Tag archieven: kennis

Modern Debt Jubilee – De grote schuldenkwijtschelding

f0102c6323a69ec32fd857cb8fcfe974Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? In dit artikel een presentatie van Steve Keen, een post-Keneysiaanse econoom die er geen doekjes omwindt. Steve Keen ontkent de gevaren niet en pleit voor een Modern Debt Jubilee, het is finaal de eenvoud zelve en ook hier, niets nieuws onder de zon. Lees verder

Ubuntu-brainstorm (I) – Is een wereld zonder geld mogelijk?

In deze artikelenreeks reflecteren we over het werk van Michael Tellinger die pleit voor een geldloze wereld. Hoe dienen we dit te interpreteren en wat is er nodig om een en ander tot realisatie te brengen? Op zijn website UBUNTU geeft hij heel wat informatie die ons aan het denken zet, hierover gaan we brainstormen in de hoop dat steeds meer mensen de smaak te pakken krijgen. Zoals altijd is een kritische massa onontbeerlijk opdat nobele ideeën verder gedragen worden, net zoals we geconfronteerd zullen worden met het verzet van diegenen die zich – vaak uit onwetendheid – bedreigd voelen door dit sociale innovatief. Om ons in de sfeer te brengen een korte presentatie van Michael Tellinger, wees welkom om te participeren.

Presentatie

https://youtu.be/4sxwXjqawEw

Lees verder

Het verschijnen van innovaties

De bereidheid tot ‘brainstormen’ is een primaire voorwaarde om tot doorbraken te komen, de proef op de som – met als resultaat het transparant maken van een aantal onbewuste belemmeringen – getuigt hiervan.  Het loslaten van een aantal foutieve aannames betekent dat een culturele transformatie mogelijk wordt, net zoals ontkenning kan leiden tot perverse effecten die het algemeen welzijn schaden. Dergelijke processen worden in de vakliteratuur deskundig omschreven, een volgende ’trigger’ uit het werk van Fritjof Capra.

Lees verder

Opgeruimd staat netjes, een SPV?

Als we het willen hebben over sociale innovaties en auto-conformisme dan is het beslist handig om weten dat er zoiets bestaat als een ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV), dit is een organisme waarnaar (financiële) risico’s getransformeerd kunnen worden. Een SPV is echter weinig gekende materie, het biedt ons wel alle modaliteiten om het economische herstel in te luiden. Binnen een SPV gelden niet dezelfde regels van de traditionele markt, ook om deze reden ‘buitenbalansvehikel’ genoemd. Laat ons eerst even kijken wat wikipedia hierover stelt:

Lees verder

Reverse Engineering, back to basics?

De Financiële Relativiteitstheorie is het product van een aantal brainstormsessies, via een weg van Reverse Engineering hebben we een toestand kunnen creëren waarin (1) de goudstandaard hersteld werd en (2) alle schulden tot nihil herleid werden. Anders gezegd, de theorie ontbloot de interne werking van het systeem zoals we het nu kennen, hierover kunnen we ons diepgaander vragen stellen en desgevallend aanpassen opdat het algemeen belang gediend wordt. In gecomprimeerde vorm de theorie in onderstaand schema, alle mutaties worden hier in blok voorgesteld onder de noemer ‘monetaire reset’.

Lees verder

Het beste pensioenstelsel ter wereld

Het Chicago Pension Plan is een afgeleide van het Chicago Plan Revisited zoals opgesteld door het IMF, het zegt ons finaal dat er absoluut geen pensioenprobleem is waardoor alle gelieerde beleidsmaatregelen dienen herzien te worden. Deze beleidsmaatregelen berusten op een economisch misverstand zoals het IMF deskundig in kaart brengt. In dit artikel een impressie, de sociale impact is van die orde dat we amper nog kunnen spreken van een ‘economische crisis’ dan wel van een ’tragische absurditeit’. We openen het debat met een video over het hedendaagse pensioenstelsel.

Lees verder

The Story of Solutions

Binnen het levensspel stellen we ons een doel, dit kan voor verschillende spelers anders zijn waardoor conflict eerder een normale situatie wordt. We kunnen trachten deze conflicten op verschillende manieren te belichten opdat een breder begrip ontstaat omtrent het ‘hoe en waarom’, net zoals kennisdeling meer bewustwording toelaat opdat we het conflict vreedzaam kunnen overstijgen. En dit wil niet zeggen dat nieuwe problemen zich niet kunnen voordoen, het leven blijft de homo ludens uitdagen met alle vreugden en pijnen die daar onvermijdelijk bij horen.

Lees verder

Financiële spitstechnologie of logisch boerenverstand?

Attractors of vlindereffecten kunnen ons leiden naar een zogeheten ‘overkoepelende waarheid‘, het is een overstijgende dimensie waarin strijdende partijen tot verzoening kunnen komen. Dit komt met een aantal voorwaarden, in de eerste plaats is er aandacht en ontvankelijkheid voor nodig, dit is de bereidheid om überhaupt dergelijke impulsen te willen opnemen in het besluitvormingsproces. Zonder deze ontvankelijkheid zullen attractors eerder betekenisloos blijven, hierdoor missen we een kans op meer bewustwording en inzicht. Het gevolg kan zijn dat we perverse effecten blijven cultiveren maar toch liggen allerhande remedies kant en klaar op de tafel, enkel dit stemt tot diepgaander reflectie.

Lees verder

Ter diepgaander reflectie, Fisherprice?

Als we het willen hebben over geld dan is de Fishervergelijking bruikbaar, een in de monetaire economie veel gebruikte verkeersvergelijking. Meer inzicht verwerven we met behulp van een eenvoudig simulatiemodel,  we maken tevens gebruik van de ‘ceteris paribus‘ conditie om een aantal tendenzen transparant te maken. We belichten een en ander op een vrij rigide manier,  de doelstelling is om de interesse te wekken opdat meer voeling met het monetaire beleid ontstaat, let’s play monopoly.

Lees verder

Angst voor vrijheid

Het debat is bizar, langs de ene kant kunnen we niet ontkennen dat er voldoende technische middelen zijn om ons te verlossen van allerhande ‘economische’ kwellingen, aan de andere kant blijkt er toch iets dat ons weerhoudt om ze daadwerkelijk toe te passen. Een opmerkelijk paradoxale verklaring vinden we in onze ‘angst voor vrijheid’. Het is als zeggen dat allerhande remedies op de tafel liggen maar toch kennen ze geen doorgang tot het collectieve bewustzijn. We citeren een aantal paragrafen uit een recensie van de hand van Dirk Verhofstadt, handelend over het gelijknamige werk van Erich Fromm.

Lees verder

Reverse Debt System (II)

De introductie heeft ons een indicatie gegeven van hoe schulden uit het wereldbeeld kunnen ‘geschrapt’ worden. Technisch is het Reverse Debt System (RDS) perfect denkbaar maar dat wil niet zeggen dat het ook als vanzelfsprekend wordt aangenomen, het scheppen van een precedent kan helpen opdat meer mensen het idee leren kennen. Een precedent kunnen we actueel maken en dan komt Griekenland als benchmark in aanmerking. In dit artikel simuleren we hoe dit in z’n werk zou kunnen gaan, het belangrijkste is de gehanteerde methode die in kwalitatief opzicht anders is dan we gewend zijn.

Lees verder

Negatieve rente is negatief, een platitude?

Er bestaat in de wereld zoiets als beperkte rationaliteit, het wil eenvoudig zeggen dat door een gebrek aan kennis adequate besluitvorming niet mogelijk is. Als gevolg daarvan kunnen besluiten leiden tot perverse effecten van waaruit termen zoals de ‘waan van de dag’ hun geboorte kennen. In dit artikel maken we van rente een WIN-WIN waardoor de (te) oppervlakkige aanname ‘negatieve rente is negatief’ ontkracht wordt. Belangrijker is de sociale impact, de negatieve connotatie induceert vaak een reeks acties die – mits toepassing van co-creatieve rente – totaal onnodig blijken.


Lees verder

Verlevendiging?

Een keertje wat anders, gnostici stellen dat we een tweeledige natuur hebben, wat zegt U? In dit artikel een exploot van de hand van Timothy Freke en Peter Gandy, in hun werk ‘De Lachende Jezus‘ maken ze een onderscheid tussen literalisme en gnosticisme, literalisme handelt vanuit het letterlijk nemen van geschriften en gnosticisme vanuit een innerlijk weten op basis van ervaring. Freke en Gandy aan het woord, ter dialoog en diepgaander reflectie.


Lees verder

Reverse Debt System (I)

Met het Reverse Debt System (RDS) wordt het mogelijk om alle schulden uit het wereldbeeld te laten verdwijnen zonder verlies aan koopkracht of kapitaal, hierover bestaat geen twijfel. Principieel kunnen we het RDS ‘overnacht’ doorvoeren wanneer hierover een consensus zou bereikt worden, de paradox wil dat de maatschappelijke ‘vastgeroestheid’ dat niet zomaar toelaat. De meer dan interessante vraag stelt zich of we geen doorbraak kunnen ‘forceren’ opdat een domino ontstaat, dit idee staat centraal in dit artikel. Wees welkom om hiertoe een bijdrage te leveren, het belang van een vreedzame kritische massa is onontbeerlijk.

Lees verder