Aanslagen bonanza past perfect in – Het Patroon van Tirannie

Het regent momenteel Valse Vlag aanslagen in Europa. Wellicht een goed idee om nog eens helder te krijgen waarom machthebbers dit soort valse vlag aanslagen uitvoeren op hun eigen burgers en op de burgers van zogenaamde ‘bevriende naties’.

Het Patroon van Tirannie

3793800456_915ceb7ea1_zTirannie is vermomd als cultuur en wetgeving. Alles wat het kwaad nastreeft is de vernietiging van vrijheid – om de waarde van mensen kapot te maken.

Het patroon van tirannie is eenvoudig. De doelstelling is om de vrije wil van mensen te breken en ze vervolgens te onderwerpen door een cultuur van gehoorzaamheid te scheppen en ze zo de vrijheid hun eigen keuzes te maken te ontnemen.

Om de gehoorzaamheid van mensen te krijgen en te behouden moet een proces plaatsvinden. Dit proces is het patroon van de tirannie.

Oorlog

Vóórdat een nieuw gezag, een nieuwe heersende klasse, kan worden vastgesteld, moet oorlog plaatsvinden. Oorlog is de implementatie van geweld in de samenleving. Het is het instrument dat het kwaad gebruikt om het gezag te vestigen.

Alle oorlogen in de geschiedenis zijn gevoerd als gevolg van de wens om een nieuw gezag over mensen uit te oefenen. Op kleine schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat is het gedrag van pestkoppen, misdadigers en maffia.

Om het gezag op grote schaal te vestigen loopt het uit op grootschalige, gewelddadige gevechten, oftewel invasies en oorlogen. Dat is het gedrag van volken en naties.

Vijanden

Aan de basis van een heersende klasse, gezag, ligt gehoorzaamheid. Om een uitweg uit het oorlogsgeweld te bieden zullen nieuwe vormen van gezag de mensen duidelijk maken dat de oorlog zal eindigen als ze aan hen gehoorzaam zijn. De autoriteiten, het gezag, conditioneren de mensen tot gehoorzaamheid door hun te beloven dat zij hen zullen beschermen tegen gevaarlijke externe vijanden.

10246724_341235642690550_1723117607620217448_n

Theocratieën benoemden godslasteraars als de ‘vijand’. De Nazi’s kozen de Joden en het communisme had het op de ‘rijken’ voorzien. Er zijn heel veel vijanden bedacht, maar de
meest gebruikelijke is anarchie.

Bescherming

Om een cultuur te scheppen en het vrije denken te manipuleren, moet het kwaad een vijand of een probleem creëren. Het is voor degene die uit is op de macht niet belangrijk wie die vijand is of wat het probleem precies is. Zolang deze vijand of het probleem mensen maar bang maakt.

In ruil voor gehoorzaamheid bieden de mensen die op macht belust zijn bescherming tegen deze ‘vijanden’ of oplossingen voor de ‘problemen’. Het gezag `beschermt´ je tegen de door hun verzonnen vijanden en problemen.

10256244_10202605563006916_2419338985643461878_n (1)

De prijs voor die (ongevraagde) bescherming is gehoorzaamheid aan het gezag. Deze bescherming en bijkomstige vereiste gehoorzaamheid zijn niet vrijwillig. Als het
gezag niet wordt gehoorzaamd dan wordt er teruggegrepen op geweld door het gezag.
De vijand of de problemen zijn alleen maar bedacht om de last van gehoorzaamheid in de gedachten van de mens te verlichten. Culturele vijanden en veel van de grote problemen zijn een illusie.

Benjamin Franklin heeft ons geleerd dat degene die zijn vrijheid opgeeft terwille van veiligheid, al snel geen van beide zal hebben.

Het patroon van tirannie heeft als doel je ervan te overtuigen dat je behoefte hebt aan veiligheid en je daarvoor je vrijheid moet opgeven in de vorm van gehoorzaamheid aan het gezag. De vraag naar veiligheid wordt aangewakkerd door degenen die aan de macht zijn. Dit is waarom het gezag vaak zijn eigen vijanden en problemen schept.

Vergis je niet. Het is niet de vijand waar het gezag op aast. Ze zijn op jouw gehoorzaamheid aan hen uit. De illusie en eigen schepping van culturele vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over hen heerst, maar een denkbeeldige externe vijand, een soort van demon die hun kwaad zal doen.

Dit is de leugen van de tirannie.
Het vereist je gehoorzaamheid aan het gezag omdat alleen het gezag je zou kunnen beschermen tegen deze ‘vijanden’ en ‘problemen’ .

Sociaal bewijs

Als mensen zich (onder continue bedreiging van geweld) beginnen te onderwerpen aan de wil van het nieuwe gezag, is dit in principe een maatschappelijk bewijs dat het gezag wordt gehoorzaamd en des te waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen. Het ‘normaal’ zijn van gehoorzaamheid wordt een deel van het dagelijkse leven.

Het is heel natuurlijk om te willen ontkomen aan het geweld van een gezaghebber. Mensen die leven onder de dreiging en onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk
het aanbod van gehoorzaamheid aan datzelfde gezag aanvaarden.

fable_3_obey_or_die_poster_by_thegeekboutique-d5imwenEen overvaller belooft niet te schieten als je hem je portemonnee overhandigt. Verkrachters beloven je niet te doden als je doet wat zij van je verlangen. De maffia geeft aan je niet te zullen martelen als je netjes op tijd je betaling aan hen doet. Overheden beloven dat je niet zult worden opgesloten of gedood als je de wetten uit hun wetboeken naleeft en braaf je belastingen betaalt.

Iemand die pijn of de dood onder ogen ziet aan de ene kant, en beloofde bescherming tegen een externe `vijand´ aan de andere kant ziet, zal uiteindelijk zijn wil om vrij te zijn verliezen, en gehoorzaamheid gaan tonen aan het nieuwe gezag.

Wetten

Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren.
Een wet uit een wetboek imiteert principes; natuurwetten. Mensen wordt geleerd dat de wet altijd juist is. Er wordt hun niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt hun geleerd om blind te gehoorzamen aan de wet. En daarmee aan de wil van het gezag.

Het doel van cultuur is mensen ervan te overtuigen dat de wetten van het gezag goed en wenselijk zijn. Dat blinde gehoorzaamheid aan de wetten van het gezag goed, wenselijk en nobel is.

Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of om in vrede met elkaar te leven.
Het gezag leert ons dat de wet goed, legitiem is, in plaats van de menselijke vrije wil. Dat de wet meer waarde heeft dan jij. Dit is een leugen.

quote-the-whole-aim-of-practical-politics-is-to-keep-the-populace-alarmed-and-hence-clamorous-to-be-led-h-l-mencken-125762

Beperking van de vrijheid van meningsuiting

Het meest essentiële wapen van cultuur is de beperking van de vrijheid van meningsuiting.
Hoewel er in het verleden gewelddadige versies van dit wapen te vinden zijn, bestaat het in elke cultuur als de geldende moraal: datgene wat fatsoenlijk is en men hoort te doen.

Het doel van de beperking van de vrijheid van meningsuiting is om er zeker van te zijn dat diegenen die besloten gehoorzaam te zijn en zich te voegen naar de wil van het gezag, nooit de moed zullen krijgen om terug te kijken.

Om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid behouden blijft, vereist cultuur van iedereen die ze in bedwang heeft dat zij de wil van het gezag opleggen aan degenen rondom hen. Ze leert mensen om hun ongehoorzame buren ‘gek’ of ‘gestoord’ te noemen. Ze vereist van mensen dat zij zich tegen diegenen keren die niet gehoorzamen aan de culturele voorschriften.
Cultuur veroordeelt iedereen die niet gehoorzaamt aan de culturele voorschriften als vreemd, immoreel en asociaal.

Daarnaast geeft cultuur zijn meest gehoorzame volgers mooie benamingen zoals nobel, eerbiedwaardig en gerespecteerd. Diegenen die het beste de culturele regels volgen, vooral door het veroordelen en bespotten van hun vijanden en het blind gehoorzamen van het gezag, worden beloond voor het stigmatiseren van diegenen die minder makkelijk gehoorzamen aan het gezag.

Dit is de onderdrukking van de menselijke vrije wil die het kwaad van cultuur en de culturele normen bewijst. Diegenen die ongehoorzaamheid aan het gezag vertonen of een opstand tegen het gezag voorstellen, worden gehekeld, bespot en gedemoniseerd. Het kan moeilijk zijn om de eenzaamheid te verdragen die voort kan komen uit de weigering om je te voegen naar de algemene culturele norm, zoals die is uitgezet door het gezag.

Dit is hoe de beperking van de vrijheid van meningsuiting tot wapen gemaakt is om de vrije wil van mensen te breken. Het is een wapen dat ontworpen is om je te dwingen tot blinde
gehoorzaamheid aan een cultuur die altijd het gezag dient.

Zo gauw mensen elkaar dwingen om hun vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen binnen een groep, is de cultuur van het gezag ingesteld. Het heerst nu over de mensen die inmiddels zelf de wil van het gezag afdwingen naar elkaar toe.

Dit is het ontwerp van cultuur, en het gezag kan nu met je doen wat het wil.

1926945_863292163689302_1055313560587540457_n

 

Handhaving

Er zijn momenten waarop het gezag terug moet vallen op geweld om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid gehandhaafd wordt en zo behouden blijft. Er zal altijd een kleine minderheid van mensen zijn die haar eigen waarde kent en weigert te gehoorzamen aan de culturele voorschriften en wetten van het gezag.

10614208_880616201950101_9110190598196927803_nDaarom hebben de gezaghebbers altijd een constante stroom van geweld in dienst, die bekend staat onder de naam ordehandhaving of politie en het leger. Deze bestaat niet uit mensen die de vrijheid verdedigen, maar mensen die het gezag, de heersende klasse, verdedigen.

Culturen onderwijzen altijd dat vrijheid en het gezag hetzelfde zijn, terwijl het in de realiteit elkaars tegenpolen zijn.

Het hoofddoel van het bestaan van de politie is om als wapen te kunnen worden ingezet door de heersende klasse. Via de politie wordt de benodigde hoeveelheid geweld uitgeoefend om het gezag vanuit de heersende klasse in stand te kunnen houden. Dat iswat ons geleerd wordt, namelijk dat de politie er zou zijn om onze vrijheid te verdedigen.

Het gezag moet altijd opnieuw geweld inzetten als een cultuur kapot gaat. In het verleden hebben mensen langzaam maar gestaag meer en meer geleerd over hun eigenwaarde, en derhalve meer en meer vrijheid geëist.

Verschillende culturen zijn gevallen omdat mensen zich realiseerden dat cultuur een leugen is.
Als culturen uit elkaar beginnen te vallen, is dat omdat mensen hun eigen waarde leren kennen. Zulke culturen, en de gezaghebbers die door deze culturen worden beschermd zijn ten dode opgeschreven.

Nog nooit in de geschiedenis is een cultuur die uit elkaar begon te vallen er weer bovenop gekomen. Als gezaghebbers merken dat hun cultuur afbrokkelt, en ze niet meer op de
gehoorzaamheid van de mensen kunnen rekenen, dan antwoorden ze met geweld.

Geweldsuitbarstingen zoals deze in de geschiedenis plaatsvonden waren altijd uitermate meedogenloos. De gewelddadige handhaving van de wet is een teken van aankomende vrijheid, omdat ze laat zien dat de cultuur die mensen onderdrukte is gebroken.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is het gevaarlijkste idee dat de mensheid ooit is opgelegd. Het leert mensen dat ze minder waard zijn dan de wetten en regels.

Door de eeuwen heen heeft het ontelbaar veel namen gehad. Bij primitievere stammen heet het eerbied voor ouderen. In de tirannie van het vorstendom heet het de adel, geboorterecht en goddelijkheid. In het communisme staat het bekend als de staatssoevereiniteit. In theocratieën als door God geopenbaarde waarheden. In dictatoriale staten staat het
bekend als het tegengif tegen de anarchie. De uiteindelijke les van dit idee is dat je de wet of regels moet gehoorzamen, niet vanwege hun verdiensten of deugden. Je moet alleen maar gehoorzamen omdat het de wet is, omdat het de regels zijn.

Obeythelaw2

Er wordt verondersteld dat ook als de wet verkeerd is, het goed is om die dan toch te
volgen, omdat dit het systeem verdedigt, en het systeem is belangrijker dan jij bent.

Om ervoor te zorgen dat intelligente mensen voor het goede kiezen, moeten ze weten
wie er gehoorzaamheid van hen vraagt, ze moeten zich afvragen waarom het van hen gevraagd wordt en wat er van hen gevraagd wordt. Alleen dan kunnen mensen voor zichzelf, op eigen integriteit, bepalen of het goed is om de wet te volgen of juist niet.

Dit is niet wat de gezaghebber wil. Het gezag is niet geïnteresseerd in wat goed is, het is geïnteresseerd in blinde gehoorzaamheid van mensen. Cultuur leert dat gehoorzaamheid aan de wetten uit wetboeken en de ongeschreven regels van cultuur een deugd is. Cultuur leert dat als een wet gemaakt is dat dat dan automatisch het goede en wenselijke wordt.

De wet is een wapen. Ze wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi en slachtoffers aan te vallen. Of het nu in naam van de plicht aan de koning, de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen dat gebruikt wordt om mensen te dwingen en te overheersen.

Cultuur steunt de verhevenheid van de wet. Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Cultuur vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde. Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.

Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en
legers vol juristen om ze te manipuleren. Al deze wetten zijn wapens in de handen van de machtigen, die ze zullen gebruiken ten koste van jou. De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.

De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen, wat die wet ook zegt. De wet wordt een perfect wapen tegen jou. Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.

Jouw waarde voor het gezag wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt aan zijn wetten. Hoe beter iemand gehoorzaamt, hoe beter het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor zijn eigen doelen.

Bovenstaande tekst is een fragment uit het boek: Het einde van al het kwaad.
Bestel het papieren boek of download de gratis beschikbaar gestelde PDF versie om meer te lezen.

Einde van al het kwaad

Hopelijk laten mensen nu ze bekend zijn met Het Patroon van Tirannie zich niet zo gemakkelijk meer bang maken door het gezag , dat continu de bevolking die het zelf onderdrukt probeert af te leiden met allerlei externe vijanden en problemen.

En hopelijk leren mensen hun eigen waarde inzien na het lezen van dit gehele boek, zodat goede mensen zich niet meer massaal voor de kar laten spannen om kwade doeleinden te bewerkstelligen. Op die manier kan de wereld grote stappen voorwaarts maken.

There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.
~Bashar – Quest for Truth

what_can_we_do_to_lessen_the_grip_of_fear_from_terrorism-156063

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Wat drijft de psychopaat
-) De illusie van macht en de macht van illusie
-) Twee soorten mensen, goede en slechte
-) Het einde van al het kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij
-) Leer je angst transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
-) Mark Passio lezing over The Natural Law
-) Slides van de lezing over The Natural Law
-) Het meest gevaarlijke geloof door Larken Rose
-) De soevereinde mens beweging in Nederland

11825023_859301684157174_1864597269765350946_n

-) Een einde aan de slavernij, deel 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, deel 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, deel 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, deel 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, deel 5: Orde & Chaos

-) In het licht van voortbestaan
-) Leer je stressvolle gedachten onderzoeken
-) Leer hoe je elk onderwerp kunt bestuderen
-) Verantwoordelijkheid is vrijheid
-) Volg je hoogste passie met integriteit en zonder verwachtingen
-) The Power of Speech

00001

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennissen, collega’s, etc. Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen zich er verder in kunnen verdiepen als ze willen.Spreading-the-Word

 

11 gedachten over “Aanslagen bonanza past perfect in – Het Patroon van Tirannie

 1. only you

  De uitspraak die Rutte doet zal hij wel voor de 2e kamer moeten verantwoorden. ?
  Daar Veel slachtoffers ermee gemoeid gaan kun je niet wegkomen met acteer talent?

 2. Werner

  Het werd nochtans allemaal voorspeld, alvast benieuwd of we weer in dezelfde vallen zullen trappen.

  Vooralsnog is het dus koffiedik kijken in welke richting onze samenleving zal evolueren, de status quo leidt echter wel tot een impasse waarbinnen de spanning op de spits gedreven wordt. Het gevaar op een ‘ontploffing’ (lees WOIII) wordt hiermee groter, net zoals de noodzaak om aandacht te vragen voor de reeds beschikbare alternatieven. In dynamisch opzicht zien we hierdoor – grosso modo – twee bewegingen ontstaan:

  Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

  De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

  https://eilandmodel.wordpress.com/scenario-i/

  Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’

  In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

  https://eilandmodel.wordpress.com/scenario-i/

 3. Werner

  Er zijn nieuwe bedreigingen opgedoken van de terroristische beweging Islamitische Staat (IS) tegen België. “Alles gaat de lucht in in België. Bibliotheken, scholen, ziekenhuizen, winkelstraten, discotheken… Alle plaatsen waar ongelovigen zijn. Wij houden geen rekening meer met al het gepraat over onschuldige slachtoffers.” Onderzoeker Montasser AlDe’emeh ontving de boodschap.

  http://www.knack.be/nieuws/belgie/is-stuurt-nieuw-dreigement-naar-belgie-alles-gaat-de-lucht-in-bibliotheken-scholen-ziekenhuizen/article-normal-595445.html

  1. Douwe Bericht auteur

   Ja overheden melken dit goed uit. Elke burger moet in de broek poepen van angst en zo haar overheid vragen om de boel voor hem of haar op te lossen.

   Toch blijkt als je de geschiedenis analyseert dat 95% van terrorisme achteraf gepleegd blijkt te zijn door geheime diensten van eigen en ‘bevriende’ naties en groeperingen zoals de NAVO.

   Operation Gladio is hier een goed voorbeeld van. In deze documentaire klappen een boel mensen die bij geheime diensten hebben gewerkt uit de school en laten zien hoe elementen van eigen geheime diensten in samenwerking met die van de VS en de NAVO in de decennia na de tweede wereldoorlog in vele Europese landen aanslagen pleegden op eigen burgers. Deze aanslagen werden vervolgens via de mainstream media in de schoenen van communistische extremisten geschoven om zo Europa tegen Europa uit te spelen ten voordele van de VS die de narigheid in werkelijkheid uithaalde.

   Ik krijg sterk het vermoeden dat dezelfde krachten van toen inmiddels een operation gladio 2.0 van start laten gaan met MH17 maar nu ook deze aanslagen in de Frankrijk. De documentaire is een must see voor eenieder met interesse in deze materie

   Part 3: The Strategy of Tension
   The Strategy of Tension examines the history of false flag operations used for war, propaganda and psychological operations–or ‘psy-ops.’ Operation Northwoods and Operation Gladio are examples used to illustrate the nature of clandestine operation planning and execution; as well as shedding light on the intent and extent to which the National Security apparatus manipulates events and manufactures outcomes to suit its goals. This programme also looks at the issues that spin off from the history of false flag operations–such as how conspiracy theories are used to discredit inquiry and investigative journalism; and also how the cultural preconditions around dismissing false flag operations serve to protect their continuation and ‘plausible deniability.’

   https://www.youtube.com/watch?v=ZeTe2GbjiTc

 4. Nika

  Hoi Douwe,

  Precies…tirannie, daar moest ik ook aan denken.
  Een kleine correctie…de communisten resp. Rode Armee (bolsjewieken) hebben juist miljoenen van arme mensen op gruwelijke manier vermoord. En aan Duitsland werd 1933 in Amsterdam door Judea (de zionisten?) de oorlog verklaart, over haat gesproken. Überhaupt vind ik Israël een goed voorbeeld van hoe men de Israëli’s steeds in angst laat leven.

  1. Douwe Bericht auteur

   Heb je de video bekeken? Ik heb het hier heel specifiek Operation Gladio en The Strategy of Tension waarbij geheime diensten uit eigen landen samenwerkend met die van de VS en de NAVO aanslagen pleegden gedurende een aantal tientallen jaren in verschillende Europese landen met doden en gewonden tot gevolg.

   Die terreur die dus van eigen en ‘bevriende’ naties en partijen kwam en werd losgelaten op eigen burgers werd in de schoenen geschoven van communistisch extremisme om zo Europa tegen Rusland op te zetten en Europa en haar burgers zo gehoorzaam te houden aan de partijen die de terreur daadwerkelijk pleegden.

   Deze documentaire is zo sterk in mijn ogen omdat het vooral ex- en oud-geheimde dienst agenten zijn die hier nu over uit de school klappen of klokkeluiden omdat ze inzien dat wat zij deden wanstaltige praktijken zijn.

 5. Werner

  Er komt altijd wat nieuws dat ons bezig houdt

  Er zijn er uiteraard altijd een paar die roet in het eten moeten gooien. Ondanks het feit dat bijvoorbeeld Hamas, Hezbollah en Islamic Jihad de aanslagen veroordeelden, deed de PA, de Palestijnse Autoriteit dat niet. Die organisatie, die vreemd genoeg in het Westen de naam heeft één van de meest gematigde gesprekspartners in heel die klotezooi daar in de Palestijnse gebieden te zijn, beweerde dat het een aanval was van de mossad, de Israëlische geheime dienst. Het zou – hou je vast – een antwoord zijn van Israël op de recente beslissing van de EU om niet langer producten toe te laten met het label Made in Israël die in werkelijkheid gemaakt zijn in de Palestijnse bezette gebieden.

  http://newsmonkey.be/article/60798?utm_source=DefinitiveGroove&utm_medium=newsletter&utm_campaign=dailydigest

 6. peter kruse

  Of de aanslagen in Parijs nu in het patroon van tirannie passen of niet, het is de politiek die het adagio “never let a good crisis go to waste” nog steeds kan hanteren omdat er geen rekenschap kan worden gevraagd aan die politiek.
  Reden: de onwil van het Nederlandse volk om zich de moeite te getroosten zich politiek te organiseren.

 7. bernadette

  Tja…Oplichting via het politieke circuit , Oplichting via TV programmering ,
  Oplichting via almaar false flag aanslagen , Oplichting door onterechte belastingaanslagen,
  Oplichting door hypotheekverstrekkers , Oplichting huizenprijzen zeepbel .
  Oplichting via het corrupte Banken systeem , Oplichting door invoering Euro ,
  Oplichting door valse oorlogsvoering in de aangedane landen,
  Oplichting telecommunicatiebedrijven, Oplichting door de Oranje koninklijke Shell familie
  Oplichting door energieleveranciers
  Oplichting als vakantieganger in Frankrijk en elders , (vul maar verder in )

  TOLWEGEN FRANKRIJK OPLICHTING!!! Haal met 1 druk op de knop direct 30-50% van de prijs af! DELEN!! DELEN!! De automatische scanners zijn zo geprogrammeerd dat ze je altijd “per ongeluk” in het hogere tarief gooien! 99 procent van de mensen betaald gewoon wat er op het scherm verschijnt. Maar als je het assistence knopje indrukt is het al direct “sorry, foutje, zie het al, verkeerde tarief” sure.

  https://www.youtube.com/watch?v=NyPOWfq3TlI

  CJIB is net als de belastingdienst bizar in het verhogen van de boetes, compleet buitenproportioneel. Moet je als schilder, timmerman of accountant is proberen, klant betaalt te laat, dan sturen we hem toch een dubbele factuur?! Haalt niemand in zijn hoofd!! ……..Behalve de overheid natuurlijk. Gelukkig kan een brief juridisch gezien niet aangekomen zijn als deze niet aangetekend verstuurd is 🙂

  Dan maar Verlichting vragen

  https://www.youtube.com/watch?v=k_ZBGIc0ReQ

 8. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Minister-president Mark Rutte heeft veel, héél veel te verbergen. Iets waar hij steeds, in alle vrijheid, voor gekozen heeft. Hij is een psychopaat zonder emoties, zonder respect en zonder liefde. Hij weet niet wat vriendschap is, hij weet niet wat de liefde van een vrouw is en wil alleen degenen die hem in de kont zijn gekropen als zijn vrienden zien. Maar deze “vrienden” zullen hem ooit de rug toekeren. En dan zal hij een zeer eenzaam mens zijn. Mark Rutte heeft steeds de vrije keus gehad: vècht ik voor mijn volk of verraad ik mijn volk. Wil ik echte vrienden of wil ik kontkruipers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *