Interview van Ad Broere met Pieter Stuurman: Hoe kunnen we de negatieve spiraal doorbreken?

Dit interview werd gehouden door Ad Broere met Pieter Stuurman, het origineel is hier te vinden: http://adbroere.nl/web/nl/columns/de-belemmering-van-het-denken-te-weten.php
Het is met toestemming van alle partijen hier overgenomen.

Ik (Ad Broere) interviewde in het voorjaar van 2017 Pieter Stuurman. Pieter heeft een groot inzicht in de invloed van geloven op ons doen en laten en op de belemmering die het vormt op ons vermogen om ons eigen potentieel aan te spreken. Het interview geeft daarom veel om over na te denken.

Hoe ben je ertoe gekomen om je te verdiepen in de onderwerpen waarmee je je bezighoudt?

Ik heb altijd interesse gehad in hoe de dingen werken en doe graag onderzoek, vooral naar de verbanden tussen schijnbaar losstaande dingen. Mijn drijfveer daartoe is dat ik al op jonge leeftijd in de gaten had dat de wereld anders is dan ons altijd is verteld.

Wil je wat vertellen over je achtergrond?

Mijn ouders kwamen uit Hilversum. Omdat mijn vader een baan bij Philips kreeg, verhuisden ze naar Brabant. Minder dan een jaar na de verhuizing ben ik geboren (1959). Later ging ik naar de HEAO en leerde daar over marketing. Daar heb ik nooit mijn beroep van gemaakt, omdat ik grote bezwaren had tegen het manipuleren van mensen vanuit commercieel oogmerk. Ik ging, na wat omzwervingen, personeelswerk doen voor een groot Belgisch ICT bedrijf. Dat was in de jaren ’90, toen er een enorme groei was in die sector en een dito vraag naar medewerkers. We ronselden letterlijk op zaterdag mensen bij bijvoorbeeld de autodealer door ze een leaseauto te geven als ze een contract tekenden.

Hoe ging jou dat af, personeelswerk voor zo’n groot bedrijf?

Ik kwam uiteindelijk in een spagaat terecht. Niet alle ICT mensen zijn geboren carrièremakers. Toch werden ook zij door het bedrijf onder druk gezet om steeds meer te presteren. Het gevolg hiervan was dat er een hoop mensen met burnout verschijnselen uitvielen. Ik moest ze ‘voor de baas’ weer zo snel mogelijk aan het werk krijgen, terwijl ik deze mensen echt wilde helpen en daarvoor ook de tijd wilde geven. Op een gegeven moment was ik er klaar mee. Ik heb toen de sleutels van mijn leasebak ingeleverd en nam ontslag. Het was een grote stap, want ik had een goed inkomen en een mooi huis. Dit gaf ik op voor mijn vrijheid. Ik heb nooit spijt gehad van deze stap.

Wat ging je daarna doen?

Ik versoberde mijn leven, alles werd eenvoudiger; geen hypotheek, geen auto en veel minder inkomen. Maar ik deed alleen nog wat ik fijn en nuttig vond en ben altijd blij geweest met deze stap. Mensen begeleiden is een kwaliteit waarbij ik mij plezierig voel en daarop ben ik mij gaan richten. Ik doe dit werk nog steeds als zzp’er.

Wat heb je geleerd van je cliënten?

Door de openhartigheid van de meeste van hen, heb ik veel inzicht gekregen in hoe mensen in elkaar zitten. Daarin ontdekte ik dat, wat je zou kunnen noemen het basismechanisme bij alle mensen op dezelfde manier werkt, zowel individueel als collectief. Ik ging ook begrijpen dat als je dit mechanisme kent, het je in staat stelt om mensen te manipuleren, en dat sommigen daar misbruik van maken.

Mensen scheppen hun eigen realiteit vanuit hun gedachten. Dit kunnen gedachten zijn van hunzelf of gedachten die  van buitenaf door externe partijen bij mensen zijn ingevoerd en onbewust zijn overgenomen.

Hoe gaat dat dan volgens jou in zijn werk?

Als je een gedachte inbrengt, individueel en/of collectief, dan hoef je eigenlijk niets te doen. De mens zelf creëert een realiteit op basis van die gedachte. Mensen zijn verbazingwekkend creatieve en intelligente wezens. Dit maakt de mens ook zo interessant voor wat we de machtselite noemen. Deze machtselite heeft kennis over de mens en weet op welke ‘knoppen’ er moet worden gedrukt om hen te laten doen wat in het belang van die elite is. Uit de gedachte volgt het gedrag, het gedrag wordt via de gedachte gemanipuleerd in de gewenste richting.

Hoe ziet die elite eruit?

Het belangrijkst is eigenlijk dat die elite er is en dat een kleine groep de rest weet te besturen. Wat ik ook zie is een exponentiële curve die het gevolg is van de combinatie van rijkdom en macht. Hoe meer rijkdom hoe groter de macht, en hoe groter de macht hoe meer rijkdom. Het versterkt elkaar en versnelt steeds meer. Kijk maar naar de groei van de rijkdom van de rijkste 1%. Minder zichtbaar is hun macht. Die wordt uitgeoefend van achter de coulissen. Het wordt de Deep State, de Schaduwregering of de Hidden Hand genoemd.

Waarom wil iemand macht hebben over een ander?

Het gaat altijd om het gebruik willen maken van het enorme potentieel dat in mensen schuilgaat. Dit te mobiliseren, en ervan te profiteren zonder zelf iets te hoeven doen, is het doel van de machthebber. De elite doet niets anders dan monitoren en op het juiste moment op de knoppen te drukken. Degenen over wie de macht wordt uitgeoefend, creëren zelf de door de elite gewenste realiteit. Wij zijn slaven zonder ons ervan bewust te zijn dat we in slavernij leven, omdat we in de waan worden gehouden ‘vrij te zijn’. Ik zie deze processen in het groot, maar ook in het klein. Bijvoorbeeld in giftige relaties, waarin de een de ander exploiteert en leegzuigt. Ik ben in mijn praktijk meerdere relaties zoals deze tegengekomen. Het eindigt er vrijwel altijd mee, dat het slachtoffer na te zijn leeggezogen als onnuttig wordt weggedaan.

Dit zie je ook in het groot?

Ja, uiteindelijk wordt de mens door de elite gezien als afval. Zolang er in voldoende mate creativiteit, intelligentie en dadendrang worden ontplooid, en zolang er dus van mensen geprofiteerd kan worden, dan wordt de mensheid ‘begeerd’. We worden dan letterlijk als ‘bezit’ gezien. Maar mensen kunnen alleen in vrijheid beschikken over hun ontzaglijke potentieel. Als het vuur eruit is, omdat de mensheid is leeggezogen zoals een parasiet zijn gastheer leegzuigt, dan zijn ‘we’ in de ogen van de elite ‘nutteloze opvreters’ geworden, die moeten worden opgeruimd. Dat zie je in deze tijd gebeuren. Bijvoorbeeld de uitspraak van prins Philip van Engeland die, als hij zou reïncarneren dat in de vorm van een dodelijk virus zou willen doen. We worden dan gezien als ongedierte. Dat komt omdat macht, en de daaruit volgende onvrijheid, het menselijk potentieel buitenspel zet. En daarmee worden we nutteloos voor de machtszoekers. Ieder machtsbolwerk verzandt daarom uiteindelijk in genocide.

Hoe heeft de elite die macht kunnen grijpen

Door leugens. Liegen is de enige manier om mensen dingen te laten doen, waarover ze niet zouden piekeren als ze vanuit zichzelf zouden handelen. De vrijmetselaar Albert Pike die leefde in de 19e eeuw, zei bijvoorbeeld, ik parafraseer: ‘Wij hebben alles aan Satan te danken. Het Satanisme is het enige werkelijke geloof en van Satan hebben wij geleerd dat we alleen de mens aan ons kunnen onderwerpen als we alles omkeren en hen laten geloven in de leugen.’ Geen mens wil van nature zijn vrijheid en de opbrengsten van zijn werk aan de voeten van de machthebber leggen. Onverschillig of dat een kerk, een politiek systeem, een monarchie, een instituut, een universiteit of een multinationale onderneming betreft. Je krijgt het alleen maar voor elkaar door leugens. De leugen om mensen te laten geloven in schuld en boete, de leugen om mensen te laten geloven in een bestraffende of belonende God buiten ons, de leugen om de mens te laten geloven dat geld noodzakelijk is om op aarde te kunnen leven en de leugen dat de macht de bedoeling heeft om voor de bevolking te ‘zorgen’.

Een nobele leugen is een mythy of een onwaarheid die willens en wetens door een elite wordt verspreidt om hun sociale positie te handhaven en / of hun agenda verder uit te rollen.

Je hebt het over geloven, wat is jouw mening hierover?

Geloof is denken te weten, waardoor je een gedachte voor waarheid gaat aannemen. Denken te weten is het meest destructieve dat de mens zichzelf kan aandoen. Je zet jezelf vast op een realiteit waarvan je gelooft dat dit de enige werkelijkheid is en je wordt onverdraagzaam naar mensen die het anders zien. Als we ergens vanaf moeten dan is het van geloven. Een gelover heeft geen enkele aanleiding om iets verder te onderzoeken. Onderzoek is altijd op basis van ‘ik weet het nog niet’. Zodra je het denkt te weten houdt het onderzoek op. Je kunt de remmende werking van geloof in jezelf onschadelijk maken door een alternatief voor wat jij ziet als waar in overweging te willen nemen. Zolang je blijft openstaan voor geloven, zonder te onderzoeken, dan ben je een gewillige prooi voor de machtselite.

De ergste vorm van onwetendheid is het verwerpen van iets waar je niets van af weet terwijl je weigert je eigen onderzoek erin te doen.

Een leugen kan namelijk alleen effectief zijn als er twee zijn: de leugenaar en de gelover in de leugen. Zolang wij blijven geloven dat de ‘aanslagen’ in Nice, Brussel, Berlijn en Londen het werk zijn van moslimterroristen en dat we uit angst voor de dreiging van de Islam onze vrijheden moeten inleveren aan een overheid die zegt ons te beschermen tegen die bedreigingen, dan zullen we alles van waarde verliezen. De machtselite zal niet stoppen met liegen. Ze hebben immers aan de leugen hun posities te danken. Maar wij kunnen wel stoppen met geloven. Dat maakt de leugens onschadelijk.

Een geloofssysteem is een verzameling van waarden, die verspreid of versterkt worden door ze te communiceren. Het bekendste voorbeeld is een kerk, waarin de geestelijke religieuze waarden over draagt aan de gelovigen. Andere geloofssystemen zijn minder duidelijk maar daarom niet minder krachtig, zoals: ‘Academische wetenschap is betrouwbaar, in tegenstelling tot de kennis van mensen die ‘daarvoor niet hebben gestudeerd’’of: ‘de overheid is te vertrouwen, want die heeft het beste met de burgers voor’.

Wat mankeert er aan machthebbers?

In feite hebben ze een groot gebrek aan bewustzijn. Ze functioneren als een parasiet die zijn gastheer leegzuigt en dan vervolgens zelf ook sterft. Het gebrek aan bewustzijn zit in niet weten dat ook zij onderdeel zijn van het geheel. Ze gedragen zich als cellen in een lichaam die een eigen koers gaan varen, die parasiteren op de andere cellen en niet langer samenwerken met die andere cellen om het lichaam vitaal te houden. Een kankerproces dus, met als resultaat dat het lichaam sterft met hen erbij.

Hoe kunnen we deze negatieve spiraal doorbreken?

We moeten leren inzien dat wij het zelf zijn die de realiteit waarin we nu verkeren hebben gebouwd. Weliswaar is ons denken gemanipuleerd, maar wij zijn wel de bouwers van deze kromme werkelijkheid. Dit inzicht is de eerste stap.

Vervolgens kunnen we ons bewust worden van ons vermogen om anders met ons denken om te gaan. Als waarnemers en onderzoekers: ‘Ik denk dit, maar is er een andere manier om ernaar te kijken?’ ‘Ik wijs deze gedachte af, maar waarom eigenlijk?’ ‘Ik houd mijzelf vast aan deze gedachte, maar waarom eigenlijk?’ De gedachte ligt ten grondslag aan verandering. Uit de gedachte komt een emotie voort, uit de emotie het handelen, door het handelen vormt zich een realiteit. Niet DE realiteit.

Als we onszelf gaan herkennen als bewuste, creatieve, intelligente wezens, en leren op onze eigen knoppen te drukken, dan kunnen we op basis van bewust denken en in samenwerking een andere realiteit bouwen, die veel meer aansluit bij onze werkelijke intenties. We nemen dan het heft in eigen handen en als er iets ongewenst blijft in die realiteit, dan zijn we bij machte om dat zelf te veranderen zonder van bovenaf gestuurd te worden.

Wat motiveert jou?

Ik heb een onvoorwaardelijke liefde voor Waarheid. Daardoor blijf ik onderzoeken, omdat ik mij ervan bewust ben dat ik mij steeds een beeld vorm van de Waarheid. Telkens blijkt er toch weer meer te zijn dan het eerder leek. Ik vind dat proces fascinerend en word er nooit moe van. De waarheid is als een diamant met heel veel facetten. Het is maar net vanuit welke invalshoek je naar die diamant kijkt. Daardoor kan de een iets anders waarnemen dan de ander. Hoewel die diamant is en blijft wat hij IS, vormen we allemaal ons eigen beeld ervan. Dat is prachtig, zolang we elkaar niet om de oren slaan omdat de een denkt de waarheid beter te kennen dan de ander. De Mens is een prachtig wezen en ik heb het volste vertrouwen dat we in staat zijn tot de mooiste dingen. Naarmate meer mensen beter kennis gaan maken met hun geweldige potentieel, zal dat vertrouwen ook collectief groeien, en dat zal zich weerspiegelen in de kwaliteit van de wereld en de samenleving om ons heen. In onze realiteit die wij altijd – ook nu – zelf bouwen.

(c) Ad Broere

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Website van Ad Broere: adbroere.nl/ad-broere
-) Website van Pieter Stuurman: pieterstuurman.blogspot.com
-) Eerdere artikelen Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) De illusie van macht en de macht van illusie

34 gedachten over “Interview van Ad Broere met Pieter Stuurman: Hoe kunnen we de negatieve spiraal doorbreken?

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Ijzersterk artikel! En ook wel een beetje vreemd want het lijkt wel of iemand mijn gedachten en gevoelens hier op papier heeft neergezet. Ik wil niet heersen en ik wil niet beheerst worden en vind het belangrijk dat we allemaal toch een beetje met elkaar door één deur kunnen juist omdat we allemaal maar één keer op deze wereld zijn. Ik weet of ik weet niet, geloven doe ik niets. Verder ben ik samen met mijn aardige vrouw en viervoeter zo ver als mogelijk uit dit banale systeem gestapt om onze eigen leven te gaan maken. We hebben Nederland dus voorgoed verlaten, wonen nu riant op een mooie en vreedzame plek zonder hypotheek, zonder onroerend-goed belasting en ons spaargeld is omgezet in echte waarde. Mijn nieuwe regering heeft niet genoeg geld om de bevolking “fatsoenlijk” te kunnen onderdrukken (jawel: er is geld nodig om een volk te onderdrukken!) en er is hier zelfs nog sprake van enig democratisch functioneren. Echt: je moet het zèlf doen!

  Ad en Pieter: jullie zijn twee dappere kerels!

  1. Douwe Bericht auteur

   Ja precies je moet het zelf doen.

   Dit artikel op welvaart voor iedereen omschrijft het proces ook goed. Wel een mooie aanvulling.

   Wakker 2.0 voelt heel stuk beter
   Wakker worden. Een stapje vooruit in kennis is tegelijkertijd een stapje achteruit in je gevoel lijkt het wel. Je wordt er niet vrolijker van. Tot je bij ‘het nulpunt’ komt. Als je daar in stapt, wordt het leven beter, veel beter.
   http://welvaartvooriedereen.nl/2017/11/wakker-2-0-voelt-heel-stuk-beter/

 2. Douwe Bericht auteur

  Als we onszelf gaan herkennen als bewuste, creatieve, intelligente wezens, en leren op onze eigen knoppen te drukken, dan kunnen we op basis van bewust denken en in samenwerking een andere realiteit bouwen, die veel meer aansluit bij onze werkelijke intenties.

  Pieter, heb jij vanuit je persoonlijke ervaring en praktijkervaring in je gesprekken met mensen wellicht nog tips hoe je mensen hiervan bewust kunt maken? Hoe je dit kwartje (eerder) kunt laten vallen bij mensen? Mensen die wellicht nog wat in de slachtoffer modus en / of de vingerwijs modus zitten?

  Hoe kunnen we mensen laten inzien, er bewust van maken dat zij zelf de oplossing zijn?

  1. Pieter Stuurman

   De overtuiging/misvatting “ontoereikend” te zijn is zeer diep geworteld bij heel veel mensen, en ligt achter alles dat wij als probleem (ongewenste realiteit) beleven. Omdat dit bij veel mensen het geval is, wordt het niet alleen een individueel, maar ook een collectief probleem.

   De enige remedie tegen een misvatting (welke dan ook) is waarheid. Mensen laten zien wat hun werkelijke potentieel is (en dat dit nooit werkelijk tekortschiet) is de enige remedie tegen deze overtuiging van ontoereikendheid.

   1. Tom

    Die waarheid deel ik, alleen wat heb je aan die waarheid, als de ´normaliteit´ zegt dat dat onwaar is.
    De aangedragen oplossingen/verhalen blijken tot op heden niet de oplossing te leiden waardoor de planeet met alles wat daar gaande is zich beter tot elkaar verhoud, kijk om je heen en zie de destructie.
    Integendeel, ze nemen het verschil weg tussen feit en fictie, een opstap naar totalitarisme.

    ´Het aapje dat geluk plukt ´

    Als je jong bent, denk je dat er normale mensen bestaan, maar dat jij de pech heb ze niet te kennen.
    Later kom je erachter dat dat onzin is , dat er geen normale mensen bestaan. Er bestaan alleen patiënten en die noemen we daarom niet patiënten. Sommige patiënten weten zich staande te houden ten koste van andere patiënten en die noemen we daarom geen patiënten.
    Die noemen we geslaagd.

    Arnon Grunberg

    1. Pieter Stuurman

     Dat is de bestaande realiteit. Verandering is een beweging naar een nog niet bestaande realiteit.

     “Realistisch” betekent: aansluitend bij de bestaande realiteit. Iedere visie over verandering is daarom (nog) niet “realistisch”. Maar dat sluit zeker niet uit dat het realiteit kan worden.

 3. Johan

  De elite wil dat je blijft denken dat je niets kan doen en schikt in je slachtofferrol. Doe het tegenovergestelde van wat ze van je willen. Als zij de samenleving verdeeld willen houden kan jij meehelpen de samenleving te verbinden. Als zij willen dat onwetend blijft zorg dat je zoveel mogelijk leert en dat ook deelt met je naasten. Dan wel op een positieve manier zodat ook zij het idee krijgen dat zij ook een positieve bijdrage kan doen.
  Als zij willen dat je je terug trekt en niets doet, ga er juist op uit om dingen op te pakken die op je pad komen en zet je in om die positieve veranderingen te realiseren. Het zal niet altijd lukken maar niet geprobeerd is nooit gelukt.

  Wij zijn met (veel) meer en daar is de elite doodsbenauwd voor.

 4. only you

  Herken mezelf min of meer in zijn verhaal, mi is dit de deceptie die elke persoon in het leven meemaakt, op zichzelf niet negatief als je er maar weer positief uit komt met jezelf en de maatschappij?
  Daarom laat de huidige politieke veranderingsprocessen nog al het een en ander versloffen en komt het welzijn meestal op het laatste moment in het gedrang?

 5. Tom

  Het plaatje van de macht piramide is achterhaald.
  De waarheid van nu, was de verandering van gisteren, dus waarheid is de Illusie.

  Het leven is een ervaring van waardes en daar wordt na gehandeld, we leven nu in een tijd dat we onze waardes vrijwillig weggeven om vrij te zijn, en hierop wordt het leven een leven met steeds minder waardes,….. waardeloos……., wat rest is kijken in een spiegel die zwart is geworden.

  Clip: Black Mirror- Exit Music for a Film- Shut up and Dance.
  https://www.youtube.com/watch?v=HcCghXB-xT0&ab_channel=KhatuliGremelashvili

  1. Douwe Bericht auteur

   //Het plaatje van de macht piramide is achterhaald.//

   Want? Ik zou daar graag enige onderbouwing bij zien.

   Ik zie nog steeds dat ons geldsysteem volledig gecentraliseerd via de BIS, de ECB, de FED, etc onze commerciele banken die daar weer onder hangen en de meeste mensen die directe schulden hebben bij die commerciele banken.
   Schulden die uit het niets zijn geschapen overigens en waar rente over betaald dient te worden.

   Ik zie nog steeds dat de Nederlandse media persberichtjes van internationale VS of UK georiënteerde persbureaus overtypt en dat hier als objectief nieuws probeert te verkopen. Zogenaamde verschillende kranten die allemaal dezelfde invoer hebben.

   Ik zie nog steeds hoe onze eigen overheid naar de wensen danst van de EU in de hoop hun eigen carriere te bevorderen ten koste van volk en vaderland. Kortom al de gecentraliseerde machtsinstrumenten werken nog volop en zijn nog aan de orde van de dag.

   Ik zou mensen aanraden dit artikel, ook van de hand van Pieter Stuurman eens rustig door te lezen. Daar worden de verschillende mechanismen vrij helder uitgelegd en toegelicht.
   -) Is de wereld een slavenkolonie

   De huidige machthebbers hebben in ieder geval al 300 jaar en wellicht al meer dan 5000 jaar achter de schermen gewerkt om de maatschappij die we hebben zo in te richten als deze nu is. Het lijkt mij buitengewoon naief om te denken dat zij nu hun gestoorde plannen opeens op zouden geven. En ik zie dat ook nergens terug. Eerder het omgekeerde, je ziet de drang naar controle en macht en centralisatie van die macht alleen maar heel duidelijk toenemen. Bijna zo openlijk dat ik oprecht afvraag waarom de Nederlandse burger die 150 mafkezen in Den Haag nog niet de Noordzee in hebben gedreven.

 6. Tom

  De uitleg van `want` geef ik daaronder. De handel in macht is verschoven van geld naar emoties waaronder de schaduwen van het zelf, en ook deze is destructief.

  Wie bezitten de meest geoogste emoties en kunnen er dus mee doen wat ze willen, dat zijn de grote tech-bedrijven, de overbemesting(roundup) vanr hun op ons gevoelsleven, zorgt voor een mono-cultuur.
  De spiegel wordt zwart we besteden onze identiteit uit aan iets wat er niet is, n.l. het geloofsleven van een Algoritme.
  Want juist alleen de ratio, is irrationeel.

  1. Douwe

   Met alle respect maar dat vind ik een buitengewoon vaag verhaal. De meeste mensen doen braaf wat de baas zegt omdat ze hun huur moeten betalen. Niet vanwege wat jij noemt.

   Overheden voeren beleid door om de hele bevolking te verarmen omdat ze afhankelijk zijn van de financiering van dubieuze geprivatiseerde globale bankencartels.

   Ik zou je aanraden de documentaire – The Money Masters van Bill Still te bekijken. Wel te vinden via YouTube. Daarin legt hij heel helder uit hoe geld het ultieme controle middel is en hoe verschillende elites al meer dan 300 jaar daarover vechten.

   De slavernij van de mensheid is heel concreet te bestempelen net als de belangrijkste ketenen, gereedschappen daarvan.

   1. Tom

    Dat is jammer dat het vaag is, misschien een beetje dissociatie, maar a la, ik leef het leven en kijk om mij heen met mijn perceptie gevormd door mijn ervaringen.

    Het is de handel in emotie die parasiteert en willoos maakt, daarom accepteren we schijnbaar comateus, de veranderingen die nog niet lang geleden als de grootste misdaad van de menselijke geschiedenis golden.

    We are amusing ourselves to death and, memory is a stranger and history is for fooles.

    Vervang de TV door de volgende stap, de Sociale media en je bent er.

    The Ghost of Tom Joad – Rage Against the Machine
    https://www.youtube.com/watch?v=iqnMrynpq9U&ab_channel=IvanZeljkovic

    ´Look in their eyes Ma and you see me´

    1. Douwe Bericht auteur

     Mensen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor hun eigen emotie. En hun emotie komt voort uit de gedachten waar ze geloof aan hechten. Als mensen hun gedachten, geloven en geloofssystemen leren onderzoeken, omkeren en ontmantelen dan krijgen ze ook de controle terug over hun emoties. Zie ook de 5 stappen cyclus van creatie waar Pieter over spreekt, hij legt hier heel helder in uit hoe gedachten, emoties, handelingen van mensen samenhangen en door elkaar beinvloed worden.

     -) De 5 stappen cyclus van creatie; hoe onze gedachten onze realiteit beïnvloeden

     Sterker nog als mensen hun eigen emotionele sturingsssyteem leren begrijpen dan kunnen ze een enorme persoonlijke groei in leren zetten. In mijn ogen ligt niet van je emotie bij een externe machthebber.

     -) Leer je innerlijke sturingssysteem optimaal te gebruiken

     -) Omarm je negatieve emotie, het is je wegwijzer naar persoonlijke groei en meer vrijheid

     Als de elite uit is op de negatieve emoties van mensen dan raad ik mensen bovenstaande drie artikelen van harte aan om zelf door te lezen en te verspreiden op die manier kunnen mensen controle krijgen over wat voor emoties ze uitzenden en dan kunnen ze de elite vrij snel dood hongeren. 😀

     Ik weet niet of je het in deze richting bedoelt Tom?

     1. Tom

      Niets dan respect en inspirerend Sander, begrijp en weet helaas maar al te goed wat er allemaal speelt, en zal me altijd op mijn manier blijven proberen in te zetten voor een humane en planeet waardige samenleving.

      Niets meer en niet minder.

     2. Tom

      Ja, maar het zijn niet alleen de negatieve emoties, het zijn alle emoties dan pas kan je heersen en spelen met de controle, lees macht.

     3. Pieter Stuurman

      Degenen die ons manipuleren, zullen altijd proberen om ons zo snel mogelijk in emotie te krijgen. Als we in de emotionele fase zijn (gedachte – emotie – handelen – realiteit), hebben we geen (volledige) toegang meer tot ons gedachtenpotentieel. Dat verzwakt ons, en maakt ons tot een gemakkelijke prooi voor de manipulators.

 7. bernadette

  Douwe ,

  Heel helder verwoordt hierboven.

  Ook te denken aan , jongeren met een Wajong uitkering .
  Die door hun lichamelijke aandoeningen beperkt zijn om verplicht te werken voor de Staat.
  Velen dreigen nu gekort te gaan worden op hun toch al karige uitkeringen.
  Zij kunnen er toch niets aan doen dat zij beperkt hun dagen doorbrengen in hun bestaan.
  Hen wordt te verstaan gegeven dat zij met ingaan van 2018 5 % gekort gaan worden .

  https://kortwajongniet.petities.nl/

  Moedwillig gehandicapten pesten

  Heeft dit nog met enige Empathie – medeleven – Liefde voor hun leven te maken?

  WIE… beslissen over deze maatregels ?
  WIE … doen dat deze weerloze mensen aan ?
  WIE… bepaalt dit ?

  https://twitter.com/hashtag/Wajong?src=hash&ref_src=twsrc^tfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.dlmplus.nl%2F

  1. Tom

   Bernadette, heb jaren en jaren de schoenen onder mijn voeten weggelopen voor folderen en acties meedoen voor de SP.
   Na de betoging van Basta waar wel degelijk een vonk aanwezig was, ging men weer op de handen zitten en is het vuur toen gedoofd, volgens mij moedwillig .

   Helaas de SP is een kale marketingsorganisatie geworden die emoties opslurpt, maar misschien onbedoeld en ook zeker niet door iedereen binnen de organisatie, als een rigide parasiet terug ventileert.

   Ze missen helaas ook de feeling met de tijdsgeest

 8. Sander Viergever

  Ik ben zo’n Wajonger wiens uitkering van 75 naar 70% van het minimum inkomen gaat. Welnu heb ik zo’n financieel management dat ik hiermee prima kan rondkomen komende jaren. Ik doe heel betekenisvol vrijwilligerswerk en voel me gezegend met een Wajong uitkering. Echter het voelt niet helemaal oké want veel, het meerendeel van de Wajongers doet zeer betekenisvol vrijwilligerswerk (net zo waardevol vaak als betaald werk) maar het UWV erkent hen en mij daar niet in. Ja dit systeem gaat omvallen binnen enkele jaren of helemaal hervormd worden. Laat die wajongers 75% gewoon behouden zou ik zeggen..

  Ad Broere een mooi artikel! Ik wist het allemaal al want ik kijk naar video’s van David Icke, Mark Passio enz. niet altijd 100% mee eens maar wel 96% mee eens met deze video’s. heel goed.

 9. Tom

  (Ging iets mis met mijn reactie, excuus, werd hierboven geplaatst.)

  Niets dan respect en inspirerend Sander, begrijp en weet helaas maar al te goed wat er allemaal speelt, en zal me altijd op mijn manier blijven proberen in te zetten voor een humane en planeet waardige samenleving.

  Niets meer en niet minder

 10. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Graag wil ik hier nog eens benadrukken dat het bij de stembus al heel erg mis gaat. Er zijn politici met spreekbevoegdheid en politici die het zonder moeten stellen en het zijn alleen de politici uit die eerste groep die we allemaal kennen en van heel de rest (waaronder misschien ook enkele integere mensen) zullen we nooit iets horen. En dat geldt voor ALLE politieke partijen. De meeste mensen hier zullen wel in de gaten hebben dat je bij de stembus alleen nog maar de carrière van een organisatie-crimineel kunt financieren maar dit besef ontbreekt in zijn algemeenheid nog volkomen bij de Nederlandse bevolking: de opkomst dit jaar was niet alleen groter dan vorige keer maar de VVD kwam ook weer als grootste uit de bus.

  Inmiddels is ook wel duidelijk dat democratie één van de grondvormen van een dictatuur is. Want een democratie is gebaseerd op de leugen dat de bevolking invloed heeft op het landsbestuur. En dat is niet het geval. In Catalonié heeft de vreedzame bevolking de handboeien van de EU-fascisten af willen doen door te gaan stemmen. Het gevolg: excessief politiegeweld, 900 gewonden ( jongeren maar ook bejaarden) en er waren nogal wat botbreuken bij. Die politie is op de mensen afgestuurd door de Spaanse regering en die handelen weer in opdracht van de bankiers die zich achter hun ruggen verschuilen. Frans Timmermans, die we allemaal kennen als oorlogshitser (MH-17) en van het feit dat hij in 7 talen kan liegen desgevraagd in het Europarlement: “Om de wet te handhaven is proportioneel geweld toelaatbaar”.

  Ik word daar pislink om. En dat is misschien wel dom. Maar ik schrijf dit nog even om duidelijk te maken waar we met z’n allen staan. Mij heeft het na meer dan 10 jaar comments geschreven te hebben het gevoel gegeven aan een dood paard te trekken. We kunnen alleen nog maar voor onszelf kiezen en voor onze naasten. En dat is ook veel leuker: samen met je Hongaars-Amerikaanse vrienden (die trouwens ook uit het systeem zijn gestapt) gezellig naar zo’n zwavelig thermaalbad waar vellen in ronddrijven waarvan je niet weet waar die gezeten hebben of wie de eigenaar was. Er zijn badgasten bij die er met een gekleurde zwembroek ingaan en er met een bijna witte weer uitkomen…..ook het uitgaansleven is hier heel anders dan in Nederland!

 11. Douwe Bericht auteur

  Precies. Zelf actie nemen vanuit je eigen vrije wil en vanuit je eigen hart is het beste wat je kunt doen. Persoonlijk vind ik dit een bijzonder goede handleiding mochten mensen het nog moelijk vinden om te bepalen wat voor acties te nemen:

  -) Volg je nieuwsgierigheid, interesse en passie – met integriteit – en zonder te volharden in een specifieke uitkomst.
  -) De volledige formule om je natuurlijke nieuwsgierigheid te volgen
  -) Waarom je persoonlijke passie volgen het beste is wat je kunt doen voor het universum!
  -) Volg het broodkruimel pad van je innerlijke interesses

  1. Douwe Bericht auteur

   Maak jezelf vooral niet afhankelijk van anderen. Ga zelf actie nemen vanuit je eigen vrije wil en vanuit je eigen hart en daardoor verhoog je automatisch de frequentie van het collectief. Daarnaast geef je het goede voorbeeld aan anderen die zien dat als jij dat kunt, dat zij het wellicht ook kunnen. Als anderen dat dan vervolgens ook doen dan rolt de sneeuwbal vanzelf verder.

   In mijn ervaring is die behoefte naar een collectief of dingen samen doen gebaseerd op een soort angst. Probeer dat eens binnen jezelf te onderzoeken en in jezelf te overwinnen en ga gewoon vanuit jezelf niet vanuit een collectief actie ondernemen.

   Mensen weten helemaal niet van elkaar wat wel of niet resoneert met andere mensen. Het beste wat je in mijn ogen kunt doen is je eigen resonantie volgen en andere mensen hun vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken om hun resonantie te volgen respecteren.

   Rise alone and inspire others zou ik zeggen en laat anderen de vrijheid om dan wel of niet te risen. Maar jij bent daar niet van afhankelijk en je bent er niet voor verantwoordelijk. Mensen zijn soeverein en zelf scheppende wezens.

 12. Wat is waar

  /////Pieter Stuurman
  04/12/2017 om 10:09

  Degenen die ons manipuleren, zullen altijd proberen om ons zo snel mogelijk in emotie te krijgen. Als we in de emotionele fase zijn (gedachte – emotie – handelen – realiteit), hebben we geen (volledige) toegang meer tot ons gedachtenpotentieel. Dat verzwakt ons, en maakt ons tot een gemakkelijke prooi voor de manipulators.///////

  Pieter jij hebt het eens mooi verwoord emoties zijn gebaseerd op gedachtes van dingen die in de toekomst (geen realiteit zijn) of in het verleden (geen realiteit meer zijn).
  Wij zullen nooit op onze gedachtes/verstand kunnen bouwen. We zullen terug moeten naar ons gevoel in het nu, ons geweten. Ik voel dat er iets niet in de haak is (bewust of onbewust) en met mijn verstand moet ik proberen te achterhalen en verklaren waarom dat gevoel er is. Dat is dan de waarheidsvinding. Het onderbuikgevoel waar de machthebbers zo’n hekel aan hebben moet zegevieren. Want dat gevoel legt de leugens bloot. Dat is de reden dat politici waarom ons door politici en door de main stream media altijd gewaarschuwd wordt tegen onderbuikgevoelens. Van hen moeten we juist het verstand gebruiken. Dat is alles wat we geleerd hebben wat “waar” zou zijn. Maar ons verstand is/ wordt juist geprogrammeerd door de elite. En daarmee laten ze ons denken wat zij willen dat wij denken, daarmee bedrijven ze perceptiemanagement.
  Ons (onderbuik)gevoel komt voort uit de bron van ons leven, onze ziel. Laten we dat koesteren.

  1. Pieter Stuurman

   Het onderwerp van emoties is inderdaad altijd iets dat er (op het moment van beleven van die emotie) NIET is.

   Bijvoorbeeld:
   De emotie SPIJT gaat over iets dat er was, maar niet meer IS
   De emotie ANGST gaat over iet dat mogelijk kan komen, maar er nog niet IS
   De emotie VERDRIET, gaat over het verlies van iets dat er was, maar niet meer IS
   De emotie boosheid gaat over iets dat ons eerder aangedaan is, maar er nu niet IS
   Etc.

   Gevoelens gaan over zaken die er op het moment van beleven daadwerkelijk ZIJN.

   Gevoelens zijn dus (in tegenstelling tot emoties) een reactie op waarheid (waarheid = Wat IS).

   Bijvoorbeeld:
   Genieten van een lekkere maaltijd, die er op dat moment daadwerkelijk IS
   Genieten van het samenzijn met iemand, die er op dat moment werkelijk IS
   Verontwaardiging over het gedrag van iemand, die dat op dat moment daadwerkelijk doet.
   Pijn die je hebt als gevolg van iets dat op het moment van voelen daadwerkelijk gebeurt
   Etc.

   Omdat we een emotie en een gevoel op ongeveer dezelfde manier beleven, is het voor veel mensen lastig om het onderscheid te maken. Maar daarvoor kunnen we ons verstand inzetten 🙂

 13. bernadette

  // Ons onderbuikgevoel komt voort uit de bron van ons leven , onze ziel.
  Laten we dat koesteren //

  Mooi hier… het simpele bestaan van Frans – Anders
  En jonge Jurjen die het nut van het verplicht naar school gaan niet echt ziet zitten.
  Beide met onderbuik gevoel 🙂

  Man bijt hond – Lytse Frans compilatie
  https://www.youtube.com/watch?v=IctQhsngdQY

  Samen eens op reis met de fiets richting Duitsland .
  Slapen doen ze dan beiden ook buiten .. in de Natuur ,

  Man Bijt Hond -Frans Anders – Frans Zwaagstra en Jurjen Dagboekvideo’s Auf Deutschland Reise 2013
  https://www.youtube.com/watch?v=58IvtdEmcGs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *