Geld was ooit een superhandige technologie, wat is er mis gegaan?

Dit is een artikel van de hand van Pieter Stuurman

Geld

Geld is in principe een heel handige en nuttige uitvinding. Het zorgt ervoor dat de verschillende vaardigheden en inspanningen (vaardigheid + inspanning = arbeid) van mensen uitwisselbaar worden. Zet tegenover een inspanning een universeel ruilmiddel, en iedereen kan zijn eigen inspanning ruilen tegen de inspanning van een ander, naar keuze. Geld zou, in die zin, dus keuze en vrijheid moeten brengen.

Waarde

In deze tijd denken de meeste mensen dat geld waarde heeft. Dat is een vergissing. Geld heeft geen waarde, maar het biedt toegang tot waarde. Tenminste, als het goed is. Maar het is niet goed. In ieder geval, niet meer.

Het enige van waarde waartoe iedereen toegang wil hebben, is elkaars arbeid. Alle producten en alle diensten waarover we maar zouden willen beschikken, bestaan nergens anders uit dan uit arbeid van mensen. Arbeid is het enige dat dingen of diensten ruilwaarde geeft. Grondstoffen zijn immers door de natuur gegeven en dus gratis. Pas als er arbeid aan wordt toegevoegd (door ze bijvoorbeeld op te graven) krijgen ze ruilwaarde.

In die zin bestaan er eigenlijk uitsluitend diensten. Een brood bijvoorbeeld, is niets meer dan een verzameling diensten. Diensten zoals: het verbouwen en oogsten van graan, het malen ervan, het maken van deeg, het bakken van het brood, het vervoeren naar de winkel etc. Het verlenen van een dienst is arbeid.

enterprise-social-network

Mensen willen graag toegang hebben tot elkaars arbeid en een methode om dit met elkaar uit te ruilen. Er zijn verschillende technologieën om dat te faciliteren. Geld is de meest bekende.

De prijs van ieder product en iedere dienst bestaat nergens anders uit dan uit arbeid (plus winst – zie voetnoot*). Geld moet dus (als het goed is) toegang bieden tot arbeid van anderen. En arbeid is niets meer dan vaardigheid + inspanning (= (ruil)waarde).

Geld is een tegoedbon voor arbeid van anderen, en die tegoedbon verkrijg je door zelf arbeid te leveren. Je levert arbeid, krijgt een tegoedbon, en daarmee kun je arbeid van anderen kopen. Eigenlijk is het een heel eenvoudig administratiesysteem. Dat is het idee, en dat is eigenlijk alles. Als het goed is. Of eigenlijk moet ik zeggen: als het goed zou zijn.

Ruilsysteem

Om over een keuze uit alle arbeid (= waarde) te kunnen beschikken, is een ruilsysteem noodzakelijk. Zonder zo’n systeem zou je alleen je arbeid kunnen ruilen met mensen die je kent, en jouw arbeid alleen kunnen ruilen tegen de arbeid die deze mensen beschikbaar stellen. Ben je metselaar en je buurman heeft een muurtje nodig, maar je buurman beschikt niet over vaardigheden waaraan jij behoefte hebt, dan loop je vast.

Om in ruil voor onze arbeid te kunnen beschikken over een keuze uit alle mogelijke vaardigheden en inspanningen van anderen, is een systeem noodzakelijk. Geld is zo’n systeem.

Technologie

e153bec87eaeb6e8fd577b1d88b35cfdGeld is daarmee niets meer dan een technologie. En zoals iedere technologie, moet ook deze technologie het voldoen aan een menselijke behoefte mogelijk of gemakkelijk maken. Een behoefte faciliteren. Precies zoals de technologie auto de behoefte aan verplaatsing faciliteert.

Bij geld is die behoefte: toegang tot elkaars waarde (arbeid) mogelijk maken. Geld zou dus een sleutel moeten zijn die toegang verschaft tot de schatkamer van alle menselijke arbeid. Die sleutel heeft zelf geen waarde, maar biedt toegang tot waarde.

De technologie geld is al vele eeuwen oud. Toen het werd bedacht (of ontstond) was het ‘state of the art’. Letterlijk een gouden vondst. Het was op dat moment de best mogelijke technologie. Het diende mensen en daarom hebben ze er toen voor gekozen. Maar het is niet meer toen.

Geld als technologie om waarde tussen twee partijen uit te wisselen, is heel efficiënt. En in de loop der tijd is het geworden tot de enig mogelijke technologie om toegang tot waarde te krijgen. Al onze arbeid wordt gewaardeerd in geld, en alle arbeid die we willen hebben, betalen we in geld. Geld heeft in onze tijd het monopolie over ruilen.

Monopolie

Het vervelende is alleen, dat er daarmee een derde partij in het spel gekomen is. En dat is degene die eigenaar is van de technologie. Degene die eigenaar is van de enige technologie die ruilen mogelijk maakt, is daarmee ook monopolist. Hij is de poortwachter via wie iedereen moet gaan om te kunnen ruilen. En dat opent voor hem de weg om op dat ruilen te parasiteren.

MONOPOLY1In de loop der tijd is de technologie geld stapje voor stapje geconfisqueerd door een derde partij, en die partij noemen we de bancaire sector. De bancaire sector is eigenaar geworden van de technologie, en heeft daarmee het monopolie over de ruilbaarheid van waarde verkregen. Voor ons lijkt geld hetzelfde gebleven, maar de organisatie ervan is in de loop der tijd totaal veranderd. Zodanig veranderd dat de eigenaar van de technologie er steeds gemakkelijker mee kon parasiteren, en zichzelf zo bijna alle waarde kon toe-eigenen.

In plaats van het ruilen te faciliteren, dient de technologie geld nu voornamelijk om parasiteren te faciliteren. En met parasiteren bedoel ik: toegang krijgen tot arbeid van anderen, zonder er zelf arbeid voor in ruil te geven. En dat is precies wat banken doen. De technologie die ons vroeger diende, dient nu dus iemand anders. Het is erin geslopen zonder dat we het in de gaten hadden.

Het is daarom tijd die oude technologie geld eens onder de loep te nemen, en te kijken of het ons nog wel dient. En zo niet, een andere technologie te verzinnen.

Vraag, aanbod

De economische wetenschap is gestoeld op de grootheden vraag, aanbod, schaarste en concurrentie. En economie rekent in geld. Voor economen staat de waarde van iets, gelijk aan de prijs van iets. Dat is een vergissing. Waarde bestaat uit menselijke arbeid, en verder nergens uit.

Menselijke arbeid (waarde) bestaat uit vaardigheid + inspanning. Meer niet. En de totale beschikbaarheid daarvan is altijd een gegeven. Het is het totaal aan vaardigheden en potentiële inspanningen van alle mensen op de wereld die op een moment leven. Dat is altijd het totaal aan beschikbare waarde, op ieder moment. Onafhankelijk van welk systeem of welke (ruil)technologie dan ook. Het is het enige beschikbare ruilmateriaal, en dat is altijd een gegeven. Het bestaat uit alle waarde (arbeid) van alle mensen die op een moment leven.

Hetzelfde geldt voor vraag. De totale vraag bestaat uit de optelsom van alle behoeften van diezelfde mensen. Iedereen is dus zowel aanbieder van waarde, als vrager ervan. Komen er meer mensen, dan stijgt zowel het aanbod als de vraag. Maar de balans blijft altijd hetzelfde.

In die zin kan er dus onmogelijk schaarste bestaan. Meer dan het totaal aan beschikbare waarde kan er niet bestaan, en meer dan de totale vraag kan er ook niet bestaan. Waarde en behoefte bestaat uit mensen, en het totaal van alle levende mensen is op ieder moment een gegeven.

Schaarste

Echte schaarste kan dus niet bestaan. Toch bestaat schaarste wel. Dat is niet het gevolg van gebrek aan beschikbaarheid van waarde, maar is het gevolg van de verdeling ervan. Zodra iemand meer waarde voor zichzelf reserveert dan hij ervoor in ruil geeft, ontstaat er ergens schaarste. Een ander moet dan immers meer waarde leveren dan hij ervoor in ruil krijgt.

Dat verschil heet winst. Winst is dus het verschil tussen wat iemand krijgt voor het maken van een product (loon), en wat hij ervoor moet betalen om het te kunnen kopen (prijs). Die winst komt niet ten goede aan de maker (degene die de arbeid levert) of aan de koper, maar aan de winstmaker. Winst is de enige bron van rijkdom en daarmee ook van armoede.

Anders gezegd: armoede van de één bestaat nergens anders uit dan uit de rijkdom van de ander. Hoe kleiner en rijker de groep rijken, hoe groter en armer de groep armen. En voor die grote groep armen, is schaarste dan de realiteit. Maar niet omdat er werkelijk schaarste is, maar omdat het systeem ze uitsluit van de toegang tot de waarde die ze zelf leveren. Omdat de eigenaren van dat systeem die waarde voor zichzelf reserveren, en dus op de anderen parasiteren.

screen shot 2015-06-15 at 11.28.14 am

Echte schaarste bestaat niet, want de hoeveelheid waarde is altijd een gegeven. Alleen het parasiteren zorgt voor ongelijke verdeling, en dus voor rijkdom van enkelen en schaarste/armoede voor velen.

De technologie geld, die toegang zou moeten verschaffen tot arbeid van anderen (= waarde), doet momenteel precies het tegenovergestelde: het beperkt die toegang. Het beperkt die toegang voor veruit de meeste mensen op de wereld en het reserveert toegang voor een kleine groep. Het systeem zet de deur wagenwijd open voor een kleine parasiterende elite. Die elite kan daarvan profiteren (profit = winst) omdat die elite eigenaar is van de technologie.

Schaarste is het gevolg van de gedachte dat er niet genoeg is (wat onmogelijk is), en die gedachte leidt tot de wil van mensen om waarde voor zichzelf te reserveren. En dat lukt sommigen. En dat reserveren van de één, leidt tot schaarste voor de ander. Er ontstaat een realiteit waarbinnen schaarste inderdaad ervaren wordt.

Dat leidt vervolgens tot de neiging om harder te werken, om meer waarde te leveren, in de hoop er iets voor terug te krijgen. Waarde die dan weer ten goede komt van degenen die de schaarste veroorzaken door die waarde voor zichzelf te reserveren, zonder er waarde voor in ruil te geven.

Omdat deze situatie leidt tot schaarste voor bijna iedereen, wordt de aantrekkelijkheid van, en de ervaren behoefte aan geld steeds groter en daarmee groeit de afhankelijkheid eraan. En ook dat is weer in het voordeel van de eigenaren van geld: de elite.

Concurrentie

Doordat dit mechanisme ervoor zorgt dat (bijna) iedereen schaarste ervaart, en daardoor steeds harder en meer moet werken, is ook het idee van concurrentie ontstaan.

Concurrentie is gestoeld op de gedachte dat bestaansrecht bevochten dient te worden. Bevochten ten koste van anderen. En in het huidige systeem is dat ook zo. Maar dat is geen menselijke wetmatigheid, maar het gevolg van een systeem dat bijna alle waarde ten goede laat komen aan enkelen. Waardoor er voor verreweg de meeste mensen zodanig weinig te verdelen overblijft, dat bevechten de enige mogelijkheid tot overleven wordt.

Money_gold_bars_HD_wallpaper__1De gedachte dat concurrentie bij mensen hoort, zorgt ervoor dat we accepteren dat sommige mensen enorme rijkdom kunnen genereren, ten koste van alle anderen. We vinden dat ‘normaal’. We noemen die mensen ‘winnaars’ van de concurrentiestrijd, en dat zouden we allemaal wel willen zijn. We kijken tegen ze op.

Maar het zijn juist die winnaars die concurrentie tussen alle andere mensen noodzakelijk maken. Vanwege de schaarste die deze winnaars creëren. De gedachte ‘concurrentie hoort bij mensen’ zorgt voor een realiteit waarin concurrentie bij mensen hoort. En die realiteit overtuigt ons ervan dat concurrentie normaal en onvermijdelijk is. Het is een zelf bevestigende gedachte.

Maar dat het nu realiteit is, wil nog niet zeggen dat het altijd realiteit zal moeten blijven. Een systeem dat parasiteren onmogelijk maakt, zorgt ervoor dat rijkdom en dus armoede/schaarste, niet meer kunnen bestaan. En daarmee zal concurrentie – het bevechten van bestaansrecht ten koste van anderen – verleden tijd zijn. Concurrentie zal simpelweg overbodig, en zelfs onmogelijk zijn.

Dienen

Geld is een technologie die bedoeld was om ons te dienen. Maar het is gebleken dat die technologie een fundamenteel mankement heeft. Een mankement dat het mogelijk maakte dat de technologie in handen kon vallen van enkelen. En om die reden dient die technologie ook nog maar enkelen. Ten koste van alle anderen. De technologie werkt niet meer voor veruit de meeste mensen (zie de Occupy-verdeling 99% – 1%, die in werkelijkheid nog schever ligt). En omdat die hele grote groep, die uit bijna de gehele mensheid bestaat, wel alle waarde levert, wordt het tijd voor een nieuwe technologie. Een technologie die weer alle mensen dient. Dus 100%.wealthinequalityamerica-825x470

Tijd voor iets nieuws

De technologie geld is vele eeuwen oud, en blijkt een wezenlijk mankement te hebben. Inmiddels zijn andere technologieën steeds verder ontwikkeld.

Het enige dat een ruilmiddel moet doen, is het ruilen van arbeid faciliteren. Het moet de mogelijkheid geven om in ruil voor arbeid, een vergelijkbaar tegoed aan arbeid van anderen te krijgen. Daarvoor is niets meer nodig dan een systeem dat dit tegoed administreert. Een systeem dat met de bestaande technische kennis gemakkelijk realiseerbaar is, en waarbinnen de valkuilen van het oude systeem eenvoudig af te dichten zijn. Een systeem dat zodanig ontworpen is, dat het onmogelijk wordt dat iemand dat systeem confisqueert. Mensen zijn meer dan inventief genoeg om zoiets te verzinnen en te maken. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat wij mensen eerst gaan inzien wat er mis is met de huidige technologie, en waarom die technologie ons (verreweg de meeste mensen) niet meer dient.

gold_markets1

Tijd voor een nieuwe technologie die mensen hun arbeid onderling gemakkelijk en eerlijk laat uitruilen zonder dat het mogelijk is voor een derde partij om daarop te gaan parasiteren.


*Op dit moment bestaat de prijs van ieder product en iedere dienst uit twee elementen: arbeid en winst. Winst is het aandeel van de prijs waar tegenover geen arbeid staat. Toch moet die winst betaald worden met geld. En voor dat geld moet wel arbeid geleverd worden. Voor winst moet dus arbeid geleverd worden, zonder dat daarvoor arbeid in ruil gegeven wordt. En voor arbeid leveren zonder er iets voor in ruil te krijgen, bestaat een woord: slavernij.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Blog van Pieter Stuurman
-) Overige artikelen van Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) Schuld; het machtigste wapen in de wereld?
-) Zinloos werk en voor functie dat heeft voor de elite
-) De wereld als slavenkolonie
-) Bent u een brave scharrelslaaf?

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

71 gedachten over “Geld was ooit een superhandige technologie, wat is er mis gegaan?

 1. Jeroen

  Als 2 mensen zonder wat voor dwang dan ook een ruil doen waarbij de een winst maakt en dus meer arbeid levert dan de ander terug levert, wat kun je daar dan tegen hebben? Moet je je er dan mee bemoeien en zeggen: jullie hebben het niet goed gedaan en verdienen beiden straf? Stel je hebt een uniek kunstvoorwerp en meerdere mensen willen dat graag hebben. De een is bereid er een equivalent van 1 dag voor te werken en de ander wil er wel 2 dagen voor werken. Hoe regel je dat? En schaarste drijft dan wel de prijs omhoog, maar trekt daardoor ook nieuwe partijen naar de betreffende markt waardoor een deel of zelfs de gehele schaarste wordt opgeheven en worden de prijzen vanzelf weer lager. Als die prikkel wegvalt zal schaarste waarschijnlijk langer blijven bestaan. Is daar dan iemand bij gebaad? Ook de prikkel om te innoveren is niet zo groot meer omdat het niets extra’s brengt. En zo kun je meer voorbeelden verzinnen die niet makkelijk met zo’n administratief systeem te ondervangen zijn… Ik ben benieuwd naar een mogelijk V2 van dit verhaal waarin je uitlegt hoe we niet in een tot falen gedoemde planeconomie terecht komen. Voor de goede orde, ik ben zeker voor een ander monetair systeem, maar de situatie over-simplificeren brengt niks…

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   “Als 2 mensen zonder wat voor dwang dan ook een ruil doen waarbij de een winst maakt en dus meer arbeid levert dan de ander terug levert, wat kun je daar dan tegen hebben? ”

   Het antwoord is: niets.

   Sterker nog: ik vind dat iedereen recht heeft te beschikken over de opbrengst van zijn eigen arbeid, en volkomen vrij moet zijn om dit te ruilen tegen iets gelijkwaardigs. Zonder dat er een derde partij (die zelf niets inbrengt) van profiteert.

   Dus ik vraag me af waarom je denkt dat hiervoor een planeconomie nodig zou zijn, of waarom er prikkels zouden verdwijnen. Het enige dat ik voorstel, is een waardedrager die uitsluitend waarde vertegenwoordigt, en die profiteren zonder waarde in te brengen (zoals banken nu doen) dus uitsluit.

   Iedere geldsysteem is gebaseerd op afspraken. Als we inzien dat het niet in orde is dat banken parasiteren op de werkenden, zonder (in verhouding) zelf arbeid te leveren, dan kunnen we gewoon een nieuwe afspraak maken die dat voortaan onmogelijk maakt. Bijvoorbeeld door een geldsysteem met een waardedrager die uitsluitend waarde/arbeid vertegenwoordigt.

   Een eenvoudige afspraak dus. Net zoals het de afspraak is dat bij voetbal uitsluitend punten gescoord kunnen worden door de bal in het doel te schieten. En niet via trucs aan de vergadertafel. Dat heeft niets met (over)simplificeren te maken. Het is gewoon een goed werkende afspraak.

  2. Werner

   Interessante insteek Jeroen, je spreekt over een (1) ‘V2′ en een (2) ’tot falen gedoemde planeconomie’. Ik neem aan dat je hier wil verwijzen naar het verschil tussen de grote twee, enerzijds kapitalisme en communisme. In de eerste plaats is er niets mis met beide manifesten, ze zijn aanvullend en niet tegengesteld. De perceptie zegt vaak anders maar dat komt door de kaping door ego- en etnocentrisme, hierdoor kieperen we maar al te vaak het kind met het badwater overboord waardoor dialoog zeer subjectief gekleurd wordt.

   Dit als intro om tot die ‘V2’ te komen in relatie tot het aspect ‘geld’ van het artikel. Om dat te doen maak ik een duidelijk onderscheid tussen het (1) monetaire beleid en de (2) reële economie, in de eerste plaats aandacht voor de monetaire economie aangezien dat een louter technische kwestie is. Met ‘sprekend gemak’ kunnen we – mits gebruik van het systeem – tal van monetaire verzuchtingen simpelweg oplossen, technisch gezien bestaat hierover geen twijfel. De V2 hebben we dus in handen, waarom gebruiken we hem dan niet? Of anders, zijn we vandaag niet al deelachtig aan die planeconomie die onze vrijheid beperkt?

  3. Wat is waar

   /////Ook de prikkel om te innoveren is niet zo groot meer omdat het niets extra’s brengt. /////

   Geld is juist de grootste beperking voor elke innovatie. Nu is in principe elke innovatie afhankelijk van mensen die er geld in willen steken. De meeste mensen willen er alleen maar geld in steken als ze de kans groot achten om dat geld terug te verdienen. Dus de meeste innovaties worden niet gedaan omdat er geen geld beschikbaar is.

 2. Calvin

  Geld wat inderdaad ooit handig, maar nu niet meer. Dit stuk heeft daarin gelijk, maar voor de rest mist het de plank. We leven in een wereld waar geen schaarste meer is….mits we alles eerlijk verdelen. Ik pleit voor afschaffen van geld. En nee, dat leidt niet tot anarchy, het vraagt alleen een andere mindset.
  We leven nu in een wereld waar door het geld we met een enorme afvalberg zitten. Als we geen geld hadden zouden er geen telefoons worden geproduceerd die na 2 jaar verouderd zijn en niet meer kunnen worden geupgrade. Zou er geen vluchtelingencrisis zijn (deze wordt immers veroorzaakt door geld, in essentie). Het vraagt van iedereen dat hij slecht neemt wat hij nodig heeft. Onze straten zouden er heel anders uitzien. We zouden met minder dan de helft van de auto’s afkunnen. ’s ochtends pak je een auto, die staan niet op slot. ’s avonds zet je hem weer terug. Wat daar dus voor nodig is: einde van bezit (behalve misschien je huis). Als je over het afschaffen van geld nadenkt, zul jehet eerst belachelijk vinden, maar als je er echt over gaat nadenken, zal je zien hoeveel arbeid die wij verrichten nutteloos is als er geen geld is: ik noem: banken, salarisafdelingen, marketing, cassieres en ga zo maar door. Deze arbeid kan worden gebruikt om zo’n samenleving in stand te houden. En dan nog zouden we waarschijnlijk nog maar 4 uur per dag hoeven te werken. Dit systeem is nu mogelijk, maar word tegengehouden door de elite, die alles voor zichzelf wil houden en het volk in bedwang. Ik hoop dat ik met dit stukje een aantal mensen wakker maak….al is het er maar 1……Geld is echt niet nodig…..

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Beste Calvin,

   Bedankt voor je reactie, maar volgens mij bedoelen we ongeveer hetzelfde.

   Ik citeer: “Echte schaarste kan dus niet bestaan. Toch bestaat schaarste wel. Dat is niet het gevolg van gebrek aan beschikbaarheid van waarde, maar is het gevolg van de verdeling ervan. Zodra iemand meer waarde voor zichzelf reserveert dan hij ervoor in ruil geeft, ontstaat er ergens schaarste. Een ander moet dan immers meer waarde leveren dan hij ervoor in ruil krijgt.”

   Ik pleit dus ook voor het afschaffen van geld. Tenminste, het huidige geld. En daarvoor in de plaats een systeem dat wel een rechtvaardige verdeling van waarde faciliteert.

   Onze huidige gerichtheid op geld verdienen, resulteert inderdaad in heel veel zinloos werk, en dus een heleboel zinloze producten en dus een heleboel zinloze verspilling van tijd en grondstoffen.

   Zie ook: http://achterdesamenleving.nl/zinloos-werk/#.VkL_n3aFOM8

   1. Wat is waar

    /////Ik pleit dus ook voor het afschaffen van geld. Tenminste, het huidige geld. En daarvoor in de plaats een systeem dat wel een rechtvaardige verdeling van waarde faciliteert. /////

    Volgens mij wil je enkel de regels aanpassen en niet het systeem dat geld vertegenwoordigd veranderen? Klopt dat?

    Hoe ga je een oplossing vinden voor mensen die niet kunnen werken om welke reden dan ook?

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Voor mij mag geld helemaal verdwijnen. Als we (met onze arbeid) dingen maken die we nodig hebben en ze beschikbaar stellen, dan heeft iedereen wat hij nodig heeft.

     Mochten mensen daarin geen vertrouwen hebben, en toch een waardedrager/ruilmiddel willen hebben, dan in ieder geval eentje die direct en onlosmakelijk waarde (=arbeid) vertegenwoordigt.

     Omgaan met mensen die niet kunnen werken, gaat dan hetzelfde als nu. Ook nu reserveren we een deel van ons inkomen om hen bij te staan. Omdat we dat willen. In een rechtvaardige situatie zal dat alleen maar makkelijker zijn omdat we veel meer over zullen houden dan nu. Omdat dan het parasiteren geëlimineerd zal zijn.

 3. Michiel

  Leuk artikel, meer van dat want dat onze samenleving is losgezongen van de essentie van geld als ruilmiddel is evident. Maar soms gaat de auteur te kort door de bocht denk ik. Bijvoorbeeld over ‘concurrentie’ en ‘schaarste’. Als in een dorp 4 mensen wonen die metselaar zijn maar één van die metselaars het talent heeft mooiere en steviger muurtjes te metselen dan zijn drie collega’s ontstaat er vanzelf concurrentie. Immers, de beste metselaar zal als eerste gevraagd worden muurtjes voor anderen te metselen tegen een hogere ruilwaarde. De beste man/vrouw kan de vraag niet aan en er ontstaat ‘schaarste’.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Het totaal aan beschikbare waarde is altijd de optelsom van alle potentiële vaardigheden en inspanningen van mensen. Dit is op ieder moment een gegeven. De enige reden waarom schaarste varieert, is vanwege de verdeling van toegang tot waarde.

   Dus, als er in totaal 4 metselaars zijn (in een geïsoleerd dorp) dan is dat de totale hoeveelheid waarde (op metselgebied). Meer is er niet beschikbaar. Dat is dus een gegeven. Wanneer dat eigenlijk te weinig is, dat zou dit een motief zijn voor anderen om zich ook in metselen te bekwamen. Er is immers vraag, en dus de gelegenheid om de kost te verdienen.

   In het huidige systeem zou de prijs stijgen, en dat betekent dat metselwerk alleen nog maar beschikbaar is voor degenen die het kunnen betalen, en dus niet voor de rest. Voor die rest ontstaat dus schaarste, als gevolg van armoede (=gebrek aan toegang tot waarde). Om toch toegang te krijgen, zullen die mensen elkaar gaan beconcurreren (waarde proberen af te nemen).

 4. formidabele

  De waarde van de producten kunnen in een week tijd met wel 20% omhoog gaan
  De stabiliteit van de euro zal wel nog meer wankelen met deze immigranten crisis, dit is nu de bijdrage die je via geldontwaarding als burger doet, met dank aan de oorlogsindustrie!

   1. Wat is waar

    ////De waarde van producten is altijd gelijk. Het is de waardetoekenning van geld die fluctueert./////

    Is dat wel waar?
    In het voorbeeld van de de mestselaars heb je uiterlijk misschien fysiek dezelfde muurtjes, maar de kwaliteit van die muurtjes verschilt.

    Ander voorbeeld.
    Als boer heb je liever vruchtbare grond dan minder vruchtbare grond. Met dezelfde hoeveelheid arbeid haal je veel meer produkten dus waarde uit vruchtbare grond. In jouw optiek zou graan van vruchtbare grond dan goedkoper moeten zijn dan van minder vruchtbare grond. Als waarde arbeid gerelateerd is zou een zelfde produkt (graan)dus verschillende waarden moeten hebben. De waarde wordt dan afhankelijk van de hoeveelheid arbeid die een produkt kost.
    Dus arbeid is geen goed middel om waarde van een zelfde produkt eenduidig vast te leggen.

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     De prijs van eenzelfde product varieert, afhankelijk van de vraag ernaar. De waarde van dat specifieke product blijft echter gelijk. Er is dus een verschil tussen waarde en prijs.

     Hetzelfde geldt voor je voorbeeld over het graan. Wanneer de prijs bepaald wordt door de vraag, dan krijgt de boer die toevallig beschikking heeft over vruchtbare grond, meer geld voor dezelfde arbeid (voor zijn tijd en energie), dan de boer die dat geluk niet heeft. Zo is het nu. Maar er is geen wetmatigheid die voorschrijft dat de prijs perse bepaald moet worden door vraag. Het is maar net wat we erover afspreken, en wat we vinden dat rechtvaardig is.

     Anders gezegd: nu wordt de prijs van een product bepaald door “wat je ervoor kunt krijgen”. In mijn voorstel wordt die prijs bepaald door “wat je erin stopt”.

     Natuurlijk zal er dan nog kwaliteitsverschil tussen vergelijkbare opbrengsten van arbeid (producten) bestaan. Maar dat wordt dan het selectiecriterium voor de aankoop van dat product. Producten met een mindere kwaliteit zullen dan moeilijker aan de man te brengen zijn, en dat zal mensen prikkelen om een betere kwaliteit te leveren. Of iets te gaan doen waar ze beter in zijn.

     1. Wat is waar

      /////Natuurlijk zal er dan nog kwaliteitsverschil tussen vergelijkbare opbrengsten van arbeid (producten) bestaan. Maar dat wordt dan het selectiecriterium voor de aankoop van dat product. Producten met een mindere kwaliteit zullen dan moeilijker aan de man te brengen zijn, en dat zal mensen prikkelen om een betere kwaliteit te leveren. Of iets te gaan doen waar ze beter in zijn./////

      Met andere woorden arbeid is niet vergelijkbaar. Iedereen die naar zijn vermogen zijn werk doet, zou in principe dezelfde beloning moeten krijgen. Dan sluit je uit dat mensen die minder getalenteerd zijn toch krijgen wat ze verdienen. De talenten die iemand mee krijgt met zijn geboorte zijn geen verdienste van die persoon. Dus waarom zou dat feit bop zich beloont moeten worden?

     2. Pieter Stuurman Bericht auteur

      // Iedereen die naar zijn vermogen zijn werk doet, zou in principe dezelfde beloning moeten krijgen. //

      Dat zou alleen onder dwang kunnen. Het zou betekenen dat mensen verplicht worden inferieure producten te kopen tegen dezelfde prijs (hun eigen arbeid) als betere producten.

      Het resultaat van arbeid (product) is dus niet altijd evenwaardig. De inspanning (tijd en energie) wel. Als we tijd en energie gebruiken als eenheid voor arbeid, dan ontvangt iedereen evenveel voor dezelfde hoeveelheid geleverde inspanning, van de afnemer(s).

      Zonder dwang zijn mensen vrij om te kiezen tegen welk resultaat van een inspanning van een ander (welk product), ze hun eigen inspanning willen ruilen. Ze zullen dan bij voorkeur voor het best mogelijke product kiezen.

      Maar de beste leverancier kan ook maar 8 uur per dag werken en dus nooit is alles voorzien. Er ontstaat zo vanzelf een gemiddelde acceptabele kwaliteit. Als er meer aanbieders zijn dan er vraag is, zullen de minder goede aanbieders afvallen. Zij zullen dan iets moeten gaan doen waarin ze wel goed zijn.

 5. Wat is waar

  ////Dat zou alleen onder dwang kunnen. Het zou betekenen dat mensen verplicht worden inferieure producten te kopen tegen dezelfde prijs (hun eigen arbeid) als betere producten.////

  Jij gaat er in deze redenatie vanuit dat mensen met elkaar moeten concurreren. En zoals je al aangegeven hebt is dat onwenselijk.
  Mijn conclusie is: Geld is dus geen geschikt systeem.

  Het resultaat van arbeid (product) is dus niet altijd evenwaardig. De inspanning (tijd en energie) wel. Als we tijd en energie gebruiken als eenheid voor arbeid, dan ontvangt iedereen evenveel voor dezelfde hoeveelheid geleverde inspanning, van de afnemer(s).

  Zonder dwang zijn mensen vrij om te kiezen tegen welk resultaat van een inspanning van een ander (welk product), ze hun eigen inspanning willen ruilen. Ze zullen dan bij voorkeur voor het best mogelijke product kiezen.

  ////Maar de beste leverancier kan ook maar 8 uur per dag werken en dus nooit is alles voorzien. Er ontstaat zo vanzelf een gemiddelde acceptabele kwaliteit. ////

  Zo schep je dus verschillen. De getalenteerden en gehaaiden gaan er met het beste vandoor. Ik zie meer in ieder moet doen waar hij goed in is, dan krijg je vanzelf de optimale en misschien wel de maximale kwaliteit.

  ////Als er meer aanbieders zijn dan er vraag is, zullen de minder goede aanbieders afvallen. Zij zullen dan iets moeten gaan doen waarin ze wel goed zijn.////

  Dat is dus werk wat waarschijnlijk minder waarde oplevert. Als je bij je geboorte niet de talenten hebt die gewaardeerd worden in de samenleving heb je dus pech gehad. Vind ik geen rechtvaardig systeem.

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Wanneer je wilt dat mensen altijd gelijk beloond worden, onafhankelijk van de kwaliteit van hun werk, dan kan het niet anders dan dat je de afnemers van de producten van dat werk, dwingt die af te nemen tegen een vastgestelde vergoeding. Ook de minder goede of slechte producten.

   Dat betekent dat mensen niet vrij kunnen kiezen waartegen ze de opbrengst van hun eigen arbeid willen ruilen. Daarmee stel je een dictatuur voor.

 6. Wat is waar

  ////Wanneer je wilt dat mensen altijd gelijk beloond worden, onafhankelijk van de kwaliteit van hun werk, dan kan het niet anders dan dat je de afnemers van de producten van dat werk, dwingt die af te nemen tegen een vastgestelde vergoeding. Ook de minder goede of slechte producten.////

  Als je in het geld systeem denkt wel. Maar daarom moeten we juist niet voor het geldsysteem kiezen. Dan krijg je van dit soort dilemma’s. Een geldloos systeem heeft deze dilemma’s niet. Ieder draagt bij naar vermogen en maakt gebruik van wat er geproduceerd wordt. Waar geen behoefte aan is wordt ook niet geproduceerd. Niemand wordt gedwongen om werk te doen dat boven zijn vermogen ligt of werk te doen wat minder waarde heeft zodat hij zijn behoeften niet kan vervullen. Probleem opgelost

  ////Dat betekent dat mensen niet vrij kunnen kiezen waartegen ze de opbrengst van hun eigen arbeid willen ruilen. Daarmee stel je een dictatuur voor.////

  Probeer eens voor te stellen hoe een samenleving zonder geld er uit kan zien.
  Als ze morgen geld zouden afschaffen en iedereen zou gewoon blijven doen wat hij gisteren ook deed. Dus ook de dingen halen die hij daarvoor ook haalde. Wat voor probleem zou jij daarmee hebben. (In dit geval gaan we even voor het gemak vanuit dat iedereen dat normaal vindt en dus niet meteen zijn gedrag veranderd). In principe is het mogelijk.

  Maak een andere voorstelling.
  Stel jij doet werk wat je op het lijf geschreven is. Dus met veel plezier. Jij ontvangt daarvoor geen geld, maar ontvangt daarvoor alles wat je nodig hebt. Dus je eten kun je gratis halen. Als je een auto nodig hebt er er altijd één die je kunt gebruiken, je krijgt een huis waarin je kunt wonen, met de benodigde apparatuur, inrichting en kleding naar eigen smaak. Je mag naar theater of muziek voorstellingen, sporten, op vakantie etc. Dit kost je niets en kunt het halen alles halen als je het nodig hebt. En alle andere mensen waarmee je een gemeenschap vormt leven op dezelfde manier. Zij maken gebruik van jou arbeid en jij maakt gebruik van hun arbeid. Zou je er dan een probleem mee hebben om je werk te doen in een gemeenschap zonder dat er een geldelijke waarde aangekoppeld wordt. Zo ja waarom?

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Zoals ik al eerder schreef: Voor mij mag geld helemaal verdwijnen. Als we (met onze arbeid) dingen maken die we nodig hebben en ze beschikbaar stellen, dan heeft iedereen wat hij nodig heeft.

   Dit zou dus ook mijn voorkeur hebben. Ik merk echter in gesprekken met anderen dat dit voor de meeste mensen nog een station te ver is.

   Als mensen besluiten dan toch nog een ruilsysteem te willen, dan eentje dat uitsluitend gebruikt kan worden voor het ruilen van waarde/arbeid. Zodat het in ieder geval onmogelijk wordt om te parasiteren (geld confisqueren zonder een bijdrage/waarde/arbeid te leveren).

   1. Wat is waar

    ////Dit zou dus ook mijn voorkeur hebben. ////

    Blij om dit te lezen.

    ////Ik merk echter in gesprekken met anderen dat dit voor de meeste mensen nog een station te ver is. ////

    Dat komt omdat menen zich niets kunnen voorstellen bij een wereld zonder geld. Het vasthouden aan een corrupt systeem is angst voor het onbekende.
    Dus aan ons de taak om deze mensen zich bij een wereld zonder geld een mooie perspectiefrijke voorstelling te laten maken. Dat is pas visionair.

    ////Als mensen besluiten dan toch nog een ruilsysteem te willen, dan eentje dat uitsluitend gebruikt kan worden voor het ruilen van waarde/arbeid. Zodat het in ieder geval onmogelijk wordt om te parasiteren (geld confisqueren zonder een bijdrage/waarde/arbeid te leveren).////

    Ik denk dat dat wishful thinking is. Ik ken geen plan dat op geld gebaseerd is, dat rechtvaardig is en waar de mogelijkheid tot corruptie is uitgesloten.

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     //Ik ken geen plan dat op geld gebaseerd is, dat rechtvaardig is en waar de mogelijkheid tot corruptie is uitgesloten//

     Ik wel. Maar het is de vraag of je het nog geld kunt noemen. Het is een eenvoudig administratiesysteem dat arbeid administreert, en dat niemands eigendom is. Het wordt bij iedere transactie zelf beheerd door de leverancier en de afnemer. Zonder tussenkomst van een derde partij.

     1. Douwe

      Met blockchain technologie is dat ook volledig globaal en tegelijkertijd totaal decentraal te maken. Dus puur van en voor de gebruikers zonder enige tussenkomst of mogelijkheid van een externe partij om daarop te gaan parasiteren.

      The Bitcoin and Blockchain Technology Explained
      https://www.youtube.com/watch?v=oSP-taqLWPQ

      Dus er is ruimte om dit uit te gaan proberen voor diegenen die hier enthousiast van worden.

 7. jst

  zeg, pieter, waar haal je de wijsheid vandaan dat geld ooit een super handige technologie is geweest?
  niets lijkt daar op, of heb jij informatie die wij niet hebben?
  potlood en papier lijken mij veel beter te werken, zeker op micro niveau.

  Ik vraag dit om meer de technologie in twijfel te trekken. het valt mij op dat een ieder zo volhardend is in termen van “geld” (denk aan “ons geld”) te denken. klinkt een beetje als het blijven herhalen van dezelfde stappen hopend op een andere uitkomst.
  ooit was feminisme een superhandige techniek om, oh nee, deze gaat de verkeerde kant op.
  Was de democratie ooit een superhandige techiek om de macht aan het volk te geven?

  1. Pieter Stuurman Bericht auteur

   Dat was inderdaad een toevoeging van Douwe.

   Maar, geld is ooit ontstaan omdat mensen er een behoefte aan hadden (of dachten te hebben). Men wilde een middel dat bewees dat iemand een inspanning geleverd had, en dus recht had op een tegenprestatie. In het begin (zonder banken) werkte dat precies zoals het bedoeld was. Het feit dat mensen het middel indertijd zijn blijven gebruiken, geeft aan dat men het inderdaad handig vond.

   Helaas heeft de bancaire sector het geldsysteem geconfisqueerd. Nu werkt het nog uitsluitend in het voordeel van de banken.

   1. jst

    Geld is idd ontstaan uit behoefte, de behoefte te parasiteren.

    maar ik word steeds nieuwsgieriger, jij zegt het alsof je erbij was. “men wilde een bewijs van geleverde inspanning”. Dit is iets waarvan jij aanneemt dat het zo gegaan is. Dat weet je namelijk niet.
    het heeft er toch alle schijn van, dat geld precies doet dat wat het doen moet. altijd al gedaan heeft en altijd zal blijven doen.

    ooit!, ik schat zon 7/8/9 duizend jaar geleden, (gebaseerd op teksten uit boeken) ontstond er de behoefte om waarde op te slaan, niet als bewijs voor geleverde prestatie, maar uit de noodzaak om overproductie te centraliseren.

    laten we is even doen also we jagers/verzamelaars zijn, (wat daar van waar is, weten we natuurlijk ook niet) en we zijn lekker bezig, we zijn gegroepeerd, we hebben kennis van voedselcycli, koude en warmte weten we mee om te gaan. liefde alom aanwezig. waarom zou je nu een “energiedrager” willen hebben? energie verbruik je en levert onmiddellijk.

    waar heb je die energie in de toekomst voor nodig, dat je deze op wil slaan? die kan altijd meteen geleverd worden. de enige reden om dat op te willen slaan, is vanuit een individualistisch oogpunt. alleen ben je nergens. in een groep heb je er niets aan, daar doet iedereen al alles voor elkaar, continu als, een soort van cyclus. om daar iets tussen te zetten, die (per illusie) energie opslaat, klinkt als waanzin!

    1. Pieter Stuurman Bericht auteur

     Wanneer mensen een inspanning leveren voor een ander, vinden ze dat ze recht hebben op iets van vergelijkbare waarde, in ruil. Als die ander niets te bieden heeft van wat je nodig hebt, dan loop je vast met ruilhandel. De introductie van geld loste dat op. Het maakte inspanningen universeel uitwisselbaar. Dat is de hele oorspronkelijke bedoeling van geld.

     Maar er zijn altijd mensen geweest die wel graag geld wilden, maar daar liever geen inspanning tegenover stelden. Of meer geld wilden dan hun inspanningen rechtvaardigden. Mensen die wilden parasiteren dus. En daarvoor trucs verzonnen. De bancaire zwendel is de meest efficiënte truc gebleken.

     Bij zwendel hoort misleiding. Mensen laten zich bezwendelen zolang ze niet beseffen dat ze misleid worden. De zwendel stopt zodra de bezwendelde begrijpt dat hij misleid wordt. Omdat het hier om een collectief probleem gaat, moet dit besef in voldoende mate doordringen in het collectief om de zwendel te kunnen stoppen.

     1. jst

      dus je blijft vasthouden aan de theorie, dat geld is uitgevonden om geleverde energie uit te ruilen? Ondanks dat er werkelijk niets is, dat die kant op wijst.
      Alleen omdat het naar theorie “mogelijk” is. Met een stok kan je het land omploegen. met veel moeite kan je piepers koken in een vergiet.

      wanneer mensen een inspanning leveren voor een ander, weten ze dat dat die inspanning vroeger of later terug betaalt gaat worden. later betekent wsl dat je meer krijgt. Wordt er niet terugbetaalt, ruil je geen energie met diegene meer uit. Ik begrijp dat jij niets voor een ander wil doen, als die ander niet meteen iets voor jou terugdoet?
      tevens vraag ik me af, met hoeveel je tegelijk ruilhandel wilt hebben, waardoor je het niet kan onthouden of opschrijven

      die neolithische revolutie……. watskebeurt? is geld daar uitgevonden? Of was het er toen al?

 8. Harry

  Het voorbeeld vam die twee boeren vind ik mooi, hiervoor is een oplossing, nl.
  Boer A heeft goede grond en hoeft weinig te doen om te zaaien, afwachten en oogsten.
  Boer B heeft het moeilijk en moet met zweet in z’n naad zorgen dat hij ook dezelfde kwaliteit levert als zijn collega.
  Laat een bodemkundige onderzoeken wat er ontbreekt aan de grond, laat dit toevoegen.
  Vervolgens kan een loodgieter een irrigatiesysteem aanleggen, een electriciën een pomp plaatsen met de benodigde bekabeling, of misschien is een kas bouwen een oplossing. Zo kan boer B met dezelfde inspanning ook kwalitatief goede producten oogsten. Iedereen helpt. Daarnaast zal techniek/automatisering ons het leven veraangenamen.

  1. Werner

   Is inderdaad een leuke suggestie, ze hoeven enkel samen te werken opdat de nodige output geleverd kan worden. Principieel geen geld voor nodig, enkel de bereidheid tot co-creatieve samenwerking.

  1. jst

   pff, wat een zwets verhaal, deze dame maakt volop gebruik van geld, ze geeft het weg notabene.
   zoiets als de afgekickte coke junk die het gratis uit gaat delen op straat.

 9. Werner

  We kunnen een onderscheid maken tussen geldafhankelijkheid en geldonafhankelijkheid. Bij geldonafhankelijkheid blijft geld z’n basale nutsfunctie behouden, het wordt pas een probleem wanner geld omgetoverd wordt tot een machtsmiddel om anderen te onderdrukken. Pro memorie:

  In de oudheid werd handel gedreven doordat goederen en diensten rechtstreeks uitgewisseld werden in een verhouding die onderling overeengekomen werd. Men kon bijvoorbeeld een brood ruilen voor vijf eieren. Ruilhandel heeft vier grote nadelen:

  (1) Er is niet altijd sprake van een wederzijds verlangen. Als er een tijdlang weinig behoefte is aan eieren, heeft de boer een probleem.
  (2) Veel producten zijn bederfelijk. Iemand kon niet sparen door veel brood op te sparen.
  (3) Het is moeilijk om producten op waarde te schatten. Eén brood is vijf eieren waard, maar het moet ook een maatstaf hebben voor vlees, melk, enzovoort.
  (4) Niet elk product is ook deelbaar.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Geld

 10. Hans

  In de oudheid werd geen handel gedreven, in de oudheid werd geruild om aan elkaars behoefte te voorzien naar gelang die behoefte.
  Handel drijven impliceert een verlangen dat boven de behoefte uitstijgt.
  Het verlangen is om een sturende invloed te krijgen op de vraag en aanbod van behoefte.
  En om de vruchten te plukken van het verlangen naar behoefte.
  Dus het is een totaal andere insteek, het is een totaal andere sfeer van beleving en dus van bewustzijn.

  Om gecalculeerde waarde toe te voegen aan behoefte creëer men een omgeving waarin door gestuurde maatschappelijke maatregelen een dusdanige infrastructuur wordt geschapen dat behoefte onderwerp wordt van winstbejag en status met de daarbij horende machtsfunctie.
  Dit doet men door kunstmatig de marktwerking te beïnvloeden door overschot en tekort te creëren of botweg te verbieden of te verplichten.

  Om de natuurlijke werking van vraag en aanbod naar behoefte te kunnen controleren diende er een standaard waarde calculatie gekoppeld te worden aan die diensten en goederen en de bling-bling ed. wat toentertijd als ruilmiddel werd gebruikt als er geen tegenprestatie geleverd kon worden in de vorm van behoefte.
  Vanaf dat moment werd ruilhandel een financieel, economische en militaire macht in handen van diegene die behoefte kregen aan overheersende macht.

  Waar zou die behoefte vandaan gekomen zijn als in diezelfde oudheid volledig geleefd werd in harmonie en overvloed met de natuur en medemens? Die tijd heeft werkelijk bestaan..

  Handel is niet ontstaan uit een natuurlijke behoefte, het is ontstaan door intellectueel ingrijpen.
  Het is namelijk de enige en meest krachtige controle en sturingsmiddel om een samenleving te onderdrukken omdat het niet alleen over waarde gaat, maar over de kwaliteit van het leven zelf.

  Handelswaarde toekennen aan levensbehoeften is onnatuurlijk, is kunstmatig.
  Toegevoegde waarde koppelen aan levensbehoeften is slaven van de behoeftigen.
  Het is energie, het is een middel in handen van machten met een andere evolutionaire agenda dan de mens.

  1. Werner

   Je zou er zo de behoeftepiramide van Maslow kunnen naastleggen, het wordt dan veel makkelijker om te begrijpen waarom er zich absurde scheeftrekkingen kunnen voordoen. Maatschappelijk wordt deze graduele invulling van behoeften niet (h)erkend waardoor een bepaald segment dominant wordt. Het is derhalve geen eigenschap van geld dat tot problemen leidt, wel des mensen die dat middel op vreemde manieren aanwenden.

 11. Hans

  //Het is derhalve geen eigenschap van geld dat tot problemen leidt, wel des mensen die dat middel op vreemde manieren aanwenden.//

  Nee, je hebt de essentie van m’n reactie dan niet begrepen zoals ik het bedoel.
  Het feit dat mensen dat middel op een vreemde manier aanwenden komt omdat het middel niet natuurlijk is.
  Het is een intellectuele uitvinding en toevoeging om de mens er vreemde manieren mee te laten aanwenden, het is een energie die mensen ergens toe aanzet die ze van nature nooit zouden doen.

  We kunnen geld blijven verdedigen maar het is een feit dat het middel wordt aangewend voor vreemde manieren omdat het middel aanwezig is in zijn huidige vorm van toegevoegde gecalculeerde waarde!
  Anders had het niet bestaan in die hoedanigheid.
  Geld zet mensen aan tot een bepaald gedrag, niet andersom anders had het geen corrumperende invloed gehad.

  1. Werner

   Geld is gewoon iets praktisch, veel meer valt er strikt gesproken niet over te zeggen. Finaal wordt het een beetje bladvulling omdat we ons – ondanks tal van sociale alternatieven – wellicht onmachtig voelen om er iets aan te veranderen. Straks gaan we misschien nog analyses krijgen die stellen dat een onevenwichtige of manke cortisolhuishouding politiekers niet toelaat om nog helder economisch te denken. Uiteindelijk zit het probleem tussen de twee oren, niet?

 12. Hans

  //Uiteindelijk zit het probleem tussen de twee oren, niet?//

  Veel meer dan je nu voor mogelijk zal houden, het is een deel van ons leven geworden, in de diepste zin van ons zijn.. en dat noem ik niet gewoon iets praktisch.

  1. Werner

   We kunnen het probleem ook gewoon oplossen en opnieuw proberen, dat is wat een monetare reset betekent. Helemaal zo moeilijk niet, waarom doen we dan alsof het wel zo is? Antwoorden staan op internet vandaag, de situatie is letterlijk tragischch absurd zoals insiders ook wel weten.

 13. Hans

  Opnieuw proberen, een monetaire reset, Ik denk dat je op je wenken bediend gaat worden..
  Alleen zal er niet veel WE aan te pas komen, of bestaat er de gedachte dat er een moment komt waarop de mens als lijdend voorwerp de regie in handen krijgt binnen deze realiteit?

  1. Werner

   Geen idee wat het worden zal, we weten enkel dat tal van oplossingen letterlijk op de tafel liggen. Maar misschien had Russel wel gelijk, het probleem is door en door psychologisch zoals het Dunning-Krugereffect hier ook naar verwijst. Op die manier is er werkelijk geen hoop meer, hoeveel oplossingen we ook mogen bedenken:

   Het dunning-krugereffect is een psychisch verschijnsel. Het treedt op bij incompetente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn. Incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen, en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. Mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, hebben daarentegen de neiging hun eigen kunnen te onderschatten. Minder competente mensen slaan zodoende hun eigen capaciteiten hoger aan dan zij die veel competenter zijn. Dat kan een verklaring zijn voor het gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen waar sommige competente mensen mee kampen: zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf. Incompetente mensen vergissen zich dus doordat ze zichzelf te hoog inschatten, terwijl competente mensen zich vergissen doordat ze anderen te hoog inschatten. Het verschijnsel is waargenomen door tal van filosofen, onder wie de Brit Bertrand Russell, die er het volgende over opmerkte: “In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn”.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Dunning-krugereffect

 14. Hans

  De mens wordt in al die studies beoordeeld op hun competentie om te kunnen omgaan met de maatschappelijk bepalende instrumenten en regels die de maatschappij inrichten en vormen.
  Dat veel van deze instrumenten en regels ingebracht zijn om de mens te controleren en te sturen in hun beleving van de realiteit wordt compleet uit beeld gehouden.
  We worden beoordeeld door (psychische gedrag) studies op ons onvermogen om op een maatschappelijk en humaan verantwoorde wijze om te gaan met de middelen die ons onderdrukken.
  Deze zelfde maatschappij die ons dus knecht en bestuurd, bepaald en diagnosticeert ons vermogen om dit als normaal en natuurlijk te beschouwen en aan ons vermogen om hier constructief aan bij te dragen.
  Dit is volgens mijn vrije en logische verstand en gevoel de omgekeerde wereld.

  //Op die manier is er werkelijk geen hoop meer, hoeveel oplossingen we ook mogen bedenken://

  ///“In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn”.///

  logisch omdat die oplossingen, en in eerste instantie ons vermogen tot het vinden van oplossingen, binnen de regels en instrumenten van die maatschappij van toepassing zijn.
  Vraag een levenslang veroordeelde na 40 jaar in een gevangenis wat hij het liefst heeft en hij zal antwoorden… langere lucht pauze en een grotere tv op de kamer en misschien af en toe wat vrouwelijk bezoek.. het is zijn realiteit.

  1. Werner

   Ja, zelfs rechtvaardig en oprecht goedebedoelde oplossingen worden telkens de nek omgewrongen door ze te vertalen binnen het denkkader waarvoor ze nu net een oplossing bieden. Het is een beetje als met onze kop tegen een muur blijven lopen en niet eens opmerken dat er ook een deur in die muur zit. Het is een haast ongeloofwaardige tragedie, de impasse en aanhoudende sociale destructie nog amper om aan te zien. En toch is het allemaal terug te vinden op internet en via andere kanalen, zeer benieuwd hoe lang de samenleving dit nog gaat kunnen volhouden.

 15. Hans

  Niet zo heel gek lang meer denk ik..
  Maar om aan te geven hoe diep men in deze realiteit ondergedompeld en geprogrammeerd vastzit blijkt uit het feit dat men wanhopig en vol integere frustratie zich afvraagt hoe dit toch mogelijk is zoals jezelf ook aangeeft.
  Men gelooft er dus in, ook al beamen de meeste dat het een waanzinnige situatie, een gestoord paradigma is.
  Als men het denkt te kunnen veranderen denkt men dat het de enige waarheid is, de enige realiteit.
  Een externe realiteit op zich verander je niet, jij bent de realiteit.
  Als jij ten diepste veranderd, beleef je een andere realiteit.

  1. jst

   hans, u bent een genot om naar te luisteren
   en ik spreek uit ervaring vwb geld, “als jij ten diepste veranderd beleef je een andere realiteit.”
   een mens zal uit zichzelf nooit geld gaan gebruiken, daar zal je “het” toe moeten dwingen.

   maar ja, dat verkoopt zo slecht.

  2. Werner

   Inderdaad Hans, vroeger bracht men het paard naar het water, men kon het niet verplichten om te drinken. Vandaag hebben we internet en brengt men het water naar het paard, onwetendheid wordt dan een keuze, een kwestie van aandacht, ontvankelijkheid en bewustwording. Tengevolge hiervan leven we in een schizofrene wereld, er is geen gebrek aan oplossingen maar slechts een minderheid is zich bewust van wat ze betekenen. Het is werkelijk een sociaal drama.

 16. Hans

  We kunnen het zelfs naar een nog wat fundamenteler nivo brengen door te stellen..
  We leven niet in een schizofrene wereld, maar we beleven schizofreen deze wereld.
  Besef, de beleving van deze wereld, deze realiteit is de optelsom van wie wij ten diepste geloven en denken te zijn en wat we dan ook als zodanig uiten.
  Dit is zowat het meest fundamentele, het meest belangrijke inzicht en besef om te kunnen doorgronden en in te kunnen zien hoe deze constructie, deze maatschappij, deze realiteit, deze wereld werkt.
  Het is niet dat deze wereld met zijn complete inhoudsbeleving totaal krankzinnig is, het is onze be_leving van deze wereld wat het compleet krankzinnig maakt!
  Vandaar mind-control en al die (energetische)mentaal/fysieke/psychische beinvloeding, wij bepalen de werkelijkheid.
  Dit verschil van inzicht geeft de individuele mens de mogelijkheid om het gereedschap te vinden en te leren gebruiken om die BRON van beleving naar een ander hoger nivo te brengen, wie jij ten diepste bent.

  Je beleeft de wereld met al zijn aspecten en waarden puur en alleen door en als wie jij ten diepste bent.
  Eigenverantwoordelijkheid..

  1. Werner

   Ja Hans, dat is wat ik tracht te zeggen, we kunnen een oneindig aantal analyses, oplossingen en beschrijvingen geven van waarom dit zo en dat anders. Ten diepste is er geen probleem aangezien het allemaal duale neveneffecten zijn van een nonduale essentie. Dit mag ons inzicht misschien wel verbreden maar er kan dan ook verzadiging optreden als er niets concreet met al die kennis gebeurt. We zijn dan simpelweg getuige van een mensonterend sociaal drama en de verklaringen staan netjes gerangschikt in de boekenkast, op deze manier wordt het leven als een tragisch pijnlijke grap. De vraag stelt zich dan hoeveel dommer het nog kan worden, de sociale alternatieven blijken we niet te zien omdat ze onder de stapel problemen liggen. Over blindheid gesproken?

 17. Hans

  Werner, vanuit het besef en begrip van de vorige reacties moeten we dan weer een stap dieper.
  Want wat voor logica en redenen kunnen er achter de bedoeling van deze realiteit liggen als het leven een, zoals je aangeeft “tragisch pijnlijke grap” is waar inhoudelijk weinig of niets aan te veranderen lijkt.. wat is het nut?

  //Ten diepste is er geen probleem aangezien het allemaal duale neveneffecten zijn van een nonduale essentie. //

  Het zijn namelijk geen duale neveneffecten van een non-duale essentie.
  Het IS als realiteit de totaal duale en gepolariseerde uiting en belevingsomgeving van de essentie..
  Binnen het totale spectrum van licht als energie, uit deze realiteit zich als een uiterste dichtheid van dualiteit en polarisatie.
  Dus simpel gezegd, in deze wereld, deze realiteit bestaan geen duale nevenactiviteiten, maar IS het bestaan volledig duaal, dus het is de hoedanigheid van deze realiteit.

  /// de sociale alternatieven blijken we niet te zien omdat ze onder de stapel problemen liggen. Over blindheid gesproken?///

  We zien die alternatieven echt wel, net zo goed als we de problemen zien.
  De blindheid zit hem in het feit dat we niet zien, het zit in het feit dat we niet (kunnen) weten.
  Om het even voor het begrip overzichtelijk te houden.. As above, so below.
  Wat wij nu als mens op aarde meemaken in deze realiteit is de 3e/4e dimensionale weergave van die realiteit.
  Dat is een weergave van de totale werkelijkheidsbeleving van een realiteit waarvan wij een heel groot gedeelte niet waarnemen.
  Het is een klein deel van een totalitair universeel evolutionair bestaan, leven, AL.. hoe je het wilt noemen.
  Wij in essentie ZIJN dat bestaan en als mens beleven we dmv ons bewustzijn dit kleine gedeelte als evolutionair onderdeel van het totaal, we ervaren de meest dichte en zware realiteitsbeleving die voor intellectueel authentiek menselijk leven mogelijk is.

  //Dit mag ons inzicht misschien wel verbreden maar er kan dan ook verzadiging optreden als er niets concreet met al die kennis gebeurt.//

  En dan komt nu de hersenlogicabreker..
  Hoe zou het mogelijk kunnen zijn dat een MENS een realiteit als ervaringsonderdeel van het universele bestaan inhoudelijk mag en kan veranderen?
  Daarom verbreedt het bewustzijn van de mens als deze wijsheid eigen wordt zodat die mens boven deze realiteit uitstijgt en die realiteit vanuit een hoger perspectief en bewustzijn gaat waarnemen en beleven. Een andere realiteit van dezelfde werkelijkheid, as above, so below.

  Voor ik verder ga wacht ik even je reactie verder af over bovenstaande.

  1. Werner

   Beste Hans, ik antwoord graag met een wedervraag, wat blijft over als tijd en ruimte wegvallen? Je antwoord zal bepalen hoe we ‘realiteit’ verder kunnen beschouwen.

 18. Hans

  Tijd en ruimte zijn puur mentale constructies van ons brein en zeggen niets over de hoedanigheid van een realiteit op zichzelf.

  Er zitten 5 minuten tussen mijn post en jouw wedervraag wat mij doet afvragen of je mijn post wel aandachtig tot je hebt genomen en hebt laten inwerken om “de bepaling van hoe we realiteit verder kunnen beschouwen” uit te kunnen werken.
  Antwoorden met een tegenvraag op een antwoord aan de vragensteller wat bepalend zal zijn hoe we verder kunnen beschouwen komt wat apart op mij over.

  1. Werner

   De wedervraag komt er op je ontkenning van wat er gesteld werd, elke realiteit (wel of niet zichtbaar) ontvouwt zich in die nonduale essentie die vooraf gaat aan tijd en ruimte. Je spreekt vervolgens over ‘ons brein’, waar bevindt zich dat brein ergens vanuit de veronderstelling dat tijd en ruimte hierdoor geschapen worden? Maar misschien wijken we nu af van de sociale alternatieven die beschikbaar zijn binnen deze realiteit, als ze niet gekend zijn of begrepen worden dan kan het lijken alsof ze niet zouden bestaan.

 19. Hans

  Nonduaal en duaal zijn hoedanigheden van je essentie in een bepaald evolutionair aspect en stadium van die essentie.
  “Vooraf gaan” aan tijd en ruimte is al een tijdsbepaling.. wat aangeeft dat het een universele onmogelijkheid is.
  Daarom bestaan tijd en ruimte alleen in die hoedanigheid in die dimensionale belevingssferen waar de uitingen en vormen van de essentie volledig fysiek zijn en er dus een afgescheiding is tussen essentie en fysieke levensvorm.

  Daarom heeft de mens een brein wat puur een biologisch instrument is om dat aspect van je essentie toegang , sturing en identiteit/persoonlijkheid te geven aan je fysieke hoedanigheid.
  Het is deze dimensionale belevingssfeer van afscheiding en de toegevoegde mentale en technische onderdrukkingstechnieken die zorgen dat de persoonlijkheid geen besef meer heeft dat het een volgend aspect in lijn is in deze realiteit van wie je in essentie bent.
  Je kan dus zeggen dat de mensheid zich in een complete identiteitscrisis bevindt wat een dramatisch tekort aan Zelfvertrouwen veroorzaakt.

  En of het te geloven is of niet, dit is de bedoeling van deze realiteit in deze fase van ons evolutionaire bestaan.
  Wat tevens leidt naar de vervolgstap in dat bestaan waarin diezelfde mens, afhankelijk van zijn besef van zijn essentie, de keuze krijgt en dus de keuze zal Zijn die naar heelheid zal leiden binnen dit aspect van zijn essentie.
  Wat de oplossing is van deze realiteit, of de les, hoe je dat ook wilt noemen.

  1. Werner

   Gezien de ingebakken egotransverwarring en natuurlijke groeiprocessen ontstaat er steeds wat verwarring met bijhorende meningsconflicten, in andere gevallen is het een mooie vluchtweg om niet naar de realiteit te moeten kijken. Gezien het immense lijden is dat ook begrijpelijk natuurlijk, ethiek is nog slechts een modewoord waarover we best niet dieper nadenken, ondraaglijk voor het menselijke hart. Met identiteitscrisis omvat je veel, het is dan alsof de linker hand niet meer weet dat de rechter doet, het is ieder voor zich en dat alsof we nooit geleerd hebben wat het is om sociaal te zijn. Misschien is het een kwestie van schaamte dat we de sociale alternatieven negeren, het onderhouden van perverse effecten blijkt in ieder geval veel makkelijker te zijn. Het is zoals je zegt een kwestie van keuzes, alvast benieuwd hoeveel slachtoffers er nog moeten vallen alvorens men het prachtige studiewerk van velen volwaardig zal honoreren. Vooraf gaan is een tijdsbepaling inderdaad, zo kunnen we het eeuwig rekken. 🙂

 20. Hans

  Eeuwig rekken is er niet meer bij, het moment van de keuze Zijn staat voor de deur.

  Verder denk ik dat ik dat al mijn reacties en artikelen een vrij compleet beeld geven van mijn visie.
  Dat heb ik hier mogen uitdragen en ik hoop dat het in ieder geval voor enkele een eyeopenere is geweest en een bodem om tot verder zelfonderzoek te komen.
  Dat heb ik in iedergeval in veel gevallen zelf kunnen toepassen door de vele verschillende zienswijzen hier van anderen.
  Ik zal zeker nog wel aanwezig zijn hier maar mijn inhoudelijke bijdrage zal een stuk minder zijn en gerelateerd aan eventuele reakties op mijn bijdrage.

  1. Douwe

   Het rekken gaat niet meer.

   Mensen hebben nog even de kans om een boel limitatie te ervaren maar het is nu echt wel tijd wakker te worden en wat meer over zichzelf te leren.

   Ik heb over het algemeen deze stelregels, ben benieuwd hoe jij hier over denkt Hans en of je eventueel nog aanvullingen/kanttekeningen of een hele eigen visie hierop hebt.

   1) Leer omgaan met gebrek en angst gebaseerde gedachten. Leer omgaan met stressvolle, slecht voelende gedachten. Mensen dienen zo langzamerhand te begrijpen dat ze met hun gedachten hun cyclus van creatie voeren. En dat om een goede cylcus van creatie te hebben het essentieel is dat mensen constructief om leren gaan met alle negatieve gedachten zodat ze alleen nog nuttige gedachten gebruiken om hun cyclus van creatie mee te gaan voeren inplaats van dat ze volledig random maar wat scheppen afhankelijk van de input van wat ze denken over hun externe omgeving. Byron Katie raadt ik aan maar er zijn heel veel meer wegen die naar Rome leiden op dit gebied. Maar dit basisinzicht moet echt door mensen ingezien worden en ze moeten hier praktisch en constructief mee om leren gaan zodat de cyclus van creatie meer en meer bewust en op een positieve en constructieve manier gebruikt wordt.

   2) Mensen moeten leren dat iedereen een innerlijk sturingssysteem heeft wat met emoties werkt. Door dit systeem te leren begrijpen en bewust te leren gebruiken sluit je jezelf weer aan op je eigen hogere zelf en win je je vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken terug. De tijd van verantwoordelijkheid afschuiven is voorbij. Iedereen ontvangt continue sturing van zijn of haar hogere zelf en jezelf in het donker houden hierover en anderen verantwoordelijk blijven maken voor je levenservaring is kinderlijk onnozel en gevaarlijk. We moeten dus onze ervaring meer en meer gaan scheppen vanuit ons hogere zelf.

   3) Als mensen ervaring en zelf vertrouwen hebben opgebouwd met stap 1 en stap 2 dan wordt het tijd om vanuit je eigen innerlijke sturing stappen te gaan zetten in de praktijk door te gaan handelen naar je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie. Als je dit doet versnel je je bewustzijnsgroei enorm.

   Hoe meer en hoe sneller individuen van planeet aarde deze drie stappen integreren en gaan toepassen en stuk voor stuk zijn dit stappen die 6 jaar oude kinderen kunnen begrijpen dan gaat de sneeuwbal van de collectieve mensheid ook telkens sneller rollen.

   Al met al is het tijd voor de mensheid individueel en collectief om volwassen te worden. Zodra we dat doen kunnen we de volgende stap zetten in onze evolutie en onze plek in gaan nemen in een brede coalitie van intelligent leven bestaande uit vele verschillende soorten buitenaardse en multidimensionale wezens. Maar die club zit niet te wachten op kinderen of pubers. Letterlijk zal er een nieuw tijdperk aanbreken voor de mensheid.

   1. Hans

    Hai Douwe, ik wil zeker wel mijn reactie en visie hierop geven.

    1)
    Mensen zien nog veel te weinig het belang in van de invloed van onze geloven, overtuigingen en gedachten die we hebben en ons maken tot wie we denken te zijn..
    De gehechtheid en identificatie met wie men denkt te zijn is nog heel krachtig en zit diep.
    Zoals je aangeeft is dat wel de basis van de invulling en beleving van de realiteit zoals die aan ons verschijnt.
    Ik zelf vind het vele malen belangrijker dat men dit mechanisme inziet en volledig beseft dan dat men er al manifesterend mee aan de gang gaat, dat leg ik aan het eind van deze reactie verder uit.
    Byron Katie en al die andere geven zeker heel goede tools om aan deze zelfrealisatie te werken maar ik zie het meer als een leidraad, een richtingaanwijzer om een ingang te vinden om je zelf te leren kennen en te doorgronden.
    Ik denk wel te weten dat die leringen niet de oplossing op zich zijn, het brengt je daar waar jouw eigen pad echt begint.
    Waar elke omkering van Katie voor staat is eigenlijk het totaal van wie jij denkt te zijn.
    Dualiteit, goed en kwaad, zijn een deel van wie wij zijn en beide dienen de essentie van wie wij zijn.
    Dit leven ben je een engel, een “vorige” incarnatie was je de duivel.
    Omarm beide omdat de één niet zonder de ander kan bestaan maar laat Liefde je kompas zijn.

    2)
    Ik wil er wel voor oppassen om het sturingssysteem als een systeem te zien, het wordt zo een soort verlengend deel van ons dat leiding en richting geeft.
    Jij zoals je nu achter de computer zit is wie je bent, dus is ook je hogere zelf, hier en nu.
    Je Hogere Zelf is niet een vorm van jou die vanuit een hogere plaats jou in de gaten houdt.
    Elk stukje inzicht, elk stukje wijsheid die jij wint maakt jou een stukje meer je Hogere Zelf.
    Dus je bent al meer je Hogere Zelf dan tien seconde geleden, het is wie je bent!
    Je wordt het niet, je herinnert je, het is wie je bent.. ik noem het dan ook Diepere Zelf.
    Als jouw pad een rotzakkie is in deze incarnatie geeft jouw sturingsysteem je een goed gevoel als je een rotstreek uithaalt, wat is goed en kwaad?

    3)
    Precies, je volgt je pad.. maar daar hoef je je niet eens bewust van te zijn.
    Let wel op dat bewustzijn iets is wat alleen in deze 3e en 4e dimensie voorkomt.
    Waarom zou je je bewust moeten worden van jezelf in de hogere dimensies als je al volledig gecentreerd jezelf bent, dus totaal geen afscheiding?

    Wat heel belangrijk is om in te zien is dat je niet blind vaart op je sturingssysteem.
    Wie heeft er een dikke vinger in de reincarnatiepap?
    Zelfs je sturingssyteem kan gestuurd en beinvloed worden door de bepalende krachten.
    Dus zelfs je sturngssysteem moet onderwerp van je onderscheidingsvermogen zijn, en er is maar één kracht die alles doorziet, je hart, en dan niet je hartchakra maar je pure hartsverbinding met je essentie.

    //Hoe meer en hoe sneller individuen van planeet aarde deze drie stappen integreren en gaan toepassen en stuk voor stuk zijn dit stappen die 6 jaar oude kinderen kunnen begrijpen dan gaat de sneeuwbal van de collectieve mensheid ook telkens sneller rollen.//

    Het is ook heel logisch dat kinderen dit makkelijker begrijpen dan volwassenen.
    Het zou heel goed zijn als volwassenen beter hun kinderen zouden gaan observeren, hier leer je het organische leven van ipv de vernietigende intellectuele kunstmatige waanzin wat wij intellect en gezond verstand noemen.

    ///Zodra we dat doen kunnen we de volgende stap zetten in onze evolutie en onze plek in gaan nemen in een brede coalitie van intelligent leven bestaande uit vele verschillende soorten buitenaardse en multidimensionale wezens///

    De matrix behelst niet alleen de 3e dimensie maar ook de 4e dimensie, dan hebben we het over de kosmische matrix.
    Binnen die kosmische matrix die zich onmetelijk uitstrekt over de 4e dimensionale sferen bestaan gigantisch veel vormen van leven, wat allemaal gekoppeld zit aan die matrix in een illusionaire weergave van alle dimensies zoals wij het kennen uit de boeken.
    Ook hierin de universele deling van licht en duister, maar het zijn de dualistische aspecten van de matrix.
    Zo bestaat er dus ook de Ultieme Werkelijkheid, het universum waar de matrix een deel van is.
    In het universum buiten de matrix bestaan ontelbare maar dan ook ontelbare vormen van leven en samenlevingen die dus niet aan die matrix gebonden zijn, hier komen wij oorspronkelijk vandaan.
    Verdiep je alsjeblieft in deze materie, want dit wordt de grootste keuze waar de mens zeer spoedig voor komt te staan.

    ////Maar die club zit niet te wachten op kinderen of pubers////

    Herinner je.. de mens die nu op aarde leeft is een aspect van de meest krachtige, wijze, en meest ervaren zielen die er in het universum bestaan.
    Laat je nooit, maar dan ook nooit wijsmaken dat wij intergalactische pubers zijn, waar die buitenaardse zijn die deze toon gebruiken richting ons, is waar wij ontelbare jaren en levens hebben doorgebracht voordat we afdaalde in deze 3e dimensie.
    Ik spreek uit ervaring, ik heb het aan den lijve ondervonden, ik heb het gezien.

    /////Letterlijk zal er een nieuw tijdperk aanbreken voor de mensheid./////

    Nou en of! en de keuze nu wie je BENT zal dan voor een groot deel bepalen welke realiteit van dat tijdperk jij zal beleven.

    1. Douwe

     @ Hans, dank voor je feedback.

     Qua punt 1 zijn we het volgens mij wel aardig eens. Uiteraard is het eerste deel dat mensen leren begrijpen hoe hun gedachten, geloven, en geloofssystemen hun fysieke wereld om hun heen scheppen.
     In mijn ogen legt Pieter Stuurman dat heel helder uit in zijn artikel over de 5 stappen cyclus van creatie
     Op het moment dat mensen dit snappen wat uiteraard de essentiele eerste stap is, dan is het in mijn ogen ook belangrijk dat ze hier praktijk ervaring mee gaan opdoen. Als mensen daarnaast leren hoe ze om kunnen gaan met gebrek en angst gebaseerde gedachten dan kunnen ze simpelweg ophouden deze cyclus van creatie te voeden met op angst en gebrek gebaseerde gedachten en zo ophouden een wereld te scheppen die ze helemaal niet willen en die ze helemaal niet dient. Het is van essentieel belang dat mensen begrijpen dat ze scheppers zijn van hun eigen realiteit en dat ze dit op een bewuste en constructieve manier gaan doen door deze cyclus meer en meer te gaan voeden met bewust gekozen, ware gedachten.

     Qua punt 2
     Ik zie het innerlijke sturingssysteem als sturing vanuit het hart dus wellicht dat we hier over hetzelfde praten alleen dat we het anders noemen? Qua goed en kwaad zijn dat in mijn ogen vooral maatschappelijke oordelen die vanuit een bepaald gezichtspunt alle waarde verliezen. Desalniettemin denk ik wel dat het nuttig en zinvol is om basis moraliteit in de gaten te houden. Het respecteren van de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van jezelf en dat voor anderen ook te respecteren.
     In mijn ervaring zal innerlijke sturing echter nooit jou motiveren om moraliteit bewust te breken. Als mensen naar hun hart luisteren en mentaal deze moraliteit als check gebruiken kan er volgens mij weinig mis gaan.

     3)Wat ik bedoel met kinderen en pubers is mensen die niet bewust zijn van hun eigen scheppende kracht zoals in punt 1 en 2. Je kunt simpelweg geen wezens in een samenwerkingsverband opnemen die geen idee hebben dat ze hun eigen realiteit mee cocreeeren en dit zolang ze dat niet snappen ze dit doen zonder enige morele en bewuste constructieve principes doen.

     Daarnaast zijn mensen die dit niet snappen veel te beinvloedbaar en manipuleeraar door externe partijen. Mensen moeten begrijpen dat ze scheppers van hun eigen realiteit zijn, en ze moeten dit doen vanuit hun vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken en daarbij de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van anderen ook respecteren. Mensen die dit niet begrijpen en geen praktische ervaring mee hebben zijn simpelweg gevaarlijke ongeleide en veel te makkelijk manipuleerbaare projectielen.

     Als we even teruggaan naar het begrip van the all is one and the one is all, dan komt alles uit die oorspronkelijke bron. De mens is dus niet meer waard of minder waard dan wat dan ook in dit universum.

     Ook het idee van de Matrix alhoewel het best waar kan zijn komt mij voor als een nieuwe stressvolle gedachte.

     Het kan zijn dat dit puur persoonlijke voorkeur is maar ik heb 0 interesse om een nieuwe space age te beginnen als we als mensheid onze huidige dualiteit van wij zouden beter zijn en er is een gevaarlijke externe vijand waar we tegen moeten vechten mee exporteren in denkbeelden als die je net noemt. Volgens mij zijn die geloven nu precies verantwoordelijk voor veel van de ellende die we hier op aarde ook de hele tijd scheppen.

     Ik heb verschillende channelaars beluisterd zoals bijv Barbara Marciniek en ik lees ook regelmatig de nieuwsbrief van The Event en beluister ook bijna alles van Martijn van Staveren wat op de youtube beschikbaar komt maar ik krijg bij al die partijen heel sterk dat gevoel van een externe vijand en dat een soort nationalistische trots op de mensheid. Ik heb daar moeite mee vanuit mijn ervaring met The Work en vanuit wat Bashar bijvoorbeeld zegt.

     Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Is het idee van de matrix ongeacht of het waar is of niet niet gewoon een nieuwe stressvolle gedachte om mensen bang mee te maken? Is dit idee dat de mensheid zogenaamd beter zou zijn dan andere zaken in het universum niet juist een uiting van gebrek aan zelfvertrouwen? Is het niet zo dat vanuit the one is all and the all is one, alles wat bestaat gelijkwaardig is?

     1. Hans

      Douwe,

      //Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Is het idee van de matrix ongeacht of het waar is of niet niet gewoon een nieuwe stressvolle gedachte om mensen bang mee te maken?//

      Ik kan alleen maar uit eigen ervaringen, onderzoek, externe contacten en innerlijk weten praten en die informatie delen nadat ik voor mijzelf absoluut zeker ben van deze kennis op dat moment.
      Vanuit die kennis kan ik zeggen dat het geen stressvolle info is om mensen banger te maken.
      We moeten ons ook niet laten meeslepen in de love en peace beweging en alles wat negatief is of bangmakerij kan zijn wegmoffelen.
      Realiteiten die een deel uitmaken van ons menselijke evolutionaire en universele evolutionaire pad zijn werkelijkheid, dat deze niet even leuk en gezellig zijn vanuit ons perspectief is een gegeven.

      Ik, en vele met mij, geef info waar men misschien angstig van kan worden maar dat prefereer ik te aller tijden dan rooskleurig liefde uit te dragen en mensen in het ongewisse te laten van realiteiten die een enorme invloed op ons bestaan hebben.
      Maar zoals met alles, een ieder is vrij om die content tot zich te nemen waar die persoon mee resoneert, een ieder zijn pad, een ieder zijn bestemming.
      Maar het zou een slechte zaak zijn duistere realiteiten te verzwijgen uit motivatie om geen eventuele angst te zaaien.
      Dit heeft nu juist alles te maken met eigen verantwoording.

      ///Is dit idee dat de mensheid zogenaamd beter zou zijn dan andere zaken in het universum niet juist een uiting van gebrek aan zelfvertrouwen///

      Nee absoluut niet, het is juist deze stelling die gebrek aan zelfvertrouwen uitdraagt.
      Niemand is beter of minder dan een ander, maar een ieder heeft zijn kwaliteiten die bepalen hoe diegene in het leven staat.
      Als jij aangeeft dat de galactische samenleving niet op pubers zit te wachten dan is dit een groot signaal naar de mensen dat ze al underdog zijn voordat ze ooit van hun leven in contact mochten komen.

      ///Is het niet zo dat vanuit the one is all and the all is one, alles wat bestaat gelijkwaardig is?///

      Absoluut, alles wat bestaat is gelijkwaardig in bestaan als deel van het totaal.
      Echter wil dit totaal niet zeggen dat er geen gradaties in gedrag, motivatie, kennis en evolutie is.
      De duivel is hier ook onderdeel van, maar is deze gelijkwaardig in betekenis en handeling?
      Begrijp en doorvoel die stelling heel nauwkeurig.. The one is all and the all is one..
      Alles heeft zijn spectrum in beleving en betekenis, het totaal van het spectrum is de som der delen.
      Alles en iedereen is uniek in de eenheid die het bestaan is.

      De hele maatschappij en samenleving is doorspekt met prachtige liefdevolle, maar ook vreselijke en verschrikkelijke aspecten.
      As above, so below.

     2. Douwe

      Helder, ik zie het dat alles om ons heen een reflectie naar onszelf is, en die zin dienstbaar. Je kunt kijken of je dat wel of niet wilt. Iedereen en alles biedt je contrast. Sommige zaken leren je wat je niet wilt anderen juist wat je wel wilt. In die zin is de duivelsymboliek net zo waardevol als de godsymboliek vanuit mijn gezichtspunt. En het is dan aan mensen zelf om te kijken wat ze met deze reflecties willen en wat ze van welke reflecties wel of niet willen overnemen.

      Ik begrijp wellicht niet zo goed wat de Matrix is en wat hij ermee bedoeld maar overal waar ik erover lees is het een probleem. maar ik hoor nergens waarom het precies een probleem is en wat mensen praktisch kunnen doen om het probleem op te lossen of in welke richting de oplossingen liggen. En in die zin als ik weet dat ik onderdeel van the all ben, net als the matrix dan kan de matrix hooguit iets zijn wat ik niet prefereer maar goed dan weet ik dat en kan ik me dan in een andere richting bewegen.

      Voor de duidelijkheid, wat ik bedoel met pubers is dat mensen op dit moment de capaciteiten die ze bezitten niet begrijpen en daardoor niet goed gebruiken. Ik mijn ogen moet de mens eerst zichzelf beter leren kennen, beter begrijpen wie ze is, beter begrijpen wat haar gereedschappen zijn en waar ze nu al volledige beschikking over heeft en die op een bewuste en constructieve wijze leren gebruiken.

      Hoe de mensheid zich op dit moment gedraagd tegenover zichzelf en haar medemensen duidt niet op een bewuste, morele groep die begrijpt wat ze is en wat ze kan en haar capaciteiten aanwedt op een bewuste en zinvolle manier.

      Laat ik het zo zeggen als ik hier een observator zou zijn, zou ik de mensheid niet het groene licht geven totdat zij begrijpt wie ze is, wat voor gereedschappen ze heeft en ze laat zien hoe ze die gereedschappen op een morele en constructieve manier in de prakijkt brent. En niet vanuit dwang vanuit een externe partij maar simpelweg uit een natuurlijke evolutie en een vrije keuze.

      Ik heb het idee dat de mensheid deze lessen op dit moment heel snel en goed aan het leren is. En we worden ook regelmatig nog getest via bijvoorbeeld aanslagen in Parijs. Als mensen echter zich door dat soort zaken volledig laten ontsporen dan laat dat zien dat ze blijkbaar nog niet genoeg zelfkennis hebben.

      Voor de duidelijkheid, ik zie een hele goede ontwikkeling in het algemeen voor de mensheid maar de mensheid moet inplaats van vast te houden aan denkbeelden dat ze heel geweldig zou zijn gewoon moeten laten zien in de praktijk op planeet aarde dat ze begrijpt wie ze is en dat ze de rol als coscheppende partij in dit universum op een verantwoordelijke en constructieve manier kan dragen.

      Totdat de mensheid dat laat zien op groot genoege schaal zijn ze simpelweg niet klaar om hun volgende stap in de evolutie te zetten in mijn ogen.

      En op het moment dat de mensheid in de praktijk laat zien dat ze begrijpt wat ze is en haar capaciteiten op een morele, integere en constructieve wijze weet aan te wenden dan is ze van harte welkom in een breder gezelschap. 🙂

     3. Hans

      Een ieder heeft zijn idee, informatie, voorkeur, geloof en gevoel en kennis over het leven en waar dat ons brengt.
      Een ieder heeft de kans en vrijheid om die kennis te vergaren waarvan hij denkt dat het een toegevoegde waarde is voor zijn leven en zijn kijk op het leven.
      Mensen die op een bepaalde manier toegang hebben tot kennis die niet voor iedereen persoonlijk te benaderen is delen dit vanuit hun ideologie en motivatie om dit toegankelijk te maken.
      Omdat dit geen dagelijks waarneembare algemene kennis betreft ligt dit terrein dan ook onder een loep van sceptisch, wazigheid, ongeloof en bewijslast.
      Echter al die aspecten uit dat terrein wat inmiddels een deel van onze realiteit is geworde, channeling, goeroes ed. Wordt geaccepteerd, ongeacht of men het gelooft of niet.

      Kennis is weten, weten is bewust zijn.

      Daarom wordt het gedeeld, het is publiekelijk toegankelijk opdat men eerlijke en reele keuzes kan maken vanuit de vrije wil en interesse.
      Niemand kan en zou een ander mogen overtuigen, maar een ieder zou zijn kennis beschikbaar moeten stellen ten dienste van zijn medemens.
      Opdat een ieder toegang heeft tot een veld van kennis waar zijn staat van Zijn mee resoneert.

   1. Hans

    Dan maak je nu een grote misinterpretatie van een uitspraak die ikzelf pas geleden hier ook uitte.
    Wetenschap onderzoekt op basis van het bestaande, of het vermoeden vav bestaan met gestaafde modellen op basis van diezelfde onderzoeken en waarin een te verwaarloze afwijking op basis van logica of verwaarlozing wordt afgedaan als anomalie.
    Zelfonderzoek is een onderzoek naar een ongemanifesteerd dus niet fysiek aanwezige essentie die de basis is en de complete kennis bevat van heel het bestaan.

    1. Werner

     Zelfonderzoek impliceert een stervensproces van waaruit de stelling ‘de zoeker is het gezochte’ volgt, wetenschap onderzoekt – naargelang het onderwerp – wel meer dan dat. Misinterpretaties zijn schering en inslag, net zoals tal van sociale alternatieven beschikbaar zijn voor alledaagse problemen.

  1. Douwe

   Dat is zeker een goede tip en iets wat ikzelf en Pieter ook al doen, mede via dit blog.

   Ik doe het daarnaast via http://www.permacultuurnederland.org waar mensen gratis een heleboel over permacultuur kunnen leren. Ik kan het iedereen aanraden. Maar goed informatie verspreiden is als je de juiste technologie hebt vrij gemakkelijk. Hoe het bij andere diensten en arbeid zit durf ik niet te zeggen.

   Maar idd vind uit waar jezelf gepassioneerd over bent en deel je producten van die passie met mensen die een vraag daarnaar hebben en kijk wat er ontstaat.

   1. Thomas

    Ik kan alleen maar zeggen dat mijn hart met jullie is.
    Ik voel veel warmte als ik al deze interessante reacties lees. Keep on growing 😉
    Veel respect !

 21. wunjo

  Wat er mis is gegaan? Bankiers e.a. vonden het ook een handige technologie. Ze wisten alleen meer van psychologie en aanverwante zaken dan de gemiddelde onwetende. Deze onwetenden worden echter, mede door hun uitbuiting, steeds wetender, is er dan wel iets misgegaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *