeder, zij heeft geboorte gegeven aan het huidige menselijke ras wat in die zin dus een evolutionair vervolg , verdichting van haar is.
  Ik heb dat eerder hier in een artikel weergegeven, inmiddels zijn er wat dingen gefinetuned en dieper uitgewerkt door mijn verdere ervaringen en inzicht maar het principe van dat artikel blijft overeind.

  Het is heel lastig om in korte reacties deze materie op een duidelijke manier over te brengen maar ik wil mijn visie delen en zeker niet opdringen om mensen die dit lezen inzichten en motivatie te geven om zelf hier onderzoek naar te doen buiten de voorgekookte boeken en leringen.
  Kennis kan men overal opdoen, echter Weten kan een ieder alleen in zichzelf ontdekken met behulp van kennis.
  Kennis is gemanifesteerde wetenschap, onderdeel van de hoedanigheid van deze realiteit, weten is de basis, de bron van alle kennis.

  1. Werner

   Hoe zou je dit alles praktisch omzetten zodat meer mensen er iets aan hebben, kan me namelijk goed voorstellen dat velen dit als ‘gewauwel’ zullen labelen. Niet dat het gewauwel is maar je weet wel, het ego heeft graag iets dat concreter is om aan vast te houden, zowel mentaal als fysiek.

  2. Treowd

   Hoi Hans, sorry voor mijn wat late reactie gaf even de ruimte aan de vraag van Werner, ik denk dat ik de kneep wel kan voelen , dank je voor die verder toelichting 🙂

   1. Hans

    Geen probleen Treowd, het gaat er mij om dat een ieder zijn eigen waarheid vormt door zelf onderzoek te doen en een visie te ontwikkelen die met hem resoneert, uit eigen gevoel en waarheidsbevinding.
    De verbanden zien te leggen en die facetten uit al die visies te toetsen op en in jezelf.
    De waarheid in deze zullen we nooit collectief vinden als 1 waarheid, de waarheid in jezelf is de waarheid in jouw bestaan, jij en alleen jij bent dat gezichtspunt, het al.

 10. Hans

  Tja… dat is een goeie vraag.
  Dat is wat ik bedoel met kennis en weten, de mind leeft van kennis, weten is daaraan vooraf en voorbij.
  Kennis is overdraagbaar, weten is zelfonderzoek, zelfrealisatie met behulp van kennis.
  Ik denk dan ook zoals ik vaker aangeef dat in eerste instantie de interesse gewekt dient te worden om de beschikbare kennis tot zich te nemen om op een bepaald moment men zijn eigen afslag op het pad gaat nemen, naar binnen, naar het weten.

  Maar er zijn vast mensen die deze zienswijze op een wat toegankelijkre manier uiteen kunnen zetten.
  Ik kan dat niet zo in een vrij korte reactie met geschreven woorden die een lading moeten dekken wat voorbij ons mind denken ligt.

  1. Werner

   Ja, dat staat zelfs in de cursus in wonderen.

   Een probleem kan niet worden opgelost als je niet weet wat het is. Zelfs als het in werkelijkheid reeds is opgelost, zul jij het probleem nog steeds heb­ben, omdat je niet herkend dat het is opgelost. Dit is de situatie van de wereld. Het probleem van scheiding, wat werkelijk het enige probleem is, is reeds opgelost. Maar de oplossing wordt niet herkend, omdat het probleem niet wordt herkend. Iedereen in deze wereld lijkt zijn eigen speciale problemen te hebben. Toch zijn ze allemaal hetzelfde en moeten ze als één worden herkend, wil de oplossing die ze allemaal oplost, geaccepteerd worden. Wie kan zien dat een probleem is opgelost, als hij denkt dat het probleem iets anders is? Zelfs als het antwoord hem wordt gegeven, kan hij het belang er­van nog niet zien.

   http://www.eencursusinwonderen.org/wtekst/les79.php

 11. Hans

  Dat is duidelijk gesteld ja.
  Je ziet over het algemeen dat mensen als ze in gaten krijgen dat er veel zaken niet kloppen in de maatschappij ze in een bepaalde mate wakker worden binnen de “hypnose”, ze blijven echter binnen de werkelijkheidsbeleving en zoeken daarbinnen de vragen en oplossingen.
  Vaak komen ze dan op het pad van de spirituele stromingen en leraren en verdiept dat gevoel zich.
  Dat alles zou moeten leiden naar het diepere besef, het inzien, het weten dat ze inderdaad het bestaan beleven vanuit een afgescheiden hoedanigheid en dat de vragen en antwoorden, het weten, buiten die werkelijkheidsbeleving ligt, het ontwaken uit de droom en het ontwaken in zichzelf, in weten.

  1. Werner

   Niets nieuws onder de zon, denken over het denken kan leiden tot het ontnuchterende besef dat de zoeker het gezochte is. In het verlengde hervallen we vaak terug in de egotransverwarring wat kan leiden tot spirituele verstarring, uiterst pijnlijk om zien. Uiteindelijk is het allemaal een kwestie van zuivere logica, zoals Heraclitus nog maar net geleden opmerkte:

   Heraclitus gebruikt het eerst het woord “logos” voor grondwet. “Logos” betekende oorspronkelijk woord, daarna redenering, ten slotte rede. Aan heel het wereldgebeuren ligt redenering ten grondslag (Pythagoras spreekt hier van “kosmos”). Het is voor de mens de kunst deze redeneringen, deze “logos” in te zien. Heb je een voorsprong bij de oorsprong, dan ben je wijs. De oorsprong van onze ziel is een onderdeel van deze almachtige logos. Na de dood zinkt zij daarin terug, “als een licht dat uitdooft in de nacht”. Wanneer we dat inzien zullen we leren onze wil aan de hoogste rede ondergeschikt te maken. Daarin zal onze ziel de rust vinden, het geluk van de momenta.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraclitus

 12. Hans

  Inderdaad niets nieuws onder de zon, het is de verdieping van het zijn.
  De mind richt zich naar vernieuwing, naar ontwikkeling buiten zichzelf, naar gemanifesteerde kennis.
  Het hart richt zich naar binnen, naar de bron van de manifestatie, weten, of zoals pythagoras stelt, de kosmos.

  1. Werner

   Het is een trieste bezigheid. 🙂

   Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. 13 Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. 14 Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind. 15 Wat krom is kan niet recht worden gemaakt, en wat ontbreekt kan niet worden meegeteld. 16 Ik zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. 17 Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. 18 Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

   http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Pr

 13. Treowd

  Het Zelf is niet het denken maar dat waar het denken zich bewust van is, daarin bevind zich de connectie met de Bron de oorsprong van al het Zijn – MIND. Het loslaten van het denken is daarmee het OBSERVEREN van het Zijn en geeft aarding in het NU – dat wat Alles Is – Wat-er-Is….. Loslaten is the Key!
  https://www.youtube.com/watch?v=zQoRQP2HLlo

 14. Casimir Bericht auteur

  Whow!!

  Veel reacties,
  Dit is dan ook een heikel punt waar we allen mee te kampen hebben.
  Het ontsnappen uit de bewustzijnsstructuren, de tijdsgeest, het denken en doen van de huidige samenleving. Duidelijk kwam hier al naar voren dat de meest belangrijke voorwaarde hiervoor zelfkennis is. Zijn we intelligent genoeg om onze eigen complexiteit te doorgronden? Ik denk van wel… Zijn we moedig genoeg om onze eigen fictieve angsten onder ogen te komen, en deze illusies te doorbreken? Das een tweede zaak.

  Persoonlijk denk en voel ik dat hier de belangrijkste verandering kan plaats vinden voor een evolutie naar een meer bewuste mens. De voorwaarde voor het veranderen van het destructieve karakter van de huidige samenleving.

  Om het moment leven we in een materialistische op concurrentie gebaseerde maatschappij. Sociaal darwinisme, individualisme en competitie spelen in onze wereld een grote rol. We hebben het gevoel of alles in het universum met elkaar in concurrentie is, we kunnen maar niet ervaren dat alles 1 is en dat daar geen angst heerst, maar juist “zijn” en universeel begrip.

  Veel mensen hebben een beeld van zichzelf dat voort komt uit dualistische waarde-oordelen ten opzichte van een ge-externaliseerde structuur van “absolute” waarheden van een bepaalde ideologie (zei het wetenschap, nationalisme, religie whatever) Het eigenbeeld of ego meet zichzelf een (waardig) bestaan aan door te oordelen; Ik ben waardig want ik ben een Nederlander, of een vrome gelover, ik ben wetenschappelijk etc.

  Continue probeert men dit waardebeeld te bevestigen, het ego wordt gebruikt als een extern schild met absolute waarheden gehaald uit de externe ideologie. Dit om sterk te staan in de concurrentiemaatschappij. We zijn dus heel bang om te horen dat de ideologie (die vaak de bestaande maatschappelijke structuren bevestigen) wel eens niet de waarheid kan zijn. Paniekerig proberen we dan deze externe structuur te verdedigen door snel te oordelen.. De angst dat het allemaal niet waar is, dat deze maatschappij en de daarbij horende ideologische structuren van jouw voorkeur een facade zijn en dat jij als mens niet waardig bent is te groot om te aanvaarden, lijkt het. Wij kunnen deze rol niet loslaten, ons onderbewuste lijkt te angstig, ons ego is bang niet te bestaan, en overgeleverd te zijn aan de keiharde wereld van concurrentie, sociaal darwinisme.

  De clou van het verhaal is echter dat we niet waardig of onwaardig zijn, we zijn gewoon.
  Pas als we de dualistische, materialistische, uit een ge-externaliseerde structuur van waarheden voortkomende oordelen kunnen los laten…dan pas kunnen wij loskomen van het ego dat ons aan de huidige samenleving verbindt en deze vorm van samenleven versterkt.

  Hier zullen we de verbinding vinden met het universum.. Hier heerst zijn, geen duslisme, geen waardiugheid of onwaardigheid, geen goed of kwaad…Maar liefde en het observeren van een gebrek aan connectie met liefde (de basis-cratie-energie-vibratie vh universum) wanneer men zich weer verliest in een ge-externaliseerde structuur van angsten. Wanneer het ego losgelaten is komt men meer in directe ervaring. Vanuit deze ervaring kan men weer connecten met het universum, hier een mee voelen en beslissingen nemen die goed zijn voor het universum in plaats van die goed lijken voor jou als individu.

  Dus we moeten stoppen met snel oordelen vanuit ons onderbewuste en stoppen met ons vastbijten in sterk dualistische denkbeelden, dit is de angsthypnose. Het is nodig los te komen van ons denken en ons meer richten op een primaire directe ervaring in het nu, waarmee we op zoek zijn naar de universele overmind.. Hier zullen we de connectie met alle mensen op aarde vinden, een algemene spirituele noemer. Zo kunnen we bewust worden als mensheid in reflectie van het algemene bewustzijnsveld van het universum, en vanuit dit bewustzijn handelen. Iets waar wij zeker toe in staat zijn…

  Poeh… Moeilijk te omschrijven dit..
  Ik hoop dat ik enigszins te begrijpen ben.. 🙂

 15. Treowd

  Prima te begrijpen Casimir het ego hoeft niet bestreden te worden maar onder controle nederig gehouden ten dienste aan te zijn. Het mag zelfs oplossen op den duur, niet voor iedereen haalbaar mogelijk maar met enige discipline kan men het gereedschap waarvan men zelf de aanstuurder is, met enige beheersing onder eigen controle houden.
  Dan dient dat belangrijke onderdeel de mens en niet meer andersom, het pad der evoluerende mensheid.
  Of dat we gewoon zijn dat moet nog blijken , maar gelijkwaardig en even waardevol als een ieder ander dat lijkt mij een geboorterecht te zijn 🙂 Veel mensen halen een soort van kracht uit het oordelen over anderen, dat op zich lijkt me een illusie, hoe kan men zich tenslotte vanuit dat oordelen goed voelen. Elkaar de ruimte geven, accepteren vanuit medemenselijke Liefde is veel vruchtvoller omdat Liefde op
  zich die omnipotente werking heeft dat het ieders hart zal verwarmen en een veel beter en oprecht gevoel zal geven en brengen. Maar mooi omschreven Casimir, uit het hart geschreven dat is er af te lezen 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *