Over geld, rente, macht, Islam, politiek en oorlog

rising-interest-ratesEen artikel van Pieter Stuurman.

De huidige machtsverhoudingen in de wereld vinden voor een belangrijk deel hun oorsprong in het oude testament dat voor zowel het Christendom als de Islam en het Jodendom gelijk is.

Hierin staat dat het zondig is om rente te vragen.

Wikipedia zegt hierover:

In veel religies werd het heffen van rente op een lening als een zonde beschouwd. Meestal ging dit uit van twee benaderingen. Volgens de eerste kon geld zich niet zomaar ‘uit zichzelf’ vermeerderen, omdat alleen God of de goden zaken konden scheppen. De tweede, meer praktische reden om het heffen van rente als zonde aan te merken, was het feit dat woekeraars soms doelbewust dermate hoge percentages rekenden dat de schuldenaar nooit uit de schulden kon komen en al zijn goederen en uiteindelijk zijn vrijheid moest afstaan. Een dergelijke gang van zaken werd gelijkgesteld aan stelen, en was daarmee een zonde.

Om deze reden verbood de katholieke kerk tot in de middeleeuwen het heffen van rente. Joden, daarentegen, interpreteerden de regels van het oude testament anders. Het oude testament verbood het vragen van rente aan broeders, en omdat niet-joden geen broeders waren (zo redeneerde men) was het vragen van rente aan niet-joden toegestaan. Dit is de oorsprong van de prominente aanwezigheid van joden in de bancaire en financiële wereld, tot op de dag van vandaag.

Nogmaals Wikipedia:

In de Middeleeuwen was het christenen verboden rente te heffen, wat leidde tot de positie van joden als bankiers en geldverschaffers. Ook joden zelf was het in principe niet toegestaan rente te heffen, maar dit renteverbod gold niet wanneer zaken werd gedaan met niet-joden.

Uiteraard trokken de enorme winstmogelijkheden later ook niet-joodse zakenlieden aan, maar de internationale bancaire wereld telt nog steeds een onevenredig groot aantal joodse bestuurders en topfunctionarissen. En dat heeft dus helemaal niks met een “joodse volksaard” of zoiets te maken, maar heeft een puur historische oorsprong.

bankster-chess1Wel werd al snel duidelijk dat de bijzondere maatschappelijke positie van bankiers enorme privileges met zich meebracht. Buiten private rijkdom, groeide ook de bestuurlijke invloed van de bankiers. En die invloed explodeerde met de introductie van een systeem met de naam fractional reserve banking in de late middeleeuwen.

Het systeem hield in eerste instantie in dat bankiers maar een klein deel (bijv. 10%) van het aan hen toevertrouwde goud in hun kluis hoefden te houden voor het geval een eigenaar het zou komen ophalen. Omdat het nooit voorkwam dat alle eigenaren tegelijkertijd hun goud kwamen ophalen, bleef er altijd een voorraad goud bij de bankiers. En dat goud (dat hun eigendom dus niet was) leenden ze uit tegen rente.

Met komst van waardepapieren (papiergeld) keerden de bankiers dit mechanisme om. Ze konden zelf waardepapier drukken, en met het in bewaring nemen van één goudstuk, kon nu voor tien goudstukken waardepapier worden uitgegeven, en tegen rente worden uitgeleend. De bankiers werden hiermee een vrijwel onuitputtelijke bron van geld (en daarmee schuld), maar die bron bestond feitelijk op basis van valsemunterij. Er werd immers papiergeld in omloop gebracht waar geen goud tegenover stond.

In eerste instantie stuitte dit systeem op weerstand bij de bestaande machthebbers, maar al snel bleek dat de bankiers hiermee ook de constante geldhonger van koningen en staten konden stillen, en zo werden er verbonden gesmeed tussen de bankiers en die machthebbers. In die zin dat deze vorm van valsemunterij door de wetgevers werd gelegaliseerd op voorwaarde dat de staten ervan konden profiteren.

Ook nu nog is vrijwel het gehele wereldwijde bancaire systeem gestoeld op dit mechanisme. En dat heeft er in de loop van de tijd voor gezorgd dat de bancaire wereld geworden is tot een supranationale wereldmacht. Een wereldmacht die zich niets hoeft aan te trekken van grenzen of nationale wetten.

4246171463_Nathan_Rothschild_and_famed_quote_answer_5_xlargeVrijwel alle overheden en staten zijn volledig afhankelijk geworden van de welwillendheid van de financiers. En dat geeft die financiers macht over de staten en de bestuurders ervan. Politici en bestuurders kunnen zich uitsluitend bewegen binnen de door de bankiers gestelde kaders. En binnen die kaders staat het belang van de financiers voorop. Voldoet een land of een politicus niet aan de eisen, dan wordt de geldkraan simpelweg dichtgedraaid.

Tot het einde van de negentiende eeuw konden de bankiers die macht alleen laten gelden via de gevestigde politiek in de landen die financieel afhankelijk gemaakt waren. Maar dat hield ook een beperking in van hun invloed. En die beperking betekende dat men rekening moest houden met de internationale verhoudingen tussen de verschillende staten. Staten die individueel weliswaar volledig in de financiële houdgreep zaten van de bankiers, maar onderling vaak op gespannen voet stonden. Spanningen overigens waar de bankiers garen bij sponnen omdat oorlogvoeren de belangrijkste oorzaak was van vraag naar kapitaal, en die daarmee de afhankelijkheid van de staten aan de bankiers deed toenemen.

Dit systeem had de internationale bankiers dus enorme macht en invloed gebracht in het grootste gedeelte van de wereld. Ze waren achter de schermen de werkelijk machthebbers geworden die de officiële machthebbers konden besturen met hun controle over geld. Dit gold voor de gehele westerse wereld. De rest van de wereld was of gekoloniseerd door de westerse mogendheden, en vielen dus ook onder de invloed van de bankiers, of oninteressant.

Dat veranderde tegen het einde van de 19e eeuw. Ten eerste werd in 1869 het Suezkanaal geopend. Hierdoor werd de handelsroute naar de oostelijk koloniën met 8000 km bekort, en daarom werden de omringende landen (met name Egypte) van groot strategisch belang. Maar nog belangrijker was de ontdekking van grote olievoorraden in het Midden-Oosten.

Wikipedia:

Het Midden-Oosten was jarenlang slechts een achtergestelde regio van het Ottomaanse rijk. Met het einde van de negentiende eeuw kwam daar sterke verandering in. Dit had twee oorzaken:

1. De strategische ligging. In 1869 werd in Egypte het Suez-kanaal geopend, wat een uiterst handige handelsroute werd tussen Europa en India. De koning van Egypte, Ismail, wilde Egypte moderniseren en bouwde uiterst moderne, semi-Parijse wijken in Cairo. Dit kostte ontzettend veel geld, en daarom zette de Egyptische koning in 1875 de aandelen van het Suez-kanaal op de markt. Meteen kocht de Britse premier de aandelen, waarmee Groot-Brittannië haar handelsroute met India ruim 8000 km had verkort. Het Suez-kanaal was nu de navelstreng van het Britse rijk geworden. Na hevige rellen in Egypte tegen de Westerse aanwezigheid, werd Egypte een Brits protectoraat.

2. De olie. In het begin van de twintigste eeuw werden enorme olievelden ontdekt in het Midden-Oosten, voornamelijk in de Arabische golf.
Deze twee oorzaken leidden ertoe dat het Midden-Oosten één van de belangrijkste regio’s in de wereld werd. De Westerse mogendheden moesten dit zien te besturen.

Het Midden-Oosten werd dus in korte tijd ineens een enorm belangrijke regio. Een regio waarop de bancaire elite dus (kosten wat het kost) haar greep moest krijgen. Door de potentiële enorme inkomsten uit olie, en de controle over westerse handelsroutes, zouden de lokale machthebbers in die regio geduchte concurrenten kunnen worden, en dat kon uiteraard niet worden toegestaan.

islamic-banking-10-638Maar hier stuitten de bankiers op een probleem: het Midden-Oosten werd gedomineerd door de islamitische religie, en volgens die religie mocht er geen rente gevraagd of betaald worden. Een religieuze wet die tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat in veel islamitische landen. De vertrouwde bankiersstrategie van fractional reserve banking om de macht in handen te krijgen, ging hier niet op. Er moest dus iets anders verzonnen worden.

Ook de invloed op de verschillende naties bood geen uitkomst. Men kon niet één van die naties verplichten om het Midden-Oosten door middel van oorlog te onderwerpen. Dit zou de onderlinge machtverhoudingen tussen de landen scheeftrekken en dat zou leiden tot een internationale oorlog tussen die uitverkoren natie en de andere westerse landen.

De bankiers hadden weliswaar de macht over alle westerse landen afzonderlijk, maar de betrekkingen tussen die landen waren van dien aard dat samenwerking uitgesloten was. Toch was bij gebrek aan bancair/financiële strategieën, oorlog uiteindelijk de enige overgebleven mogelijkheid om het Midden-Oosten te onderwerpen.

Maar om oorlog te kunnen voeren is een aanleiding nodig. Een aanleiding om de steun en de samenwerking te genereren van de landen die deze beoogde oorlog moeten gaan voeren. Het is immers onmogelijk om zomaar en zonder officiële rechtvaardiging een oorlog te starten zonder als agressor aangewezen te worden. Bovendien zou dat de werkelijk drijfveer (totale wereldmacht van de bancaire sector) onthullen.

Meestal wordt de benodigde aanleiding gevonden in het provoceren van de beoogde tegenstander om daarmee een aanval uit te lokken. Maar de landen in het Midden-Oosten hadden geen enkele baat bij een aanval op hun afnemers. Olie was immers vooral gevraagd door de geïndustrialiseerde wereld, de westerse landen dus, en de islamitische landen zouden die westerse landen (hun klanten) dus nooit aanvallen. Er moest een ander plan komen.

Een langetermijnplan dat uiteindelijk zoveel onrust in de regio moest gaan brengen dat de islamitische wereld aangevallen zou kunnen worden met steun van de rest van de wereld. En zo kwam men op het idee van het zionisme. Een supranationale politieke beweging met als doel de stichting van een joodse staat op Palestijns grondgebied, midden in de islamitische wereld. Een politieke beweging die gestoeld is op ideeën over de joodse identiteit en de joodse geschiedenis. Een beweging die nauwelijks gebaseerd is op religieuze gronden, maar die politieke en strategische doeleinden nastreeft.

zionism1

Rond 1900 bestond er eigenlijk nauwelijks zoiets als een joodse identiteit. Joden waren verspreid over de wereld en de meeste leidden een seculier bestaan. Veel van die joden hadden geprofiteerd van de welvaart die hun historische voorsprong gebracht had. Ze behoorden vaak tot de elite en zagen geen aanleiding om die positie op te geven en te vertrekken naar Palestina. Wel bestond er wereldwijd een groep orthodoxe joden die terugkeer naar Israël nastreefden, maar dan uitsluitend op religieuze gronden, dus na de komst van de Messias, en niet op seculiere basis, zoals het zionisme voorstelt.

Om het plan te laten slagen, moest er dus een strategie gevonden worden die uiteindelijk zou leiden tot de acceptatie van een joodse staat op islamitisch grondgebied. Een staat die gesteund zou worden door de westerse wereld en bestreden door de islamitische wereld. En in dat bestrijden zou een rechtvaardiging voor een aanval gevonden worden.

In 1897 kwam onder leiding van Theodor Herzl het eerste Internationale Zionistische Congres bijeen. Om te kunnen slagen stelde men zich tot doel om te komen tot acceptatie van het idee dat joden een volk zijn. Zowel bij joden zelf als in de westerse opinie.

Daarvoor waren 4 dingen nodig:

1- Zichtbaar maken van joden in de westerse samenlevingen door middel van segregatie. In eerste instantie door het bevoordelen van joden ten opzichte van niet-joden. Dit zou dan zoveel weerstand oproepen bij niet-joden dat er een negatief beeld en een vijandige stemming t.o.v. joden zou ontstaan. De ontstane polarisatie zou zowel de joodse identiteit versterken, als de tegenstand ertegen.

2- Het initiëren en stimuleren van vervolging van joden als gevolg van die negatieve stemming.

3- Het vinden van rechtvaardiging bij westerse naties in het verlenen van steun voor de oprichting van de joodse staat als reactie op die vervolging.

4- Het verbinden van de westerse naties.

bankers-warsDe meeste joden woonden in Midden-Europa, met name in Duistland en Oostenrijk. Om de gewenste tegenstellingen te creëren tussen joden en niet-joden, was het noodzakelijk dat dit gebied eerst tot grote armoede gedreven zou worden, en dat joden alle eliteposities zouden innemen. Om die armoede te bewerkstelligen en om de overige landen afhankelijker te maken van de bankiers, moest er een oorlog komen.

De eerste wereldoorlog voldeed prima. Duitsland werd na de oorlog aangewezen als boosdoener, en werd met het verdrag van Versailles gedwongen tot enorme herstelbetalingen. Dit bracht de geplande armoede onder de bevolking. Tegelijkertijd werden joden in topposities geplaatst in de financiële, culturele, economische en politieke wereld, en werden joodse ondernemingen volop gefinancierd. Joden vormden de nieuwe en zeer zichtbare elite in een omgeving van Duitse armoede. En dit bracht de gewenste onvrede met zich mee. Het was nu wachten op de eerste georganiseerde tegenstand.

Die tegenstand werd gevonden in een splinterpartij, de NSDAP, de Nationaal Socialistische (Nazi) partij die zich afzette tegen Versailles en de joodse elite. Een gezicht werd gevonden in een herkenbare figuur (markant uiterlijk, welbespraakt) en er werd een uitgekiende marketing/propagandastrategie ontwikkeld. Bovendien werd deze beweging door de zionistische bankiers rijkelijk gefinancierd. Met dat geld kon Hitler vliegensvlug (tussen 1933 en 1939) de economie herstellen, het sterkste leger van Europa opbouwen en met de eer strijken om zo het Duitse volk achter zich te krijgen.

Voorwaarde van de bankiers was echter dat Hitler de joden zou vervolgen op een historisch ongekend wrede manier. Voorstellen van de nazi’s om de joden te laten emigreren en zo Duitsland van de door hen gehate joden te verlossen, werden door de bankiers dan ook van tafel geveegd. De joodse identiteit werd eerst misbruikt, en de joden werden vervolgens letterlijk opgeofferd om het doel te bereiken.

Na de tweede wereldoorlog werd de holocaust gebruikt als aanleiding om de stichting van Israël te rechtvaardigen. Daarnaast werden de verschrikkingen van die oorlog aangegrepen om de westerse landen te verenigen in de VN en later de Europese landen in de EU. Alles in het kader van: “dit mag nooit meer gebeuren”.

In 1948 werd de staat Israël gesticht op Palestijns grondgebied met medewerking van de westerse landen. De oorspronkelijke islamitische bewoners van Palestina werden verdreven. Een daad die alleen kon worden gerechtvaardigd door de holocaust, waaraan de Palestijnen uiteraard geen enkele schuld hadden. Dit stuitte op grote verontwaardiging in de Arabische wereld en dat bracht de gewenste tweedeling tussen het Westen en het Midden-Oosten.

Palestinarens

Maar ondanks een paar militaire strubbelingen en de voortdurende provocaties van Israël en de westerse landen, kozen de meeste islamitische landen toch voor het bewaren van een gespannen vrede. Het grote internationale militaire conflict waarop gehoopt was, bleef grotendeels uit. Er was te weinig aanleiding voor een groot internationaal initiatief om de gehele islamitische wereld aan te vallen en te onderwerpen, wat natuurlijk wel het uiteindelijk doel was/is.

Al snel werd duidelijk dat er nog een andere strategie nodig zou zijn. Een strategie die ertoe moest leiden dat moslims in een kwaad daglicht zouden komen te staan bij de westerse bevolking. Een strategie die de gehele islamitische wereld zou aanwijzen als potentiële bedreiging. En die strategie werd gevonden in twee richtingen: immigratie en terrorisme.

De immigratiestrategie werd gestoeld op de ervaringen die men had met de vooroorlogse joodse segregatie, maar nu andersom. Dat wil zeggen: men stimuleerde decennialang immigratie vanuit islamitische landen, maar de immigranten vormden nu niet de bovenklasse (zoals bij de joden) maar de onderklasse. Met name ongeschoolde en kansarme moslims werden in groten getale naar de westerse landen gelokt. Daar kregen ze in veel gevallen een voorkeursbehandeling als het ging om sociale en financiële ondersteuning. Dat leidde tot veel onvrede bij de oorspronkelijke westerse bewoners. Een onvrede die door academische opiniemakers en politici in de media werd weggezet als racisme en daarom niet mocht worden geuit. De immigratie zorgde met name in de grote steden voor enorme problemen. Problemen die door het bestuur en de politiek vrijwel volledig werden genegeerd, en afgedaan werden als xenofobie en onderbuikgevoelens.

Zo liep de onderhuidse spanning steeds verder op zonder de mogelijkheid van een uitweg. Er ontstond een latente anti-islam stemming die nergens gehoor kreeg, en nergens geuit kon worden zonder in de media geridiculiseerd te worden.

dIn het begin van de 21e eeuw werd daar de terrorismestrategie aan toegevoegd. Er vond een aantal aanslagen plaats, en die aanlagen werden in de schoenen van moslims of islamitische organisaties geschoven. Tegelijkertijd werd het embargo op kritiek op moslimimmigranten geleidelijk opgeheven. De door de bankiers beheerste media benadrukken voortduren het gevaar van terrorisme en dikken incidenten met immigranten dagelijks aan. Daarnaast krijgen nieuwe politici die een anti-islam agenda voeren in vrijwel alle landen vrij baan. Uiteraard zodanig ingekleed dat de bestaande gevestigde orde zonder gezichtsverlies kan blijven zitten.

Er wordt een gezicht gevonden (markant uiterlijk, welbespraakt) om de plotseling losgelaten emoties te verwoorden, te vertegenwoordigen en aan te wakkeren. De partij van die figuur wordt ook nu weer rijkelijk gefinancierd door de bancaire zionistische elite. Nu wordt de immigratieproblematiek (die al die jaren ontkend is) ineens het hoofdpunt op de agenda van alle politieke partijen en in de media.

Tegelijkertijd wordt er een internationaal propagandaoffensief gestart dat islamitische landen verdacht moet maken. Eerst Irak, dat onder valse voorwendselen aangevallen wordt. En vervolgens worden de pijlen gericht op andere landen in de regio, zoals Syrië en uiteindelijk Iran. Het is de bedoeling dat de internationale anti-islam stemming nu sterk genoeg is om de steun van de bevolking te winnen voor een oorlog tegen een land dat in de geschiedenis van haar bestaan nog nooit een ander land heeft aangevallen, laat staan een westers land.

divide-and-conquer-devices1

En als de oorlog tegen Iran eenmaal een feit is (zo is de gedachte), zal dit leiden tot de gewenste wereldoorlog tegen de gehele islamitische wereld. Een oorlog die rechtvaardiging zal vinden in de wereldwijde angst voor islamitisch terrorisme of oorlogsdreiging. Een dreiging waarvan het idee in ruim honderd jaar tijd, stap voor stap, zorgvuldig gecultiveerd is, en die moet leiden tot acceptatie van oorlog tegen, en de onderwerping van het gehele Midden-Oosten aan de westerse mogendheden. En daarmee dus aan de financiers die daar de dienst uitmaken.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Blog Pieter Stuurman
-) Overige artikelen van Pieter Stuurman op Achter de Samenleving
-) De klusjesman – Politici hebben liever niet dat u dit leest
-) De dictatuur van het geld
-) Schuld; het machtigste wapen in de wereld?

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter!
Een nieuw gezichtspunt leren kennen, iets geleerd en/of gelachen? Overweeg een donatie/vrijwillig abonnement.

3e44848d8325a25ceee6d6c1f69c5f33

71 gedachten over “Over geld, rente, macht, Islam, politiek en oorlog

 1. Douwe

  Ter aanvulling nog op het verhaal van Pieter Stuurman. The Balfour Declaration laat zien dat het hart van de bankenwereld de Rothschilds, in 1917 al hun oog hadden op het land van de Palestijnen en vanuit hun zionistische achtergrond. Zeer interessant document om voor jezelf te bekijken omdat het het zionisme, de Rothschilds en de plannen voor Israël aan elkaar koppelt ver voor de tweede wereld oorlog.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

 2. Treowd

  Prima artikel, maar ook betreffende de holocaust ook aangehaald in het artikel rijzen er vele vragen. Mogelijk heeft men dat ook opgeblazen om een of de verdere agenda te kunnen voortzetten. Ursula Haverbeck’s documentaire geeft te denken over dit onderwerp, maar ook de onderzoeken van David Cole laten zaken zien die op z’n minst opmerkelijk te noemen zijn. Cole in Auschwitz 1 of 7 Is ook dit deel van de geschiedenis aangepast om de daaruit ontstane naoorlogse industrie te gelde te maken en die agenda verder te kunnen uitrollen?

  1. Pieter Bericht auteur

   Uiteindelijk hebben alle ingezette strategieën de bedoeling de gangbare gedachten/overtuigingen onder de bevolking te beïnvloeden. De gedachte “dit mag nooit meer gebeuren” en “de Islam is een bedreiging” zijn noodzakelijk om de steun van de bevolking te verkrijgen voor een oorlog. De eerste was nodig voor het verenigen van de westerse landen, de tweede voor de daadwerkelijke aanleiding voor een aanval.

   Je kunt hieraan mooi zien dat de elite nergens is zonder de steun van de bevolking. Pas als men (via misleiding) die steun gegenereerd heeft, kunnen de plannen worden uitgevoerd. Of de gebeurtenissen nu werkelijk plaatsgevonden hebben zoals de meeste mensen denken, of niet, dat maakt (in het kader van de strategie) niet zoveel uit. Uiteraard zullen de gebeurtenissen worden aangedikt om ze zo effectiever te maken.

   Het einddoel is de totale macht over de totale wereld. Dat doel kan uitsluitend bereikt worden door de bevolking zodanig te misleiden dat ze haar medewerking hieraan verleent. Bevolking die in de veronderstelling is dat alle acties bedoeld zijn om haar veiligheid te waarborgen. Het tegenovergestelde is waar. Aan het eind van dit “spel” zal dat pijnlijk duidelijk worden.

   Het tegenovergestelde beweren van hetgeen in werkelijkheid gedaan wordt, is de definitie van misleiding. En macht (iedere macht) kan uitsluitend bestaan op basis van misleiding.

   Voor misleiding zijn er altijd twee partijen nodig: de misleider en de misleide. Die eerste zal niet ophouden. De verantwoordelijkheid ligt hier dus bij de misleide. Anders gezegd: als wij stoppen ons te laten misleiden, als we er niet langer intrappen omdat we de trucs doorzien, dan is het spel afgelopen voordat de geplande “finale” kan plaatsvinden.

 3. Johan Bosman (werktuigkundige)

  In 1945 hebben velen verzucht: “dit nooit meer”. Maar dat is al weer een generatie geleden. Dus “het kan nu wel weer”. Ik heb de afgelopen tijd eens rondgesnuffeld in Syrië. Ik ben zo’n suffert die wil weten wat er gebeurt. Het is verschrikkelijk, daar wordt je heel stil van: de hompen mens en de voordeuren vliegen hoog door de lucht. Krijgsgevangenen die al half-dood zijn geslagen en geschopt daar wordt overheen gereden met een tank. Want dat is lachen. Aleppo, Homs, Hama, Al-Aqqa….het zijn allemaal spooksteden geworden. Ook ons land doet mee aan deze “vredesmissies”in het middenoosten: ons geperveteerde wettige betaalmiddel moet worden gered.

  Dat velen dit leerzame artikel van Pieter mogen lezen!

  1. Werner

   U kunt dit allemaal vinden in de wereldliteratuur, alhoewel deze niet altijd correct is begrepen. Bijvoorbeeld het idee dat je moet leren om meester te worden over je eigen natuur is in alle grote boeken van de wereld tot uitdrukking gebracht. Deze ‘Jihad’ – om de islamitische term te gebruiken – is altijd bedoeld als een innerlijke strijd en niet als uiterlijke strijd tegen onze medemensen.

   http://www.noetischwetenschappelijkinitiatief.nl/Artikel-Universele-of-gespecialiseerde-wetenschap.html

    1. Werner

     Je kan de algehele misvatting wellicht niet beter omschrijven, bijzonder is dat die percentages mooi overeenstemmen met andere werken. Deze dynamiek is op zich wonderbaarlijk, met 1,7% haal je echter de kiesdrempel niet eens. 🙂

     1. Jantje`

      Ik nodig je uit om de bijbel te lezen. Die verhouding klopt echt niet voor de bijbel (inclusief het eerste testament.
      Moslims veroorzaken al 1400 jaar ellende. dit is niet iets van de laatste tijd.
      Dankzij de oliestaten is er nu geld om de boel op te ruien met hun wahabisme.
      Saudi-Arabië voert binnen de landsgrenzen uit hetgeen dat ISIS ook uitvoert.
      Volgens de letter van de Koran.
      De moslims deden dit vroeger ook als ze gebieden veroverden. Jeruzalem baadde in bloed toen moslims het veroverde. De kruistochten waren een reactie hierop. Joden en Christenen leefden eeuwenlang in relatieve vrede naast elkaar voor die tijd.
      De moslims hebben gruwelijk huisgehouden op de balkan tot aan Wenen toe.
      Daar is nog genoeg over te vinden.
      Ook in Azië hebben ze gruwelijk huis gehouden. een lage schatting is dat dit het leven van 180 miljoen hindoes heeft gekost.
      De lijst met gruwelijkheden van de moslims past niet op 1 wcrol.
      Dat opgefokte zooitje zijn we nu aan het importeren.
      Het is al merkbaar aan de misdaadcijfers. Die lopen de spuigaten uit.
      In Zweden is het aantal verkrachtingen met meer dan 700% gestegen. De moslims beginnen dus hun gruwelijkheden al te uiten tegen vrouwen. Dat zijn de makkelijkste slachtoffers voor die laffaards.
      Moslims halen de trekker over in het Midden-Oosten en plegen misdaden tegen de menselijkheid. Dat doen die bankiers niet.
      Het is terecht dat daar mensen tegen op staan.
      Het is de linkse elite die alles sust, niet de bankiers.

     2. Werner

      Het is alsof je zegt dat Christenen niet voor ellende gezorgd hebben? Misschien kan syncretisme helpen voor een beter begrip?

      Syncretisme is in de godsdienstwetenschappen een term die verwijst naar het naar elkaar toegroeien van religies, als een poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en religies met elkaar te combineren. Een equivalent woord kan fusie of hybridisatie zijn. Het syncretisme is ook de samengroeiing en versmelting, onder andere van wereldbeschouwingen van verschillende herkomst, zonder dat er echte samenvattende beschouwing wordt bereikt. Bij uitbreiding kan ook in taalvormen of muziek syncretisme worden nagestreefd. Syncretisme veronderstelt in zijn algemeenheid een onderliggende eenheid. Sommige godsdienstwetenschappers verwerpen de term syncretisme, omdat het immers veronderstelt dat er zuivere religies zouden bestaan. Maar in werkelijkheid zijn religies steeds in interactie met hun omgeving.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Syncretisme_%28religie%29

     1. Gerrit

      In de Koran en Hadith Werner, ik dacht dat jij die ook gelezen had?!

     2. Werner

      Over die bronnen bestaat de grootste twijfel, hun oorsprong ligt in het Christendom enzoverder. Kwestie van interpretatie wellicht.

    1. Werner

     Interessante link van Gerrit, wie blijft hangen op de eerste pagina zal misschien alle moslims willen verdoemen tot de hel, wie verder leest:

     De lijst is bedoeld als satirische eye-opener met betrekking tot de intolerante opmerkingen in de koran die gemaakt worden over niet-moslims. En nee, natuurlijk is het niet zo dat moslims huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind zijn. Geen enkele bevolkingsgroep kan met dergelijke denigrerende uitlatingen worden omschreven. Dat feit alleen al is een van de vele bewijzen dat de koran geen goddelijke oorsprong kan hebben, maar slechts een menselijke.

     http://www.ex-moslims.nl/norak.html

 4. Gerrit

  Wat ik mis in dit stuk is het beoogde eindresultaat; Depopulatie van de Wereldbevolking, instalatie van de NWO, de korte regeer periode van de Antichrist, grote verdrukking, en de weder komst van De Heere Jezus!

  Eindoordeel,
  En dit alles omdat GOD, De GOD van Abraham, Isaac en Jacob het zo voorspelde in zijn woord, De Bijbel!

  Amen!

  1. Formidabele

   Ik dacht zo onderhand, dat we het met de geloven wel gehad hebben?
   Die hebben niks als tweespalt,zweet, bloed en tranen gekost, door heel de geschiedenis heen!
   Bevrijding hiervan, door seculier te leven en ieder in zijn opvattingen te respecteren zal alleen tot vrede eindigen?

 5. Werner

  Opkomst van extremistisch gedachtegoed dat gevoed wordt door alternatieve media, er wordt handig gebruikt van gemaakt om de bevolking op te hitsen. De sociale alternatieven blijven hierdoor buiten de collectieve aandacht.

  In Frankrijk en Duitsland wordt het argument dat de politiek-correcte ‘liegende media’ het immigratiedebat hebben onderdrukt steeds populairder. Maar ondertussen vieren alternatieve verhalen hoogtij op sociale media. Amerikanen die willen geloven dat Obama een moslim is vinden online volop gelijkgestemde zielen. Samenzweringstheorieën floreren op Europese sociale media. Wijlen senator Daniel Moynihan zei ooit: “Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar niet op de eigen feiten.” De sociale media hebben daar verandering in gebracht. Voor mensen als Trump, Le Pen en Poetin, kan nu zowat alles als ‘waarheid’ worden verkocht. Tel daarbij het klimaat van economische, sociale en fysieke onzekerheid en extremisme kan niet anders dan floreren.”

  http://www.express.be/joker/?action=view&cat=platdujour&item=2017-president-trump-president-le-pen-en-president-poetin&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

  1. Gerrit

   Een theorie wat achterhaald is, is geen theorie meer maar een feit, Werner! Ik denk ik zeg het maar even voor het geval jou dat ontgaan is.

   1. Werner

    Het is als de geschiedenis herhalen om dezelfde absurde redenen als toen, Theorieën om het probleem op te lossen liggen op de tafel, ze worden pas een feit als ze ook in praktijk worden omgezet. Hoeveel hopelozer kan een situatie zijn, wat er nog niet is, ontgaat velen.

    1. Pieter Bericht auteur

     In een wereld die letterlijk vergeven is van de misleiding, is het niet altijd gemakkelijk om een correcte visie te vormen. Toch zijn er (zelfs in de grote verwarring waardoor de wereld momenteel gedomineerd wordt) wel wetmatigheden te onderscheiden.

     Eén daarvan is bijvoorbeeld: iedere oorlog heeft de steun van de bevolking nodig. Altijd wordt de ‘veiligheid” van de bevolking gebruikt als argument voor het voeren van die oorlog. En altijd levert die oorlog het tegenovergestelde van veiligheid op.

     Dit zal bij de komende oorlog dus ook het geval zijn. Tenzij mensen in voldoende aantallen deze wetmatigheid gaan beseffen. En die oorlog – vanuit dat besef – dus niet zullen steunen.

  2. Pieter Bericht auteur

   “Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar niet op de eigen feiten.”

   Precies. Het maakt de machtselite niet zoveel uit wat mensen geloven. Zolang ze de feiten/waarheid maar niet kennen.

   Om die reden wordt het hebben van een “mening” ook gestimuleerd (bijv. in het onderwijs). Het hebben van een menig op zich, is voldoende, hoe onzinnig die mening dan ook moge wezen. Strijdige en over elkaar heen buitelende “meningen” dragen bij aan de algehele verwarring. En die verwarring voorkomt dat mensen lucht krijgen van hetgeen er werkelijk gebeurt in de wereld.

   In principe kan alles als “waarheid” verkocht worden, zolang er kopers voor te vinden zijn (sterker nog: de gehele geopolitieke toestand op de wereld is daar het gevolg van). Maar dat zegt uiteraard helemaal niets over de waarheid zelf.

   1. Werner

    Zo is dat Pieter, het doet zoveel stof oplaaien waardoor de nuchtere waarneming ondergraven wordt. Straks is iedereen de vijand van iedereen, elke partij heeft immers valabele argumenten om geloof aan te hechten. Deze conflicten neutraliseren en overstijgen is duidelijk nog wat anders, het vergt a priori de bereidheid daartoe maar dat achten we wellicht ondenkbaar en onmogelijk. De trein buldert verder, de afgrond nadert.

  3. Douwe

   @ Werner.

   Daarom is het zo belangrijk dat mensen constructief leren omgaan met angst en dat ze zelf gaan nadenken.

   En hou hierbij Natural Law in de gaten als altijd aanwezig ijkpunt.

   Respecteert partij a de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van andere partijen?
   Zo ja dan is er weinig aan de hand zelfs als je het handelen van partij a niet begrijpt of niet naar je persoonlijke voorkeur is.
   Zo nee dan is er wel wat aan de hand, partij a is dan namelijk een verwarde pscyhopaat die gelooft dat om zelf gelukkig te worden hij of zij de vrije wil en vrijheid om eigen keuzes te maken van andere partijen dient de onderdrukken en te vernietigen.

   Jezelf harmoniseren met Natural Law maakt het leven een stuk gemakkelijker en je kunt ook vrij gemakkelijk door de bullshit van andere partijen heenkijken.

   Er is nooit een reden te verzinnen om de vrije wil en vrijheid van je medemens te gaan onderdrukken en te vernietigen. Niet als de politiek het zegt, niet als de mainstream media het roept, niet als je kerkelijk leider het roept.

   1. Werner

    Zo is dat Douwe, het staat in talloze boeken, kunnen er slechts naar verwijzen. Laat ons hopen dat het collectief de spreekwoordelijke knop wil omdraaien, het andere scenario kennen we al vanuit het verleden.

 6. Treowd

  Het Collectief gaat langzaam die richting uit daar is gewoonweg geen stoppen aan, ieder uur, minuut, seconde worden mensen langzaam aan wakker uit de leugens. 🙂 Men probeert een maatschappij te creeeren welke niet volgens natural law te verantwoorden is en men tracht zelfs lijnrecht tegenover de realiteit een eigen schjijnrealiteit te vormen, daarmee snijden de aanstuurders zichzelf in de vingers, de wetmatigheden in de Kosmos spelen ook een rol …..

  1. Pieter Bericht auteur

   Dat neem ik ook waar, Treowd. Een dergelijk proces begin langzaam, maar omdat mensen elkaar inspireren, zal het exponentieel verlopen. Hoe groter de groep “wakkeren” hoe groter de invloed daarvan, en hoe sneller het proces zal gaan.

   Dit mechanisme is echter ook bekend bij de aanstuurders. Je ziet dan ook dat hun strategieën ook in exponentieel toenemend tempo worden uitgerold. Het is als het ware een “race naar de finish”.

   Maar op de langere termijn lijkt het ook mij uitgesloten dat een schijnrealiteit voor altijd in de lucht gehouden kan worden. Uiteindelijk zullen ook de aanstuurders geconfronteerd worden met de consequenties van hun leugens.

  2. Werner

   Wat me altijd doet denken aan hetzelfde, nog niet zo lang geleden maar toch alweer lang genoeg. Maar dat weten we onderhand wel, hoop ik.

   “Dat is natuurlijk nogal pijnlijk voor de betrokkenen. Men zou in de regel haar leugens niet moeten onthullen, omdat men niet weet of en wanneer men ze weer nodig heeft. Het essentiële geheim van Engels leiderschap is niet zozeer afhankelijk van intelligentie. Integendeel, het hangt af van een opmerkelijk dom dik hoofd. De Engelsen houden zich aan het principe dat wanneer men liegt, dan moet het een grote leugen zijn, en deze moet worden volgehouden. Zij houden hun leugens vol, zelfs met het risico ermee voor gek te staan.”

   https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grote_Leugen

  3. Douwe

   Ik vraag me ook oprecht af wat deze elite zogenaamd denkt te bereiken.

   Ze zijn in de illusie van macht getrapt en blijkbaar geloven ze dat ze zichzelf goed zullen voelen als de hele wereld aan hun onderworpen is en ze de vrije wil en vrijheid van alle mensen op aarde onderdrukken. Heel veel verwarder kan een mens niet worden.

   Daarbij is jezelf goed voelen vrij simpel.
   Onderzoek alle gedachten die niet goed voelen, keer ze om en laat ze gaan. Als je dit genoeg doet kan eenieder innerlijke vrede vinden.
   Daar bovenop kun je vervolgens nog actief goed voelende gedachten kiezen en met respect voor de vrije wil en vrijheid van je medemens je nieuwsgierigheid, interesse, passie gaan volgen.

   Deze mensen spenderen nu generaties in hun plan ter onderwerping van anderen, tijd die ze ook hadden kunnen spenderen aan het helpen evolueren van de mensheid op een constructieve en positieve manier.

   Zeker in de huidige tijd is er zoveel interessanters te doen dan je tijd verspillen om de vrije wil en vrijheid van anderen te onderdrukken en te vernietigen.

   1. Pieter Bericht auteur

    //Ik vraag me ook oprecht af wat deze elite zogenaamd denkt te bereiken//

    Dat is een goede vraag. Het antwoord is opmerkelijk eenvoudig: ze denken het nodig te hebben.

    Dat betekent dat ze ervan overtuigd zijn dat ze vanuit zichzelf – zonder zich het potentieel van anderen toe te eigenen – niet in staat zijn een vervullend leven te leiden. Dat ze geloven dat ze zonder macht geen behoorlijk bestaansrecht hebben.

    Daarbij maken ze gebruik van de overtuiging die de rest van de mensheid teistert, namelijk de overtuiging zelf niet in staat te zijn het juiste te doen. En daarvoor dus ‘gezag’ nodig hebben dat ze vertelt wat ze moeten doen.

    Beide partijen (de liegende elite en de gelovende bevolking) hebben elkaar dus nodig om hun eigen misvatting in de lucht te kunnen houden. Een misvatting die in essentie dezelfde is: de misvatting ontoereikend te zijn.

    1. Treowd

     Religieuze overtuigingen zijn ook zeer sterk hoor Pieter dat zou toch zeker meegenomen kunnen worden in deze en de bloeds-eed of de rituelen die men in de 13 hoogste families mogelijk ondergaat ter bevordering van de meervoudige persoonlijkheden met de mogelijke programmeringen van baby af aan geven een enorme inprenting en conditionering. Mocht dat op waarheid berusten, waarvan er verschillende aanwijzingen zijn naar voren gebracht door o.a. Fritz springmeier dan lijkt me dat een zeer moeilijk te doorbreken positie te zijn. In princiepe heb je gelijk maar als de zaken die ik hier aanhaal werkelijk spelen dan gaat the rabbithole toch wat dieper …

     1. Douwe

      Volgens mij niets wat een beetje simpel en systematisch zelfonderzoek niet op zou kunnen lossen 😀

      Psychopaten en de slachtoffers van psychopaten dienen dus beide te leren dat ze prima geluk kunnen ervaren vanuit zichzelf.

      Laten we daar dan wat tijd en moeite in stoppen. Onszelf en elkaar leren hoe we ons goed kunnen voelen.

      En ik vind deze quote van Bashar ook nog altijd erg helder op dit gebied:

      There is only the understanding of the thing that needs to be taught to every child on the planet, and that is the knowledge that every single individual on this planet is already powerful as he or she needs to be to create any reality desired, without having to hurt yourself, or anyone else, to get it. That’s how powerful you are.

      Ik leer zelf meer en meer inzien dat hoe meer ik de vrije wil en vrijheid van anderen respecteer hoe meer mijn eigen vrijheid toeneemt. Ik hoef me namelijk niet meer druk te maken om wat anderen wel en niet zouden moeten doen maar kan me rustig en kalm richten op datgene waar ikzelf nieuwsgierig naar ben om te exploreren.

     2. Pieter Bericht auteur

      @ Treowd,

      Natuurlijk leidt de basale overtuiging tot afgeleide geloofsverschijnselen en rituelen. Zowel de religieuze overtuigingen van de elite als die van de bevolking weerspiegelen de basisovertuiging (ontoereikendheid), maar dan anders vormgegeven.

      De elitaire programmering heeft de bedoeling de gedachte over superioriteit te bevestigen (“the God given right to rule”), en de volkse programmering de overtuiging van ondergeschiktheid (“geboren zondaars”).

      Maar dat neemt niet weg dat aan beide “religies” een overtuiging van ontoereikendheid ten grondslag ligt. De overtuiging ZELF onvoldoende toegerust te zijn voor het leven.

     3. Pieter Bericht auteur

      Klopt Douwe. De enige remedie tegen een misvatting is het leren kennen van de waarheid over die misvatting. En die is altijd eenvoudig. Zo ook de waarheid dat iedere mens prima toegerust is voor een vervullend en goed leven.

     4. Treowd

      Beste Douwe, volgens mij heb je daar ietwat te eenvoudige en lichte kijk op, mogelijk is het vanuit het perspectief van waaruit jij dit bekijkt zelfs mogelijk als een vorm van cogn itieve dissonantie te benoemen. Begrijp me niet verkeerd het is geen aanval of enig verwijt maar deze families leven niet volgens jouw regels of ‘ onze ‘ begrippen, laat staan dat hen de info die jij hier aandraagt op gelijke wijze zal bereiken zoals jij het kunt beleven. Het is echt diep ingrijpend in het leven zoals deze families heersen.

      Beste Pieter, aan jou idem ook hetgeen jij aanhaalt hoe rieel bekeken dan ook evenals Douwe’s reactie het is op zich moeilijk te bevatten maar volgens mij is hetgeen ik aankaart juist de reden waarom het ontvouwen van de huidige agenda zich voort zal zetten en waarom de hierarchie van bovenaf hun plannen niet zullen stoppen. Tenzij er dapperen op zullen staan en hun posities overnemen en deze bloedlijnen buiten spel komen te staan.

      Volgende youtube video’s geeft een uitleg richting hetgeen ik tracht aan te halen
      Illuminati History, Genealogy & Secret Rituals with Fritz Springmeier (1/2)
      https://www.youtube.com/watch?v=IZZuRBhkoIk en deel 2 https://www.youtube.com/watch?v=LlaaQNe-h7I

     5. Pieter Bericht auteur

      @ Treowd,

      Zoals ik in een eerdere reactie al opmerkte: de leugenaar zal er niet mee stoppen. Maar om effectief te kunnen liegen, hebben leugenaars gelovers nodig. De enige manier om de leugenaars buitenspel te zetten, is daarom stoppen met geloven.

      Van bovenaf zullen de plannen dus inderdaad niet gestopt worden. Dat betekent dat ze alleen van onderaf gestopt kunnen worden.

      Het verdrijven, gevangen zetten of vermoorden van deze families, is volkomen zinloos. De vrijgekomen plekken zullen onmiddellijk ingenomen worden door nieuwe machtszoekers.

      De gedachte “wij hebben leiders nodig” creëert een situatie waarin mensen met de gedachte “wij hebben macht nodig” de geboden gelegenheid zullen gebruiken om de machtsposities te grijpen.

      Zoals altijd creëren mensen zelf de realiteit op basis van hun gedachten/overtuigingen. En dus ook de huidige realiteit die gekenmerkt wordt door de hiërarchie die het gevolg is van bovenstaande gedachten/overtuigingen.

      Natuurlijk zullen beide partijen (machthebbers en machtgevers) hun eigen overtuiging kracht bijzetten door er argumenten en leefregels bij te verzinnen. Maar die argumenten en leefregels zijn het gevolg van de onderliggende misvatting en de daaruit voortgekomen situatie/realiteit. Niet de primaire veroorzakers ervan.

      De dictator/leugenaar en de volger/gelover houden elkaars positie in stand. De eerste zal zijn positie niet opgeven. Maar wanneer de tweede (volger/gelover) inziet dat hij prima kan leven zonder “leider” en stopt met geloven, dan verdwijnt de macht van de dictator/leugenaar. Deze zal dan zonder macht moeten leven, en ook hij zal ontdekken dat hij daar prima toe in staat is.

      Zie hiervoor: http://achterdesamenleving.nl/5-stappen-van-de-cyclus-van-creatie/#.Vl__JyyFOM8

     6. Treowd

      Daar ben ik het grotendeels mee eens Pieter en mogelijk kan dat zelfs de enige weg zijn alles te doorbreken. Macht corrumpeerd uiteindelijk en de macht van deze families is ook zichtbaar in onze samenlevingen zoals in Belgie, Ned, Duitsland Frankrijk, Engeland. Zo zijn er verschillende pedozaken onder het tapijt geveegd juist omdat deze families belangrijke sleutelposities bekleden of omdat ze deze posities onder controle hebben. Verschillende zaken kennen ook een verweving en het laat openlijk eigenlijk zien dat men zelfs bij machte is justitie tot op grote hoogte te beinvloeden. Vele zaken bloeden als het ware dood door inmenging en uitoefening van hun macht.

     7. Pieter Bericht auteur

      Dat klopt Treowd.

      De door jou beschreven uitwassen zijn inderdaad een prima motief om tot het besef te komen dat het geen goed idee is om “leiders” te volgen, en ze daarmee macht te verlenen.

     8. Werner

      Met je eens Treowd, als we dieper gaan graven dan zal straks blijken dat we een soort van hersenchirurgen nodig hebben om een aantal denkcircuits te herstellen. Het is natuurlijk nooit een pretje om te moeten (h)erkennen dat we – onbewust daarvan – een systeem onderhouden dat leidt tot allerhande obsceniteiten die ons op sleeptouw nemen. Ook die malafide machthebbers werden geprogrammeerd om een bepaald gedrag te vertonen, ze denken er wellicht ook niet over na. Tenslotte, it’s all in the mind, zo de uitspraak luidt.

      Vergeten kan verschillende oorzaken hebben, het kan een gevolg zijn van een gebrekkige opslag van informatie (ook wel codering of inprenting genoemd), het niet kunnen vasthouden of niet meer kunnen kunnen terugvinden van informatie. Informatie wordt beter opgeslagen of ‘gecodeerd’ als het een bepaalde betekenis voor ons heeft (bijvoorbeeld door een woord met iets anders te associëren). Het vasthouden van informatie kan op twee manieren worden belemmerd. Indrukken of kennis kunnen passief vervagen, of kunnen op een meer actieve manier door interferentie met andere informatie uit het geheugen verdwijnen.

      https://inhibitie.wordpress.com/

     9. Pieter Bericht auteur

      Precies Werner.

      Her-inneren is dan de enige remedie. Aan iedereen die dat doet of gedaan heeft, de schone taak anderen daarbij te helpen 🙂

     10. Werner

      Mooi gezegd Pieter, zo is dat. Het is helpen in de hoop dat we een volgende mondiale catastrofe kunnen vermijden, garanties worden niet geboden, wel de mogelijkheid daartoe.

 7. Rommedoe

  Als ik het goed heb begrepen hebben joodse bankiers Hitler gefinancierd om onder andere joden te vervolgen. Dus joden, die joden laten uitroeien….?

  1. Pieter Bericht auteur

   Waarom zou dat niet het geval zijn Rommedoe? De geschiedenis staat ook bol van de christenen die christenen uitmoorden, moslims die moslims uitmoorden, Chinezen die Chinezen uitmoorden en Europeanen die Europeanen uitmoorden, om maar een paar voorbeelden te noemen.

 8. Douwe

  Het punt is dat psychopaten zelf, omdat ze hun tijd besteden aan het onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid van anderen, ook een suboptimaal leven lijden. Sterker nog door het schenden van Natural Law bouwen ze zelf karma op om het zo maar te zeggen wat uitgebalanceerd zal moeten worden.

  Er zijn wel degelijk machthebbers die dit leren doorzien, de balans weten in te voeren in hun eigen leven en vanaf dat moment een heel ander leven lijden. Eentje waarbij ze de vrije wil en vrijheid van anderen wel respecteren en daardoor automatisch zelf ook een fijner leven gaan lijden.

  En het klinkt wat raar maar al dit soort misvattingen zijn altijd terug te voeren op een gedachte, geloof of geloofssysteem die mensen hebben. En die kunnen prima onderzocht, omgekeerd en ontmanteld worden.

  Het moeilijke van deze materie is om te begrijpen hoe absurd simpel het eigenlijk is. Het is de complete eenvoud en simpelheid wat het vaak buiten de radar houdt. Ik heb dat met meerdere zaken inmiddels ervaren. Stressvolle gedachten onderzoeken, omkeren en zo ontmantelen helpt je altijd dichter bij je kern komen en dat voelt altijd goed.

  Net zoals zelf een goed voelende gedachte kiezen jezelf aansluit op je eigen bron en ook goed voelt. Beide technieken als we het zo willen noemen zijn heel simpel en zijn door 6 jarige kinderen toe te passen. Maar wat moeilijk is is dat mensen vaak niet geloven dat het zo simpel kan zijn. Ik ken mensen die een leven lang een stressvol geloof bij zich dragen en zich daar zo mee identificeren dat ze het eng vinden dat los te laten omdat ze niet weten wat er van hunzelf over zal blijven.

  1. Pieter Bericht auteur

   Dat klopt Douwe.

   Het vervelende daarbij is dat een “probleem” altijd ervaren wordt als gecompliceerd. En daaruit ontstaat de redenering dat de oplossing dus ook gecompliceerd moet zijn. Maar dat is letterlijk nooit het geval.

   Iedere complicatie (ieder probleem) is het gevolg van een misvatting. Een misvatting is een onwaarheid die voor waarheid wordt aangezien. De oplossing ligt dus altijd in het rechtzetten van de betreffende misvatting. Dat is letterlijk altijd eenvoudig. Om de doodsimpele reden dat waarheid altijd eenvoudig is.

   Dat betekent dat iedere vorm van complicatie, duidt op een achterliggende onwaarheid/misvatting. Als je dat eenmaal weet, wordt het heel eenvoudig om problemen uit je leven te bannen.

   1. Johan Bosman (werktuigkundige)

    Kortom: de politiek en de media hebben ons tot elkaars vijanden weten te maken. Want als we helemaal niet geloven in hun gekke god, niet geloven in hun kapitalisme en niet geloven in hun weerzinwekkende politiek dan kunnen we allemaal gewoon buren van elkaar zijn. En misschien zouden we wel weer gaan praten met elkaar. We zouden zelfs met z’n allen naar het Binnenhof kunnen gaan om daar te onderzoeken of het inderdaad waar is dat een regering die steeds meer haar macht laat gelden ook steeds meer te verbergen heeft. Of het waar is dat minister-president Mark Rutte de onbeschaamde financiële belangen van criminele bankiers en het in omloop houden van een geperveteerd wettig betaalmiddel belangrijker vindt dan de belangen van het op de kop gescheten nederlandse volk.

    1. Werner

     Mooi en congruent Johan, voeg daar nog het initiatief van Stichting Ons geld aan toe en we hebben een heruitzending van de vooravond van WOII. We komen wellicht in het het grote blunderboek der kosmos als we deze alternatieven opnieuw naast ons zouden neerleggen, deze zijn – zoals Pieter terecht aangeeft – eenvoudig en voor iedereen begrijpelijk. Het is een kwestie van aandacht en ontvankelijkheid.

     1. Douwe

      Met alle respect Werner maar het is al jaren oorlog voor de mensen in het Midden Oosten. Er is conitnue oorlog van de heersende klasses tegenover de klasses die ze overheersen. Er wordt continue al geweld over het Nederlandse volk uitgerold. Er is een continue psychologische oorlogsvoering gaande tegen gewone mensen vanuit de bankenmaffia via de mainstream media, geheime diensten die valse vlaggen uitvoeren etc.

      Dus als je bang bent voor een oorlog dan kan ik je uit de droom helpen. De mensheid verkeert in continue oorlog met zichzelf zolang het zich niet in harmonie brengt met Natural Law.

      Het gaat dus niet om de vraag of er oorlog komt aangezien die continue woedt. Het gaat om de vraag of er vrede zal komen. Of genoeg mensen het inzicht krijgen dat er zoiets als natural law bestaat en integreren in hun denken, voelen en doen.

     2. Werner

      Ja, en morgen worden we plots wakker, als het vuurwerk begint. Ook dat is als een Natural Law, het vreemde en absurde neveneffect wanneer we blijven slapen. Het is een wonderbaarlijke dynamiek, niet eens bewust van het sociale drama dat zich thans afspeelt. Je kan er slechts naar blijven verwijzen Douwe, oprecht hopend op beterschap maar dat biedt geen garantie, jammer genoeg.

     3. Werner

      Kijk maar eens hoe politiek bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet, het is alsof er geen boek geschreven werd. Hoe meer angst men kan zaaien, hoe eenvoudiger hun spel wordt.

      Europa kan niet langer het lot van de christenen negeren, nu ze duidelijk de meest vervolgde groep ter wereld zijn. Dat christenen niet meer veilig zijn op ons eigen continent zou ons wakker moeten schudden. Dat heeft de voorzitter van het Europees Parlement, de Duitser Martin Schulz, woensdag in Brussel gezegd ter gelegenheid van een bijzondere zitting over de vervolging van christenen wereldwijd. Hij voegde er aan toe dat de vervolging van christenen onderschat wordt en onvoldoende aandacht krijgt, ‘wat betekent dat de nodige maatregelen achterwege blijven’.

      http://www.express.be/joker/?action=view&cat=platdujour&item=schulz-christenen-niet-langer-veilig-op-eigen-continent&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

     4. Douwe

      Het punt wat ik wil maken is dat iedereen die onder een heersende klasse zit al continue het slachtoffer is van geweld, leugens en manipulaties. Het vuurwerk is allang begonnen. Of zijn de miljoenen doden in het middenoosten de afgelopen decennia onbelangrijk?

      Mensen kunnen zichzelf van hun misvattingen bevrijden door hun eigen stressvolle gedachten te onderzoeken.
      Daarnaast kunnen mensen de vrije wil en vrijheid van andere mensen beter en meer gaan respecteren. Oftewel zichzelf harmoniseren met Natural Law.
      Als mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun denken, voelen en doen dan wordt de wereld vanzelf vrediger.

      Maar bang zijn voor iets (oorlog) dat er allang is, ook in Nederland in een bepaalde vorm. lijkt me wat onzinnig.
      Accepteer dat je er in zit en ga dan kijken hoe je eruit kunt komen.

      Lees en deel bijvoorbeeld materiaal met mensen om je heen die mensen leert hoe ze constructief met hun angsten kunnen leren omgaan zodat ze niet meer door externe partijen hiermee te manipuleren zijn. Leer mensen wat Natural Law is en waarom het zinvol is voor zowel zichzelf als de wereld in het algemeen om zich daarmee te harmoniseren.

     5. Werner

      Allemaal duidelijk Douwe, er zijn tal van procesversnellers te onderscheiden die vooral te maken hebben met systeemtechnische aanpassingen. Uiteindelijk is het praat voor de vaak wanneer ze gewoon op de tafel blijven liggen. Het is de eenvoud zelve, net zoals die mooie fasen (ontkenning, verontwaardiging …) manifest van toepassing zijn. Het zal je wellicht ook frustreren dat vooralsnog de trein naar de afgrond rijdt, bijna te absurd voor woorden maar toch gebeurt het. Uiteindelijk allemaal een kwestie van menselijke keuze, dat weet je ook wel natuurlijk.

     6. Douwe

      De trein rijdt daarnaartoe waar wij hem heen sturen. Heeft ze altijd gedaan en zal ze altijd doen. Die van mij rijdt op het moment door een gelukkige en mooie wereld.

      Ik kan er mijn vinger niet helemaal achter krijgen maar ik vind je idee dat de trein richting afgrond gaat niet een goede. De trein is allang de afgrond in gereden. Het vuurwerk gaat niet beginnen, het is allang begonnen. Door continue een beeld voor je te houden wat nog meer angst opwekt maakt je blind voor wat er nu al aan de gang is. Hoeveel erger kan de ellende worden voor de mensen in het Midden Oosten zelf. Daar zijn al miljoenen doden gevallen.

      En Nederlanders betalen daar al jaren aan mee via hun belastingen, via hun pensioenfondsen, via hun banken. Er is niet een extern toekomstig plaatje van geweld en onderdrukking. Dat plaatje wordt elke dag geleefd. Dat is simpelweg het gevolg van mensen die zichzelf niet harmoniseren met Natural Law.

      Ik vind het toepasselijker en optimistischer om je te realiseren dat de ellende waar je bang voor bent en die je in de toekomst hebt geprojecteert al iets is waar je middenin zit. Dan kun je namelijk je trein zelf gaan sturen richting meer vrijheid. En dat kunnen jij en iedereen die dit leest nu zo gaan doen.

      Door stressvolle gedachtes te onderzoeken, door meer de vrije wil en vrijheid van anderen te gaan respecteren, door meer en meer je eigen leven te gaan leven en je eigen nieuwsgierigheid, interesse en passie te gaaan volgen.

      Het is wat onpraktisch om de geprojecteerde ellende van een derde wereldoorlog te gebruiken om jezelf in angst en passiviteit te houden.

     7. Werner

      Het ideale scenario zou zijn dat we de wereld kunnen kopiëren, eentje die jouw pad volgt en een andere die zich in een volgende mondiale catastrofe stort. Het betekent simpelweg dat er verschillende realiteiten of wereldbeelden bestaan, een door en door psychologisch proces zoals je ook telkens aangeeft. Pragmatisme blijft aan de orde, ik ben er namelijk niet zeker van of we de wereld zomaar kunnen kopiëren opdat je wens in vervulling kan gaan. Finaal is en blijft het een kwestie van geloof, bijzonder. Geloof verzet bergen, vandaag is de mensheid in strijd tegen virtuele shuldenbergen die niet bestaan wanneer we de sociale alternatieven effectief zouden toepassen. Waarom horen we daar zo weinig over?

 9. Douwe

  Ik heb vrij veel controle over hoe ik de wereld wil bekijken en wat ik erop wil projecteren. Dat heb jij ook. Je schept de wereld tenslotte zelf aan de hand van welke input je gebruikt voor je cyclus van creatie.

  Ik kan op dit moment ideeen uitwisselen voor praktisch niets met mensen van letterlijk over de hele wereld. Er is nog nooit zoveeel potentiele vrijheid geweest en nog nooit zoveel uitwisseling van denkbeelden mogelijk geweest als nu.

  Als jij gelukkig bent door continue een doemscenario van een derde wereld oorlog voor jezelf te schetsen dan is dat je eigen zaak en voel je dan vooral vrij maar als je er niet blij van wordt dan schep je met stressvolle gedachten je wereld en in die zin ben je dan meer onderdeel van het probleem dan van de oplossing.

  Het geluk van je leven hangt niet af van een extern economische systeem en wat een extern clubje psychopaten onder de naam politici daar wel of niet mee doen.

  Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je eigen gedachten en welke je gebruikt om je cyclus van creatie mee te scheppen. Waarom zou je jezelf niet zo helder mogelijk maken en zo gelukkig mogelijk zijn ongeacht wat externe partijen wel of niet gaan doen. Je eigen gemoedstoestand afhankelijk maken van de externe wereld inplaats van de externe wereld een reflectie laten zijn van je eigen gemoedstoestand is precies het probleem.

  Zolang je wilt dat een extern persoon een specifiek iets moet doen voordat je gelukkig kunt zijn respecteer je niet alleen niet de vrije wil van die persoon, je gebruikt die externe partij ook om je eigen verantwoordelijkheid op af te schuiven.

  1. Werner

   Differentiatie kan ook leiden tot dissociatie Douwe, het kan zich uiten in een vluchtweg door het reële gevaar niet meer te erkennen. Het is een totaalproces dat best ook op die manier kan gezien worden, zowel het goede als het kwade schuilt in de realiteit zoals deze zich thans aan ons voordoet. En ja Douwe, net omwille van alle alternatieven is het zonder meer een tragische absurditeit, het is alsof we eeuwen geschiedenis en nobel studiewerk in de schredder dumpen, de negatie compleet. En hoe graag ik het ook anders zou willen zien, het is beslist geen doemdenken om te veronderstellen dat we afstevenen op een volgend wereldconflict. Voor mij blijft realisme aan de orde, angst is ook een goede raadgever maar dat ontlopen we graag, begrijpelijk.

   1. Douwe

    Wat tragisch absurd is is dat je overheid op elke zak chips die je koopt BTW heft tegen je vrije wil in en met dat geld vervolgens mensen in het midden oosten mee doodbombardeert. Of nu weer 3 miljard van dat geld aan Turkije geeft terwijl net duidelijk is geworden dat Turkije actief ISIL helpt in de oliehandel en zo dus ISIL financieert. Kortom jouw overheid geeft jou belastinggeld weg aan de personen die ISIL financieren. Laat dat eerst eens even rustig tot je doordringen.

    Zou je dat vrijwillig uit eigen beweging hebben gedaan, je geld aan ISIL geven om zo vluchtelingenstromen op gang te brengen?
    En dat we dat als volk blijkbaar laten gebeuren terwijl we erbij staan en ernaar kijken. Dat is tragisch absurd. Het is niet alleen het bankensysteem maar vooral ook de grote groepen mensen zoals jij en ik die hun eigen onderdrukking accepteren en daarmee dus Natural Law breken.

    Dat conflict waar je bang voor bent bestaat al lang. Overheden gebruiken al sinds het begin der tijden dwang en geweld om het eigen volk geld afhandig te maken waar ze vervolgens datzelfde volk verder mee onderdrukken en anderen volkeren mee gaan bombarderen om die zo ook onder hun controle te krijgen.

    En wanneer is angst ooit een goede raadgever geweest?
    Weet je zeker dat je jezelf met die gedachte, dat geloof jezelf niet voor gek houdt?

    1. Werner

     Uiteraard is dat allemaal tragisch absurd Douwe, het zijn net de sociale alternatieven die tot dat besef leiden. Zie je nu plots een groot bevrijdings- en verzoeningsfeest losbarsten, nee toch? Angst is een goede raadgever door deze correct te beoordelen om er dan nuchter mee om te gaan en deze te neutraliseren. En zo is de cirkel weer rond, de sociale alternatieven liggen op de tafel, als we er blind voor blijven dan zal die angst toenemen. Je zal het willen beamen dat het finaal eenvoudige dynamieken zijn, net hierdoor wordt het verhaal nog absurder. Aan informatie ontbreekt het niet, allemaal geen geheim maar toch …

    2. Pieter Bericht auteur

     Alle oorlogen zijn verticale oorlogen, vermomd als horizontale oorlogen.

     Dit is het mechanisme van verdeel en heers. Bovenstaand besef is het enige dat nodig is om de destructieve kracht van dit mechanisme te elimineren. Het zal zowel de tirannie onmogelijk maken, als het besef van eenheid herstellen.

 10. Wunjo

  Frequenties en tijdlijnen

  Ik heb tijdens mijn leven verschillende ‘wedergeboortes’ ervaren. Als ik terugkijk, waren deze gebaseerd op een nieuwe keuze, meer in overeenstemming met mijn levensopdracht. Tegelijk was dit een afstemming op een ‘hoger’, dieper deel in mezelf, meer naar de bron, wat ik zie als een hogere frequentie. Wat ik ervoer was dat door deze afstemming zich een andere ervaringswereld opende. Dit alles binnen, of vanuit, de wereld van onze collectief gecreëerde werkelijkheid, terwijl deze zich door deze actie ook verder uitbreidde. Samengevat, een belevingswereld gebaseerd op mijn overlevingsmodus, is door de spiegelwerking van onze ‘buitenwereld’ een totaal andere dan die ik nu ervaar. Had ik voornoemde keuzes niet gemaakt had ik doorgeleefd in die andere werkelijkheid. Je zou nu kunnen concluderen dat door deze keuzes ik op een andere tijdslijn kwam te zitten en een andere toekomst creëerde.

  The Event en Harvest

  Het proces wat ik in het vorige hoofdstukje beschreef is ook een ontwikkelingsproces binnen het collectief bewustzijn. Ook collectief zullen nieuwe keuzes gemaakt worden, die een andere werkelijkheid ten gevolge hebben. Het lastige in dit proces is dat er een keuzemoment komt, die zich zal uitten als een crisis die vraagt om herbezinning. Een op liefde gebaseerde keuze zal dan een overeenstemmende nieuwe werkelijkheid openen. Een grote kans voor de mensheid als geheel.

  1. Pieter Bericht auteur

   Dat is mooi verwoord Wunjo.

   Crisis is een aanleiding om anders te gaan denken (herbezinnen)
   Anders denken, leidt tot andere motieven
   Andere motieven, leiden tot anders handelen
   Anders handelen, leidt tot een andere realiteit

   Bij elkaar, kan deze ervaring ook leiden tot het inzicht dat we uiteindelijk zelf die realiteit creëren. Dat we daartoe (klaarblijkelijk) in staat zijn. Als dat inzicht er eenmaal is, is een crisis niet langer noodzakelijk om een motief te vinden voor veranderingen/verbeteringen. De crisis was slechts een aanleiding voor het activeren van ons vermogen. Maar iedere andere aanleiding kan dan vervolgens ook voldoen. We hebben dan ons creërende potentieel leren kennen EN onze vrijheid.

 11. FLORAC BOSCH

  EU en Turkije probleem!

  Terwijl de waarden van onze westerse democratie en de betekenis van de Turkse cultuur nog steeds tegenover elkaar staan, wilt dit land zonder enkele hervorming onmiddellijk lid worden bij EU? Wie begrijpt de waanzin niet? De mogelijke toetreding van Turken tot de EU heeft aanzienlijke geestelijke, politieke en territoriale impact, omdat de islam aanspraak maakt op heel Europa.

  Jihadisten willen straks alles opleggen als 80 Miljoen agressieve Turken zonder visum Europa binnendringen…!
  Schande dat we daar nog mee zaken doen met Turkije!? De mensenrechten die continue worden getreden met voeten!
  Veel Europese politici, falende oude garde verraadt eigen bevolking! Nieuwe verdrag tussen Turkije en EU is een nieuwe val voor de Europese volkeren! De overheid laat zich door deze Islamisten gewoon bedriegen. En wij moeten straks nog miljoenen turken opnemen!
  Zodra de moslimbevolking in dit land, dat zo dom is geweest islamitische immigranten in grote getale op te nemen, een kritische omvang bereikt, beginnen zich zichtbare veranderingen te ontwikkelen. Complete wijken in westerse steden worden plaatsen waar wanneer men zich niet aan de islamitische kledingvoorschriften houd, wordt uitgescholden, aangevallen of verkracht. Geleidelijk begint zelfs de politie dergelijke gebieden te mijden, omdat elke arrestatie van een moslim crimineel Jihadist kan uitmonden in felle tegenstand en rellen – vaak goedgekeurd door de liberale linkse media vanwege “religieuze discriminatie” en “racisme.” Meer en meer vrouwen beginnen de burka of sluier te dragen. In dit stadium neemt de vraag naar moskeeën toe, die als centra van macht dienen en als symbolen voor de islamitische overwinning. Wanneer uiteindelijk het volk door politici en media vertrouwd is gemaakt met de vereiste islamitische ‘vroomheden’, beginnen moslims hun recht op te eisen voor meer afscheidingen in openbare voorzieningen, op werkplekken, op scholen, hoge scholen en universiteiten.
  Een moslim immigrant zou niet mogen integreren in een westerse samenleving maar als zijn verblijf afhangt van een bepaalde mate van integratie, dan is het tijdelijk toegestaan zolang de onderwerping en islamisering van het gastland nog geen feit is.

  In Europa wordt de immigratie van niet westerse, islamitische massa gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite heeft grote belangen bij de anti- Europese Moslims: naar schatting 62 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve woestijnrovers. 
  Jihadisten van Turkije, Syrië, Irak, libie, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van Turkije en andere golfstaten.

  Het is overigens een schande dat de bestuurders van EU mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast voor de agressieve massa…
   
  In Europese steden hebben de bestuurders mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen die Turkije graag wilde hebben!! 
  Deze corrupte politici zijn dus politiek actief, maar niet voor eigen land. Ze werken voor de vijandige mogendheden…Zolang Europese bestuurders via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, komen er nog miljoenen bij!
  Turkse Jihad (verovering van Europa) is gevaarlijker dan de ISIS Jihad!
  Het Turkse Diyanet controleert in Europa wonende Turkse moslims. De imams, islamitische strijders worden door Diyanet in Turkije geselecteerd en hierheen gestuurd. Turkije propageert zijn eigen Islam:Deze islam is de meest gewelddadige en dwingende cult uit de geschiedenis… zie Ottomaanse tijdperk! Dood degenen die het mohammedanisme verlaten of vermoord diegene die als moslim werden geboren maar de cult niet willen volgen, is een belangrijk onderdeel van de islam. Mohammed moest dus zijn macht handhaven door diegene te vermoorden die zijn geloof niet wilden volgen. Dit is één methode om totalitaire controle uit te oefenen. Geen andere interpretatie van de islamitische geschiedenis kan een andere conclusie onthullen.

  Het is een verregaande controle via Turkse wetgeving. De essentie is dat de westerse waarden en de turkse islamitische waarden onverenigbaar zijn! 
  Democratie, vrouwenrechten, gelijkwaardigheid van religies, recht van vrije meningsuiting zijn de peilpunten! 
  Gescheiden loketten, stoelenrijtjes voor vrouwen en verplichte hoofddoeken zijn de kleine pasjes die gemaakt worden om de islam vaste voet te geven in het maatschappelijke leven. 
  Alle verworvenheden en inzichten worden door de islamaanhangers in meerdere of mindere mate opnieuw ter discussie gesteld, alsof we de onze die niet in volle overtuiging ons eigen gemaakt hebben in het Westen. Alsof we erop zitten te verwachten op verbeteringen voorgesteld door de Islamaanhangers! De corrupte politieke elites van de westerse landen vinden dit zelfs goed. Enthousiast Allah Akbar! geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van ongelovigen in laten zien dat de Moslim Jeugd in Europa in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne. Het voornaamste element van de Turkse strijd tegen het Westen bestaat uit demografische oorlogsvoering met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in EU landen…

  MIGRATIE EN GELOOF ALS DEKMANTEL!

  Krijgsheer Mohammed maakte duidelijk dat migratie een religieus gebod is. De reden hiervoor is simpel: hoe meer moslims naar het Westen komen, hoe meer mogelijkheden om in organisaties te infiltreren en hoe meer soldaten van de jihad zich zullen gelden wanneer het moment daar is, met het uiteindelijke doel de overwinning voor de islam.
  Migreren is een voorbereidende fase voor de jihad, en Mohammed zei hierover het volgende;
  Ik verplicht u waarmee Allah mij heeft verplicht; je aansluiten, gehoorzamen, plicht vervullen, emigreren en jihad voeren omwille van Allah.
  Migratie is de opstap naar Jihad: in landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.
  Migratie en/of Jihad [strijden] moeten leiden tot hetzelfde doel: islam in Egypte, Palestina en Iran werden met het zwaard veroverd, terwijl Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.
  Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.
  Het is dus niet bizar dat de Turkse islamieten die extreem tegen de waarden en normen van Europa zijn, ten koste van alles een EU lidmaatschap eisen..
  Afpersen en chanteren om lid te worden!! Moslim migratie is een overgangsperiode waarin de ontvangende samenleving wordt voorbereid te transformeren van een open samenleving naar een islamitische samenleving met slaven van Allah, met een staat gebaseerd op islamitische principes.

  EU+Turkije verdrag is een grote val!

  Het is pure grootheidswaanzin miljoenen Turken daartoe uit te nodigen..Uit meest islamitische landen stromen nog honderden miljoenen ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk was, naar ons uitkeringsparadijs. Turken willen in Europa hun infrastructuur verder verbreiden en van daaruit wordt de omringende bevolking verdreven!
  Migratie van moslims naar niet-islamitische gebieden, waar zij kernen vormen, die zich ongelooflijk snel uitbreiden.. Dit is de basis van islamitische demografische oorlogsvoering, die in koran en hadith in detail is uitgewerkt. Daardoor wordt immers de normale bevolkingsgroei verveelvoudigd. Zij mogen zich ook niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen. Vanuit zo’n van de omgeving geïsoleerde voorpost wordt dan de omringende bevolking met geweld verdreven en ruimte gecreëerd voor verdere immigratie!
  Via gelegaliseerde (zonder visa) migratie door ook andere islamitische landen willen de Turken de Europese Gemeenschap, de restanten van Europese beschaving vernietigen. Daardoor zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen ontstaan en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

  Volgens dit vijandelijke EU verdrag, naast de zwakke Syrische strijders, worden er dus doelbewust Turkse islamieten massaal binnengehaald!
  Turkse Islamitische leiders en hun handlangers in Europa maken weg vrij voor inbezitneming van Europa door de moslims! 
  De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de islam. Op middellange termijn zal de islam een meerderheid vormen en hier een middeleeuwse islamitische wetgeving in kunnen voeren en het hele land met geweld overheersen. Burgeroorlogen zoals in Syrie en Irak zijn dan in Europa onvermijdelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *