Van overleven naar voortbestaan in overvloed voor eenieder

Eet, overleef, reproduceer. Het basispatroon wat alle levende organismen bewust of onbewust lijken te volgen.

Voortbestaan is het basispatroon wat alle levende organismen bewust of onbewust lijken te volgen. Dieren, planten, bacteriën, etc. Allemaal proberen ze zo goed mogelijk voort te bestaan. De mens vormt hier als biologisch lid van het dierenrijk geen uitzondering op. In de basis is het leven dan ook buitengewoon simpel. Verzamel voldoende energie om te groeien en jezelf in stand te houden, en geef eventueel je genen door aan een volgende generatie.

Het leven mag dan in het basispatroon simpel zijn, het is echter verre van simplistisch. Er zijn namelijk een enorm aantal verschillende strategieën om dit patroon te volgen. De BBC laat met haar documentaires van o.a. Planet EarthThe Blue Planet & Earthflight de enorme diversiteit van het leven zien. Ook de film Home laat een prachtig overzicht zien van de aarde en haar vele bewoners. Of je nu een paddenstoel, een boom of een mens bent, allemaal zijn het voorbeelden van succesvolle paden om gehoor te geven aan het simpele patroon van leven, voortbestaan.

De basis voor het leven

De zon is hierbij de energiecentrale die het leven op aarde van de benodigde energie voorziet in haar voortbestaansspel. Planten zijn in staat om met behulp van zonne-energie complexe biologische verbindingen te maken. Andere organismen waaronder ook de mens gebruiken deze weer om aan hun energie (in de vorm van voedsel) te komen.

De zon levert de energie voor het grote voortbestaansspel wat we met zijn allen op planeet aarde spelen.

Het is slim om de energie van de zon zo efficiënt, lokaal en direct mogelijk te gebruiken. Hoe sneller je de energie van de zon om kunt zetten in producten die je nodig hebt voor je eigen voortbestaan, hoe gemakkelijker je voortbestaan wordt.

Een handige methode die hierbij kan helpen is permacultuur. Permacultuursystemen kunnen de mens voorzien van gezond voedsel, schoon water, een prettige leefomgeving, etc. Via de ontwerpprincipes van permacultuur kunnen mensen functionele ecosystemen om zich heen ontwerpen, energieneutrale of zelfs energieproducerende huizen bouwen en aanvullende lokale economische systemen opzetten. Zo kan de mens in samenwerking met haar natuurlijke omgeving ook op de langere termijn goed voortbestaan.

De Piramide van Maslow en de 8 drijfveren van het voortbestaan

Maar laten we breder kijken dan de directe omgeving. Wat vindt de mens daarnaast belangrijk? De piramide van Maslow bekijkt de wensen van mensen op individueel niveau. Volgens Maslow beginnen mensen de piramide van onderaan op te vullen en zodra dat niveau is volgemaakt, kan de mens een stap in de piramide omhoog.

 

Maslows behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

 1. Organische of lichamelijke behoeften. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.
 2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties.
 3. Behoefte aan saamhorigheid, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.
 4. Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.
 5. Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om je persoonlijkheid en je mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen. Het sociale milieu is hierbij niet weg te cijferen als steunende basis.

Naast Maslow, die dieper ingaat op de behoeftes van het individu, is er een filosofie die ook voortbestaan als uitgangspunt neemt. Deze trekt voortbestaan echter veel breder dan het individu, en deelt het op in 8 drijfveren van voortbestaan. De drijfveren die worden onderscheiden zijn:

 1. Het individu en de persoonlijke ontwikkeling van iemand zelf.
 2. Seks, het gezin en andere vormen van creatie.
 3. Groepen waar mensen voor kiezen om aan deel te nemen.
 4. De gehele mensheid oftewel alle individuen van de soort mens.
 5. Alle levende organismen buiten de mens zoals dieren, planten, etc.
 6. De fysieke wereld; bestaande uit materie, energie, ruimte en tijd.
 7. Spiritualiteit/levenskracht, datgene wat het fysieke universum kan bezielen.
 8. Voorbestaan in de meest brede zin van het woord, ook wel de definitie van god binnen deze denktrend.

In dit filmpje worden deze 8 drijfveren ook helder uitgelegd.

Hoe dragen 3D-printers bij aan ons voortbestaan? En zijn ze eventueel nog te optimaliseren zodat ze op zoveel mogelijk drijfveren het voortbestaan ondersteunen? Bijv. door recyclebare printmaterialen te gebruiken.

 

In het licht van voortbestaan

Na deze verdieping en verbreding is het interessant om alles wat we kennen eens in het licht van voortbestaan te bekijken. Op welke manier leveren de zaken om ons heen een bijdrage aan het voortbestaan? Kunnen we concrete voorbeelden vinden? Van een vork tot regenkleding en van een appelboom tot 3d-printers. Hoe dragen ze concreet bij aan het voortbestaan?

Zitten er naast voordelen ook nadelen voor het voortbestaan aan bepaalde zaken? Vele industriële producten zijn bijvoorbeeld in een bepaalde mate nuttig voor de mensen die er gebruik van maken, aan de andere kant zorgen ze vaak ook voor vervuiling van de natuur wat nadelig is voor het voortbestaan. Zaken kunnen op de ene drijfveer een voordeel hebben maar op een andere een nadeel. Zijn dat soort zaken eventueel te verbeteren en te optimaliseren zodat ze op alle drijfveren zo veel mogelijk voordelen hebben en tegelijkertijd zo weinig mogelijk nadelen?

De wereld bekijken in het licht van overleving geeft een praktisch handvat om zaken relatief gemakkelijk op waarde te schatten. Het is daarbij interessant om te zien dat voortbestaanswaarde en financiële waarde soms ver uit elkaar liggen. Zo is schoon water essentieel voor het voortbestaan van eigenlijk alle levende organismen op aarde maar in financieel opzicht wordt het amper gewaardeerd. Diamanten daarentegen hebben enige voortbestaanswaarde in industriële toepassingen en in menselijke sociale klim spelletjes maar verder is de waarde voor het voortbestaan zeer beperkt. Terwijl diamanten vanuit het economische systeem juist heel sterk worden gewaardeerd.

De voortbestaanswaarde en de toegekende monetaire waarde van zaken kunnen enorm van elkaar verschillen.

Het is daarom nuttig om van zaken eerst de voortbestaanswaarde vast te stellen en daarna pas naar het prijskaartje te kijken wat het financiële systeem eraan hangt. Zo voorkom je dat je niet vergeet waarde toe te kennen aan de meest belangrijke zaken van je voortbestaan zoals gezond eten, een schoon milieu en een veilige plezierige omgeving. Want anders is het maar al te gemakkelijk je blind te staren op materiële zaken als auto`s en televisies. (die overigens beide ook zeker een bepaalde voortbestaanswaarde hebben)

De wereld om je heen bekijken vanuit de theorie van Maslow en de acht drijfveren van voortbestaan kan een heel nieuw licht op de wereld werpen. Kan het ook ons helpen richting te geven aan onze toekomst? Welke voortbestaans strategieën en patronen zijn tot nu toe succesvol geweest voor de mensheid, en zijn deze patronen te gebruiken om het toekomstige voorbestaan hiermee te vergroten?

Geloof niets, maar begrijp zoveel mogelijk als je kunt.

1) Wetenschap

Als eerste is het onderzoeken en begrijpen van de wereld om ons heen zeer nuttig gebleken. De wetenschappelijke methode is ontwikkeld om zo open en objectief mogelijk kennis te vergaren. Kennis die berust op herhaalbaarheid en niet op autoriteit. Deze manier van de wereld benaderen is buitengewoon waardevol geweest. Veel van de uitvindingen die het leven voor mensen enorm verbeterd hebben zijn via deze weg tot ons gekomen. Het lijkt dan ook verstandig om deze methode te blijven volgen en zo objectief en praktisch mogelijk de wereld om ons heen te blijven verkennen.

2) Open communicatie

Een andere nuttig gebleken strategie is het uitwisselen van ideeën tussen mensen. Dit begon met gesproken taal via volksverhalen en liederen. Later werd dit aangevuld met het schrift en de boekdrukkunst waardoor ideeën veel breder verspreid konden worden, en gemakkelijker bewaard konden blijven. Met de uitvinding van het internet is de uitwisseling van ideeën tussen mensen nog veel gemakkelijker geworden. Laten we er dan ook voor zorgen dat ieder mens in de wereld zo snel mogelijk toegang krijgt tot het internet.
Er is daarna nog slechts één grote barrière die wereldwijde uitwisseling van ideeën tussen alle mensen van de aarde in de weg staat en dat is het feit dat mensen over de wereld allemaal verschillende talen spreken. Het Esperanto probeert deze laatste barrière uit de weg te ruimen. Esperanto is speciaal ontworpen om de mensheid te verenigen in een gezamenlijke taal die nationaliteit overstijgt en eenvoudig te leren is.
Met het oplossen van de taalbarrière, op welke manier dan ook, in combinatie met toegang tot het internet voor alle aardbewoners zal voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid optimale communicatie tussen alle mensen van de wereld mogelijk zijn. Een toename in de uitwisseling van ideeën tussen mensen is in het verleden altijd zeer positief voor het voortbestaan van de mens geweest. Dit lijkt dan ook iets waar we ons actief voor in zouden moeten zetten.

3) Hernieuwbare energie

De beschikbaarheid van energie en grondstoffen is een derde belangrijke factor. Het begin van de landbouw kan gezien worden als het begin van het systematisch oogsten van zonne-energie in een vorm die voor mensen bruikbaar was, namelijk eetbare planten. Later ontdekte de mensheid fossiele brandstoffen, geconcentreerde vormen van zonne-energie verzameld over miljoenen jaren. Hier maken we nog steeds veel gebruik van maar velen beseffen zich inmiddels goed dat deze fossiele brandstoffen vroeger of later opraken. Daarbij kennen ze ook de nodige nadelen zoals milieuvervuiling en de vele conflicten die er wereldwijd over worden uitgevochten. Inmiddels zijn er gelukkig dan ook volop technologieën beschikbaar die hernieuwbare energiebronnen zoals de zon, wind, water, getijden, aardwarmte, geothermie, etc. kunnen oogsten.

Een oppervlak ter grootte van Frankrijk is nodig om de hele wereld in de jaarlijkse energiebehoefte te voorzien met zonne-energie. Er zijn woestijnen en oceanen waar zonne-energie relatief gemakkelijk is op te vangen zonder destructie van natuur. Het veelvuldig oogsten van hernieuwbare energie kan wellicht voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid zorgen voor een overvloed van energie zonder conflicten. Er is immers genoeg voor iedereen en het is overal beschikbaar als je de technologie installeert om het te oogsten. En van techniek is altijd gebleken dat hoe meer je het gebruikt, hoe goedkoper het wordt. Door grootschalig direct de energie van de zon en andere hernieuwbare bronnen te gaan oogsten kan energie telkens goedkoper worden en kunnen alle mensen hier in overvloed toegang tot hebben.

Op het gebied van grondstoffen is het vooral belangrijk hier op een cyclische manier mee om te gaan, als je je grondstoffen telkens hergebruikt kan er enorm veel werk en afval worden bespaard op de langere termijn. Ook wordt het met veel hernieuwbare en goedkope energie mogelijk grondstoffen uit zeewater te gaan winnen wat ons een praktisch oneindige bron aan grondstoffen kan opleveren.

4) Ruimtevaart

Een vierde strategie is het exploreren van nieuwe gebieden om te leven. Goede en snelle verbindingen via weg, spoor, water en de lucht zorgen ervoor dat mensen en materialen zich snel kunnen verplaatsen over de planeet als dat wenselijk of nodig is. Een goede en bij voorkeur energiezuinige efficiënte infrastructuur die mensen over de wereld met elkaar verbindt zal het voortbestaan verder vergroten.

En nu het aardoppervlak volledig in kaart is gebracht is het logisch om ook buiten de aarde te gaan kijken. Wellicht kunnen we zo het leven van de aarde verspreiden buiten onze aardbolRuimtevaart geeft de mensheid daarnaast een gezamenlijk uitdagend doel waar we allemaal voordeel van kunnen hebben. Sterker nog als de mensheid niet de stap maakt naar andere planeten stopt ons voortbestaansspel hier op aarde op termijn vanzelf.

5) Vreedzame samenwerking

Vreedzame samenwerking is een laatste strategie om een goed voortbestaan voor de mensheid te realiseren. In het verleden is maar al te vaak gebleken wat een enorm verlies de mensheid lijdt als ze in conflict treedt met zichzelf. Het onderstaande filmpje van Carl Sagan laat helder zien hoe onnozel deze conflicten eigenlijk zijn als we naar het grotere plaatje kijken.

Met voortbestaan als praktisch idee kunnen we de wereld van vandaag beter en slimmer inrichten. Ook kan er een duidelijk en constructief pad voor de toekomst mee worden uitgezet. Met deze kennis kan er direct en op een praktische manier worden begonnen om het voortbestaan van ons allen te vergroten.

“Do the best you can, with what you have, where you are.
We are the people we have been waiting for, now is the time.”
Anonymous

 

Op de hoogt blijven van nieuwe berichten? Like ons op facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) De Happy Planet Index
-) Permacultuur in Nederland
-) Tegenlicht over Permacultuur: Groen Goud
-) Transition Towns met Rob Hopkins
-) Transitie naar een Olie Arme Toekomst
-) Tegenlicht over Power to the People
-) Tegenlicht over Cleantech, de schone toekomst 
-) Tegenlicht over Cradle to Cradle
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand
-) De 30 universele rechten van de mens
-) Goedkoop op wereldreis, drie strategieën
-) Compassievolle Communicatie
-) Het spel dat je leven met 10 jaar kan verlengen
-) Menselijke seksualiteit nader bekeken

Aanverwante filosofische artikelen:
-) Diversiteit, de bouwsteen van het leven
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) Eigen en sociale identiteit
-) Ego: het strategische zelf
-) Een revolutie in het eigen denken
-) Alan Watts over de aard van bewustzijn
-) De dood, een verkenning
-) Eindeloos Bewustzijn
-) DMT – The Spirit Molecule
-) Geloof is de oorzaak van zowel identiteit als lijden
-) Volg je hoogste passie, met integriteit en zonder verwachtingen
-) Tijd en Aandacht

Aanverwante artikelen en informatie over persoonlijke vrijheid en zelfeigenaarschap
-) Youtube kanaal Larken Rose
-) The Story of the Tiny Dot
-) The Non Aggression Principle
-) Larken Rose in de rol van een Statist
-) De plantage van koning Willem
-) Als jij koning zou zijn
-) Intensieve menshouderij
-) Josie The Outlaw over zelfeigenaarschap
-) Discussie over Voluntarism vs Authority
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen

 

17 gedachten over “Van overleven naar voortbestaan in overvloed voor eenieder

 1. Jonah

  Wij bevorderen de mimetische begeerte:
  degenen die reeds bezitten worden voorgesteld als model;
  wat zij bezitten is begerenswaardig voor iedereen;
  daardoor zijn wij elkaars obstakels, concurrenten;
  daarvoor bevechten wij elkaar en halen ons gelijk
  zelfs door middel van geweld in allerlei vorm.
  En dit alles is nog steeds verborgen.
  Het werkt op deze wijze omdat wij ons er niet van bewust zijn.
  Want wij hebben oren die niet horen en ogen die niet zien.
  En intussen gaat de onthulling van al het geweld en de openbaring
  van een andere wereld zonder slachtoffers en geweld toch door.
  Naast de massa van elkaar imiterende mensen is er ook de kleine groep.
  Wat dat betreft had Kierkegaard gelijk toen hij schreef dat het kwaad
  in de evangeliën altijd aan de kant van de veelheid en de menigte staat.
  De wereld wordt, altijd al, overeind gehouden door de kleine groep.
  Dat zijn degenen die de grote stroom van het grote gelijk weerstaan,
  die tegen de stroom in denken, die vervuld zijn van een “onredelijk”
  optimisme vanuit het (Messiaans) verlangen naar het Rijk Gods, geweldloos.

  Dit is het perspectief van René Girard (auteur van oa De Zondebok en God en Geweld)

 2. Wat is waar

  Ik snap weinig van jouw gedachten Douwe.

  ////Dieren, planten, bacteriën, etc. Allemaal proberen ze zo goed mogelijk voort te bestaan. De mens vormt hier als lid van het dierenrijk geen uitzondering op./////

  Hoe kun jij rijmen dat een mens een dier is, met de gedachte dat de mens een schepper is (zoals je hier ook veelvuldig verkondigd)? Dat de mens een lichaam heeft en een dier ook wil niet zeggen dat ze daarom hetzelfde functioneren.
  Naar mijn idee is het verschil tussen mensen en dieren dat mensen bewust zijn (althans dat is de bedoeling). Als ze niet bewust zijn onderscheiden ze zich inderdaad niet van dieren.

  Op de universiteit wordt veel geleerd, behalve wijsheid. Daarvoor moet je altijd bij jezelf te rade gaan. Je zelf bewust worden.

  1. Douwe Bericht auteur

   The one is all and the all are one. Waarom zou er verschil zitten tussen tafels, planten, dieren en wij mensen?

   Wat is je definitie van bewustzijn precies en waarom zouden alleen mensen dat kennen? En wat voor bewijs heb je daarvoor. Dolfijnen, mensapen, zelfs kraaien hebben in ieder geval enige mate van zelfbewustzijn aangezien ze zichzelf in een spiegel kunnen herkennen.

   In mijn ervaring zijn planten en dieren ook medescheppers van onze realiteit.
   Heb je het interview van Teal Swan bij Buddha at the Gaspump bekeken, daar komt dit onderwerp ook voorbij. Teal Swan geeft aan dat bomen en schimmels vaak meer verlicht zijn dan de gemiddelde mens.

   http://achterdesamenleving.nl/teal-swan-at-the-gaspump/#.VY727vntlBc

   1. Wat is waar

    Ik heb dat intervieuw gezien, maar kennelijk heb ik er niet uitgehaald wat jij er hebt uitgehaald.
    De vraag is vervolgens wat bis in haar ogen verlichting? (btw ik geloof niet alles wat Teal verkondigd.)

    Maar als ze als verlichting bedoelt leven naar je aard heeft ze natuurlijk helemaal gelijk.
    Want dat is nu juist het probleem van de mensheid, dat ze niet leven naar hun aard?

     1. Douwe Bericht auteur

      Ja in principe ben je wel slachtoffer medeschuldig als je belasting betaald. Je kiest voor slavernij en onderdrukking uit angst voor het geweld wat de heersende klasse anders op je loslaat.

      De heersende klasse is alleen maar geinteresseerd in je gehoorzaamheid, en is bereid geweld tegen je te initieren als je ongehoorzaam bent. Moreel gezien hebben mensen elke minuut van elke dag het recht om die heersende klasse, die voor hun voortbestaan geweld moet initieren, omver te werpen.

      We kunnen kiezen voor vrijheid of slavernij en zolang wij massaal slavernij blijven kiezen is dat wat we krijgen.

      Jeremy Locke legt het heel logisch uit allemaal.
      http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-al-het-kwaad-het-tijdperk-van-de-oorlogen-op-aarde-is-voorbij/#.VZApTfntlBc

     2. Wat is waar

      Als ik al jouw artikelen zo lees wel!!!
      Maar dat kan ook jouw probleem zijn.

      Het kan ook zijn dat jij een andere definitie hebt van probleem.

     3. Douwe Bericht auteur

      @ Wat is waar

      Er is contrast aanwezig. Aan de hand van het begrijpen van dat contrast kunnen we zelf actie ondernemen naar een wereld die we meer prefereren. Maar dat is allemaal intern in de zin dat het aan ons is.

      Ga handelen om datgene waar je meer van wil voor elkaar te krijgen.
      Hou op met handelen aan zaken die niet prefereert.
      En inspireer anderen hetzelfde te doen.
      Althans dat is mijn strategie waar ik soms meer en andere keren minder in slaag.

 3. Douwe Bericht auteur

  Ik denk dat het de heersende klasse weinig kan schelen zolang de mensen maar gehoorzaam blijven.
  In die zin is het volgens mij het nuttigst om als je er onderuit wilt komen, informatie verspreiden over hoe een heersende klasse altijd geweld moet gebruiken om haar positie te handhaven.
  http://achterdesamenleving.nl/het-geloof-in-overheid-voegt-continue-geweld-toe-aan-de-maatschappij/#.VZApnvntlBc

  En daarnaast kun je voor jezelf en met mensen om je heen kijken hoe je je kunt onttrekken aan de dwang van die heersende klasse. Maar makkelijk is dat niet.

  1. Hans

   //Ik denk dat het de heersende klasse weinig kan schelen zolang de mensen maar gehoorzaam blijven.//

   De heersende klasse is tevens als de dood voor de mensen.. waarom denk je al die moeite als we van origine makke lammetjes zouden zijn?
   En die moeite gaat veeeel verder dan alleen onderdrukkende maatschappelijke regels en wetten..

   Breng voor jezelf het hele ontwakingsverhaal van bewustzijn en vibratieverhoging, en de angst-matrix waarin we zitten bij elkaar..
   Doorzie hoe het één verband houdt met het ander..
   Angst mag nooit een natuurlijke dagelijkse menselijke emotie zijn, al die spirituele leringen willen je duidelijk maken wie en wat je in essentie bent.
   Angst is een mentale toevoeging, een illusie. Angst en misleiding is ons letterlijk en figuurlijk bijgebracht en ingeprent.

   Vraag je dieper af waarom er zoveel over ascentie gesproken wordt en waarom spiritualiteit nu zo breed uitgedragen wordt.
   Echt wakker worden is inzien wat er WERKELIJK aan de hand is.
   En je dan niet onttrekken aan de dwang van de heersende klasse maar het ontstijgen van je eigen angst.
   Je eigen angst IS voornamelijk de dwang van de heersende klasse..

 4. Hans

  Capiche 🙂

  Hoop dat het nu inmiddels wel duidelijk aan het worden is voor de echt vroege vogels.
  Schud de angst van je af, zoek in jezelf en vind je weg..

 5. Douwe Bericht auteur

  //Echt wakker worden is inzien wat er WERKELIJK aan de hand is.
  En je dan niet onttrekken aan de dwang van de heersende klasse maar het ontstijgen van je eigen angst.
  Je eigen angst IS voornamelijk de dwang van de heersende klasse..//

  Zeer heldere samenvatting inderdaad Hans. Heb jij wellicht nog tips hoe mensen hun eigen angsten kunnen ontmantelen en ontstijgen?

  1. Hans

   Waarom is het zo verschrikkelijk moeilijk om van je angsten af te komen? Waarom is het zo vreselijk moeilijk om die sluier te doorbreken?
   Waarom is het bijna onmogelijk om uit die negatieve derde dimensie energieën te komen?

   Misschien is het niet de bedoeling dat we er uit komen..
   Misschien zou dat oorspronkelijk helemaal niet zó onmogelijk hoeven te zijn..

   Angst.. geheugenverlies.. geen connectie met onze bron.
   Het houdt ons allemaal gevangen hier, en we verzinnen de meest spirituele dingen om verder te komen
   De aarde is niet gecreëerd om een gevangenis te zijn, het was ooit een paradijs..
   Wie wakker de angst aan? Wat heeft ons in een ijzeren greep? HOE heeft het ons in een ijzeren greep?

   Waarom worden we continu in een LAGE trilling gehouden zodat we WAT niet bewust worden?

 6. Hans

  Het duurde even voor ik helemaal doorvoelde waar je precies “zat” Budh.
  Je zingen maakt het niet altijd makkelijker maar zeker kleurrijker wat mij betreft 

  We komen op een punt dat de “werkelijke situatie” bekend moet gaan worden bij de mensen die in ieder geval in een bepaalde mate van ontwaking aanbeland zijn.
  De dingen zijn behoorlijk aan het versnellen dus vandaar dat ik met die post op de proppen kwam.

  Een aantal zaken staan nogal op z’n kop vergeleken bij wat we “normaal” hier spiritueel bespreken wat betreft bewustwording, ascentie, de elite etc. en dat is al heel lastig om duidelijk te maken en elkaar daarbij te helpen.

 7. bernadette

  Van overleven naar voortbestaan …

  Voortbestaan is het basispatroon wat alle levende organismen bewust of onbewust lijken te volgen.
  Dieren, planten, bacteriën, etc. Allemaal proberen ze zo goed mogelijk voort te bestaan.
  De mens vormt hier als biologisch lid van het dierenrijk geen uitzondering op.
  In de basis is het leven dan ook buitengewoon simpel.
  Verzamel voldoende energie om te groeien en jezelf in stand te houden,
  en geef eventueel je genen door aan een volgende generatie.

  Worden wij hier allemaal opzettelijk in belemmerd ?

  Digitropolis; The dark side of AI, 5G & IoT

  Premiere op Zondag 4 Maart 14.00 uur tot 17 uur
  Boomgaardstraat 71 Rotterdam

  We are Change

  https://www.youtube.com/watch?v=-LKJCjRTlzA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *