21 leefregels gebaseerd op gezond verstand – De Weg naar Geluk

the-way-to-happiness-bigWe leven momenteel in een wat vreemde wereld:  instituut na instituut valt van het voetstuk en de mensen die zogenaamd het goede voorbeeld zouden moeten zijn blijken de grootste psychopaten.

Het is in dat soort tijden daarom soms nuttig om jezelf weer even met beide voeten op de grond te zetten, en zelf niet het contact met moreel gedrag en de goedheid van de gemiddelde mens te verliezen.

Al lange tijd ben ik een groot fan van de non-religieuze morele code van De Weg naar Geluk. Ze hebben 21 leefregels omschreven die gebaseerd zijn op gezond verstand.

Hieronder de inleiding zoals die ook op de Nederlandse website te vinden is:

UntitledGELUK 1

Echte vreugde en echt geluk zijn waardevol.

Vreugde en geluk zijn echter onbereikbaar als we er niet in slagen om voort te bestaan.

Proberen voort te bestaan in een chaotische, 2 oneerlijke en over het geheel genomen nogal immorele 3 samenleving, is moeilijk.

Iedereen probeert, individueel of als groep, met zoveel mogelijk plezier en zo min mogelijk narigheid door het leven te gaan.

Ons eigen voortbestaan echter kan worden bedreigd door slecht gedrag van anderen om ons heen.

Ons eigen geluk kan omslaan in verdriet en ellende door de oneerlijkheid of het wangedrag van anderen.

Je kunt je vast wel momenten voor de geest halen waarin zoiets ook werkelijk is gebeurd. Als ons dergelijke dingen overkomen, verminderen onze voortbestaanskansen en wordt ons geluk verstoord.

Je bent belangrijk voor andere mensen. Er wordt naar je geluisterd. Je kunt invloed uitoefenen op anderen.

Of de mensen die je persoonlijk kent al of niet gelukkig zijn, is voor jou een belangrijk punt.

Met behulp van dit boek kun je hen zonder al te veel moeite helpen zich te handhaven en een gelukkiger leven te leiden.

Hoewel niemand kan garanderen dat een ander gelukkig zal worden, kunnen de kansen van anderen om voort te bestaan en een gelukkig leven te leiden wel worden vergroot. En wanneer hun kansen groter worden, worden ook jouw kansen groter.

Het ligt in jouw vermogen
anderen de weg te wijzen naar een
minder gevaarlijk en gelukkiger leven.

 1. 1. geluk: een toestand of staat van welzijn, tevredenheid, plezier; een vreugdevol, opgewekt, onbezorgd bestaan; je reactie als je prettige dingen overkomen.
 2. 2. chaotisch: iets wat de eigenschap of aard heeft van totale wanorde of verwarring.
 3. 3. immorele: niet moreel; niet volgens goede gedragsregels; onjuist handelend; geen idee hebbend van juist gedrag.

En hierbij ook een voorbeeld van de korte filmpjes van De Weg naar Geluk:
Concept 18 – Respecteer de geloofsovertuiging van anderen

Wat denken mensen ervan: zijn deze concepten redelijk in overeenkomst met het gezonde verstand? 😀

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – de Weg naar een Gelukkig leven
-) De 21 leefregels in heldere tekst met goede uitleg van moeilijke woorden
-) 21 korte filmpjes die stuk voor stuk de 21 concepten verbeelden
-) Een lange speelfilm waar al de 21 concepten aan bod komen
-) Scientology; sekte, religie of geloof?

23 gedachten over “21 leefregels gebaseerd op gezond verstand – De Weg naar Geluk

 1. Jeroen

  Altijd leuk zulke lijstjes! Hieronder wat gedachten over het lijstje:

  Gezond verstand is subjectief… Welke ethiek zit er achter? Ik haal het er niet zo 1,2,3 uit…

  En praktisch…Is het niet handiger om alles dat op de een of andere manier over geweld/geweldloosheid gaat bij elkaar te pakken? 8, 9,10,11, 13, 19, 20 en da te vervangen voor bijvoorbeeld iets als “gebruik geen geweld anders dan om jezelf en anderen te verdedigen?” Verder zitten er wat dubbellingen in 1 en 21 lijken erg op elkaar en 19 en 20 ook. Natuurlijk zijn er verschillen, maar wat mij betreft te veel in de marge…

  Ik heb wat moeite met het tonen van respect zonder dat er iets is gebeurd waarvoor men dat respect zou verdienen. Wat mij betreft is respect te waardevol om dat zomaar te geven zonder dat er wat voor gedaan wordt. Ik neem dan liever een neutrale positie in.

  Religie vindt plaats in iemands hoofd. Wat daar gebeurd is volledig iemands eigen zaak. Als zich dat vervolgens uit in een actie, dan zal ik die actie op zichzelf beoordelen. Aan de hand daarvan kan ik respect opbrengen voor iemand of juist niet. Het is wat mij betreft vreemd als je een actie normaal gesproken afkeurt ineens goed zou keuren want religie…

  Punt 10 is er eentje waar ik vraagtekens bij zet v.w.b. het gezond verstand. Er is in de geschiedenis nog nooit een overheid geweest die op die manier functioneert. De overheid leunt altijd op geweld als belangrijkste instrument om haar doelen te halen en wordt ondanks aanvankelijke eervolle bedoelingen al snel corrupt. Bovendien is beleid ten gunste van de hele bevolking vrijwel altijd slecht voor een groot deel van de individuen… en beleid ten gunste van het individu slecht voor het collectief

  Je verplichtingen nakomen vind ik een beetje lastig… een beetje losjes mag van mij wel hoor… Je moet geen slaaf worden van je eigen principes… en al helemaal niet van die van een ander. Vertrouwen valt ook een beetje hier onder. Wat dat betreft gaat punt 1 voor….

  Punt 7 is een bijzondere… De waarheid is alleen datgeen wat zelfevident is. Voor de rest is alles debatable… In praktijk komt het er op neer dat de waarheid subjectief is…

  1. Douwe Bericht auteur

   Wellicht zijn alle morele codes samen te vatten in:

   Respecteer de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van jezelf en anderen?

  2. Werner

   Kunnen verschillende concepten van ‘waarheid’ onderscheiden:

   Een derde concept is de ‘pragmatische waarheid’. Volgens dit concept is een ervaring ‘waar’ als deze ervaring het individu helpt om een probleem op te lossen of om een situatie meester te worden. Ervaringen of overtuigingen worden beschouwd als handelingen zoals alle andere handelingen, en ware ervaringen en overtuigingen zijn die ervaringen en overtuigingen die positieve consequenties hebben. Pragmatisten hebben kritiek op het correspondentieconcept van waarheid, omdat ze vinden dat dit weinig met het alle daagse leven te maken heeft. Zij willen een mensgerichte theorie en zeggen: iets is waar omdat het waarde voor iemand heeft. Dit concept is dus subject betrokken en probeert niet het subject uit te schakelen. Waarheid is hier valuatie: iets is waar als het samenhangt met onze belangen, iets is niet waar als het niet samenhangt met onze belangen.

   https://econognostiek.wordpress.com/waarheidsconcepten/

   1. Pieter Stuurman

    Waarheid bevindt zich niet in onze gedachten, maar in de onderwerpen van die gedachten zelf. De gedachten die wij over die onderwerpen vormen, zijn daar mentale afbeeldingen van.

    Die afbeeldingen kunnen meer of minder waarheidsgetrouw zijn, maar ze ZIJN nooit de waarheid over het onderwerp. De waarheid over de onderwerpen van onze gedachten, bestaat uit wat die onderwerpen ZIJN. Het ligt dus besloten in die onderwerpen zelf, en niet in wat we erover denken.

    Die gedachte is slechts een (mentale) afbeelding van het onderwerp, precies zoals een schilderij van de Eiffeltoren slechts een meer of minder gelijkende afbeelding is van die Eiffeltoren, maar die Eiffeltoren nooit IS.

    Waarheid is dus gevat in externe zaken. Die waarheid verandert dus niet onder invloed van ons denken. Een koe wordt bijvoorbeeld geen reptiel als we denken dat het een reptiel is. Het blijft gewoon een dier dat niet de eigenschappen heeft van een reptiel, ook al denken we van wel.

    Over alles bestaat daarom maar één waarheid: hoe en wat het IS. Hoe en wat het IS, is het. Ook denken we er iets heel anders (of helemaal niets) over. Ook al bestaan er duizend verschillende gedachten (of helemaal geen) over. Het blijft gewoon wat het IS.

    Voor ons is het de uitdaging om daarvan een zo waarheidsgetrouw mogelijke mentale afbeelding te maken. Om onze gedachte zoveel mogelijk te laten harmoniëren met de waarheid die besloten ligt in de dingen waarover we gedachten hebben. Dit verbindt ons met de wereld om ons heen.

    Die waarheidsgetrouwheid is van belang omdat we ons handelen baseren op onze gedachten. Hoe waarheidsgetrouwer de mentale afbeelding (onze gedachte over iets), hoe minder we met tegenvallende of teleurstellende resultaten van ons handelen (problemen) geconfronteerd worden.

    Wanneer we met een “probleem” geconfronteerd worden, is dat een indicatie dat we gehandeld hebben op basis van een gedachte niet waarheidsgetrouw (genoeg) was. Op basis van een misvatting dus. Daarom leverde dat handelen een teleurstellend resultaat op (een probleem).

    Achter ieder probleem ligt dus een misvatting verscholen. Hoe waarheidsgetrouwer onze gedachten over externe zaken, hoe minder problemen we ervaren.

    Zie ook: http://pieterstuurman.blogspot.nl/2014/09/veel-mensen-geloven-dat-waarheid-in-hun.html

    1. Werner

     De meest basale misvatting is door het leven als ‘waar’ te beschouwen, dit afhankelijk van hoe we ‘waar’ definiëren. Iets is waar als het niet vergaat, iets is onwaar als het vergaat. Op deze manier komen we tot een illusoire werkelijkheid waarbinnen ook tal van misvattingen mogelijk worden, als ware het een misvatting binnen een misvatting met alle neveneffecten die daarbij komen kijken. Waar je mi naar verwijst is het ‘presentationele concept van waarheid’:

     Als laatste is er het ‘presentationele concept van waarheid’: een ervaring wordt geaccepteerd zoals zij zich voordoet zonder enige referentie naar iets buiten die ervaring. De onmiddellijke ervaring wordt niet gezien als een symbool of als representatie van iets anders maar als iets compleets in zichzelf. Beschrijvingen van ervaringen van verlichting vanuit verschillende tradities bijvoorbeeld benadrukken het presentationele concept van waarheid. Tijdens verlichting ervaart of ziet het individu de dingen zoals ze zijn zonder meer, zonder analyse, zonder verklaring, zonder de ervaring in stukjes te knippen of te vervormen.

     https://econognostiek.wordpress.com/waarheidsconcepten/

     1. Pieter Stuurman

      Ook dit ‘presentationele concept van waarheid’ gaat over een manier waarop een mentale afbeelding tot stand kan komen. Het zegt niets over waarheid zelf.

      De waarheid van een appel, ligt besloten in de appel zelf. Niet in onze gedachten erover. De appel blijft precies zoals hij is, onafhankelijk van wat of hoe we erover denken.

      Waarheid is dus geen intern mentaal concept, maar een extern gegeven waarover we een interne mentale afbeelding maken. Een afbeelding die in meerdere of mindere mate gelijkend kan zijn aan de gegeven waarheid, maar die waarheid nooit IS.

      Dit eenvoudige inzicht is voor veel mensen lastig. Het begrip hiervan sluit geloven uit. Geloven is volledig gebaseerd op de overtuiging dat gedachten waarheid kunnen zijn. De definitie van een geloof is immers: een voor waarheid aangenomen gedachte.

     2. Werner

      Inderdaad Pieter, de enige waarheid die bestaat ben jij, logischerwijs is dat niet Pieter aangezien ook dat een – zij het een wonderbaarlijke – projectie is in tijd en ruimte. Maar zoals we weten, het is knap lastig om niets te bevatten, het zou alweer een mentale misvatting kunnen worden. 🙂

     3. Pieter Stuurman

      Waarheid is onafhankelijk van mij, of wie dan ook. Het IS.

      Het leven stelt mij (net als iedereen) in de gelegenheid er een mentale afbeelding van te maken, en deze te beleven. Daarnaast ben ik (net als iedereen) in de gelegenheid er een stukje aan toe te voegen: dat wat ik tot stand breng met mijn inspanning.

     4. Pieter Stuurman

      Natuurlijk maak ik (net als iedereen) ook deel uit van wat-IS (waarheid). En natuurlijk maak ik van mijzelf ook een mentale afbeelding.

      Maar ook hier geldt: ik BEN mijn gedachten over mijzelf niet. Mijn gedachten over mijzelf, zijn mijn gedachten over mijzelf. Die hoeven niet perse aan te sluiten bij wat ik ben. Wel is het prettig en handig als die gedachten een beetje waarheidsgetrouw zijn.

     5. Werner

      Leuk om weten is dat we alles kunnen ontkennen behalve de ontkenner zelf, het is datgene wat onvindbaar is maar wel alomtegenwoordig is. We kunnen hiervoor afdalen tot op kwantumniveau met als wonderbaarlijk risico dat ons eigen bestaan in het gedrang komt, na het doorstaan van wat gebeurlijke existentiële angsten zal blijken dat we zowel het ene als het andere zijn. Wie zoekt die vindt, zegt men. 🙂

      Sir Arthur Eddington zei: “De materie is overwegend spookachtige lege ruimte.” Om preciezer te zijn, het is 99,9999999% lege ruimte. Maar waarom zakt die 99,9…% lege ruimte van mijn hand niet door de 99,9… % lege ruimte van de tafel, waarop mijn hand ligt? De makkelijkste verklaring hiervoor is dat de elektronen zo snel rond de kern draaien dat ze een ondoordringbaar pantser vormen. Stel je voor dat iemand een gewicht aan een touw rond zich slingert. Je kunt niet in de buurt komen om hem of haar aan te raken, want het rondcirkelende gewicht houdt je op afstand. Wanneer twee atomen elkaar ontmoeten, zorgt de cirkelende beweging van hun elektronen ervoor dat ze elkaar niet kunnen raken en gedragen ze zich als massieve ballen.

     6. Pieter Stuurman

      Of Sir Eddington’s visie op de eigenschappen van materie nou waarheidsgetrouw is of niet (of iets er tussenin), het verandert helemaal niets aan de eigenschappen van materie.

     7. Werner

      Inderdaad Pieter, het bestaat – net zoals geld – uit atomen, vervolgens gaat de geest aan de slag waardoor de meest bizarre constructies en geloofsovertuigingen ontstaan. Zelfs drastische bezuiningingsmaatregelen op basis van een ingebeelde schaarste aan geld, totaal verzakend aan elementaire logica met in het verlengde de foltering van miljoenen om redenen die bijna te absurd zijn om er woorden aan vuil te maken. Gezond verstand, de weg naar geluk. 🙂

     8. Treowd

      Maar waarom zakt die 99,9…% lege ruimte van mijn hand niet door de 99,9… % lege ruimte van de tafel, waarop mijn hand ligt? De makkelijkste verklaring hiervoor is dat de elektronen zo snel rond de kern draaien dat ze een ondoordringbaar pantser vormen.

      Of……zou het kunnen zijn dat de intelligentie achter alles Wat-IS weet dat twee atomen op dezelfde plaats tegelijkertijd niet verstandig is ? Zou dat in de creatie verweven kunnen zitten als een moment van lering na de start van alles toen twee atomen dat mogelijk wel deden? Speculatief …dat wel …maar toch 🙂

     9. Werner

      Inderdaad Treowd, een aantal zijn er zelfs in geslaagd om atomen te splitsen, het vergt mi op zich al heel wat intelligentie om het voor elkaar te krijgen. Anderen anderen hebben die kennis aangewend voor de allerlaagste doeleinden, ze hebben er een bom van gemaakt. Er is dus iets vreemds aan de hand met die intelligentie, we kunnen het op verschillende manieren gebruiken, bonafide of malafide. Het wordt spookachtiger naarmate we er diepgaander over denken, en dat alsof het denkende zichzelf kan doorzien als de bedenker van alles dat ooit bedacht werd. Voorts ging het over virtuele schuldenbergen die de toekomst van de gehele mensheid hypothekeren, het is ook maar een gedachte waar we geloof aan hechten. Om een punthoofd van te krijgen!! 🙂

     10. Pieter Stuurman

      //Gezond verstand, de weg naar geluk//

      Ja, precies.

      Dat is wat ik bedoel met :

      Die waarheidsgetrouwheid (van onze gedachten) is van belang omdat we ons handelen baseren op onze gedachten. Hoe waarheidsgetrouwer de mentale afbeelding (onze gedachte over iets), hoe minder we met tegenvallende of teleurstellende resultaten van ons handelen (problemen) geconfronteerd worden.

     11. Treowd

      Klopt inderdaad Pieter, daarnaast is dat handelen dan handelen dicht vanuit het authentieke zelf dus geen maskerades e.d. maar waarheidsgetrouw en meestal eerlijk en oprecht. Wat op zich zal inhouden dat men moreel ook juist wenst te handelen.

     12. Werner

      Dat is zeker zo Pieter, probleem is dat we niet altijd onze gedachten kunnen vertrouwen door de schoolse conditionering in functie van ‘het systeem’. Niet iedereen begint dat spontaan te onderzoeken tot welke sociale impact dat leidt en erger, veel vaker gaat men nu net – vrijwel onbewust daarvan – het systeem verdedigen. Zo komen we tot de nuchtere waarneming dat we de elite in de kaart spelen, toch denken we misschien van niet. De stelling blijft natuurlijk van kracht, het doorbreken of doorzien van een denksysteem veel moeilijker dan de theorie laat vermoeden, de proef op de som is – zeker gezien de economische malaise van heden – eenvoudig te maken, de schok bijtijds zo groot dat we het misschien niets eens geloven dat het zo eenvoudig kan zijn. Hoeven elkaar daar wellicht niet van te overtuigen, we zijn er elke dag de pijnlijke getuige van.

     13. Pieter Stuurman

      Inderdaad. Om die reden bepleit is dan ook het nemen van verantwoordelijkheid voor onze gedachten en overtuigingen. Ze zo nu en dan onder de loep nemen, werkt prima.

     14. Werner

      Kunnen het slechts aanmoedigen maar dat proces komt ook met een grote MAAR, een en ander is terug te vinden in de theorie van positieve desintegratie van Dabrowsky, zeer interessant voor wie dit ernstig neemt. Zeer precair:

      Niveau 1 en zijn daarmee voorlopers van de zogenaamde ‘dynamismen ’- autonome groeikrachten – die zich in Niveau 3 manifesteren. Dit is echter een precair proces, want verregaande desintegratie, bijvoorbeeld door obsessies of depressies, kan leiden tot psychosen en zelfmoord. Niveau 2 is daarmee een kritiek niveau. Velen wenden zich af van hun innerlijke conflicten en vallen terug in een staat van primaire integratie – een minderheid maakt de transitie naar Niveau 3, alwaar hen een transformatie wacht.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_positieve_desintegratie

 2. peter

  Waarom maar 21 regels….onderliggend proef ik angst…niks voor mij, ik hou het liever bij de goede tafelmanieren in het algemeen!

 3. Wat is waar

  Dit is gewoon een afgeleide van de de “10 geboden” (niet de Rooms katholieke versie). Persoonlijk zie ik het liever als leefregels.
  En die is weer samen te vatten in “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf”. Maar dan moet je natuurlijk wel weten wie of wat God is of inhoud en zelfkennis hebben
  Maar ja dat zal wel te religieus zijn. En dat kan natuurlijk niet, want ouderwets, conservatief en onnozel.

  Dus verzinnen we in plaats van 10 gewoon 21 geboden, sorry leefregels, maar je kunt er ook 100 van maken. We moeten toch wel enig moreel houvast hebben. Ik vind het allemaal prima zolang ze het er maar op neer komt dat ze God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf.

 4. Werner

  Gezond verstand in de praktijk, het resultaat spooksteden en angst alom.

  “Sommige winkels zijn dicht, overal zijn militairen en is politie en er rijden legervoertuigen door de stad. De sfeer is wel een beetje grimmig.” RTL Nieuws-verslaggever Jaap van Deurzen vertelt wat hij ziet in Brussel. Het openbare leven in de hoofdstad van België wordt flink beïnvloed door de verhoogde terreurdreiging. Openbare gebouwen zijn dicht, evenementen worden afgeblazen en winkelcentra worden gesloten. Toch is het niet stil op straat.

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/impact-terreurdreiging-op-openbare-leven-brussel-sfeer-grimmig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *