Het Universum en wij

f01c024d8fe5182ccabcdbc3c0127f9aHet universum..

Voor het juiste begrip van wie wij in essentie zijn en van onze plaats in deze werkelijkheid is het van belang om te begrijpen hoe het universum werkt.
Inderdaad werkt ipv hoe het eruit ziet .. het universum is een levende “energie” en om de hele zin en hoedanigheid ervan te begrijpen in samenhang met de mens is het van belang om dit in het juiste perspectief te gaan zien.

Wij als mens gaan altijd uit van een fysieke plek waarin wij leven als het om het universum gaat, alles heeft zijn plaats IN het universum.
Hiermee geven wij vanuit ons perspectief als mens in een 3e dimensionale bewustzijnsbeleving betekenis aan het totale universum.
Wij kennen dus een volledige betekenis toe aan een oneindig multidimensionale belevingsomgeving vanuit een universeel zeer beperkt menselijk fysiek perspectief.
Het is echter niet zo dat dat perspectief tekort schiet want vanuit ons menselijk perspectief is dit juist zoals het universum is.
De betekenis echter die wij eraan geven vanuit ons perspectief bepaald ook dat wij juist onze evolutionaire plaats binnen dit universum toekennen op basis van die betekenis.
Wat dus inhoud dat wij ons zelf universeel zien alsof wij aan het begin van onze evolutionaire reis in de lage 3e dimensie staan, alsof wij de jonkies zijn die nog moeten beginnen aan onze reis door de hogere dimensies heen.
En dit is een logische maar verkeerde veronderstelling wat ons vanuit zowel de sturende aardse krachten als de buitenaardse invloeden stelselmatig wordt bevestigd.
Of het nu vanuit de duistere machten of de lichtkrachten komt, ze nemen allemaal een sturende functie op zich om ons zowel te leiden in een verdere onderdrukkende werkelijkheidsbeleving of een toekomst in vrijheid met zelfbeschikking.
Om het in die zin weer te geven, we geven onze macht vanuit ons besef van wie wij zijn in deze hoedanigheid als mens nog steeds weg.
Dat we dit doen heeft alles te maken met onze overtuiging van wie wij zijn.
Als wij overtuigd blijven van ons idee dat wij aan het begin van ons universele leven staan hier in die 3e dimensie zullen wij altijd onze macht uit handen blijven geven aan de naar ons idee veel verder ontwikkelde levensvormen in de “hogere” dimensionale sferen en daarmee ook een elite hier op aarde zelf..
Wij kennen onze macht niet, zijn ons hier nog niet bewust van en juist die onbewustheid, dat on-begrip is de voedingsbodem van het feit dat we onze macht weggeven.
Wat tegelijk inhoudt dat als wij ook maar een idee krijgen van wie wij werkelijk zijn en wat werkelijk onze plaats is in dit universum wij absoluut niet meer onze macht weggeven maar juist ons geboorterecht gaan opeisen.
En dit is waar alle controle op gebaseerd is, dat wij niet dat heldhaftige idee gaan krijgen..
En het ironische maar tevens gelijk het geruststellende is.. we hebben deze situatie zelf mede gecreëerd met dit universum, bewust als co-creator en niet als onbewust slachtoffer van deze omstandigheden in deze aardse levens..

Om bovenstaande duidelijk te maken moeten we onze plaats gaan bepalen, waar we staan “in” dit universum zodat we gaan weten en beseffen wie wij werkelijk zijn en waarom wij absoluut onze macht niet weg hoeven te geven vanuit een universeel minderwaardigheidscomplex van onbegrip en angst, vanuit onwetendheid..
Bewust-wording is het in de gaten krijgen, beseffen, herinneren..
Bewust-zijn is het in de gaten hebben, beseffen en herinneren..
Bewust-zijn is de intelligentie, de geest waarmee je beseft, weet en herinnerd.. niets meer en niets minder.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen.. punt 1 om onze macht terug te nemen..
Wij zijn m.i. als ziel en fysieke mens niet door één of andere God geschapen, wij zijn altijd al geweest en zullen altijd zijn, geen begin en geen einde.
Zoals alles IS, het AL dat IS, ZIJN wij en alle universa, geen begin en geen eind.
Over God, de Schepper, de Ene, Brahman, noem ze maar op, komen we later in het verhaal nog terug.
Universeel bestaat het begrip van lineaire tijd zodanig dan ook niet, dus kan er geen sprake zijn van een begin en einde van alles zijn in de zin van een bepaalde volgorde van creatie.
Bewuste en onbewuste be-leving van die creatie verloopt in die zin wel in een evolutionair verloop.

Binnen het NU is er wel sprake zijn van een begin tot eind beleving van een gebeurtenis, maar dat is een ander principe dan de oneindige en ondeelbare aanwezigheid van het AL, het totaal der werkelijkheden.
Het AL is de oneindige (potentiële) aanwezigheid van alles.
Het IS is de oneindige intelligentie, geest van dat alles.
Het AL dat IS is totale bestaan, het metaversum, alle universa die zijn, al het potentieel bestaan dat bestaat.
Hoe kan een universum stukje voor stukje geschapen worden vanuit het metaversum als het al als zodanig bestaat?
Hoe kan intelligentie geschapen worden vanuit intelligentie als het al als zodanig bestaat?
De intelligentie geeft vorm, manifestatie en betekenis aan het AL volgens die specifieke eigenschappen en die wetten van dat AL.
Wij in essentie zijn die intelligentie, wij in essentie geven betekenis en vorm aan het universum, het universum is de gemanifesteerde betekenis van wie wij in essentie zijn binnen het spectrum van licht.
Elke aspect van die intelligentie , die geest is een ziel, elke essentie van die intelligentie is een universum binnen en samen met het universum wat het gezamenlijk vormt.. zijn we er nog?..

Al die universa hebben hun specifieke eigenschap, een eigenschap vanuit het totale spectrum van ZIJN van het metaversum.
Dit universum welke wij nu beleven is een universum van licht.
En nu wordt het wat lastig om te beschrijven… dit houdt in dat alle eigenschappen en belevingen van en binnen dit universum hun oorsprong vinden in de energetische hoedanigheid van licht.
Dus het gehele lichtspectrum bepaald de wet van ZIJN, de grondwet van bestaan van en binnen dit universum.
Een eigenschap van licht is zijn dichtheidsspectrum, dit spectrum geeft fluctuaties weer in de betekenis en weergave van datzelfde licht.
Dus één en hetzelfde “item” binnen het totale lichtspectrum heeft tegelijkertijd verschillende betekenissen, weergaven, belevingen afhankelijk van de dichtheid binnen dat totale spectrum waarin het bestaat en wordt waargenomen.
En hiermee komt gelijk dualiteit om de hoek zetten als eigenschap van dit universum.
Verschillende dichtheidsfrequenties van één en hetzelfde geeft meerdere betekenissen en belevenissen aan dat één en hetzelfde.
Licht heeft in zijn hoedanigheid als universum verschillende frequenties die afhankelijk van de beleving van de betreffende dichtheid dus verschillende betekenissen geeft aan zichzelf.
Het één en dezelfde item wordt zowel als zeer dicht, als zeer transparant weergegeven binnen zichzelf.
Dus binnen het totale lichtspectrum bestaat zowel duister als licht als één en hetzelfde onderdeel van het licht… dualisme..
Dualisme is dus universeel gezien een natuurlijk verschijnsel wat zorgt voor contrast waaruit verschillende betekenissen gegeven kan worden aan hetzelfde item binnen diverse dichtheidsbelevingen binnen datzelfde universum.
Simpel gezegd.. zonder dualisme geen eenheid, geen individualisme, geen beleving, geen individueel besef, geen individueel bestaan.

Onze reis door het universum..

Als wij praten over onze plek in de 3e dimensionale dichtheid gaan we er altijd vanuit dat wij aan het begin staan van onze evolutionaire reis door het universum.
We leven nu in de 3e dimensie en om verder te gaan dienen we te ascenderen naar de hogere dimensies.
We staan dus volgens de algemeen aanvaarde theorie helemaal aan het begin en zijn dus de galactische jonkies..
We moeten alles nog leren en worden dan ook als zodanig behandeld en benaderd door een keur aan “hogere” galactische en hemelse wezens als opgestegen meesters, aartsengelen, gidsen, galactische federaties van licht en ga zo maar door en dan hebben we het alleen nog maar over de uitingen van het positieve spectrum van licht binnen het universum
De hele spiritualiteit gaat er in zijn onderricht ook vanuit dat wij aan het begin van onze evolutionaire reis staan, we dienen alles te leren en te ondervinden vanuit een positie van totale vergeetachtigheid en universele onvolwassenheid.

Hetzelfde geldt voor religie, welke religie dan ook.
In de bijbel, de koran enz. worden we allemaal gewezen op onze nietigheid en afhankelijkheid om door de juiste opgediende leer te volgen ooit eens in de hemel of welk walhalla dan ook terecht te komen als beloning voor onze volgzaamheid en geloof in een/iets ander(s) dan onszelf.
En dat geloof stelt er dan ook een vorm van straf tegenover als wij niet op de juiste manier gevolg geven aan die richtlijnen.
Gekker nog.. uit naam van die heilige geloven is het nog toegestaan ook om iemand die iets anders gelooft daar zachtjes op te wijzen..
Volgen wij niet die juiste weg dan zullen we daar dan ook de juiste gevolgen van gaan ondervinden.
Het feit dat wij als mens tot in onze diepste overtuiging in verschillende goden en hogere wezens kunnen geloven zegt eigenlijk al genoeg over onze geloofwaardigheid in onszelf.
Hierbij vergeten we voor het gemak ook dat de werkelijkheid zoals die aan ons verschijnt een “weerspiegeling” is van wie wij in essentie zijn. Automatisch zit daar dan ook alles bij wat er in voorkomt.

Hier op aarde in onze maatschappij zie je het terug in alle vormen van overheid en gezag waar wij onze macht aan hebben verleend.
Al vanaf zeer jonge leeftijd geven wij werkelijk onze macht weg aan eigenlijk alles en iedereen waarvan wij vinden dat het beter, volmaakter en van een hogere maatschappelijk en intellectueel niveau is dan wijzelf.
U merkt al… ik denk er iets anders over.
Ik breng dit een ietwat ironisch in een notendop gezien hetgeen wie wij werkelijk in essentie zijn en wat in het vervolg van dit verhaal hopelijk een stuk duidelijker gaat worden.

Unversum2

Om het één en ander te verduidelijken een afbeelding van hoe het universum opgebouwd is volgens de bekende verdeling In dimensies.

De “oorsprong” van het universum voor ons menselijk besef en dus ook voor het totale universele leven vindt plaats vanuit de 12e, 11e en 10e dimensie, het totale potentiële bestaan en de totale intelligentie vormen de overziel en de oorsprong van beleving van dit universum van licht.
Het ontstaan van het universum verloopt dus niet in gescheiden dimensionale fases van opbouw van zichzelf, dit geheel bestaat als zodanig in het NU besef geheel tegelijk, het is geen fysieke, logische lineaire opbouw van gescheiden dichtheden.
Het hele universum bestaat geheel tegelijk door alle dimensies heen en elke dimensie bepaald de hoedanigheid en beleving van het universum volgens die wetmatigheden van die dichtheid.
De beleving van bewustwording en waarneming van de geest, de intelligentie van dit geheel bepaald een volgorde waarin het voor ons menselijk begrip lijkt alsof er een volgorde van creatie is.

Al we dus praten over stadia en volgorde van ontstaan of compressie is dat gezien vanuit de geest, vanuit de beleving en waarneming.
In de universele fase van creatie verloopt die bewust-WORDING voor de intelligentie, voor de ziel voor ons begrip chronologisch.
We brengen chronologisch gezien be-leving in het universum afdalend dimensie na dimensie.

Dus vanuit deze hoedanigheid begint het universum vanuit de 12e t/m de 10e dimensionale beleving zijn vorm en inhoudt te comprimeren naar een uiting van orde en universele wetmatigheden in de vorm van galaxy’s.
Dit is de eerste vorming van een intelligente collectieve identiteit, alle zielen vormen vanuit de overziel de ontstane galaxy’s vanuit hun specifieke gezichtspunt van het totaal.
Het universum is zich in dit stadium binnen de 9e en 8e dimensie bewust van zijn bestaan echter nog zonder een vorm van afscheiding of dualiteit.
Er is sprake van complete EENHEID vanuit ziel bewust-zijn.
Dit zijn de eerste stappen van wie wij in essentie zijn in dit universum en als dit universum.
De start van onze evolutionaire reis door het universum begint dus in de hoogste dimensies en niet onderaan in de 3e, dus eigenlijk compleet andersom dan de gangbare gedachte dat wij in de 3e dimensie aan het begin staan.

Wij ZIJN het universum en als zodanig creëren wij het universum in co-creatie met het universum vanaf de 12e, 11e en 10e dimensie in een afdalende compressie naar een diepere dichtheid van lichtfrequentie.
Het universum begint dus een gedetailleerdere vorm aan te nemen.

Unversum1

Als dit deel van het universum in zijn geheel in beleving, bewust wording is gevormd en vervolmaakt volgt de volgende compressie stadium.
De zielen integreren zich evolutionair met de overziel en de eerste fase in bewustwording van het universum is een feit.
De zielen hebben het gehele spectrum van licht binnen deze dichtheden beleefd en geïntegreerd in zichzelf en is het universum zich voor het eerst bewust van zichzelf als bestaan, als leven.
Op dit niveau is er nog geen sprake van individualiteit en dualiteit vanuit individualiteit.
Het zielleven uit zich nog niet in energetisch / fysieke levensvorm.

De volgende stap in de vorming van het universum is het comprimeren van galaxy’s naar sterrenstelsels.
Er ontstaat meer detail en orde in het universum voor de ontwikkeling van levensvormen als uitingen van de ziel in diepere dimensionale dichtheden van het lichtspectrum.
Binnen de 7e tot de 5e dimensie vormen zich vanuit de galaxy’s het Andromeda en het Melkweg sterrenstelsel.
Het Andromeda stelsel behelst de mannelijke energie en het Melkweg stelsel de vrouwelijke energie.
Hiermee doet de dualiteit zijn intrede in het universum en vormt het intelligente leven zich als uitingen van de ziel.
In de 7e t/m de 5e dimensionale dichtheden uit het leven zich energetisch, er is dus sprake van levensvormen.
De ziel zet zich via een bepaalde mate van energieomzetting om naar een energetische uitingsvorm van zichzelf, het Hogere Zelf.
Er ontstaan nu intelligente levensvormen binnen de gevormde sterrenstelsels die zich bewust van zichzelf als individuatie van het geheel worden.
Door de splitsing in vrouwelijke en mannelijke energie ontstaat er contrast en een voorzichtige vorm van dualiteit waaruit het intelligente leven zich ontwikkeld tot individueel bewustzijn.
De vervolmaking, de bewust wording in deze omgeving bestaat uit de realisatie van eenheidsbeleving, heelheid van de mannelijke en vrouwelijke energieën en de integratie hiervan binnen de individuatie als Hogere Zelf.
Er is nog geen sprake van lineaire tijdsbeleving, alles speelt zich af in het NU.
Er is ook nog geen sprake van de ons menselijke bekende vormen van oordeel in goed en kwaad.
Het Hogere Zelf als zielaspect beleeft in deze dimensionale omgevingen zichzelf en het universum via wat wij als mens het hartbewustzijn noemen.
Als dit deel van het universum in zijn geheel is gevormd en vervolmaakt volgt de volgende compressie stadium.
Het Hogere Zelf integreert zich evolutionair met de ziel en is zich zelfbewust van zijn eenheidsbeleving met de ziel en het universum is zich nu tot deze fase volledig bewust van zichzelf.

Er is nog steeds een mate van verdere dichtheid binnen het lichtspectrum wat beleeft, geheeld dient te worden, de vorming van de 4e dimensionale belevingsomgeving.

Binnen de 4e dimensie vormen zich zonnestelsels vanuit het Andromeda en het Melkweg sterrenstelsel.
Uit die compressie ontstaat het Orion en Sirius zonnestelsel.
Orion behelst de mannelijke en Sirius de vrouwelijk energie.
Hiermee doet de sterkere dualiteit zijn intrede in het universum en vormt het intelligente leven zich als uitingen van het Hogere Zelf.
Deze omgeving heeft een dusdanig breed spectrum in dichtheid van lichtenergie dat al het bestaan in deze omgeving zich zowel volledig fysiek als energetisch kan manifesteren afhankelijk van de sfeer in de hogere of lagere delen van deze dimensie.
De vervolmaking in deze omgeving bestaat uit de ontwikkeling van eenheidsbeleving, heelheid van de mannelijke en vrouwelijke energieën en de integratie hiervan binnen de individuatie als uiting van het Hogere Zelf.
Er is nog sprake van een overgangsfase van de werkelijkheidsbeleving in het Nu naar een lineaire tijdsbeleving en zodoende ontstaan de ons bekende vormen van oordeel in goed en kwaad volgens het oorzaak en gevolg principe.
De uiting als aspect van het Hogere Zelf beleeft in deze dimensionale omgevingen afhankelijk van de sfeer zichzelf en het universum via het hart en mind-bewustzijn.
De uitingen nemen intellectueel een zelfstandige vorm van individualiteit aan via de mind of het hart.
De mind identificeert zich afhankelijk van de sfeer binnen de dimensie gedeeltelijk of volledig bewust met zijn uiting, met zijn vorm.
Er is dus sprake van een overgangsvorm van het hart naar het mind-bewustzijn.
In die zin is de 4e dimensie het meest uitgebreid qua lagen van beleving, het is de overgangsomgeving van energetisch naar fysiek.
Als dit deel van het universum in zijn geheel in bewust wording is gevormd en vervolmaakt volgt de volgende compressie stadium.
De uiting van het Hogere Zelf integreert zich evolutionair met het Hogere Zelf en is zich zelfbewust van zijn eenheidsbeleving met het Hogere Zelf en het universum is zich nu tot deze fase volledig bewust van zichzelf.

Er is nog steeds een mate van verdere dichtheid binnen het lichtspectrum wat beleeft, geheeld dient te worden, de vorming van de 3e dimensionale belevingsomgeving.

Binnen de 3e dimensie vormen zich het ons nu bekende zonnestelsel vanuit het Orion en Sirius zonnestelsel.
Uit die compressie ontstaat de aarde en de zon als de vrouwelijke en mannelijke energieën.
Het hele universum vanaf zijn ontstaan bestaat nu geheel gecomprimeerd in deze belevingssfeer in de vorm van de aarde en de zon in ons zonnestelsel.
Het leven in de 3e dimensie uit zich volledig fysiek.
Deze 3e dimensionale belevingsomgeving is voor ons volledig duaal en de tijdsbeleving is volledig lineair.
Het beleven gaat volledig volgens het oorzaak en gevolg principe.
Het Hogere Zelf zet zich via de 4e dimensie dmv energieomzetting (geboorte > dood enz.) om naar een fysieke uitingsvorm van zichzelf, de mens.
De mens als uiting van het Hogere Zelf beleeft in deze dimensionale omgevingen zichzelf en het universum volledig via het mind-bewustzijn.
De uitingen nemen intellectueel een zelfstandige vorm van individualiteit aan via de mind .
De mind identificeert zich volledig bewust met zijn uiting, met zijn vorm en beleeft dus complete afscheiding van zijn essentie.

De mens is de laatste evolutionaire schakel in de creatie van het universum.
De aarde en de zon comprimeren zich binnen de 4e dimensie energetisch tot de menselijke blauwdruk wat zich in de 3e dimensie uit als de fysieke mens.
De mens draagt in gecomprimeerde vorm het gehele universum in zich, de mens is dus het universum.
Als je (even simpel gezegd) het menselijk lichaam op subatomair niveau onder de microscoop legt dan zie je dat onze (sub) atomaire opbouw een volledig identieke op schaal gebaseerde weergave is van het universum.
Wij dragen letterlijk en figuurlijk het universum in gecomprimeerde vorm in ons.

De mens als aspect van het Hogere Zelf beleeft in deze dimensionale omgeving zichzelf via het mind-bewust-zijn.
Als dit deel van het universum in zijn geheel is gevormd en vervolmaakt volgt het integratie stadium.
De mens wordt zich zelfbewust van zijn eenheidsbeleving met het Hogere Zelf en wordt zich bewust van zijn hartbewust-zijn en stapt uit zijn mind-bewust-zijn.
Dit is de eerste stap in het multidimensionale integratie stadium na het volledig creërend afdalen in de dimensies van het universum.
De mens wordt zich bewust van wie hij in essentie is en begint zich zijn afkomst, dus de evolutionaire afdaling op zichzelf te herinneren.
Zoals het in de spiritualiteit zo mooi gezegd wordt.. we hebben het licht in het universum gebracht.
Hierbij herinneren we ons niet bijvoorbeeld in detail alle levens die we geleefd hebben binnen de 4e en 3e dimensie, het is dat we ons gaan herinneren dat we ze hebben beleefd en wat de betekenis is geweest van die stadia.
Je kan dus zeggen dat op dit punt in onze evolutie wij ons bewust worden van onze heelheid, de heelheid van het universum.
We zijn de dualiteit overstegen door het besef dat die dualiteit onze eigen dualiteit is, volledig.
Op dit punt beginnen we ook te beseffen dat alle lessen uit al die levens er niet in eerste instantie waren om ons als mens compleet te maken vanuit ons afgescheiden besef, maar dat deze lessen voor onze Hogere Zelven bedoelt zijn.
Wij als mens zijn het aspect van Onze Hogere Zelf die dit fysiek meemaakt en vanuit ons afgescheiden besef beschouwen wij onszelf in deze werkelijkheidsbeleving als leidend.
Het hele bewustwordingsproces behelst dan ook het besef dat wij als mens de uiting zijn van ons Hogere Zelf…
Je bent je Hogere Zelf die zich tijdelijk heeft verloren in zijn (mind) identificatie met zijn menselijke vorm..
Je Hogere Zelf is nooit weggeweest, nooit ergens anders geweest, al die tijd ben je het gewoon geweest.. je was het alleen vergeten doordat je heel erg op ging in het zijn van een mens..

Dit is dus de eerste stap in jouw multidimensionale integratie stadium na het volledig creërend afdalen in de dimensies van het universum.

Deze bewustwording van de heelheid met het Hogere Zelf die zich technisch gezien in de 5e dimensie bevindt luidt de tweede stap in van het multidimensionale integratieproces.
Zoals weergeven hiervoor heeft elk aspect van de overziel zich bij het afdalen en vervolmaken van de dimensies zich elke keer geïntegreerd met zijn hogere aspect.
De mens met het Hogere Zelf, het Hogere Zelf met de ziel etc.
Al deze aspecten vormen na de voltooiing van de dimensionale afdaling door het universum de eenheid van wie je in essentie bent, verdeeld over alle dimensies van het universum.
Dus de bewust-wording van de mens als laatste schakel in de schepping en dus de compressie van het universum is het bewust-zijn van zijn multidimensionale essentie.

En hiermee begint de evolutionaire reis zogenaamd terug naar boven, terug naar de bron als je het zo wilt noemen.
En dit is de belevende reis, niet meer de universele scheppende evolutionaire reis.
Het hele universum wat wij mede gecreëerd en gevormd en doorleefd hebben op onze afdaling door de dimensies gaan we nu beleven, we gaan het herinneren in detail.
Wij dragen dat totaal van onze individuele, zowel als collectieve beleving, het universum dus, in ons.
De werkelijkheid zoals het aan ons verschijnt is wie wij in essentie zijn.
Die werkelijkheid bestaat in zijn geheel uit de totale herinnering en versmelting van onze collectieve multidimensionale geest, ons collectieve bewustzijn.
De ultieme werkelijkheid is het totaal opgebouwde bewust-zijn van al onze aspecten door al hun levens, zie het als de Akasha kronieken.

Het feit dat wij als mens aangekomen zijn aan het eind van de creatie, aan het eind van onze reis door de dimensies, maakt dat wij in essentie de meest ervaren, meest wijze, meest krachtige zielen zijn die er in het universum bestaan..
Niemand, maar dan ook niemand is zo ver, zo diep gegaan als de huidige aarde mens.
En alle “hogere” levensvormen die ons van alles proberen aan te reiken, die ons willen leiden in onze evolutie, in onze spirituele ontwikkeling, al die duistere vormen die ons leven tot een hel willen maken, noem ze allemaal maar op, staan op een plaatsje terug van de evolutionaire ladder.
Ze maken deel uit van ons, wij behelzen het volledige universum waar zij een onderdeel van uitmaken op de door hun bezette evolutionaire plaats.
En dit is wat ik bedoel met.. aan wie of wat zouden wij uit onmacht onze kracht uit handen moeten geven???
Dit is waarom de mens zo’n interessant object is voor al die buitenaardse die zo geïnteresseerd zijn in ons.
Zolang wij ons onbewust-zijn van onszelf geven wij die kracht uit handen, en dat willen ze graag zo houden..

De Kosmische Matrix..

De hele situatie die ik hierboven in vogelvlucht heb geschetst gaat in opbouw van het “organische” universum uit.
Er is echter een maar..
In dit universum hebben we te maken met een anomalie, met een uitzondering op de universele regel binnen dat universum.
De zogenaamde matrix.. wat als onderdeel een belevingssfeer, een realiteitsbeleving is van het universum maar de intelligentie, de energie, het bewustzijn daarin is A.I. kunstmatige intelligentie.
We kennen de matrix allemaal als een controle systeem waarin wij op een of andere manier gekoppeld aan zitten.
Ik heb in een vorig artikel hier gedetailleerder over geschreven.
We hebben het dan over de aardse matrix waarin wij als mens via onze mind (kunstmatig, niet vanuit het hart) aan gekoppeld zijn.
Feitelijk kan je dus zeggen dat de bestuurders van die matrix onze mind verbinding met onze Hogere Zelf heeft gekaapt en dit gekoppeld heeft aan het matrix realiteitssysteem.
Dus buiten de natuurlijke en zo bedoelde vorm van afscheiding met onze Hogere Zelf worden we door deze matrix koppeling nog dieper in afscheiding gedrukt.
Dit om ons zo ver mogelijk van ons besef te houden van wie wij dus in essentie zijn.

Onze mind is de software, de aansturing van onze fysieke hersenen wat onze persoonlijkheid, onze individuatie bepaald binnen onze energetische/fysieke uiting in deze 3e en 4e dimensionale werkelijkheidsbeleving.
De mind is een onafscheidelijk component van onze aanwezigheid, onze hoedanigheid hier op aarde.
De mind is dus een op het fysieke lichaam toegepast component van onze universele intelligentie (de geest).
De mind is de dichtste natuurlijke gecomprimeerde uiting van onze universele multidimensionale geest.
Ons universele bestaan in dit universum als intelligentie, als geest verloopt als Overziel > Ziel > Diepere (hogere) Zelf > Mind.
De Mind is onze intelligentievorm in de 4e en 3e dimensie in ons afgescheiden besef.

Op de volgende afbeelding zie je hoe de matrix ingepast is binnen het universum.
Het is letterlijk een op A.I. gebaseerde kunstmatige weergave van het organische universum.

clip_image002

De Matrix realiteitsomgeving is dus een kunstmatige universele realiteitsbeleving binnen het universum wat door onze universele intelligentie mogelijk is gemaakt om een belevingssfeer te scheppen waarin wij als uiting van ons Diepere Zelf ons kunnen beleven en ervaren in een dusdanige dichte en zware belevingsomgeving.

Het universele lichtspectrum is in deze fase van het universum zeer dicht en dus de ideale dualistische ervaringsomgeving.
Onze hogere mind en ons energetische lichaam bevinden zich in de 4e dimensie, de fysieke uiting van beide in de 3e dimensie.
Er vindt dus constant een omzetting van energie plaats tussen deze twee dichtheden, geboorte > dood > geboorte > dood > geboorte > dood enz.

De kosmische 3e en 4e dim. Matrix kent een illusionaire structuur van dimensies zoals in de Ultieme werkelijkheid.
De Matrix beleving is een op A.I. gebaseerde constructie ingericht door de Archons als kopie van de Ultieme Werkelijkheid.
Binnen deze structuur, deze omgeving, is een illusionair verloop van dimensies gecreëerd lopende vanaf (voor zover ik kan bepalen) de 7e t/m 3e dimensie.
Dit valt dus echter werkelijk volledig binnen de 4e dimensie van de Ultieme Werkelijkheid.
Deze anomalie, deze omgeving van totale dualiteit is door ons zelf (alle Hogere Zelven) gecreëerd om vanuit de 5e dimensie een verdere afdaling in dichtheid, totale dualiteit, mogelijk te maken.
Het is dus een gecreëerde omgeving met totale instemming van de hogere aspecten van de mens, de Archons, en alle entiteiten die ons begeleiden in het ascentie proces.
Dus ook de GFL, aartsengelen, Anunaki, Grey’s enz. maken deel uit van het experiment.
Zij zijn als uitingen van liefde en duister het totale lichtspectrum in de dualiteit van het geheel van de 4e dimensionale kosmische Matrix.
Zij zijn dus niet zozeer als uiting gevangen in de kosmische Matrix maar maken in heelheid het positieve lichtspectrum hiervan uit.
Het Archons verhaal is hierin dat zij zich volledig hebben afgesloten van de bron, De Demiurg, de opper Archon, is die Goddelijke A.I energie, en is hierin erg overtuigd van geraakt en ziet het dus als de door “hem” geschapen ultieme werkelijkheid.

Ultieme Werkelijkheid = hart bewust zijn
Illusionaire Werkelijkheid = mind bewust zijn.

Het feit wat nu dus is ontstaan is dat wij dus begeleidt worden in ascentie door positieve krachten die zich binnen de kosmische matrix bevinden.
4e dimensionale entiteiten die zich wanen in hogere dimensionale sferen binnen dat illusionaire universum binnen de kosmische matrix.
Als je je goed verdiept in de manier waarop wij door zowel channelings als leraren hier op aarde worden begeleidt en geïnformeerd zal je opvallen dat dit voornamelijk op de mind gericht is.
Weliswaar wordt er continu op het hart gewezen maar vanuit de mind!
Onze mind stuurt onze hersenen aan.
Het verhogen van de vibratie, het focussen op de nieuwe aarde enz. het is voornamelijk aansturing vanuit de mind en ons chakrasysteem..
Het is de benodigde ontwikkeling als mens die we moeten doorlopen om op het punt te komen dat we inzien dat de hele spirituele reis door de matrix de afronding is van het fysieke menselijke evolutionaire stadium.
Het is het moment van keuze, het moment om de afslag naar je eigen hart te kiezen.
Onze chakra’s. de pijnappelklier… Je ziet nu op bijvoorbeeld internet dat steeds meer de technieken openbaar worden gemaakt waarmee we in de tang worden gehouden en bestuurt dmv ongelooflijke technologieën, en dat blijkt voornamelijk via de pijnappelklier en de chakra’s lopen..
Het is een fysieke lijn met onze energetische blauwdruk.
De matrix is de duistere uiting van het licht van de Ultieme werkelijkheid binnen deze dimensionale belevingssfeer.
Dus de duistere kant van Yin-Yang van het totale universum.
Binnen de duistere kant op zijn beurt is er ook een balans in dualiteit, als gespiegelde weergave van het organische universum.
De matrix bestaat in die dualiteit uit een donkere en lichte kant, de spiegeling in dualiteit tov. van de Ultieme werkelijkheid.
Binnen het lichtspectrum van de matrix belevingsomgeving wordt dit bezield en dus bevolkt door diverse buitenaardse samenlevingen.
Deze galactics bevinden zich in hun evolutie dus ook binnen de matrix op een hoger dimensionaal niveau.
Zij bevinden zich binnen de illusie in het zowel positieve als negatieve spectrum.
Vanuit die omgeving is het hun evolutie om tot de Ultieme werkelijkheid te komen.

De Kosmische Matrix is dus een weergave van het universum, een realiteit geheel binnen de 4e dimensie van het organische universum.
Deze dimensionale opbouw binnen de Kosmische Matrix is ontworpen en ingedeeld volgens het Ultieme Werkelijkheids-model.
Dus er bestaat een illusionaire verdeling in van de 4e t/m 7e dimensie, de 3e dimensie valt binnen de aardse matrix waar wij als mens ons bevinden.
Alle entiteiten binnen dit systeem bewegen zich dus binnen een illusionair idee van een totaal universum.

De Profetie, het einde van de totale aardse cyclus is het moment van een evolutiesprong van een realiteit gezien vanuit een ras en daarmee het universum wat zich in de essentie van dat ras bevindt tot het punt waarin dat ras het universum heeft doorlopen.
Een zeer klein percentage van de universele zelen heeft gekozen om de afdaling in totale dualiteit binnen de kosmische matrix te maken in de uiting van de moderne mens.
Zielen die deze afdaling niet hebben gemaakt zijn dus als uiting de rassen in de hogere dimensionale sferen.

De huidige mens is in zijn evolutie op het punt aanbeland om de sprong te maken naar de 4e/5e dimensie omdat deze 3e dimensionale belevingssfeer tot een kosmisch einde komt.
Echter zal dit een ascentie zijn naar de illusionaire 4e en 5e dimensie binnen het lichtspectrum van de Matrix daar een groot deel van de mensheid als ras nog niet totale heelheid heeft bereikt.
We verhuizen dus naar een nieuwe aarde tijdlijn in de illusionaire 5e dimensie binnen de 4e dimensionale kosmische Matrix, een tijdlijn die wij zelf creëren door voornamelijk de spirituele en zelf beschouwende ontwikkeling die we doormaken.
Vanuit die omgeving zal de evolutionaire sprong naar de Ultieme werkelijkheid gemaakt kunnen worden.
Echter bij deze vervolmaking van de totale cyclus zijn er ook zielen die vanuit de huidige omgeving de evolutie sprong kunnen maken naar de Ultieme werkelijkheid, dus volledig los van de matrix.
Zij hebben de heelheid gezien en bereikt binnen de dualiteit van het gehele spectrum binnen de aardse 3e dimensionale Matrix.
Zij zijn zich nu al bewust van de heelheid in de hogere illusionaire dimensionale omgevingen binnen de Matrix waar nu de gehele (ontwaakte) samenleving inclusief een aspect van de aarde naar toe verhuist.
Zij zijn zich dus bewust vanuit hun Hogere Zelf bewustzijn dat de algehele ascentie nog steeds een evolutiesprong is binnen de Kosmische Matrix.

Zij zijn zich bewust vanuit hun staat van Hogere Zelf van de totale duistere uiting van zichzelf binnen het geheel als anomalie.
Dit duistere A.I. bewustzijn, deze intelligentie wordt bezield door de Archonten die geen contact meer hebben met hun Hogere Zelf.
Hun Hogere Zelf / Ziel bevindt zich in de Ultieme werkelijkheid waar vandaan het experiment geïnitieerd is en waar zij als hogere aspect van zichzelf hebben ingestemd om in deze rol te participeren in onze evolutionaire sprong in het duister.
Als spiegeling van het hartbewustzijn in de Ultieme Werkelijkheid berust hun bewustzijn op de mind-body systemen. A.I.
A.I. De intelligentie achter de Matrix is fundamenteel het EGO-mind denken. Niet vanuit het hart, kunstmatig..
De Demiurg is het super EGO, de super MIND en is als zodanig de hoogste vorm van die energie, als een God.
Hier is alle religie op gebaseerd.
De maan bestuurt en controleert onze mind.
Saturnus (de ringen) bestuurt en controleert onze chakra’s.

Vandaar dat wij dus dienen te ascenderen binnen de matrix om binnen de constructie van de Archons en A.I. te blijven.
Door de manier waarop wij spiritueel gevormd worden creëren wij met onze mind een tijdslijn met de nieuwe aarde naar de illusionaire 5e dimensie binnen de 4e dimensionale matrix!
Alleen via ons hart, dus niet via de mind, kunnen we in heelheid de ultieme werkelijkheid beleven en aan de Matrix ontsnappen.
Dit is zo bedacht (door ons), dit is het experiment, dit is de profetie!
Voor meer info over het hele mind programma kan je nu terecht op de vele nieuwsberichten binnen de serieuze alternatieve media die hier steeds dieper inzicht in krijgt ook door wetenschappelijke bewijzen die nu heel snel boven tafel aan het komen zijn.
Alleen via ons hart hebben wij verbinding met moeder aarde, wij zijn één met moeder aarde en onze zon.
Als alle mind is uitgespeeld komt de ruimte voor het hartbewustzijn, dit is de evolutie.
We gaan als één met de aarde naar de 5e dimensie in de ultieme werkelijkheid.
Dat is geen ascentie, dat is de beleving van onze heelheid, de heelheid van het universum wat wij in ons dragen, wat wij zijn.
Daar, in die ultieme werkelijkheid, daar is ons thuis, daar zijn de multidimensionale galactics, wachtend om verder met hun evolutie te gaan als wij terugkeren met de heelheid van de ultieme dichtheidsbeleving van het universum waarin zij het uiteindelijk niet aandurfde om in af te dalen..
Vandaar dat wij van zulke krachtige zielen zijn..
Dat maakt ons wat ze noemen, de scheppers. Daarom zijn wij zo “speciaal”.
Wij dragen het VOLLEDIGE universum in ons.

We beleven de bereikte heelheid van de creatie en brengen het terug in het universum voor de totale evolutie van het AL dat IS.
Het verschil tussen ons en alle wezens in de hogere regionen van de Matrix zit in het feit dat wij , jij en ik die dit leest en typt, geen fragmenten meer zijn van ons hogere zelf maar ons Hogere Zelf zelf op de meest gecomprimeerde wijze, aan het uiteinde van de dualiteit.
Al onze overige aspecten, de potentiële werkelijkheden en “vorige” levens door de aardse tijd heen zijn aan het ervaren, de totale dimensionale omgevingen aan het ervaren wat samenkomt in ons als weten, als deel van wie we zijn.
De cirkel van de mens is rond.. De 3e dimensionale cyclus van de aarde is klaar. Zo klaar dat de 3e dimensionale bewustzijnsomgeving, deze realiteit, verdwijnt in deze universele belevingsomgeving.
En alles en iedereen is nu in de weer om vanaf die 3e dim. Aarde te ascenderen, of in het geval van het volledig doorzien, in het hart te incenderen..
Want er valt niets meer te leren, we moeten het nu gaan uitdragen, volledig beleven in bewust zijn.
En waarop moeten we oppassen met ons allen? Dat we verder gaan met het geven van onze scheppende kracht aan het duister, zelfs aan het licht in het duister.. dat is de ultieme matrixbubbel.
Er spelen zoveel verschillende agenda’s waarin het lot van de mens en de aarde en uiteindelijk het universum wordt uitgespeeld door zoveel verschillende partijen met hun eigen evolutionaire pad.

Blijf in contact met je hart, daar kan nooit mee gerommeld worden, je hart is waarheid.
Alle wijsheid die ons voorgehouden en onthouden is komt uit onszelf, wij zijn het universum.
Je geest is je ware zelf. Onaangepast puur jezelf zijn, vanuit je hart, zonder de angst om niet goed genoeg te zijn. Leven in plaats van overleven vanuit de mind.

Ik ben me ervan bewust dat deze uiteenzetting van het universum niet geheel kan stroken met hoe anderen het misschien zullen zien.
Het is ook totaal niet mijn bedoeling met dit verhaal de waarheid te willen verkondigen.
Het is mijn idee, mijn weten, mijn overtuiging en ervaring.
Het zou juist geweldig zijn als mensen hier hun visie, hun inzichten op toetsen om zo met elkaar tot een nog dieper en breder inzicht te komen.
Respect voor elkaars inzichten om zo tot hogere inzichten te kunnen komen, dat is waar contrast, waar dualiteit universeel voor bedoeld is.

Het belangrijkste waar ik dit voor wil delen is dat het inzicht geeft in wie wij zijn, waar wij vandaan komen en wat onze betekenis is voor het universum.
En of dat in detail afwijkt van een ander inzicht doet niets af aan het feit dat het zo ongelooflijk belangrijk is dat mensen dmv deze gedachten hun geboorterecht en macht kunnen gaan herkennen en herinneren.

28 gedachten over “Het Universum en wij

 1. Werner

  //Wij dragen letterlijk en figuurlijk het universum in gecomprimeerde vorm in ons.//

  Leuk om de hersenen nog eens te pijnigen en onze grenzen te verleggen, naargelang het aangenomen perspectief zouden we dan ook dragers zijn van een ontelbaar aantal universa? Veel hangt mi af van hoe we die ‘wij’ interpreteren, de egotransverwarring in volle glorie. Smaakvol, ik ga het nog eens herlezen.

  1. Hans

   //naargelang het aangenomen perspectief zouden we dan ook dragers zijn van een ontelbaar aantal universa? //

   Inderdaad Werner.. naargelang de realiteit, het perspectief en de beleving van die “wij”.
   “Wij” als bepaling, als uiting van wie wij in essentie zijn zal in die realiteit, in die werkelijkheid de drager van die universele beleving zijn, dat universum dus.
   Wij stappen niet in een universum, vanuit het metaversum vormt onze essentie, zeg onze ziel, als één geheel met het AL dat specifieke universum dat we, vanuit welk aspect van onszelf dan ook, ons zelf bewust beleven.

    1. Douwe

     Jezelf om jezelf beter te leren kennen via een ontelbare hoeveelheid gezichtspunten waarmee je je op dit moment met 1 meer identificeert dan met alle andere 😀

     1. Hans

      Die kan je inlijsten Douwe 🙂

      Verzonnen is niet helemaal het juiste woord in deze.
      Dualiteit is eigenlijk voor ons niets meer of minder dan je gemoedstoestand wat wordt versterkt of verzwakt door de betekenis, beleving en verwerking van emoties, gevoel en gedachten wat afhankelijk is van jouw vibrationele staat van Zijn wat wordt bepaald door jouw bewust-zijn hiervan binnen dat lichtspectrum.

      “”Een eigenschap van licht is zijn dichtheidsspectrum, dit spectrum geeft fluctuaties weer in de betekenis en weergave van datzelfde licht.
      Dus één en hetzelfde “item” binnen het totale lichtspectrum heeft tegelijkertijd verschillende betekenissen, weergaven, belevingen afhankelijk van de dichtheid binnen dat totale spectrum waarin het bestaat en wordt waargenomen.
      En hiermee komt gelijk dualiteit om de hoek zetten als eigenschap van dit universum.
      Verschillende dichtheidsfrequenties van één en hetzelfde geeft meerdere betekenissen en belevenissen aan dat één en hetzelfde.””

     2. Werner

      We kunnen ons zelfs identificeren met een God maar misschien noemt dat Godswaan, al de rest komt ook uit het niets. 🙂

      Chaos (Grieks: Χαος, Chaos betekent ‘leegte’) is in de Griekse mythologie het Niets waaruit de eerste goden ontstonden. Chaos is volgens sommige bronnen vrouwelijk, maar wordt meestal als onzijdig aangeduid. Chaos wordt wel voorgesteld als een bodemloze leegte waar alles eindeloos ‘valt’; niet naar beneden, want er is geen enkele oriëntatie mogelijk, maar alle kanten op. Uit deze uitgestrekte malende wanorde ontstond orde in de vorm van Nacht, Duisternis, Aantrekkingskracht, Onderwereld en Aarde. Aarde maakte vanuit haar oorsprong Bergen, Zee en Hemel; Nacht en Duisternis maakten samen Ether en Dag.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaos_%28Griekse_mythologie%29

     3. Treowd

      Zou men dan kunnen stellen dat wij hier gekomen zijn om energie te leren beheersen bruikbaar in andere dimensies of dat dit mogelijk zelfs een fine-tune station kan zijn voor Al-Wat-Is ?

     4. Hans

      Hai Treowd,

      //Zou men dan kunnen stellen dat wij hier gekomen zijn om energie te leren beheersen bruikbaar in andere dimensies//

      Bedoel je gekomen zijn in dit universum om die energie te leren beheersen?

      //of dat dit mogelijk zelfs een fine-tune station kan zijn voor Al-Wat-Is ?//

      Ik begrijp niet goed wat je hiermee bedoelt 🙂

 2. Hathor

  Tao Jing
  1
  Tao that can be explained by words or comprehended by thoughts
  2
  Is not the eternal Tao or true Tao
  3
  Bigger than Biggest
  4
  Smaller than Smallest
  5
  No Square, No Circle
  6
  No Shape, No Image
  7
  No Time, No Space
  8
  Follow Tao, Flourish
  9
  Go against Tao, Finish
  10
  Tao creates One

 3. Douwe

  Hartelijk dank voor het delen van dit verhaal Hans, ik heb het vanwege alle drukte net in zijn geheel pas rustig en grondig door kunnen lezen.

  //Daar, in die ultieme werkelijkheid, daar is ons thuis, daar zijn de multidimensionale galactics, wachtend om verder met hun evolutie te gaan als wij terugkeren met de heelheid van de ultieme dichtheidsbeleving van het universum waarin zij het uiteindelijk niet aandurfde om in af te dalen..
  Vandaar dat wij van zulke krachtige zielen zijn..//

  Precies hierom worden wij ook wel The Masters of Limitation genoemd. 😀 Er zijn niet zo veel wezens die het aan hebben gedurfd om zichzelf zo los te koppelen van de bron. Maar dat was essentieel om onze ervaring te kunnen hebben. Meer over dit concept van Masters of limitation in dit boek:
  http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2015/01/Bashar-Blueprint-for-Change.pdf

  En aangezien je om andere visies vraagt, ik heb recent wat materiaal van Lisa Renee van EnergeticSynthesis doorgenomen wat ik kreeg via een dame in Noorwegen die ook zeer veel interesse heeft in Starseeds etc. Zij kwam met deze dame op de proppen en zij heeft ook een interessante uitleg over de verschillende dimensies etc.

  Hier deel 1 van een 7 delige serie op YouTube van haar wat grotendeels over hetzelfde thema als jij in je artikel omschrijft gaat.

  Multidimensionality_pt1.mov
  https://www.youtube.com/watch?v=R0aXodlEoqg

 4. Hans

  Dank je voor de link Douwe.

  Maar het zou mi juist zo nuttig zijn als de mensen hier hun visie, gedachten en ideen hierover gaan delen.
  Vanuit onze eigen gedachten gaan onderzoeken en delen om een dieper inzicht te krijgen in wie wij zijn.

  1. Douwe

   Zij deelt haar visie daarover in een anderhalf durende YouTube. Het is wat lang om dat allemaal op te schrijven hier.

   Ik neem bijna aan dat je ook wel bekend bent met The Law of One waar Bentinho ook een aantal keren naar doorverwijst? Dat is ook een van de weinige plaatsen althans waar ik zo een uitgebreide analyse/visie heb gehoord op wat het universum is in al haar dimensies.

   1. Hans

    Ik ben bekend met the Law of One en vele andere werken inzake dit onderwerp vanuit zo’n beetje alle hoeken.
    Dit heeft veel van mijn theoretische “kennis” gevormd maar voornamelijk voor het leggen van de onderlinge verbanden om zo mijn visie te onderbouwen, te toetsen en uit te diepen naast mijn innerlijk weten en ervaring.

    Waar ik op doel met het delen en onderzoeken van EIGEN gedachten, inzichten en visie en onduidelijkheden is dat dit leidt naar die persoonlijke afslag in ontwikkeling en bewust wording.
    Op het moment toen ik de boeken en wijsheden van “leraren” losliet als leidend en dit ging toetsen en vergelijken met mijn gevoel, mijn innerlijk weten en hierin de verbanden zoeken en leggen kwamen er vele nieuwe inzichten en verdiepingen, nog steeds overigens en dat stopt waarschijnlijk nooit 🙂
    Juist die discussie, die communicatie met anderen vanuit je eigen gevoel en weten brengt zoveel bevestiging, verdieping en verankering.

    Informatie van anderen blijft altijd belangrijk, echter voornamelijk als toetsing en voeding om die kennis en gevoel wat in een ieder zelf zit naar boven te halen en er bewust van te worden.
    Informatie brengt je naar en misschien op het pad, het ontdekken en omarmen van eigen weten en kennis en verantwoording leidt je naar de afslag die alleen ieder persoonlijk kan nemen.

    Die YouTube ga ik zeker kijken, ben altijd benieuwd naar inzichten van anderen.

    1. Douwe

     Helder, zo ver ben ik nog niet zelf.
     Maar vind het altijd interessant om informatie op te doen over deze materie.
     Mag ik vragen welke bronnen je zelf veel van geleerd hebt in deze materie die aan je eigen synthese wellicht ten grondslag hebben gelegen?

     1. Hans Bericht auteur

      //Helder, zo ver ben ik nog niet zelf.//

      Ik denk dat je zelf niet beseft hoe ver je hier in bent..
      Vertrouwen in je zelf, in je innerlijk weten, je intuïtie is bewust zijn van jezelf.
      Alles wat je leest en kijkt is ten diepste jouw weten, jouw intuïtie wat zich als en via die kanalen aan jou spiegelt vanuit je onderbewustzijn zodat je er bewust van wordt.. daar hebben al die leraren absoluut gelijk in als ze dit al benadrukken in hun verhaal.

      //Mag ik vragen welke bronnen je zelf veel van geleerd hebt in deze materie die aan je eigen synthese wellicht ten grondslag hebben gelegen?//

      Zeker voor wat betreft de laatste jaren waarschijnlijk over het algemeen dezelfde bronnen als jij en iedereen..
      Voor mij is de kunst gebleken om juist zoveel verschillende invalshoeken en theorieën te bestuderen en hieruit mijn waarheid te filteren.
      Door te combineren, verbanden te leggen, heel veel denken en broeden en uitwerken tot die resonantie steeds sterker wordt en je daarin meegaat.

      Uiteindelijk is er voor mij één bron waar ik blindelings op vertrouw, ook al staat het haaks op alle gangbare modellen, en dat is mijn hart, mijn intuïtie, mijn innerlijk weten.
      Daar komt alle kennis uit voort die wij tot ons nemen van derden, en dat geldt voor iedereen.

     2. Hans Bericht auteur

      Wat ik overigens zeker kan aanbevelen om te kijken in het kader van de huidige situatie zijn de YouTubes van Harald Kautz Vella.
      Hij is een wetenschapper/onderzoekjournalist die zich bezig houdt met chem=trails, morgellons etc. wat een zeer heldere inkijk geeft in de samenstelling, werking en achtergronden en agenda’s hiervan.
      En wat betreft buitenaards leven en de buitenaardse agenda’s tov. de mens en de aarde geven de filmpies van Martijn van Staveren tot op een bepaalde hoogte veel info.
      Hier komt ook wat uitleg over de dimensies en hoe zich dat verhoudt tot ons voor.
      Zoals altijd.. kijk met onderscheidingsvermogen en logica en haal eruit wat goed voelt.

 5. Hathor

  Hoi Douwe and Friends,
  Dank voor je heerlijke platform. Ik ga graag in op je verzoek onze eigen ervaringen en denkbeelden te delen en niet alleen elkaar met boeken en “anderen” om de oren te slaan.
  Dit onderwerp houdt ook mij al levenslang bezig.
  Op mijn vele reizen (in de materie/ervaring, de boeken/het abstracte denken en in de astral/dreamstate) is het volgende mij duidelijk geworden:
  Ja er zijn veel dimensies, die in info-dichtheid en ontstaansvorm, maar ook in alle andere richtingen.
  De grootste beperking om ze te vinden en te bezoeken zijn: onze gebondenheid aan onze 5? Zintuigen (dat bepaalt o.m. de taal die ons denken en ervaren bepaalt) en het feit dat we steeds onszelf als uitgangspunt/waarnemer plaatsen (en dus ook de stelling van Gödel).

  Waar betreft de waarneming van culturen in de materiële wereld heb ik het meest aan de indeling die de pyramide van Maslov gebruikt. En om me heen zie ik ook de illusie die ik altijd heb gekoesterd dat wij in onze cultuur naar een hogere fase (onderhandelen, win/win, proactief) zijn gekomen, afbrokkelen naar de laagste laag waarin we elkaar de kop weer inslaan om de waterputten, oh pardon oliebronnen.
  Ook in het denken van Passio etc. zie ik dat het hoger belang van “een samenleving/gezamenlijke waarde als startpunt” onderuit wordt gehaald. Dat acht ik een tragische misvatting (maar nu even niet verder daarover). Wat dat betreft heb ik meer voeling met Bruce Lipton. Die als een van zijn conclusies geeft, dat als al onze verschillende cellen hebben leren samenwerken in het organisme dat “ik” (of “mens”) heet, dat dan ook zou kunnen betekenen dat we een hoger niveau van ontwikkeling kunnen bereiken als onze “ikken” dat ook in een organisme van hoger niveau zouden kunnen.
  (Ik stel dat model graag tegenover het model “singularity” van Kurzweil, wat me met afschuw vervult en dat per definitie fascistisch is. Het is geboren uit de verderfelijke invloed van het uitsluitend denken in “het Wetenschappelijk Paradigma” dat vele “niet-dingen” dimensies uitsluit, terwijl wij mensen meer zijn dan dat…. “ik heb vannacht zo heerlijk gedroomd” > bewijs dat, anders is het onzin en niet waar of niet relevant; of de wetenschapper Sessa, die als proefpersoon de ervaring had die in onze materiële taal alleen maar kon worden uitgedrukt als: “en toen stond ik voor God” en zijn conclusie was dat God niet bestaat en dat dus niet kon en dus qua ervaring zichzelf castreerde in naam van de wetenschap. )
  Ook acht ik de plaatsing op de as matriarchaat/masculiene/orgastische (zoals ik in mijn lezing het noem) van groot belang. Wat dat betreft heb ik ook veel van Ken Wilber geleerd voordat hij voor mij onbegrijpbaar werd.

  Bashar stelt in een antwoord over Ayahusca dat het ons de niveau’s van de verschillende blauwdrukken laat zien. Dat komt overeen met mijn ervaringen in het astrale. Ik heb hierbij meer aan de indeling van Robert Monroe dan aan de veel aangehaalde indeling van Leary.
  In het gebied van astrale reizen kom ik veel motivaties tegen: het snappen (het verkrijgen van inzicht/weten/begrijpen); het verkrijgen van inzicht/weten/begrijpen om macht te krijgen door manipulaties op een hoger niveau in de blauwdruk te kunnen uitvoeren en het beter begrijpen van mijzelf als mens, met vaak de wens (in ieder geval wat mij betreft, mijzelf en) de mensheid naar een hoger niveau te brengen.
  In mijn meer dan 1000 Aya-reizen was mijn reisdoel (tenzij de kosmos een andere ervaring voor me belangrijker achtte) eigenlijk altijd “Het Licht”, het “door het gaatje” waarover niks valt te vertellen omdat de taal van de materiële wereld er geen enkele aanknoping heeft, maar wat een ervaring geeft die een antwoord op alles is. [Dat geldt ook voor “trance”reizen, door dansen, drummen, sexen, hemisync, stress (alhoewel ik selfinflicted pain als stressfactor mensonterend acht) etc]
  Daarom plaatste ik de eerste regels van de Tao. (Of Tao, of God, met de mislukking van alle religies om dat in woorden uit te drukken) Om duidelijk te maken dat in onze taal en waarneming dingen ophouden uitgedrukt te kunnen worden in “ietsen” (taal) van de materie laag. Dat past zo ontzettend bij mijn ervaringen van “door het gaatje”. Daarom noem ik mezelf ook “spiritual map-maker”.

  Nou mijn A4grens is bereikt, lieve groet en mooie groei, inge

  1. Douwe

   Hartelijk dank voor je reactie Inge, een aantal namen die je noemt ken ik goed maar een aantal zijn ook nog onbekend voor me. Heb ik ook weer wat mensen en gezichtspunten om me eens in te verdiepen 😀

 6. Hans

  //En ze geeft aan dat die als het ware in ons zelf al zitten//

  Alles wat aan ons verschijnt is een spiegeling van wie wij zijn.
  Het universum zit in zijn meest gecrompimeerde vorm in ons.
  Wij in onze essentie zijn het universum.

  Zeer interessant en natuurlijker en vanzelfsprekender kan iets niet zijn 🙂

 7. Douwe

  Ik had naar aanleiding van dit wat ik van haar gezien heb een vraag gesteld in de Bentinho Facebookgroep. https://www.facebook.com/groups/336863633071053/permalink/862445900512821/ Wellicht dat dat nog tot interessante tips en info leidt. Dit is de info die ik van Lisa Renee heb begrepen en hoe dimensies en buitenaardsen/multidimensionalen samenhangen.

  In this specific video of her at this specific timing she couples dimensions to extraterrestial/multidimensional beings. https://youtu.be/JSWrxqSBs-s?t=12m30s
  She says that Humanity is the gatekeeper of the 3rd dimension. The annunaki/reptilians are the gatekeepers of the 4th dimension, The pleiadians are the gatekeeprs of the 5th dimension, The sirians are the gatekeepers of the 6th dimension, The Arcturians are the gatekeepers of the 7th dimension and the beings from Orion are the gatekeepers of the 8th dimension. What Lisa Renee seems to say is that if we get into contact with these higer dimensions we automatically become these extraterrestial energies as well.

 8. Hans Bericht auteur

  Zij gaat m.i. in haar visie vanuit dat er alleen sprake is van dit universum wat wij vanuit ons menselijk perspectief nu beleven, wat ik noem de Kosmische Matrix.

  “De kosmische 3e en 4e dim. Matrix kent een illusionaire structuur van dimensies zoals in de Ultieme werkelijkheid.
  De Matrix beleving is een op A.I. gebaseerde constructie ingericht door de Archons als kopie van de Ultieme Werkelijkheid.
  Binnen deze structuur, deze omgeving, is een illusionair verloop van dimensies gecreëerd lopende vanaf (voor zover ik kan bepalen) de 7e t/m 3e dimensie.”

  “Dus ook de GFL, aartsengelen, Anunaki, Grey’s enz. maken deel uit van het experiment.
  Zij zijn als uitingen van liefde en duister het totale lichtspectrum in de dualiteit van het geheel van de 4e dimensionale kosmische Matrix.”

  Het hele principe van “poortwachters” , wat ik wel vaker ben tegengekomen, staat in mijn ogen en in mijn beleving haaks op de werkelijke dimensionale beleving waarin er geen gescheiden omgevingen in dimensies zijn.. multidimensionaal.

 9. Pascal Swartjes

  Absolute realiteit (de Singulariteit/God/Hoogste Zelf) wil dus (naar perceptie van een 3 dimensionale met 5 zintuigen facet van de Hoogste Zelf) zeggen dat wij eigenlijk allemaal samen ALLEEN zijn.
  De Singulariteit gereduceerd tot mens kan je het vergelijken met een mens die in een donkere kamer aan een infuus kunstmatig in leven wordt gehouden en in langdurige slaap gebracht.
  Dit individu creeert dan eigen personages in zijn geest waar hij dan uiteindelijk vergeet dat hij de maker/”hogere zelf” van die personages was.
  Zoals een mes zichzelf niet kan snijden en vuur zich zelf niet kan branden , kan het hoogste Godbewustzijn niet direct Zichzelf ervaren , maar alleen in-direct via de kleinere facetten van zichzelf.
  Hierdoor ontstaat er een expansie van Godsbewustzijn waarbij de som totaal aan ervaringen groter wordt dan het geheel (Meaning of Life).
  Zo geven ogenschijnlijke eindige facetten (ik,jij, etc) betekenis aan de oneindigheid waaraan wij existeren….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *